SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hay?r, geni? kapsaml? bir kelime olup yap?lan her türlü me?ru i?, faydal? amel ve iyiliklere denir. ?er ise bunun z?tt? olup zararl? ve me?ru olmayan ?eyler demektir. Di?er bir ifade ile Yüce Rabbimizin r?zas?na uygun amel ve faaliyetlerimiz hay?r, Allah’?n r?zas?na uygun olmayan eylem ve davran??lar?m?z ise ?erdir.

Resul-u Ekrem Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i ?eriflerinde ?öyle buyurmu?tur:

“?nsanlardan öyleleri vard?r ki hayr?n anahtarlar?, ?errin de kilitleridirler. Öyle insanlar da vard?r ki ?errin anahtarlar?, hayr?n kilitleridirler. Ne mutlu Allah’?n hayra anahtar k?ld??? kimselere! Yaz?klar olsun ?errin anahtar?/öncüsü olanlara!”(?bn Mâce, Mukaddime,19)

Efendimizin bu hadis-i ?eriflerinden hay?r ve ?er i?leme ve bunlara öncülük yapma hususunda insanlar?n iki k?sma ayr?ld?klar?n? görüyoruz:

Kimi insanlar vard?r ki hayra anahtar, ?erre kilittirler. Ba?ka bir ifade ile onlar hayra aç?k, ?erre kapal?d?rlar, ellerindeki anahtarlar da hay?rl? anahtarlard?r, hep hay?r kap?lar?n? açarlar, ?er kap?lar?n? kaparlar.

Onlar hay?r yapmaktan, hay?r i?lemekten mutlu olurlar. Onun için Yüce Rabbimizin:

“Rabbinizin ma?firetine/günahlar?n?z? ba???lamas?na ve geni?li?i göklerle yer aras? kadar olan cennete ko?un. O, takva sahipleri için haz?rlanm??t?r.(Âl-i ?mrân, 3/133)emrine uyarak hep hay?r hususunda ko?arlar, ko?u?tururular, bu u?urda çal??maktan, didinmekten, gayret göstermekten yorulmazlar, y?lmazlar, hiç bir engel tan?mazlar. Hay?r hususunda önlerine ç?kacak, her türlü güçlü?ü yenerler, her türlü engeli a?arlar.

Onlar Yüce Rabbimizin:

“Herkesin yüzünü çevirdi?i, yöneldi?i bir yön vard?r, haydin öyleyse siz de hep hay?rlara ko?un, iyi, hay?rl?, güzel i?ler yapma hususunda birbirinizle yar???n!”(Bakara, 2/148) buyru?una uyarak hay?rl? i? ve hizmetlerde hep birbirleriyle yar?? ederler.

Bu tatl? bir yar??t?r, ho? bir müsabakad?r, hizmet yar???d?r, dünyal?k elde etmek için, maddi ç?kar sa?lamak için yap?lan bir yar?? de?ildir.

Bu yar?? Hakk?n r?zas?n? kazanmak u?runda halka hizmet için yap?lan bir yar??t?r.

Bu yar??ta kar??dakinin aleyhine çal??ma yoktur, ona çelme takma, onun hizmetlerine engel olma yoktur.

Bilakis bu yar??ta, Yüce Rabbimizin:

“?yilik ve takva/kötülüklerden sak?nmak hususunda birbirinizle yard?mla??n; günah ve dü?manl?k/haklara tecavüzhususunda ise asla yard?mla?may?n!”(Mâide, 5/2) emrine uyarak iyilik yapma ve takva hususunda birbirleriyle yard?mla?ma vard?r. Bu ayetten anla??l?yor ki iyilik hususunda yard?mla?ma takvan?n gere?idir, günahta yard?mla?ma ise dü?manl?ktan kaynaklanmaktad?r. Müminler birbirlerinin dü?man? de?il, dostudurlar.

Bu yar??ta dinimize, diyanetimize, insanlar?m?za yararl? olan güzel ?eyleri yapma hususunda birbirlerine destek olma, böylece tek ba??na yap?lmas? zor olan nice güç i?leri birlikte ba?arma azmi vard?r.

Bu yar?? içerisinde bulunanlar vak?f insanlard?r, kendilerini hay?r i?leri yapmaya vakfetmi?ler, adam??lard?r.

Onlar hizmet erbab? kimselerdir, memleketin neresinde bir hay?rl? i?, hay?rl? hizmet olursa hemen oraya ko?arlar.

Onlar hizmet sevdal?s? kimselerdir, hayra ve hizmete doymazlar, yapt?kça daha çok hay?r yapmak, daha çok hizmet etmek isterler. Çünkü onlar Resûl-i Ekrem Efendimizin:

“Mü’min, cennete girinceye kadar kula??na gelen bir hayr?, iyili?i i?lemeye doymaz.”(Tirmizî, ?lm 19) hadis-i ?eriflerini kulaklar?na küpe edinmi?lerdir.

Onlar her iki cihanda da mutlu olman?n yolunun hayra yak?n, ?erden uzak olmada oldu?unu bilirler. ?air ne güzel söylemi?:

 

Olmak istersen dû âlemde saîd;

K?l tekarrüb hayra, ol ?erden baîd!

 

Onun için onlar hep hayra yak?n, ?erre uzak olan kimselerdir.

Baz? insanlar da vard?r ki ?erre anahtar, hayra kilittirler. Bunlar hiç hay?r yoldan gidip hay?r kap?lar?n? açmazlar. Hep ?er yolundan gidip ?er kap?lar?n? açarlar, din, diyanet ve insanl?k için zararl? olan i?ler pe?inde ko?arlar.

Hatta bunlar sadece kendileri zararl?, kötü, ?erli i?ler yapmakla kalmazlar, etraflar?ndaki insanlara da bu kötü yolu tutmalar? için telkin ve tavsiyede bulunurlar, onlar?n güzel ve hay?rl? hizmette bulunmalar?ndan rahats?z olurlar.

?sterler ki onlar da kendileri gibi olsun.

T?pk? Mekke mü?riklerinin ileri gelenlerinin Rasûlullah Efendimize iman edenlere engel olmaya çal??t?klar? gibi.

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net