SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Baz?lar?na Ne Oluyor ki!
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ümmet bütünlü?üne yönelik d?? tehditlere paralel olarak de?i?ik dü?ünce ve mihraklar ad?na, ?slam’?n özüne ili?kin baz? tav?r al??lar uzunca bir süreden beri Müslümanlar?n ve memleketin gündeminde tutulmaya çal???lmaktad?r.

Edille-i ?er’iyye dedi?imiz Kitap, Sünnet, ?cma ve K?yas sorgulanmakta, özellikle de “örnek” ve “beyan “ niteli?i ile di?er delillere ???k tutan “sünnet” üzerinde bu sorgulama yo?unla?t?r?lmakta, hadisler hiçbir usule dayanmaks?z?n keyfe mâye?â reddedilmekte, dini konularda her türlü görü? ve yoruma yer açmaya çal???lmaktad?r. Kimileri Hz. Peygamber’i d??lay?p adeta peygamber olmaya kalk???rken, kimileri de Peygamber’den de ileride Müslümanl?k aray??lar? içine girmektedir.

Oysa biz, her Müslüman?n ya da “Müslüman?m” diyen herkesin Hz. Ömer gibi; “Biz, Rabb olarak Allah’tan, din olarak ?slam’dan, Peygamber olarak da Muhammed’den raz?y?z.”[1]ikrar? ve uygulamas? içinde olmas? gerekti?ini dü?ünmekteyiz. Bunun d???nda bir kurtulu? yolu bulundu?una da inanm?yoruz. Bu sebeple bu yaz?m?zda Hz. Peygamber’in de?erlendirili?i ya da O’nun müstesna konumu üzerinde yine O’nun ikaz ve ir?atlar? do?rultusunda durmak istiyoruz.

 

Tebli? ve Beyan

Hz. Peygamber’in iki temel görevi vard?r: Tebli? ve Beyan.

Tebli?: Allah Teâlâ’dan vahiy yoluyla ald?klar?n? aynen insanlara nakletmek, duyurmak demektir. Konu ile ilgili bir ayet meali ?öyledir:

“Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebli? et; e?er bunu yapmazsan elçilik görevini yapmam?? olursun, Allah seni insanlardan korur.”(Mâide, 67)

Beyanise; tebli?in anla??lmas?n? sa?lamakt?r. Buna, amelî konularda icra biçimlerinin bi’l-fiil gösterilmesi ve ümmete ö?retilmesi de dâhildir.

O halde beyan (ya da sünnet), dinin, bizzat mübelli?i taraf?ndan ya?anmas? ve tatbiki; hususiyetlerinin kesin hatlar?yla belirlenmesi ve uygulamada mümkün olan ?ekillerin gösterilmesi demektir. Ümmet hayat?n?n birlik ve bütünlü?ünün temel ?art? da budur.

 

Peygamber Örne?i

Müslümanlar?n kulluk görevlerini en mükemmel, yani emredilen ?ekilde yapmalar? hem en önemli vazifeleri hem de en tabii haklar?d?r. Müslümanlar bu hak ve görevlerini Hz. Peygamber’i izlemekle kullanabilirler.

Hz. Peygamber’i izleme zorunlulu?u ümmet olman?n ilk ve temel gere?idir. Çünkü hiç bir ümmet veya ki?i kendili?inden din ortaya koyamad??? gibi, ibadet görevi ve ?ekli de tespit edemez.

?slam ümmetinin dini ve dünyay? de?erlendirmede tek ve gerçek önderi Peygamberidir. Özellikle dinin yorum ve ya?anmas?nda Hz. Peygamber’in izinden uzakla?t?r?c? hiç bir görü?, teklif ve tasar? ciddiye al?namaz. Ümmet için, olsa olsa, Hz. Peygamber’in çe?itli uygulama biçimlerinden -?ayet varsa- birini tercih imkân? olabilir.

Ümmet, günlük hayatta su içi?inden devletleraras? ili?kilere kadar, her sahada Hz. Peygamber’in hayat?ndan örnekler ve izler aramakla en geçerli ve en gerekli yolu tutmu? ve ümmet olman?n bu yöndeki yükümlülü?ünü yerine getirmi? olacakt?r. Aksi halde kendisine gösterilen bat?l yollar giderek artacak; özelliklerini ve manevi ki?ili?iyle birlikte maddi imkân, iktidar ve itibar?n? da kaybetme tehlikesiyle ba? ba?a kalacakt?r.

 

Sünneti Terk Edenler

Ümmet olman?n gereklerini bizzat Peygamber kendisi ashab ve ümmetine ö?retmi?tir. Ashab-? Kiram’?n hareketlerini s?k? bir kontrol alt?nda bulundurmu?, kendisine mahsus mükellefiyetler hariç, hiçbir gerekçe ile kendi ya?ay?? çizgisi d???na ta?malar?na göz yummam??t?r. Amellerini az bularak, devaml? oruç tutmak, geceleri uyumadan ibadetle me?gul olmak ve kad?nlar?yla temas etmemek gibi zoraki ve a??r? birtak?m tedbirlere ba?vurmay? kararla?t?ran ve bu hareketlerine takva duygular?n?, ibadet dü?künlüklerini veya günahlar?n?n çoklu?unu gerekçe yapmak isteyen birkaç sahabeyi haber al?nca onlara ?u ikaz? yapm??t?r.:

Sizin içinizde Allah’tan en çok korkan?n?z benim. Ama ben oruç tutar?m, iftar da ederim. Geceleri ibadet ederim ama uyurum da. Kad?nlar?mla da görü?ürüm. Kim benim sünnetimden yüz çevirir, ya?ay???m?n d???na ta?arsa o benden de?ildir, benim yolumu terk etmi?tir.”[3]

Benzer bir olay? biraz kapal? ?ekilde bize Ai?e (r.anhâ) ?öyle nakletmi?tir:

“Nebi (s.a.s) bir ?ey yapt? ve onun yap?lmas?na ruhsat verdi. Fakat bir grup Müslüman onu i?lemekten (ho?lanmad? ve) uzak durdu. Onlar?n bu halleri Nebi’ye (s.a.s) ula?t?. Bunun üzerine Allah’a hamd ettikten sonra ?öyle buyurdu:

Baz?lar?na ne oluyor ki, benim bizzat i?ledi?im (ve yap?lmas?na ruhsat verdi?im)bir ?eyi i?lemekten (ho?lanm?yor ve)çekiniyorlar. Allah’a yemin ederim ki, ben Allah’? onlardan daha iyi bilir ve Allah’a kar?? onlardan çok daha fazla ha?yet duyar?m.”[4]

Hadisimizin Müslim’deki bir rivayetinde bu ikaz “benim ruhsat verdi?im bir i?i...” ?eklinde; bir ba?ka rivayetinde de “bana ruhsat verilmi? bir i?i...” tarz?nda ba?lamakta ve Rasûlullah’?n (s.a.s), yüzünden belli olacak ?ekilde k?zd??? da ayr?ca kaydedilmektedir.

Hemen i?aret edelim ki, bu üç ifade bir arada de?erlendirilecek olursa, Sünnet’in vahiy kaynakl? oldu?u anla??lacakt?r. Zira Hz. Peygamber’in bir i?i i?lemesi veya i?lenmesine ruhsat vermesi, kendisine tan?nan ruhsat ve yetki sonucudur. O’nun kendili?inden ortaya koydu?u bir tasarruf de?ildir.

Hz. Peygamber’in bu beyanlar?n?n anlam? ?ârih Aynî taraf?ndan ?öyle aç?klanmaktad?r:

Onlar benim yapt???m baz? i?lerden çekinmelerini Allah kat?nda kendileri için daha faziletli san?yorlar. Hâlbuki öyle de?ildir. Çünkü faziletli olan? ben daha iyi bilirim ve onu i?lemekte de onlardan önde gelirim.

Bu ikaz, bir yandan Hz. Peygamber’in konumunu gerçek boyutlar?yla ortaya koyarken bir yandan da -hangi dü?ünce ad?na olursa olsun- Hz. Peygamber’den ileri bir dindarl?k imkân?n?n bulunmad???n? çok aç?k bir ?ekilde gözler önüne sermektedir. Ulemam?z, bu hadis-i ?erifi de?erlendirirken fevkalade önemli sonuçlara ula?m??lard?r. Mesela onlardan biri, “?âri’in ruhsat verdi?i bir ?eyden kaç?nmak, büyük günahlardand?r. Zira bunda kendi nefsini Peygamber’den daha muttaki görme yanl??? vard?r ve bu ise bir ilhadd?r.” (?bnu’t-Tin)derken bir ba?kas? da “Böyle bir dü?ünce ve inanç (yani kendini Peygamber’den daha mutteki görme), hiç ku?kusuz tam bir ilhad ve küfürdür” diye kanaat belirtmektedir. (bk. Aynî, Umdetü’l-Kâr^,, XXV, 39)

Hz. Peygamber’in sünnetini kabullenmek ve ya?amaya çal??mak, Allah Teâlâ taraf?ndan Müslümanlara verilmi? bir görevdir, ilgili iki ayet meali ?öyledir:

“Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin; e?er yüz çevirirseniz, gerçekten Allah kâfirleri sevmez.” (Âl-i ?mrân, 32)

“Rabbine and olsun ki aralar?nda çeki?tikleri meselelerde seni hakem tayin edip sonra senin verdi?in hükmü s?k?nt? duymaks?z?n içlerine sindirmedikçe inanm?? olmazlar.”(Nisâ, 65)

?slam’da Kur’ân’dan sonra ikinci ?er’i delil olan Sünnet; ?slam’? anlama ve ya?amada Ümmet-i Muhammed’in güvencesi, yegâne örne?i ve tek yoludur. Bu sebepledir ki ne takva gerekçesiyle ne de ihmal ve tembellik neticesinde Sünnet d???nda ya?amaya kalk??mak, ümmet olmakla ba?da?mamaktad?r. Zira Peygamber, mü’minler için öz nefislerinden daha önde gelir.” (Ahzâb, 6)

O’nun hayat?, sözleri, tavsiyeleri, teb?ir ve sak?nd?rmalar? O’na duyulan sevgiye dayal? olarak, ümmet hayat?nda büyük bir hüsnü kabul görecektir. Bu hüsnü kabul, O’na ait her ?ey için geçerli ve gerekli olurken, O’na dü?manl?k edenleri, dil uzatmaya yeltenenleri cevaplamak, bidat ve bid’atç?larla mücadele etmek ve hâs?l? O’nun hayat ve hadislerinin (siret ve sünneti) toplum içinde hâkim ve örnek olmas?n? temine çal??mak Peygamber’e ba?l?l???n asgari gerekleri aras?nda yer almaktad?r.

Binaenaleyh bir kere daha hat?rlatal?m ki, Peygamber’i d??layarak Müslüman olunamayaca?? gibi O’nun sünnetine ra?men veya Sünnet’i dikkate almadan da Müslüman olunamaz. Hadisimizin ikaz ve ir?ad?, gerekçesi ne olursa olsun, sünnetten yan çizen herkese yöneliktir. Sorusu ise hiç ku?kusuz, bu tür bir dü?ünce ve e?ilimi sahiplenenlere müteveccihtir ve fevkalade dü?ündürücüdür: “Baz?lar?na ne oluyor ki...”

O’nu mü’minler için örnek olmaktan ç?karmaya, din için delil olmaktan uzak tutmaya çal??an dü?ünce ve beyanlar, Peygamber’e ra?men veya peygambersiz bir Müslümanl?k hayalinin ürünleridir. Hâlbuki O’nsuz bir ?slam dü?ünmek hiç bir akl-? selim’in kâr? de?ildir.

Netice olarak hadisimizde bir yandan Rasûlullah’a (s.a.s) uymak, Sünnetini ya?amak te?vik edilirken; di?er taraftan dini anlamakta ve ya?amakta kendilerine göre yollar tutmaya kalkanlara, dini maksatlarla k?z?labilece?ine, ?ah?slar?n olmasa bile, yanl??lar?n kamuoyunda te?hir edilmek suretiyle düzeltilmesi gere?ine i?aret olunmakta, böyle bir uygulaman?n bizatihi “sünnet” oldu?u belirlenmektedir. Bilhassa cemaat önderlerine, ulemaya bu konuda çok ciddi görev ve sorumluluklar dü?tü?ü hat?rlat?lmaktad?r. Ayr?ca Allah’a yak?n olman?n, O’nu iyi bilmeye ve O’ndan çokça korkmaya sebep oldu?u da vurgulanmaktad?r. Zira Peygamber Efendimiz, Allah’? herkesten daha iyi bildi?ini ve O’ndan, herkesten çok daha fazla korktu?unu beyan etmi?lerdir.

[1] Buhârî, ?lim 29, ?’tisam 3;  Müslim, ?man 56, Fedâil 134, 136; Tirmizî, ?lim 10.

[2] Buhârî, Nikâh 1; Müslim Nikâh 5; Nesai, Nikâh 4; Darimî Nikâh 3; Ahmed b. Hanbel, II, 158;  III. 241, 259, 285;  V, 409.

[3] Buhârî, ?’tisam, 5,  Edeb 72;  Müslim, Fedâil 128; Ahmed b. Hanbel, VI, 45, 181.

 

Al?nt?; Prof. Dr. ?smail Lütfi Çakan, Siyer-i Nebi Dergisi, Say? 26.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net