SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Cüneyd:

Sûfîler, aralar?na ba?kalar?n?n dâhil olamad??? bir hâne halk? gibidir. Allah ile kâim olduklar?ndan onlar? Allah’tan ba?kas? bilemez.

Ebû Süleyman Dârânî (v.215/830):

Tasavvuf, Hakk’tan ba?kas?n?n bilmedi?i amellerin sûfî üzerinde cereyan etmesi ve devaml? olarak sadece Allah’?n bildi?i bir hâl üzerine Hakk ile beraber bulunmas?d?r.

Tasavvuf, havâssa ait ledün ilmidir. Mutasavv?flar aras?nda yayg?n olan görü?e göre Hz. Peygamber’in (s.a.s) Allah’tan ald??? üç nevi ilim vard?r. Bunlardan biri, Hz. Peygamber’in ashâb?n?n hepsine ö?retti?i; emir ve nehiylerden olu?an ?eriat ilmi, di?eri ashâb?n baz?lar?na talim buyurdu?u özel ilim (tarîkat, tasavvuf ya da havâss ilmi), bir di?eri de Allah ile kendisi aras?nda bir ?ifre mesâbesinde olan ve manas? sâdece kendisine malum, muhatab? bizzat kendileri olan ilimdir. Kur’ân’daki hurûf-i mukâtaa ve müte?âbihâyetler bu türdendir.

Allah Rasûlünün bizzat kendisinin:

Siz benim bildiklerimi bilmi? olsayd?n?z, çok a?lar, az gülerdiniz.”(Buhârî, Küsûf 2; Müslim, Salât 112)hadîsi-i ?erîfi Hz. Peygamber’in her ald??? bilgiyi aktarmakla yükümlü olmad???n? göstermektedir. Ayr?ca ?u hadîsler, Efendimiz’in baz? sahâbîlere mahrem ?ekilde ö?retti?i öne sürülen bir bilginin var oldu?una delil say?lmaktad?r: Hz. Ebû Hüreyre der ki:

Ben Allah Rasûlü’nden iki kap ilim ald?m. Bunlardan birini halka anlatt?m. Di?erini e?er meydana ç?kar?p anlatacak olsayd?m, ?u boynum giderdi.”(Buhârî, ?lim 42)Mutasavv?flara göre bu hadîste geçen ve anlat?lmayan ilim, ?eriata ba?l?l?k ve Hz. Peygamber’e muhabbet sonucu meydana gelen “özel ve bât?nî ledün” ilmidir.

Yine Muâz b. Cebel’in bir gün Rasûlullah’?n terkisine bindi?i, orada kendisine bir ba?kas?na aç?klanmas?na izin verilmeyen bir s?rr ve gizli bir bilgi verildi?i rivayet olunmaktad?r.(Buhârî, ?lim 49)

Allah Rasûlü’nün s?rda?? Huzeyfe b. Yemân’a nifak ve münâf?klar konusunda k?yâmete kadar olacak ?eyleri haber verdi?i nakledilmektedir.(Tecrîd-i Sarih Tercümesi, II, 465-473)

Ebû Bekir (r.a.) ile konu?makta olan Allah Rasûlü’nün yan?na gelen Hz. Ömer’in, sanki Arap olmayan bir kimse gibi konu?ulanlardan hiçbir ?ey anlamad???n?n rivayet edilmesi, Allah Rasûlü’nün baz? sahâbîlere özel bilgiler verdi?ine delil say?labilir.

Allah Rasûlü’nden ilm-i havâss ad?yla ö?renilen ve daha sonraki nesillere yaz?l? ve sözlü olarak de?il de; manevî verâset, rûhî tecrübe ve hâl yoluyla intikal eden; ibadet ve muhabbet sonucu elde edilen, ilm-i ledün ad?yla an?lan bir bilgi türü vard?r. Bu bilgi yolu tasavvufun konusuna girmektedir.

Bütün ?slâmî ilimlerin ana kayna?? Kur’ân ve Sünnet’tir. Bu kaynaklar?n yorumu konusunda f?k?h ve kelâm gibi ilimler, ak?l arac?l??? ile istidlal ve burhan yolunu kullan?rken tasavvuf; ke?if ve ilham; yâni ledün yolunu kullanmaktad?r. Ancak ilm-i ledün s?rr?na ermek; ibadet, riyâzat ve mücâhede ile belli bir manevî olgunlu?a ermeyi gerektirmektedir.

Kur’ân-? Kerîm âyetleri ile hadîslerde bu konuya delil olabilecek ifadeler vard?r. Nitekim Kehf sûresinde (18/65-82) Musa ile H?z?r’?n arkada?l??? s?ras?nda Musa’n?n olaylar?n d?? yüzüne bakarak hükmetti?i, H?z?r’?n ise ilm-i ledün sayesinde meselenin içyüzüne vâk?f oldu?u görülmektedir.

Bu konuda delil say?lan âyetlerden baz?lar? ?öyledir:

“Takvâ üzere olunuz ki Allah size ö?retsin.”(Bakara, 2/282)

“E?er takvâ üzere olursan?z Allah size furkân; iyi ile kötüyü ay?rt edecek nur verir.”(Enfâl, 8/129)

“Allah’tan korkun ve Rasûlü’ne inan?n ki, Allah size rahmetinden iki kat versin ve sizin için, ?????nda yürüyece?iniz bir nur ortaya koysun.”(Hadîd, 57/28)

Bu âyetlerde geçen furkân, rahmet ve nur gibi kavramlar, bir bak?ma insanda meydana gelen “gönül ayd?nlanmas?” sayesinde ortaya ç?kan “vehbî ilim” diyebilece?imiz ke?if, fetih ve ilhamlard?r.

Bu konuya delil olabilecek hadîslerden baz?lar? da ?öyledir:

“Her ümmetin mukaddesleri; ke?if ve ilhama mazhar ki?ileri vard?r. Bu ümmetin mukaddeslerinden biri de Ömer b. Hattâb’d?r.”(Buhârî, Fazâil, 16)

“Ö?rendikleriyle amel edene Allah Teâlâ bilmediklerini ö?retir.”(Mevsûa Etrâfi'l-Hadîs, VIII, 403; Hiyetü'l-Evliyâ, X, 15)

“K?rk gün süreyle Allah’a ihlasla amel edenin kalbinden lisan?na hikmet p?narlar? akmaya ba?lar.”(Ke?fu'1-Hafâ, II, 224)

Ke?if ve ilham, mutasavv?flar için hakîkata ula?mada bir yol ve bir araç olmakla birlikte, hiçbir zaman gaye ve amaç de?ildir. Çünkü ke?if ve ilham sadece sâhibini ba?lar. Sûfînin ke?fi, müctehidin içtihad? gibidir. Hata ve sevap ihtimali her zaman vard?r.

Son devir Ezher ?eyhlerinden ve tasavvuf üstadlar?ndan Dr. Abdülhâlim Mahmud (v.1978), bu tarifler içinde en çok Ebû Bekir el-Kettânî’nin ?u târifini be?enmekte ve “efrad?n? câmi a?yar?n? mâni” olarak görmektedir:

Tasavvuf, safâ ve mü?âhededir. Çünkü safâ, kalb tasfiyesini ve onun için gerekli olan ibadet, zühd, mücâhede, ihlâs, teslimiyet ve Hakk’a yönelmek gibi konular?n hepsini içine almaktad?r. Mü?âhede de sûfîlere âit her türlü rûhî tecrübe, manevî ahvâl ve ke?fî bilgilerle mârifet-i ilâhiyye konular? bulunmaktad?r.

 

Al?nt?; Prof. Dr. H. Kamil Y?lmaz, Ana Hatlar?yla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Ne?riyat

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net