SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ebū Hanife'nin Tasavvufi Hayat?
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Âlimler, ?mam-? Azam’?n takvas?, ibadeti ve zühdünde icmâ etmi?lerdir. ?mam-? Azam, ahlaki kötülüklerden ar?, her çe?it faziletle süslü, Allah ve Rasûlü’nün getirdiklerine s?k? s?k?ya ba?l?yd?. ?mam Abdullah b. el-Mübarek: “Ebû Hanife’den daha çok Allah’tan korkan birisini görmedim.”[1]demektedir. Abdurrezzak b. Hemmam: “Ebû Hanife’ye her rastlad???mda gözlerinde ve yanaklar?nda a?lama izlerini görürdüm.”[2], Hafs b. Abdurrrahman: “Ben, takva sahibi, zahit, fakih ve âlimlerden çe?itli insanlarla birlikte oldum. Ama ?mam-? Azam gibi bütün özellikleri kendisinde toplayan hiç kimseyi görmedim.”[3], ?mam Ahmed b. Hanbel: “O, âlim, zahit ve takva ehlidir. Hiç kimsenin sahip olamayaca?? maddi imkânlar?na kar??l?k yine de ahiret yurdunu tercih edenlerdendir.”[4]

Yezid b. Harun: “Ebû Hanife muttaki, temiz, zahit, verâ’ sahibi, do?ru sözlü ve devrinde en güçlü haf?zaya sahip olan âlimdi.”[5], Hasan b. Muhammed: “Ebû Hanife’ye bakan ki?i ibadete olan dü?künlü?ünden, zay?flayan vücudu ve sararan yüzünden ötürü ona ac?rd?.”[6], Zahit Davut et-Tâî: “O, gece yürüyü?üne ç?kanlar?n kendisiyle yolunu bulabilecekleri bir y?ld?z gibidir. Müminlerin gönüllerinde taht kuran önemli bir ?ahsiyettir.”[7]demektedir.

Ku?eyri, risalesinin takva bahsinde ?unlar? söyler: “Ebû Hanife alacakl?s?n?n a?ac?n?n gölgesinde oturmaz ve ?öyle derdi: ‘Her verilen borç beraberinde bir menfaat getiriyorsa o faizdir.”[8]

Muhammed b. Hasan e?-?eybânî ?unlar? söylemektedir: “Ebû Hanife zaman?nda tekti. O’nun dünyadan ayr?lmas?, ilimde, keremde, lütufta, takvada ve Allah için tercih etmede da? gibi olan birinin ilim ve f?kh?yla birlikte yeryüzünü terk etmesi demekti.”[9]

Hasan b. ?smail b. Mücalit babas?ndan ?unlar? rivayet etmektedir: “Bir gün Harun Re?id’in yan?nda oturuyordum ki o esnada yan?m?za Kad? Ebû Yusuf girdi. Harun ona dedi ki: ‘Ebû Hanife’nin özelliklerinden bize bahset.’ Ebû Yusuf:

‘Allah’a yemin olsun ki haramlardan kaç?nmada çok titizdi. Dünyaya önem veren insanlarla oturup kalkmazd?. Ço?u zaman susmay? tercih ederdi. Devaml? tefekkür ederdi. A?z?ndan malayani laflar ç?kmaz, bo? konu?mazd?. Soru soruldu?unda cevab? biliyorsa o anda verirdi. Ey Müminlerin emîri! Ben onu hep kendini ve dinini koruyan, insanlar yerine kendi nefsinin tezkiyesiyle me?gul olan biri olarak bildim. Herkes hakk?nda hay?rdan ba?ka bir ?ey konu?mazd?.’

Harun Re?id: ‘Bu Salihlerin ahlak?d?r.’ diye kar??l?k verdi.”[10]

 

Velayetteki Yeri

?mam-? Azam Ebû Hanife tâbiun oldu?undan ilk dönem evliyalar s?n?f?ndan say?lmaktad?r. ?mam ?a’ranî Allah yolunda kendilerine uyulan sahabe ve Tabiûnun velilerinden bahsetti?i “et-Tabakatü’l-Kübra”[11]isimli kitab?nda ?mam-? Azam’a da yer verir. Takvas?ndan dolay? kad?l?k görevine yana?mamas?ndan, insanlar?n en âbidi oldu?undan bahseder. Namaz k?larken çok ayakta kald???ndan dolay? ona “direk/veted” ad? verildi?ini, yats? namaz?n?n abdestiyle k?rk sene sabah namaz?n? k?ld???n?, namazda a?lama sesinin duyuldu?unu hatta kom?ular?n?n iniltilerinden dolay? ona ac?d???n?, Kur’an-? Kerim’i vefat etti?i yerde yedi bin defa hatmetti?ini anlat?r.[12]

?mam-? Münavî, ?mam-? Azam’?n hayat hikâyesini anlat?rken onun kabiliyetli, mahir ve dolunay gibi parlak muhte?em bir imam oldu?unu söyler.

Sonra ?öyle devam eder: “?mam-? Azam güzel ahlak?, takvas?, sayg?nl??? ve asil duru?uyla tan?n?yordu. Anlay??? ve haf?zas? yerindeydi. ??inde öncüydü. Nükteli sözleri vard?. E?siz ç?kar?mlar? olan sa?lam bir fakihti. Aç?k, ayan beyan ve net bilgisiyle, raz? olunan bir yolun yolcusuydu. Kendisi için güçlük verecek bir ?eyin alt?na girmez ve ondan uzak dururdu. Tefekkür ve tedebbür onun i?iydi. Çünkü tasavvuf hakk?nda ?öyle denir: ‘O; bozulan, kirlenen ve tefekküre yönelen ki?iyi temizler.”

?mam-? Azam zahitlerin en abidi, kullar?n en zahidi idi. Bütün geceyi namazla, a?lamayla, yakarmayla ve duayla ihya ederdi…[13]

?mam Ahmed Serhendî el-Farukî Mektubat’?nda ?mam-? Azam hakk?nda ?unlar? söyler:

Küfeli ?mam-? Azam takvas?, verâs? ve sünnete olan ba?l?l???yla içtihatta ve hüküm ç?karmada ba?kalar?n?n kendisini anlamaktan aciz kald??? yüksek derecelere eri?mi?tir. Ebû Hanife ince ve nükteli manalara vak?f oldu?u için, baz?lar? yapt??? içtihatlar?n?n Kitap ve Sünnet’e ters dü?tü?ünü zannederek O’nun ve arkada?lar?n?n ‘ehl-i rey’den olduklar?n? dü?ünmü?lerdir. ?mam-? Azam hakk?ndaki bu zanlar?, O’nun sahip oldu?u ilim ve dirayetin mahiyetine ula?amad?klar?ndan, anlay?? ve ferasetine muttali olamad?klar?ndan kaynaklanmaktad?r.”[14]

ed-Durru’l-Muhtâr ?erhu Tenvîri’l-Ebsâr” isimli kitab?n yazar? Haskefi ?unlar? söyler:

Üstat Ebû Kas?m el-Ku?eyri risalesinde -tasavvuf yolunda öncü ve kendine has bir mezhebi olmas?na ra?men- der ki: ‘Ebû Ali Dekkak’?n ?unu söyledi?ini i?ittim: Ben tasavvufu Ebû Kas?m Nasrabazi’den ald?m. Ebû Kas?m en-Nasrabazi ?ibli’den, o S?rri Sakati’den, o Maruf Kerhi’den, o Davut Tâî’den, o da Ebû Hanife’den ald?.”

?mam ?bn Âbidin de Durrü’l-Muhtâr’?n ha?iyesinde ?unlar? söyler: “O tasavvuf meydan?n kahraman?d?r. Çünkü tasavvuf ilminin temeli bilmek, amel etmek ve nefsi temizlemekten olu?maktad?r. Selefin bütünü onu bu özelli?iyle vasfetmi?tir.”[15]

Haskefi’nin iktibaslar?n?n tamam? Risale-i Ku?eyriye’de geçmektedir. Fakat Risale’de ?mam-? Azam’?n ad? yoktur. Sadece Onu and?ran ?öyle bir ibare bulunmaktad?r: “Dâvûd et-Tâî Tabiûn ile görü?mü?tür.

Malumdur ki, Ebû Hanife, tabiîndendir. F?kha, takvaya ve ibadete olan dü?künlü?ünde onlar?n önderidir. Sufi ve zahid olan Dâvûd et-Tâî de Onun arkada?lar?ndan ve ö?rencilerindendir. Onun yan?nda tasavvufi e?itimini alm??t?r. Daha önceden de geçti?i gibi Ebû Hanife hakk?nda söylenen sözün sahibi odur: “O, Müminlerin gönüllerinde yer eden ve gece yürüyü?üne ç?kan birisine yol gösteren bir y?ld?z gibidir.

Haskefi “Dâvûd et-Tâî ilmi ve tasavvufu Ebû Hanife’den ald?.” derken Ku?eyri’nin “Dâvûd et-Tâî tabiûn ile kar??la?t?.” sözünü tefsir etmek istemi?tir.[16]

?bn Teymiyye Minhâcü’s-Sünne isimli kitab?nda ?unlar? söyler: “…F?k?h, tasavvuf, tefsir ve hadis ehlinin imamlar? dört imam ve onlara tabi olanlar gibidir.”[17]?eyh, dört f?k?h imam?n? hadise, tasavvufa, f?kha ve di?er ilimlere nispet edip onlar?n ba?lar?nda ?mam Ebû Hanife’nin oldu?unu söyler.

?mam ?bn Allan es-S?dd?kî el-Alevî e?-?afiî el-Hicazî “el-Futuhâtu’r-Rabbâniyye ale’l-Ezkâri’n-Nebeviyye” isimli kitab?nda ?unlar? kaydeder: “Ebû Hanife imamlar?n büyü?ü, alan?nda tek, sayg?n ve herkesin önderidir. ?mamlar?n imam?d?r. Mertebesinin yüceli?inde, ilminin ve zahitli?inin çoklu?unda ve batini ilimlerle mücehhez oldu?unda herkesin görü? birli?i vard?r. O’nun zahirî ilimlerini var?n siz dü?ünün. Kendi asr?n?n insanlar? Onu medh u sena etmekten kendilerini alamam??lard?r.”[18]

Ebû Hanife hakk?nda gerek burada, gerekse de ba?ka makalelerde söylenen sözlere binaen rahatl?kla ?u söylenebilir: ?mam-? Azam Ebû Hanife; Rabbanî büyüklerden, tasavvuf okulunun direklerinden ve temellerinden biridir. O, tasavvufi kaidelerin kendisinden al?nd??? ilklerdendir. Onun hayat?ndan, mür?itler metot alm??lar ve tasavvuf yoluna yeni girmi? salikler de âdab kurallar?n? iktibas etmi?lerdir.

Sahabe ve Tâbiûn tabakas? Rasûlullah’a (s.a.s) yak?n olduklar? ve en hay?rl? as?rlarda ya?ad?klar?ndan tabiatlar?n? ve karakterlerini takvan?n, verân?n, cihad?n, ibadete tüm kalpleriyle ve ruhlar?yla yönelmenin, Allah (c.c) ile ba? ba?a kalman?n, dünyan?n süsünden yüz çevirmenin ve daha bir sürü olgun s?fatlar?n mührüyle ni?anlam??lard?r. Böylece onlar kendilerinden sonra gelen müridlerin üstadlar? ve mür?itlerin imamlar? oldular.

Bunlar?n zaman?nda sistematik olarak tasavvufî kurallar?n konmas?na ihtiyaç duyulmam??t?r. Çünkü bu kurallar ameli olarak onlar?n do?al ya?amlar?nda mevcuttu. Onlar?n bu durumu; tevarüs yoluyla Arapçay? bilen ve bu dili hatas?z konu?abilmesi için kurallar?n? hiç kimseden ö?renmeye ihtiyaç duymayan Arap gibidir. Ama ikinci as?r ve sonras?nda insanlar dünyaya meyledince, dünya i?lerine çok kar???nca ibadete yönelen insanlar kendilerini sûfîli?e has k?larak içlerinden bir grup, di?er ilimlerde oldu?u gibi bunun da kurallar?n? ve âdab?n? derlemi?tir.

Burada ?unu da ifade edeyim: ?mam-? Azam’?n mezhebine tabi olan, O’nun görü?lerini al?p ona göre amel eden tasavvuf ehli birçok evliya vard?r: ?brahim b. Edhem, ?aik el-Belhi, Ma’ruf el-Kerhi, Ebû Yezid el-Bistamî, el-Fudayl b. ?yaz, Dâvûd et-Tâî, Ebû Hamid el-Lifaf, Halef b. Eyub, Abdullah b. el-Mübarek, Veki’ b. el-Cerrah, Ebû Bekr el-Verrak ve di?erleri…[19]

?ayet bu isimler onu imam olarak görmeseydiler ona tabi olmaz, arkas?ndan gitmezlerdi.

Salât Efendimiz Hz. Muhammed’e, ailesine ve bütün arkada?lar?na olsun.

Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur.

 

Al?nt?; Prof. Dr. M. Tahir Nurveli - Tercüme: Hasan Terzio?lu - ?nki?af Dergisi

 

[1] el-Hayrâtu’l-Hisan, 58, Tehzibu’l-Esmâi ve’l-Lugat, 2/221, Menâkibu’l ?mâm-? Ebî Hanife, 24.

[2] Ebû Hanife, ?mâmu’l-Eimmeti’l-Fukahâi, 79.

[3] Ebû Hanife ?mâmu’l-Eimme, 84.

[4] el-Hayrâtu’l-Hisan, 47, Ebû Hanife, ?mâmu’l-Eimme, 104.

[5] Ayn? Eser.

[6] Ayn? Eser.

[7] el-Hayrâtu’l-Hisan, 49, Ebû Hanife, ?mâmu’l-Eimme, 90.

[8] er-Risaletu’l-Ku?eyriyye, 57, Tabakatu’?-?a’rani, 53, el-Hayrâtu’l-Hisan, 60.

[9] Ebû Hanife ?mâmu’l-Eimme, 78, Hayâtu’l-?mâm-i Ebî Hanife, 56.

[10] Menâkibu’l-?mâm Ebi Hanife, 16, el-Kevakibu’d-Durriyye, 1/313.

[11] Levak?hü’l-Envar fi Tabakati’l-Ahyar.

[12] et-Tabakatu’l-Kubra, 3–53.

[13] el-Kevâkibu’d-Durriyye, 1/312.

[14] ?mâm Rabbani, el-Mektûbât, 2/94.

[15] ed-Durru’l-Muhtâr ma’a Hâ?iyeti ?bn-i Abidin Aleyhâ, 1/43.

[16] et-Tabakatu’s-Seniyye, 3/234, el-Cevahiru’l Mudie, 194, Menâkibu’l-?mâm Ebi Hanife, 17,28.

[17] Hami?u Mekâneti’l-?mâm Ebi Hanife, 50, Tebyidu’s-Sahife, 16.

[18] el-Futuhâtu’r-Rabbâniyye, 2/105.

[19] Menâkibü’l-?mâm Ebî Hanife, 11, Târîhu Ba?dat, 13/324, Hâ?iyetü ?bn Abidin ve ed-Dürrü’l-Muhtar, 1/41-43, et-Tabakatü’s-Seniyye, 3/234.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net