SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Her kim, terk-i dünyaya gösterdikleri sab?r, fakre ünsiyet, istemeyi terk gibi hususlarda onlar?n yolunu takip ederse, her as?rda Ehl-i Suffa’ya uymu?, onlar gibi tevekkül etmi? olur.

Suffa ve Ashâb-? Suffa ile tasavvuf ve sûfîler aras?nda kuru­lan ilk benzetmeler, hicrî üçüncü as?rda ortaya ç?kan zühd hareke­tiyle ba?lar.(1)Hatta tasavvuf kelimesinin Suffa”dan türedi?i bile iddia edilmi?tir.(2)

Bu konuda Sühreverdî ?unlar? söyler:

“Böyle bir fikir, Arap dilindeki türetili? kaidelerine uymaz ise de, mana bak?m?ndan do?rudur. Çünkü Sûfîlerin hali ile âyet-i kerîmede aç?klanan Ashâb-? Suffa’n?n hali birbirine benzemekte­dir. Onlar da Suffa Ashab? gibi Allah için bir araya geliyor, toplan?­yor, sohbet ediyor ve Allah yolunda birbirlerini seviyorlar. Say?la­r? 400 kadar olan Ashâb-? Suffa’n?n Medine’de s???nacak bir evi ve akrabas? yoktu. ?lk sûfîlerin mescidlerde, sonrakilerin zaviye ve ribâtlarda topland??? gibi Ashâb-? Suffa da Mescid-i Nebevî’de kal?yor, mai?et temini için ziraat, hayvanc?l?k ve ticarete ba?vurmuyor, gündüzleri da?dan odun topluyor, hurma çekirdek­lerini eziyor, geceleri ise ibadet, Kur’ân ö?renme ve ö?retme i?leriyle me?gul oluyorlard?.”(3)

Daha sonraki as?rlarda sûfîlerin, ribât, tekke ve zaviyeler kurarak burada kalmalar?na sünnetten delil olarak da ‘Suffa’ gös­terilmi?tir.

Bu hususta Makrizî ?öyle demektedir:

“Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s) kimsesiz Müslümanlar için mescidin bir kö?e­sini tahsis etmi?ti.”(4)

Suffa-Tasavvuf ili?kisi hakk?nda Hâkim’in de?erlendirmesi de ?öyledir:

“Ehl-i Suffa ile ilgili bu haberleri dü?ününce, onlar?n; Allah’a (c.c) tevekkül ve verâda, Allah’a ve Rasûlü’ne hizmette ashab?n yüceleri oldu?unu gördüm. Allah (c.c) onlara, Rasûlü’ne nasib etti?i hayat?; meskenet, fakr, ibadette tazarru’, dünyay? ehline b?rakma... ?eklindeki hayat? seçip verdi. ??te onlar, tasav­vuf ehlinin her devirde kendilerine mensup olduklar?n? söyledik­leri kimselerdir. Her kim, terk-i dünyaya gösterdikleri sab?r, fakre ünsiyet, istemeyi terk gibi hususlarda onlar?n yolunu takip ederse, her as?rda Ehl-i Suffa’ya uymu?, onlar gibi tevekkül etmi? olur.”(5)

Sûfîlerin, terk-i dünya, fakr, isti?na (gönül zenginli?i)... gibi durumlarda Ashâb-? Suffa’y? örnek almalar? do?rudur. Çünkü içinde bulunduklar? bu halleri onlara Rasûlullâh (s.a.s) tavsiye etmi?tir. Fakat imkân bulup Suffa’dan ayr?lan, meselâ evlenip bir i?le me?gul olanlar? da bundan men etmemi?, hatta böylelerine de yard?mc? olmu?tur. Ashâb-? Suffa aras?nda Selmân-? Fârisî, EbûZerri’l-G?fârî gibi bütün hayat? boyunca Suffa’daki hayat? devam ettirenler oldu?u gibi, Ebû Hureyre gibi, daha sonra evlenip zengin bir hayat ya?ayanlar da vard?r.(6)

(1) Kettânî, et-Terâtîbu'l-îdâriyye, I, 476 vd.

(2) Sühreverdî, Avârifu'l-Ma'ârif, 61.

(3) Sühreverdî, a.g.e., 61 vd.

(4) Kettânî, a.g.e., I, 473.

(5) Hâkim, Müstedrek, III, 16.

(6) Akif Köten, Bütün Yönleriyle Asr-? Saadet’te ?slam, 4/410 vd.

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net