SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kul Haklar?
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis
?nsanl???n bugün hiç ehemmiyet vermedi?i haklardan birisi de ferdin fertte olan haklar?d?r. Hiç üzerinde durulmuyor. “Kul hakk?” ödenmesi, daha do?rusu ?öyle demek daha uygun dü?er; K?yamet gününde hesap verilmesi en zor haklardand?r. Bundan kurtulu? olmayacakt?r. O halde ne yap?lmal?, denilecek olursa bu da bellidir. Birincisi, hiçbir kul hakk?na tecavüz edilmemeli, ?ayet edilmi?se hak sahipleri ile mutlaka can u gönülden helalle?ilmelidir.
 
Öyle “hakk?n? helâl et, ettim…” sorulu cevapl? yap?lan helalle?menin hakk? dü?ürece?ini ummamak lâz?md?r. ?ki taraf da içten, samimi olmal?d?r. Aksi takdirde âhirette bu hesapla?ma hüsran ile neticelenebilir. ??te bak?n?z, Rasûlullah (s.a.s) ne buyuruyor:
“Kimin yan?nda karde?ine ait haks?z, al?nm?? bir hak varsa, o haks?zl?ktan dolay? hak sahibiyle helalle?sin. Gerçek ?u ki, k?yamette hiçbir alt?n ve hiçbir gümü? yoktur. Karde?inin hakk? için kendi sevaplar?ndan al?nmadan evvel, dünyada onunla helalle?sin. Âhirette zalimin o hakk? kar??layacak sevaplar? bulunmazsa, karde?inin günahlar?ndan al?n?r da o zalimin üzerine at?l?r.” (Buharî, Rikâk/48)
 
Cenâb-? Allah’?n da kullar üzerinde yapmalar?n? istedi?i ve yap?lmas?n? yasaklad??? haklar vard?r.
Fakat en a??r haklar, kâfirlerin haklar? ve hayvanlar?n haklar?d?r. Hele hele, k?sasla?ma gerçekle?tikten sonra onlar (hayvanlar) toprak olaca??na göre hesapla?man?n korkunçlu?unu dü?ününüz.
 
Medeniyetin getirdi?i yenilikler, icatlar ve bunlar?n usulüne uygun kullan?lmamas? kul haklar?n? art?rmaktad?r. Yaz?l?, sözlü sata?malar, gönül k?rmalar, el kol hareketleriyle istihza etmeler yüzlerce kul haklar?n?n do?mas?na sebep olur. Bunun gibi umumun geçti?i yollar, araba sürücülerinin gasp etti?i hukuk dü?ünülecek olursa insanl???n vay haline! 
 
“?nsan ba??bo? b?rak?laca??n? m? zannediyor?” (K?yâme Sûresi, 75/35)
 
Ya kom?u haklar?na, akraba haklar?na, ana-baba haklar?na ne demeli?
 
Çok iyi durumday?z, iyi gidiyoruz diyerek moral verme havas?na kalkmak do?ru de?ildir. ?ehirlere, köylere ve topyekûn topluma, ?u ihtiyar dünyada ya?ayanlara, haks?zl?klara, kan gölüne dönmü? ülkelere bir nazar atfetmemiz, benim ne demek istedi?imi anlatmaya yeter san?r?m.
 
Dünya S.O.S veriyor, son nefesleri… Ve (ondan) ölüm dö?e?inde can hulkuma (bo?aza) gelmi? hastan?n nefes h?r?lt?lar?na benzer h?r?lt?lar geliyor.
 
Dünya kayn?yor. Magmadan korkunç acayip sesler geliyor. Do?ru dürüst yorumlayacak ki?iler aran?yor.
Müslümanlar, suçu birbirlerinin üzerlerine atmas?nlar!
 
Rabbimiz bizlerden iyili?i emreden, kötülüklerden nehyeden bir ümmet istiyor.
 
Peygamber (s.a.s) yemin ve tekitle;
“Vallahi, le te’murunne bi’l-ma‘rûf… / Yeminle söylüyorum ki, suret-i kat’iyyede (kesinlikle) sizler ya iyili?i emreder ve kötülükten nehyedersiniz.  Ya da Allah kendi kat?ndan yak?n zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah’a yalvar?p dua edersiniz ama duan?z kabul edilmez.” (Tirmizî, Fiten/9) buyurarak, bizleri uyar?yor.
 
Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde:
“Ey insanlar! Sizin kanlar?n?z, mallar?n?z, ?rzlar?n?z Rabbinize kavu?uncaya kadar birbirinize haramd?r.”
 
Bu hutbede o ?öyle tavsiyede bulunuyor:
“Kimin yan?nda karde?ine ait haks?z al?nm?? bir hak varsa o haks?zl?ktan dolay? hak sahibiyle helalle?sin!”
 
O (a.s) yine bir sohbetlerinde ashab?na ?u soruyu sormu?tur:
“Müflis kimdir?”
Sahabiler cevaplar?nda dünyadaki iflas? anlam??lar, öyle cevap vermi?lerdi. Fakat O, gerçek müflisin, dünyadaki iflas olmad???n? beyanla ?öyle buyurmu?tur:
“Dünyada kul hakk?yla âhirete gelmi?, hak sahipleri haklar?n? ondan almak için ne kadar sevap, hayr u hasenat? varsa ondan alm?? ve hala alacakl?lara bu kâfi gelmeyince, alacakl?lar?n günahlar? da onun s?rt?na yüklenerek, cehenneme at?lm??t?r. ??te bu gerçek müflistir.” (Müslim, Birr/59; Tirmizî, K?yâmet/2)
 
Hadis-i ?erifi özetleyerek aktard?m. Buna göre durumun vehâmeti ortadad?r. Kavga etmek, kan ak?tmak, ba??rmak, ça??rmak, yüksek sesle insanlar? rahats?z etmek ve hatta ?unu da söylemek gerekir ki; Ezan-? Muhammedi’yi belli bir desibelin üzerinde okutmak, okutturmak, buna müsaade etmek, müezzinlerin mikrofona var gücüyle yüklenmeleri, hele hele makams?z makams?z okumalar? nas?l bir hak oldu?unu okuyucular?m?n takdirlerine b?rak?r?m.
 
“Ve’l-‘âkibetu li’l-muttekîn / Hay?rl? ak?bet Cenâb-? Allah’tan korkanlar?n olacakt?r.”
 
“Muhakkak ki k?yamet gününde her hak sahibi kar?? taraftan (hakk?n?) alacakt?r. Boynuzlu koyunun boynuzsuzdan hakk?n? ald??? gibi…” (Müslim, IV, 1937)

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net