SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Gözümün nuru, can?m evlâd?m ?hsan Efendi; Allah’?n selâm?, bereketi sizlerin ve sizi sevenlerin üzerine olsun.

Muhabbet dolu sat?rlar?n?z bize ula?t?. Seyahatte oldu?umdan birazc?k geç nâil olduk. Velâkin okur okumaz zât-? âlinize cevap yazmaya gayret ettim. Bizden dua niyaz etmi?siniz; Esta?firullah, Cenâb-? Hakk gönlünüzdeki murad?, râz? oldu?u ?ekilde sizlere ihsan eylesin.

Fakir de size bir vesile ile bildi?im kadar?yla bunu arz etmek ister idi. Siz yine muhabbetinizle ve gönülden gönüle olan tarikinizle bu murad?ma vesile oldunuz. Büyüklerimizden ald???m?z ve me?k etti?imiz kadar?yla size arz etmeye çal??ay?m.

Pek muhabbetli evlâd?m, bil ki insan imân ?erefiyle mü’min derecesine erdirildi?inde onda bu hâlin tezâhürü olarak her hâlde zikrullah ile me?gul olma zevki tezâhür eder. Ki?i ömrü hayat?nda ya durur oturur, ya ayakta yürür veyahut yatar uzan?r haldedir. Cenâb-? Hakk, imanda kemâle erenleri veya kemâle do?ru seyr u sülûk edenleri beyan ederken; “Onlar ki ayakta, otururken veya yanlar? üzerine uzanm??ken Allah’? dâima zikrederler” buyurmaktad?r.

Devran devretmek, dönmek, tavaf etmek manas?ndad?r ki cümle mevcudat devrandad?r. Devrans?z ve devr-i dâimsiz hiçbir mahlûk yoktur. Bu hakikati aklen ve fikren de?il, hâlen ve mü?ahede ile bilen ve bulan â??klar devran edegelmi?lerdir. Halvetî usûlü devran, sizin de bildi?iniz gibi sola do?ru Hû ismi ?erifi sürülerek (zikirde icra edilerek) yap?l?r. Bundaki hikmetler erbâb?na mâlum olur. Lâkin ?u kadarc?k arzedelim ki, kalb vücudun sol taraf?ndad?r. Nazargâh-? ilâhi ise kalbdir. Kalb gözünün yani Fu’ad?n s?rr? da Hû ile ke?folunur. Kalp gözü dahi bu cila ile cilâlan?r, sürmelenir. Böylece u??ak nazargâh? Hakk olan gönül kabesini Hû ile tavafa ancak muvaffak olur. Dervi?an devranda Hû ismi ?erifini çift çift söyler. Bunun da s?rr? erbâb?na malumdur. Lâkin hat?rlarsan?z insan kelimesi Arabî kal?plarda tesniye (ikilik bildiren) kal?b?ndad?r. Ârife i?aret kâfidir.

Devrandan evvel bizim usûlümüzde yerde oturulur ve tevhid sürülür. Devran için aya?a kalk?ld???nda meleklerin beyt-i mamuru tavaflar?n? temsili bir hâl al?n?r. O yak?nl?k ve mü?ahade makam?nda yani melekûtî halde esma-i ilâhi, Hû ismi ?erifinde cem olur. Garazlar, talepler Hû’da yerini O zât?n Cemâl ne?esine ve tecellisine b?rak?r da; ?ehadet mertebesinde Hû’dan ba?kas? ifade-i meram olamaz. Devranda zikreden dervi?ler birbirlerine bu muhabbeti Hû ile iletir, kendi kâse-i kalblerinden di?er dervi?in kalbine bu muhabbet aka aka cereyan ve cevelân eder. Cenâb-? Hakk ki?iye ?ah damar?ndan daha yak?nd?r. Lâkin bizler o esma-i ilâhiyi seslice anarak tekrar ruhumuzun duymas?na ve kar??m?zdaki, yan?m?zdaki â??klar?n bu ne?eden nasibdar olmas?na vesile oluruz.

Evlâd?m ?hsan Efendi, bilmi? ol ki zikrin hafisi de cehrisi de efdaldir. Günümüzde yeni yeni ne?et eden; Cehri zikir mi efdaldir, hafi zikir mi efdaldir? münaka?as?na ve mugalatas?na asla itibar etmeyesin. Bu nevi konu?malar lâf ü güzâf ve dahi mâlâyanidir. Ki?inin mâlâyani ile me?gul olmas?ysa en büyük afetlerdendir. Âkil isen yani â??k isen sen senin ruhuna ?ifa verecek zikrullâh ile me?gul ol, her nas?l olursa olsun.

Size tevcih edilen (yönetilen) suâlde; ki?i bu devran?n hakikatini görmeden, bu hali mü?ahade etmeden taklid ederek devran etmesi, vecde gelmeden vecde gelmi? gibi cevlan etmesi caiz midir? demi?ler. Siz dahi cevab verememi?siniz. Bilmedi?iniz veyahut size bildirilmeyen mevzûda, bilmiyorum demek asaletten ve edebtendir. Dervi?e de bu yak???r. Bildi?iniz mevzuu sorulursa sizden istenirse anlatmak yine bu edeb cümlesindendir.

?mdi, suâle ?öylece cevab vermeniz herhalde muvaf?k olacakt?r. Ki?i gerek dünya hayat? gerekse ahiret hayat? için laz?m olacak filleri ilk önce taklidle tatbik eder. Zaman içerisinde idrak kabiliyeti nisbetinde bu fiillerin fark?na ve hikmetine erer. ?lk cevab budur ki; biz bu hali taklid ile tahkike erenlerin yoluna süluk etmekteyiz. Bâdehû (bu taklittden sonra) umulurki bunda kalmaz hakikatine ereriz. Daha evvel arzetti?im gibi çocukken namaz? taklidle ö?reniriz. Amma o taklidle k?ld???m?z o ça?a o ya?a göre yine bir ?ekil namazd?r. Ya? kemale erdikçe ruh da bulu?a erdikçe art?k hakikatine do?ru seyir ba?lar. O zaman da o deme, o hâle göre namaz yine ifâ edilmi? olur. Bir de namaz?n hakikati vard?r. Bunun için muvaffakiyet Allah’tand?r. Zikrullah’?n hem âyin ?ekli hem ferdi ?ekli bunun gibidir. Ba?ka bir vecheden cevab verilirse, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselem Efendimiz, Hz. Ebubekir (ra) Efendimize; “Kur’an-? Kerim’i okurken (mümkünse) a?lay?n?z. A?layamaz iseniz (a?layarak okuyanlar? taklid için, halinizi o hale benzetmek için) a?lar gibi yap?n?z.” buyurmu?tur. Bu daji gösteriyor ki ki?i vecd halinin güzelliklerine hakk?yla ermese de vecde gelenleri taklid etmesi riya, gösteri? olmaks?z?n câizdir. Bir ba?ka vecheden bir ba?ka cevab. Allah Teala’y? zikretmek üzere toplananlar aras?nda muhakkak gönlü muhabbetle lerzan (titreyen) olan vard?r. Bu hüsn-i zanna(iyi dü?ünmeye) muvaf?kt?r. Mü’min ise  daima hüsn-i zann üzere olmal?d?r. ?mdi, o meclisteki bir ki?i hürmetine dahi Allah Teala orada bulunanlar? kendisini muhabbetle vecdle zikredenler zümresine dahil eder. Buhari-i ?erif hadis kitab?nda bu manaya gelen uzunca bir hadis-i ?erif vard?r. Orada zikir meclisinde bulunup zikirle alakas? olmayan ki?iye dahi Cenab-? Hâkk’?n ikramlar? anlat?lmaktad?r. Bundan da anla??ld? ki hâlis niyette olmayan ki?i dahi zikretmedi?i halde nasibdar oluyor ise gerçekten o zikirden tad almaya gayret eden muhabbetli ki?iler nas?l bir ecir kazan?r k?yas eyle. Herhalde bu cevablar sâile (soruyu sorana) kâfi gelecektir. E?er gerçekten ö?renmek için sordu ise. Yok öyle de?il derdi âriflerin yoluna dil uzatmak, kendi ?ekk ve ?üphesini yaymak kasd? var ise Cenab-? Hakk onlar?n da bizlerin de kalbini r?zas?nda bir eylesin. Lâkin geçen mektubda yazd???m nutkun son k?tas?nda Cenab-? Üftade (ks) ?öyle buyuruyor:

 

Üftâde yan?p tüter

Bülbüller gibi öter

Dervi?lere ta? atan

?man ile göçer mi!

 

Cenab-? Hakk böylesi halden bizleri muhafaza eylesin. Hem yine bize yak??an ?udur ki, ki?i riya ila bile Allah dese biz onu Hakk nam?na muhabbetle demi? kabul ederiz. Hakk’?n hürmetine ve dinin edebine bu çok daha muvaf?kt?r.

Muhabbetli ?hsan Efendi o?lum, zikrullah ve devran esnas?nda di?er dervi?lerin hali ile me?gul olmayas?n. Onlar?n zikirdeki halini tecessüs etmeyesin (ara?t?rmayas?n, takib etmeyesin). Heman dervi?e laz?m olan kendisiyle me?gul olmak, sairle me?gul olmamakt?r. Cümle umurunda (bütün i?lerinde) bunu gözetesin.

Evlâd?m, devran geceleri dervi?lerin hasad?d?r. Yani ekti?i mahsulünü, devranda dev?irir, kotar?r. Bu sebepten mazeretin olmadan devran? terk etmeyesin. Hatta ?eyhin seni devrandan kovsa bir daha gelme devrana dese dahi sözünü tutmayas?n; imtihand?r. Devranda isbât-? vücud eyle (yani muhakkak bulun). Dervi?lik yolu k?r?lmamak yoludur. Dervi? bütün nakdini kalbiyle görür. Kalb k?r?l?rsa içinde bir nesne durmaz, d??ar? akar, kaybolur gider. Ol sebepten dervi?in gönlü incinirse, incitmekten daha büyük bir belaya düçâr olur. Sermayesi olan muhabbet mâyisi kalbinden ak?p gider, manen iflas eder. Sana laz?m olan, incinmeyecek bir kalbe ve hale sahib olmand?r. Bu da ancak kalbin kemâle ermesiyle olur. Zira â??kta vücud kalmaz. Vücud kalmay?nca; zâhirde kal?b?, zâhirde kalbi olmay?nca k?r?lacak bir nesne kal?r m?? ki kalbi k?r?ls?n. Bu bahsi haylice tefekkür eyle. Bu s?rr? sübhani’dir ki buna ermeyenin a?ktan ve â??kl?ktan bahsetmesi hayalden ibarettir vesselam.

Cenab-? Hakk’?n r?zas?na talib, Cemâline râg?b ?hsan Efendi o?lum, Allah Teâla sizi iki cihanda aziz eylesin. Sizi mür?idinize hayru’l halef eylesin. Üzerinizde hakk? bulunanlar?n hüsnü ?ehadetlerine nâil k?l?p ?ikâyetlerinden h?fz û emân eylesin. Hakk erenlerin himmetini ve ruhaniyetini sana enîs ve yolda? eylesin. Muhabbet ve tehassürle gönderece?iniz mektuplar? bekler, sizi ve sevdiklerinizi Allah Teâlâ’n?n emniyetine, h?fz û himâyesine havale eylerim.

Selâmetle, saadetle…

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net