SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Olgun Müslüman??n Vas?flar?
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Mü’min, her i?ine Besmele ile ba?layacak. Kendisinin varl?klar aras?ndaki üstün yerini ve önemini fark edecek. O, dünyaya böcek veya canavar olarak de?il de, insan olarak geldi?ine sevinecek. “Üzümünü ye, ba??n? sorma” diyenlerden olmayacak; her nimetin as?l sahibi olan Cenâb-? Mevlâ’y? (c.c) dü?ünüp duracak, O’na ?ükredecek ve O’na kul olman?n bilincine erecek. Yüce Allah’?n bu dünyay? ehlini imtihan etmek için yaratt???n? anlayacak ve her nimetten O’na hesap verece?inin ?uuruna varacak. Onu çok çok anacak. Sonuçta, “Allah’?m?z?n ad?, a?z?m?z?n tad?” diyebilecek. O, topyekûn cemiyetin mutlulu?u için seher vakitlerinde, gönülden Yüce Allah’a yalvaracak, yakaracak, döktü?ü gözya?lar? ile günah kirlerini y?kayacak ve o, ya?ama sevincini, iman ve ibadet ne?esini herkesle payla?acak. Devaml? olarak da, gece dü?ünde, gündüz hayalin de manen Allah’?n Rasûlü (s.a.s) ile selâmla?acak.

Onun iman heybeti ve takvas?ndan ?eytan ve ?eytana uydu olanlar kaç??acak. Onun iman esaslar?na ba?lan?p ?slâm’?n ?artlar?na sar?lmas?, Onun gönlünü her an Yüce Allah’a yönelik tutacak.

Yüce Allah’a ve Meleklere inanan insan?n yaln?z kalmad???n? ve ?enlendi?ini hissedecek. Peygamberlerin hayatlar? ve hallerini Kur’an-? Kerim’den incelemesi, onun yoluna ???k saçacak. Arzu ve isteklerinin dünyaya s??mad???n? dü?ünmesi, kendisinin sonsuz bir ahiret yolcusu oldu?unu anlamas?na yol açacak. Kadere inanan ve tevekkül edenin kederden kurtuldu?unu, ancak bu inanc?n içinde çal??ma ve tedbirin de bulundu?unu ya?ayarak anlayacak.

● O, Mevlâ’n?n r?zas? u?runda bütün s?k?nt?lara gö?üs gerecek, ümitsizli?in imana s??mad???n? bilecek. Yüce Allah’?n rahmet kap?lar?n?n ümitle aç?laca??n?, en kötü ?artlar içinde bulunsa bile, iman ve ümitten alaca?? güçle amac?na ula?aca??n? kavrayacak.

● Temizli?in imandan geldi?ine inanacak. Düzenli, plânl? ve programl? olmaya dikkat edecek ve da??n?kl??a sürüklenmeyecek. Güzel sanatlara, estetik de?erlere önem verecek. Çevresinde ki bir çiçe?in, bir caminin manzaras? onu mutlaka duyguland?racak. O, bu güzellikleri Yüce Allah’?n ikram? olarak görecek ve içi O’na ?ükran duygular?yla dolacak. Bilgi kadar sanat? da önemseyecek.

● Ya?ama sevincini, huzur ve mutlulu?unu s?cak aile yuvas?nda arayacak. Ba??bo?lu?a kaymayacak. Kar?-koca ve çocuk sevgisinin manevi birer r?z?k oldu?unu bilecek. Annesi-babas? ve çocuklar? ile kokla?acak ve bütün h?s?m-akrabas? ile s?k s?k selamla?acak ve gerekti?inde tebrikle?ecek. Bütün iman ehli ile tan??acak, hususen Yunus Emre gibi Allah dostlar?yla ziyaretle?ecek. K?s?r çeki?melerin, g?ybetin ve dedikodunun bulundu?u meclislerden hemen savu?acak. Bütün arkada?lar? ve meslekta?lar? ile sarma?-dola? olacak, hatalar?n?, kusurlar?n? söyleyenlere dar?lmayacak.

● Yapaca?? i?leri me?veretle belirleyecek, uzmanlar?na dan??madan ba?lat?lan ve sürdürülmek istenen i?lerden hay?rl? sonuç ç?kmad???n? görecek.

● Bo? zaman?n?n ve sa?l???n? sahip oldu?u en büyük sermayesi bulundu?unu fark edecek. Vakitlerini okumak, dü?ünmek, çal??mak, ibadet yapmak gibi faydal? me?guliyetler ile de?erlendirecek.

● O, ilmine, mal?na, mevkiine ma?rur olup da kendine tepeden bakanlarla, boy ölçü?ecek. Enfâl Sûresi’nde i?aret edildi?i gibi kendinden ileri ülkeler ile yar??acak ve onlar? a?ma çabas?na girecek.

● Üzerine ald??? bir i?in gerektirdi?i bilgi ve beceriyi günden güne geli?tirecek. Belli baz? alanlarda derinle?ecek. Meselâ bugünün yükselen de?eri olarak, bir iki yabanc? dili ana dili gibi bilecek. ?yi derecede bilgisayar kullan?c?s? olacak ve ?nternet ile bütün dünyaya aç?labilecek. Yeniliklere aç?k olacak. Çal??kanl?k, giri?imcilik, üretkenlik, verimlilik, güvenirlilik ve dürüstlük ayr?lmaz vasf? hâline gelecek. Ticaretin ve tüketimin kurallar?n? ve inceliklerini de bilecek. Meslek seçerken, helal kazanca ve me?ru tüketime niyet edecek. Dengeli ve ölçülü hareketleri ile sayg? duyulan bir ?ahsiyet sergileyecek.

O, bilgi ile sorumluluk duygusu ta??may? e?it tutacak, ferasetini günden güne geli?tirecek; her kayb?ndan, her ihmalinden ve her ba?ar?s?zl???ndan bir ibret alacak ve bir daha yan?lmamaya çal??acak.

● ?lmini, mal?n? Allah yolunda cömertçe harcayacak, fakat israfa sapmayacak. Haramdan sak?n?rken, k?l? k?rk yaracak ve aile bireylerine haram lokma yedirmeyecek. ?çki, uyu?turucu ve tiksindirici maddelere yakla?mayacak. Yalan, iftira, zina, h?rs?zl?k ve cinayetin bütün dünya sözlüklerinde yüz k?zart?c? suçlar ve i?renç ?eyler olduklar?n?, kumar?n da bunlar? körükledi?ini bilecek. Bu arada devletten, servetten, s?hhatten, ?ehvetten, ?öhretten ??marmayacak.

● Her taraftaki çaresizlerin imdad?na ko?acak, kendini nemelâz?mc?l??a kapt?rmayacak. Kanayan bir yara gördü mü can? yanacak, onu görmezlikten gelmeyecek, onu dindirmek için bütün gücü ile çal??acak. O, musibetlere u?ram?? uzak yak?n kom?ular? ile dertle?ecek, bunlar?n s?k?nt?lar?n? ve kederlerini giderecek. Dü?ünlerinde sevinçlerini, cenazelerinde üzüntülerini onlarla payla?acak. E?er çevresinde açlar varsa, tek ekme?ini bile onlarla bölü?ecek veya onlar?n elinden tutacak, onlara kazanç ve i? imkânlar? açacak.

● Âlimleri, sâlihleri, ya?l?lar?, hastalar? aray?p soracak. Kalbi k?r?klar?n acizlerin, özürlülerin ve yetimlerin gönüllerini almay? büyük bir f?rsat bilecek, ahirete göçen yak?nlar? ve dostlar?na hay?r yapmay? unutmayacak.

● O, hak yolunda oldukça insanlar?n k?namas?ndan korkmayacak. Hak bildi?i yoldan caymayacak, “S?rât-? Müstakîm”den kaymayacak. Zulmü alk??lamayacak, caniyi, haini himaye etmeye kalk??mayacak. ?hlâstan, samimiyetten s?yr?lmayacak. Onun hizmet iradesi, onun merhamet ve ?efkati en yak?n?ndan ba?layarak, bütün dünyay? ku?atacak.

● Dini ve milleti için çal??an herkesle el ele, gönül gönüle birle?ecek, bütünle?ecek. Yurdunu yabanc?lara muhtaç hâle getirmeyecek. Bu yolda kendisine verilen bir vazife için, köy-kent demeyecek, her tepeyi, her engeli a?acak; nihayet eninde sonunda hedefine ula?acak. O, dinimizin hükümlerinden bir edebi, bir müstehab? bile önemseyecek, bu yolla p?r?l p?r?l bir ?ahsiyete eri?ecek. Bütün bunlar?n neticesinde o, Cenâb-? Mevlâ’m?z?n r?zas?na ula?acak; Cennette Allah’?n sevgili Rasûlü’ne kavu?acak ve bunun da üstünde Allah’?n cemali ile bulu?acak. O ölünce, Duhân Sûresi’nde de i?aret buyruldu?u gibi yerler, gökler onun ard?ndan a?la?acakt?r. Cenâb-? Hakk, cümlemizi bu vas?flarla donanm?? mü’minlerden eylesin.

● Bu özellikler o kadar önemlidir ki, bunlar?n bulunmay??? insan? ad?m ad?m olumsuzluklar?n içine atmaktad?r. Dolay?s?yla konumuzu bu özelliklerden yoksun olan olumsuz, fitneci, fesatç? ve y?k?c? insan tipini cehennemden önce, nas?l bir felâketin bekledi?ini gösteren ?u ilginç örnekle sürdürelim:

Define arayan üç ki?i bir miktar alt?n buldular. Bölü?ümden önce her biri alt?na tek ba??na sahip olmak için bir birine tuzak kurdular. Biri, di?er ikisinin sular?na zehir katt?. Onlar da onun yeme?ine zehir koydular. Yiyip, içtikten sonra sular?na zehir kat?lanlardan biri, di?erini bo?may?, öbürü de, onu s?rt?ndan vurmay? planlam??t?. Fakat buna gerek kalmad?. Çünkü hepsi ald?klar? zehrin etkisiyle alt?nlar?n üstüne y???l?p can verdiler. Bugün de benzeri olaylar? çok duymakta ve okumaktay?z. Bu olaylar, adeta Fât?r Sûresi’nin 43. âyetinin birer yorumu gibidirler. Burada kötülenen, alt?n veya dünyal?k de?il, bunlar?n olumsuz insan?n elinde sebep olduklar? h?rs ve k?skançl?kt?r.

● Bütün ba?ar?l? i?lerin ve kay?plar?n temelinde insan unsuru vard?r. Bizim kültürümüzde de “?nsan-? Kâmilin/olgun insan” in?as? önemlidir. Kurân-? Kerim ve Peygamberimizin hadisleri olumlu ve olumsuz insan tiplerinin örnekleri ile doludur.

Ölümden önce olmak ?art?yla her günah?n tövbesi vard?r. Yüce Allah, tarih boyunca peygamberler ve kitaplar göndermi?, insanlar?n eksik ve aksak taraflar?n? düzeltmek istemi?tir. Dolay?s?yla kendinde bu çirkin niteliklerden biri veya birkaç? bulunan kimsenin, ruhunun derinliklerinden gelen bir pi?manl?kla tövbe etmesi, durumunu düzeltmesi, haklar?n? yedi?i ve kalplerini k?rd??? kimseler ile helâlle?mesi sonucu olumlu ve olgun Müslüman kimli?ine kavu?mas? mümkündür. Olumsuz ve günahkâr insan her an olumlu ve olgun insan olmaya adayd?r. Bizim dinimizde suçluluk ve günahkârl?k silinmez bir damga de?ildir. Çünkü Yüce Allah ba???lay?c? ve merhametlidir. Gerçi Yüce Allah’?n azab? ve gazab? da vard?r. Ama rahmeti gazab?na galiptir. Yeter ki kul O’nun ma?firet ve rahmetine s???nm?? olsun. O zaman, Hûd Sûresi’nde i?aret edildi?i gibi bütün kötülükleri iyiliklere çevrilmi? olacakt?r.

?slâm; do?u?u ile birlikte ruhlarda ve gönüllerde muazzam bir de?i?iklik yapm??, her türlü olumsuzlu?u ya?ayan fertleri ve toplumlar? imân ve üstün ahlâkî özelliklere kavu?turmu?tur. Bu yüksek nitelikleri kazanan kimseler birer ir?atç?, ?slahatç? ve ö?retici olarak nice yeni nesillerin olumlu ve olgun insanlar olarak yeti?melerini sa?lam??lard?r. ?n?allah bu, k?yamete kadar devam edecektir.

 

Al?nt?; Sohbetler ve Hat?ralar, Prof. Dr. Ahmet Co?kun, Ensar Ne?riyat

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net