SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Makam-? Mahmud’dan bahsetmeyi, Nebî’yi (s.a.s) “a??r? yüceltmek” olarak alg?layanzihniyete verilecek cevap nedir?

Hz. Peygamber (s.a.s):

Makam-? Mahmud, ümmetime ?efaat edece?im bir makamd?r.” buyurmu?tur. (?mâm Taberî)

?mâm Tirmizî’den gelen bir rivâyette de Hz. Peygamber’e (s.a.s) Makam-? Mahmud sorulmu?;

O, ?efaattir.” cevab?n? vermi?tir.

Gecenin bir k?sm?nda uyanarak, sana mahsus bir fazlal?k olmak üzere namaz? k?l.(Böylece) Rabbinin, seni, övgüye de?er bir makama gönderece?ini umabilirsin.” (?srâ, 79)âyetinin manas?, Rûhu’l-Beyân tefsirinde ?öyle aç?klan?yor:

Makam-? Mahmud, mah?er ehlinin tamam?na ?efaat etme makam?d?r. O umumî ?efaat s?ras?nda herkes Peygamberimiz’e (s.a.s) g?pta eder. Çünkü kendisinden ?efaat istenen peygamberlerin hepsi de ilk önce ?efaat etmekten kaç?n?r ve her biri ?efaat isteyenleri di?er bir peygambere gönderir. Sonunda bütün insanlar Peygamber Efendimiz’e gelirler. Peygamberimiz de, “Ben ?efaat etmeye ehilim.” buyu­rur ve büyük ?efaatini yapar. Di?er peygamberler ondan sonra ?efaat ederler.

Ömer Nasuhi Bilmen ise bu âyetin tefsirinde ?u manay? veriyor:

Muhakkak ki, (Rabbin seni bir Makam-? Mahmuda) bir ?efaat-? kübrâ -büyük ?efaat- makam?na (gönderecektir). Senin dereceni bütün mahlûkâtn fevkine –üstüne- yükseltecektir.

Abdullah b. Ömer’den (r.a) gelen bir rivâyet de ?öyledir:

?nsanlar, -Peygamber’in (s.a.s) ümmetleri olarak- cemaat cemaat toplan?rlar. Her ümmet, peygamberinin pe?ine dü?er ve:

‘Ey filân, bize ?efaat (edip bizi bu s?k?nt?dan kurtar)’ diye ricâ ederler. Büyük peygamberler dola??l?p hepsinden, bu konuda bir ?ey yapamayacaklar?na dair cevap al?nd?ktan son­ra ?efaat i?i, dönüp dola??p son Peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.s) gelir. ??te bu, Cenâb-? Hakk’?n O’nu, Makam-? Mahmud’a gönderdi?i gündür.

“Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse ba?kas? için herhangi bir ödemede bulunamaz; hiç kimseden -Allah izin vermedikçe- ?efaat kabul olunmaz, fidye al?nmaz; onlara asla yard?m da yap?lmaz.” (Bakara, 48) 

 

“Ey Kurey? toplulu?u! Kendinizi kurtarmaya bak?n; Allah’?n yan?nda size bir faydam olmaz...” (Buharî, Vesâyâ,, 11)hadisinden yola ç?karak ?efaatin olmad???n? söyleyen ve “?efaat, ki?iyi Allah’?n verece?i cezadan kurtaracaksa, Allah’tan (c.c) güçlü ve merhametli ol­mal? ve insan? daha iyi tan?mal?d?r.”diyen kimselere verilecek cevap nedir?

 

Cezadan kurtaran ve affeden yine Allah’t?r. Ancak affetmesine Nebi’yi (s.a.s) vesile k?larak ona verdi?i de?eri göstermektedir.

Tefsirlerde, yukar?daki ayette belirtilen kendilerine ?efaa­tin fayda vermeyece?i kimselerin, kâfirler oldu?u bildirilmi?­tir. ?efaat, Müslümanlar içindir. ?efaatin varl???na delil olan baz? ayetler ise ?öyledir:

Rahman nezdinde söz ve izin alandan ba?kalar?n?n ?efaate gücü yetmez.” (Meryem, 87)

Bu hususta Allah Teâla di?er bir ayette ?öyle buyuruyor:

O gün, Rahman’?n izin verdi?i ve sözünden ho?land???ndan ba?kas?n?n ?efaati fayda vermez.” (Tâhâ, 109)

Allah’?n (c.c) huzurunda, kendisinin izin verdi?i kimselerden ba?kas?n?n ?efaati fayda vermez. Nihayet onlar?n yüreklerinden korku giderilince (birbirlerine): “Rabbiniz ?efaat hakk?nda ne buyurdu?” dediler. (?efaat edecek durumda olanlar)Hak olan? buyurdu, dediler. O, yücedir, büyüktür.” (Sebe, 23)

Bu konuda, tevatür derecesine varan sahih hadisler vard?r. Bu hadislerden baz?lar? ?u mealdedir:

?efaatim, ümmetimden kebâir ehli olanlar (büyük günahlar i?leyenler) içindir.” (Ebu Davud, Tirmizi, ?mam Ahmed, Enes ibn Malik’ten)

Hiçbir peygamber yoktur ki, kendisine müstecab (kabul edilmi?) bir dua verilmi? olmas?n. Muhakkak ben, duam? üm­metimin ?efaati için saklad?m. ?efaatim, ümmetimden Allah’a (c.c) ?erik tutmayanlara in?allah ula?acakt?r.” (?mam Müslim, ?mam Ahmed, Cabir (r.a.)’den)

?mam Buhari’nin ?bn-i Ömer’den (r.a) rivayet etti?i bir hadis-i ?erif ?öyledir:

K?yamet günü güne? öylesine yakla?acakt?r ki, akan terler kulaklar?n ortas?na kadar eri?ecektir. Böyleyken (insanlar)Âdem’den (a.s) yard?m isterler, sonra Musa’dan (a.s) ve sonra Hz. Muhammed’den… Hz. Muhammed (s.a.s), onlar için ?efaat edecek­tir (fe ye?fe’u)... Ve o gün Allah Teâlâ, O’nu yüce bir maka­ma ç?karacakt?r, böylece ayakta duran herkes (kâfirler dâhil) O’nu öveceklerdir.

Enes’ten (r.a.) rivayetle Rasûl-i Ekrem (s.a.s) ?öyle buyurmu?tur:

Her peygamberin Allah Teâlâ’dan bir dile?i vard? veya her peygamberin (makbul)bir duas? vard?. Onu ümmeti için yapt?. Ben ise duam? k?yamet gününde ümmetime ?efaate tahsis ve tehir ettim.

Avf ibn Mâlik el-E?caî’den (r.a.) rivayete göre Rasûl-i Ekrem (s.a.s) ?öyle buyurmu?tur:

Az önce Rabbimin beni ne ile muhayyer k?ld???n? (hangi konuda serbest b?rakt???n?)size haber vereyim mi?” buyurdu. Biz:

Evet, Ya Rasûlullah!” dedik. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (s.a.s):

Rabbim beni, ümmetimin üçte ikisini hesap­s?z ve azaps?z cennete koymakla ?efaat aras?nda muhayyer k?ld?.” buyurdu. Biz:

Ya Rasûlullah, siz neyi seçtiniz?” dedik,

Rasûl-i Ekrem:

Ben ?efaati seçtim.” buyurdu. Biz hepimiz bir a??zdan:

Ya Rasûlallah, bizi ?efaat edeceklerinden k?l.” dedik. Rasûl-i Ekrem (s.a.s):

Benim ?efaatim, Müslüman olan herkesedir.” buyurdu. (?bn-i Hacer el Heytemi, ?slam’da Helaller ve Haramlar, II, 725)

?mam Subkî de ?ifaü’s-Sikâm adl? kitab?nda diyor ki:

?efaat hakk?ndaki hadisler çoktur. Onlar?n toplam?, tevatür derecesine ula?maktad?r.

 

 

Kaynak: Hak Dinin Bat?l Yorumlar?na Cevaplar, Misvak Yay?nlar?

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net