SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Riyazet ve Nefsânî ?ehvet
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Nefis bir puttur, nefsine boyun e?en puta tapm?? olur. Allah’a ihlâsla kul olanlar, s?rf O’na kulluk etmeyi ba?aranlar, nefislerini yenen kimselerdir.

Ey insan! Bilmelisin ki, kötülü?ü ?srarla emreden nefis, sana iblisten daha dü?mand?r. ?eytan, ancak nefsin heva ve azg?n istekleri yolu ile senin üzerinde bask? kurabilir. Nefsin, seni a??r? emellerle ve dayanaks?z kuruntularla aldatmas?n.

Çünkü gams?zl?k, gaflet, vurdumduymazl?k, rehavet dü?künlü?ü, tembellik ve miskinlik nefsin karakteristik özelliklerindendir. Her zaman e?ri hedefleri ileri sürer, onun her ?eyi kof ve dayanaks?zd?r.

Ondan ho?nut olup dedi?ine uyarsan mahvolursun, onu bir an kontrol ve hesab?ndan kaç?n?rsan batars?n, ona kar?? gelmeyi ba?aramay?p arzular?na boyun e?ersen seni cehenneme götürür. O; hayra yöneltilemez belâlar?n ba??, rezilliklerin kayna??, ?eytan?n hazinesi, her türlü kötülü?ün s???na??d?r. Onu ancak yarat?c?s? bilir. Allah (c.c) ?öyle buyurur:

“Allah’tan korkunuz. Çünkü O, (iyi-kötü) yapt???n?z her ?eyden haberdard?r.”(Ha?r, 18)

Kul, ahiret haz?rl??? yolunda kullan?p kullanmad??? nokta-i nazar?ndan ömrünün geride kalan k?sm?n? de?erlendirse, bu dü?ünme ameliyesi kalb hesab?na bir temizlenme f?rsat? olur. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) buyuruyor ki:

“Bir saat dü?ünmek, bin y?ll?k (nâfile ve câhilâne olarak yap?lan)ibadetten daha hay?rl?d?r.”

Akl? ba??nda olan?n geçmi? günahlar?na tevbe etmesi, âhirette kendisini kurtar?p saadete ula?t?racak ?eyler üzerine dü?ünmesi, a??r? emelleri gemlemesi, zaman geçirmeden tevbe etmesi, Allah’? zikretmesi, yasaklardan kaç?nmas?, nefsine kar?? direnmesi ve onun azg?n arzular?na boyun e?memesi gerekir.

Nefis bir puttur, nefsine boyun e?en puta tapm?? olur. Allah’a ihlâsla kul olanlar, s?rf O’na kulluk etmeyi ba?aranlar, nefislerini yenen kimselerdir.

Lokman Hekim demi?ti:

O?lum! Uykuda ve yemekte ölçüyü kaç?rma. Çünkü çok yiyip çok uyuyanlar; K?yamet gününe, Salih amel yönünden eli bo? var?rlar.

Peygamberimiz (s.a.s) buyuruyor ki:

 “Çok yiyip içerek kalbi öldürmeyin. Çünkü çok sulanm?? bitkinin kurumas? gibi oburluk da kalbi öldürür.”

Salihlerden biri mideyi, kalbin alt?nda kaynayan ve buhar? kalbi saran bir kazana benzetir, buhar?n çoklu?u kalbi lekeler, hatta karart?r.

Oburluk, anlay?? ve bilgi azl???na yol açar, mide ?i?kinli?i zekâ keskinli?ini giderir.

Anlat?ld???na göre bir gün Yahya b. Zekeriyya (a.s) ?eytan ile kar??la??r. ?blisin kuca??nda bir tomar yular vard?r. Hz. Yahya, ona “Bunlar nedir” diye sorar. ?eytan, “Bunlar insano?ullar?n? avlamama yarayan azg?n nefsi arzulard?r” diye cevap verir.

Hz. Yahya, “Aralar?nda bana ait bir ?ey var m??” diye sorar. ?eytan, “Hay?r yok, yaln?z sen bir gece yeme?i fazla kaç?rm??t?n da seni namazdan al?koyduk” kar??l???n? verir.

Bunun üzerine Hz. Yahya, “Öyleyse bundan sonra hiç bir zaman doyas?ya yememeye kesinlikle karar veriyorum” der. ?eytan da “O halde ben de bundan sonra hiç kimseye nasihat vermemeye kesin karar veriyorum” kar??l???n? verir.

Bu durum ömründe bir gece yeme?inin ölçüsünü kaç?ran içindir, buna kar??l?k ömründe bir gece bile ac?kt???n? hissetmeyen ve buna ra?men kendini ibadet heveslisi sayan kimsenin haline ne dersiniz!

Yine anlat?ld???na göre Yahya b. Zekeriyya (a.s) bir keresinde karn?n? arpa ekme?i ile fazlaca doyurur, o gece her zamanki zikrini yapamadan uykuya dalar. Allah (c.c) onu vahiy yolu ile ?öyle azarlar:

Ey Yahya! Benim evimden daha hay?rl? bir ev mi buldun, yoksa bana yak?n olmaktan sana daha faydal? bir muhit mi buldun? ?zzet ve celâlim hakk? için, e?er Firdevs ile cehennemin her ikisini yak?ndan görüp mukayese etsen gözya?? yerine irin a?lar ve diki?li elbise yerine demir giyerdin.

Hz. Ebû Bekir (r.a) ?öyle buyurur:

Allah’a ibadet etmenin tad?na varay?m diye Müslüman oldu?umdan beri doyas?ya yemedim. Allah’a kavu?mak ?evki ile kanas?ya içmedim. Çünkü çok yemek, az ibadete sebep olur, insan çok yiyince vücudu a??rla??r, göz kapaklar?na a??rl?k çöker, azalar gev?er. Böyle bir kimsenin elinden, kendini ne kadar zorlarsa zorlas?n uykudan ba?ka bir ?ey gelmez, çöplü?e at?lm?? bir le? gibi olur.

...

E?refo?lu Rumî, Müzekki’n-Nüfûs

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net