SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Nasihatler; Bo? Ver!
Ayşe DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Duyulur bazen, çevredeki insanlar?n çenesi durmaz. Ya filan hakk?nda ?öyle ?öyle kötü tecrübeler edindi?ini söylerler veya filan ki?inin ne kadar ters biri oldu?unu gelip seninle payla??rlar. Sen de sadece dinlersin ve söylenenlerden dolay? belki ?üpheye dü?ersin acaba gerçekten öyle biri mi diye...

Veya içinden geçirirsin “Bu dünyada hiç mi iyi insan yok?” diye...

Neye yanal?m? Sana gelip söyleyene mi, yoksa kötü hasletleri olan ki?iye mi? Bilemedim...

Ba?ta sana kötü söz söyleyen ki?iye k?zmal?y?z, neden mi? O filan ki?i hakk?nda su-i zan etmene sebep oldu?u için. Peygamber Efendimiz buyurmuyor mu ki:

Sebep olan yapan gibidir.

Hâlbuki o bahsedilen ki?iyle senin münasebetin daha önemli de?il midir?

Diyelim sen o filan ki?i hakk?nda olumlu dü?ünüyorsun, çünkü münasebetin çok iyidir. Sonra biri kalk?p o filan ki?i hakk?nda kötü ?eyler söylüyor. Ne yapars?n? ?nan?r m?s?n? “Vay be demek ki foyas? ortaya ç?kt?” m?, “maskesi dü?tü” mü dersin? Kim bilir, belki de...

Peki ya düsturumuz nas?l olmal?? Gidip o ki?iye “Sen ne kadar kötü birisisin” deyip kaba m? davranmal?y?z? Hay?r!

Peki ya ne yapmal?y?z?

O söylenenler bir kula??ndan girip di?erinden ç?kmal?... Ayn? dini payla??yorsak, ayn? ilaha secde edip ayn? Peygamberin ümmeti isek, biz din karde?imize sahip ç?kmazsak kim sahip ç?kar? Din karde?i demek, cand?r, kan ba??ndan da ötedir... Sen herkesin kusurlar?n? ört ki, Allah da senin kusurlar?n? örtsün. Hem kim demi? ki bizim de eksikliklerimizin olmad???n?? Belki biz o bahsedilen ki?iden bin kat daha kötüyüz... Allah kat?nda ne derecede oldu?u, kimin kimde oldu?unu bilemeyiz. Hem biz kimiz ki? Ne bir nebi, ne de veli. Niyetlerin ne oldu?unu be?er olarak nas?l bilebiliriz. Ancak Allah bilir. Biz de O’nun ya “Settâr” ismine hürmeten din karde?lerimizin kusurlar?n? Hz. Mevlana’n?n dedi?i üzere gece gibi örtmeliyiz ve onlar?n ?slahlar? için dua etmeliyiz. Böyle yaparken ilk ba?ta azg?n nefsimize seslenmeliyiz. Seslenmek de?il de, kükremeliyiz. Herkesi kendimizden üstün görmeliyiz ve kar??la?t???m?z her ki?iden güzel ve dine uygun olan ne ise, ona özenmeliyiz.

Binlerce salât ve güllerce selam olsun o Nebiler Nebisine ki ne güzel buyurmu?lar:

?nsanlara güzel ahlak?n gere?ine göre davran?n.” Anla??l?yor ki, her ne ki “güzel ahlak” kategorisine giriyorsa, onu uygulamakt?r as?l mesele…

Bu, ta? atana gül uzatmakt?r, kötülük yapana iyilikle muamele etmektir. Sana gelip filan hakk?nda bir ?eyler söylemeye niyetlenen ki?iye tek bir söz söyleyebilirsin;

Bo? ver!

Çünkü hayat bu kadar basit ?eylerle me?gul olmaya de?mez. Zaman su gibi ak?p giderken, geçirdi?in her vaktin de hesab? sorulacakken nedir ki bu? Hele hele de yap?lacak onca hay?rl? hizmetler varken, Allah r?zas? için çal???p çabalamak varken, insanlar?n hidayetine vesile olmak, hakiki manada örnek Müslüman olmaya çal??mak varken… Neden durup da filan ki?i ?unu söylemi?, filan ki?i arkamdan konu?mu?, ?u ne yapm?? bu ne etmi?... Bu ve benzeri mevzular? dü?ünmek de?er mi ki?

De?mez

Tasavvufta üç esas vard?r k?llet-i kelâm, k?llet-i menâm, k?llet-i taâm.

Bu üç esasta en ba?ta az konu?mak geliyor. Neden? Çünkü çok konu?an çok hata yapar. Malayanilik, ruhu bir nevi bo?ar... O yüzden b?rakal?m kelime israf? etmeyi de “Ya hakk? söyle veya sus!” diyen Efendimize uyup da, sessizli?imizi dinleyelim…

Konu?ursak bile Rahmân ad?na konu?al?m, Onu tesbih ve zikir edelim. O zaman bu durumda ne mi demeliyiz? Lüzumsuz, bo? ?eyler mi?

Art?k onlar? BO?VER,

Rahmân’?n isimlerini Z?K?R ED?VER

4

18/09/2018 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

09/03/2018 Gülmek, Bir Nimet

4

29/10/2017 Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...

4

17/07/2017 Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man

4

21/02/2017 Ey Müzzemmil!

4

25/10/2016 Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...

4

09/03/2016 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

31/01/2016 Duymak ve Dinlemek?

4

30/07/2015 ??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)

4

26/02/2015 Nasihatler; Bo? Ver!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net