SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

“Peygamberlerin ve evliya-y? kiram?n isimlerini, özelliklerini ve ahlaki davran??lar?n? hat?rlay?p an?n?z. Onlar?n hayat hikâyelerini birbirinize s?k s?k anlat?n?z. Söz ve davran??lar?n?zla onlara uyunuz. Onlar?n güzel hasletlerini k?yamete kadar aran?zda ya?at?n?z” ?eklinde ayet ve hadislerde te?vik edici aç?k hükümler var m?d?r?

Vard?r ve bunlar?n hepsi de güzel ve en faziletli kulluk görevlerinden biridir. Nitekim Cenâb-? Hakk:

Peygamberlerin haberlerinden –onunla kalbini tatmin edece?imiz– her çe?idini sana k?ssa olarak anlat?yoruz. Bunda (bu süre ile) de sana hak ve müminlere bir ö?üt ve muht?ra gelmi?tir.” (Hud, 11/120)ayeti kerimesinde buna i?aret etmektedir.

Bu k?ssalar?n anlat?lmas? Hz. Peygamberin yakînini art?rmak, nefsini daha da güzelle?tirmek, böylece kalbini takviye etmek gayesine ba?lanmaktad?r. (Rûhu’l-Beyân)Ayn? ?ekilde:

?badette kuvvet, dinde basiret sahibi olan kullar?m?z ?brahim, ?shak ve Yakub´u da an!”(Sa’d,  38/45), “?smail´i, Elyasa´? ve Zülkif´i de an. ??te bütün bunlar hay?rl? (insan)lard?.” (Sa’d, 38/48)

Bu ayetlerde Ümmet-i Muhammed´in dininde sonsuza dek an?lacak peygamberlerin güzel hasletlerini ve onlar?n ?erefli hallerini hat?rlama ve anmaya te?vik vard?r.

At ölür meydan kal?r, yi?it ölür ?an kal?r.” atasözü de bu manay? do?rulamaktad?r. Hz. ?brahim’den naklen Cenâb-? Hakk, e?- ?uarâ suresinin 83 ve 84. âyetlerinde ?öyle buyurmaktad?r:

Rabbim bana hüküm (dünyada ümmetimin beni kendisiyle sevece?i ve yine onunla övece?i, eseri k?yamete kadar ya?ayacak olan güzel bir ?an ve ?öhret veya Hakk’?n hilafetine ve halk?n riyasetine kabiliyet kazanaca??m bir olgunluk)ihsan et ve beni sâlihler zümresine kat. (Benden)sonrakiler için de, benim için bir lisân-? s?dk (benden sonraki ümmetlerin hay?r ve iyilikle anaca??, övgü ile söz ederek ibret alacaklar? güzel bir zikir ve en büyük bir devlet olan bu zikrin k?yamete dek kullar?n?n dilinde ya?ay?p yayg?nla?mas?n?)ver!

Bir kimsenin hay?r ve iyiliklerinin dilden dile dola?mas? ve k?yamete dek bu güzel nam u ?an?n? sürdürmesi:

Cenâb-? Hakk bir kulunu sevdi?i zaman, sevgisini ilkâ eder. Böylece denizlerdeki bal?klar, göklerdeki ku?lara var?ncaya kadar bütün mahlûkat o kulu sever.” hadis-i ?erifi gere?ince Allah ü Teâlâ´n?n sevgi ve r?zas?n? kazanman?n bir delili olmas?ndand?r. (Rûhu´l-Beyân)

Evliyaullah? hat?rlamak suretiyle ruhaniyetlerini celbetme, Allah´?n ordular?ndan bir ordudur.” (?a´ranî)

Netice olarak ?unu söyleyebiliriz:

Her hangi bir ?ahs?n ?ekil ve suretinin iki ka? ortas?nda, iki göz aras?nda, kalp gözlerinde veya hayal hazinesinde tasavvur edilerek canland?r?lmas? m?, dü?ünce merkezinde saklanmas? m? gerekti?i ihtilafl?d?r? Böyle bir tahayyül, a??r? sevgi, ?iddetli kin ve dü?manl?k ve ?ehvet fazlal???ndan kaynaklanabilir. Bu sebeplerden birine ba?l? olarak meydana gelen tasavvur, her insanda de?i?ik ?ekilde tezahür edebilir…

Yine kalbine dü?man?n? getirdi?in ve onun suretini göz önünde canland?rd???n zaman, boydan boya terler, ona kar?? büyük bir kin ve h?rs duymaya ba?lars?n. Kötü ve karanl?k yöne olan rab?ta böyle olunca, iyilere ve iyili?e yönelik rab?ta nas?l olur, bir dü?ünün.

?lahi feyz ve bereketlerin kayna?? olan enbiya ve evliyaya rab?ta etmenin ?irk ve haram oldu?una hükmetmek konusunda nas?l Allah´tan korkmazs?n?

Allah bize yeter ve O, ne güzel yard?mc?d?r…

 

Al?nt?; Ömer Ziyauddin Da??stani, Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net