SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Rab?tan?n Mahiyeti?
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Rab?ta; bir velinin suretini, ?eklini hayaline getirerek onun kalbindeki feyz, bereket ve marifetlere ve ilimlere ula?makt?r. Kalbini büyüklerin kalbine ba?layarak onlardan feyz alma, her ?eyi unutarak dünya i?lerini dü?ünmeyerek sevgi ve sayg? ile bir velinin mübarek yüzünü hayalinde veya gönlünde bulundurmakt?r.

Sevgi, hürmet, sayg? ve itaat ile bu?z, kin, hürmetsizlik, sayg?s?zl?k ve itaatsizli?i ay?rt etmek laz?md?r. Konu?an?n yüzüne bak?l?r. Onun için feyz al?nacak veliye de rab?ta yap?l?rken, bu rab?tan?n onun yüzüne olmas? yani “vicahî” olmas? gerekir.

Nas?l ki; konu?tu?umuz ki?inin zaman zaman yüzüne bak?yorsak, ders anlatan ö?retmene, vaaz veren hocaya dönüyor, Kur’ân okuyan ki?iye yüzümüz dönük oluyorsa, feyz alaca??m?z manevî mimar?m?z olan evliyaya kar?? yüzümüzün dönmesi, onu hayalimize almam?z da çok normaldir.

Yine ayr?ca yüzümüzü namazda iken k?bleye döneriz. Kâbe’de isek o mübarek yap?ya bakmak ibadet say?l?r. Asl?nda Kâbe’nin siyah ta?? ve topra?? de?il, ondaki mana ibadet say?lm??t?r. Allah emri oldu?u için o emre itaat, ibadet say?lmaktad?r. Ayr?ca anne-baban?n yüzüne bakmak, âlimin yüzüne bakmak da ibadet say?lm??t?r. Mür?itler ve manevi terbiyeciler, dolay?s?yla insan?n öz anne ve babas?ndan daha k?ymetli varl?klard?r. Müritler manevi evlat, onlar da manevi babalard?r.

Onun için “rab?ta, feyz veren kâmil zat?n teveccühüyle birle?ecek olursa nur üstüne nur meydana gelir” denilmi?tir. Bu sebeple rab?ta hususunda a?a??daki hususlar?n bilinmesinde fayda vard?r.

1. Rab?tas?z yap?lan zikir müridi ilerletmez.

2. Zikirsiz yap?lan rab?ta tek yönlü olarak ilerletir.

3. Rab?ta, her i?te Allah’?n (c.c) izniyle müride yard?mc?d?r.

4. Rab?tan?n özellikle zikirde yard?m? daha çok ve çabuk olur.

5. Rab?ta insan nefsini manevi hastal?klardan, pislik ve kirlerden temizleyen çok önemli bir temizleyicidir.

6. Bir insan?n hiç görmedi?i, tan?mad???, konu?mad??? veya konu?tu?unu dinleyemedi?i bir kimseye rab?ta yapmas? zordur. Onun için rab?ta yap?lan ki?inin hiç de?ilse bir defa görülmesi zaruridir.

7. Rab?ta, okumakla, ö?renmekle de?il bizzat yap?lmakla, usulüne uygun tatbik edilmekle müride faydal? olur.

8. Rab?ta, Allah sevgisini celp eder, ki?inin kalbine yerle?mesine vesile olur.

9. Rab?ta, dünya sevgisini kalplerden çekip, ki?inin daha huzur içerisinde ibadet etmesine vesile olur.

10. ?irk ile rab?tay? ay?rt etmek laz?md?r. ?irk Allah’a ortak ko?mak, onun mülkünde kendisine e? tan?mak demektir. Sad?klarla, iyilerle, Allah dostlar?yla beraber olma halinin ?irkle alakas?n?n oldu?u dü?ünülemez.

Rab?tan?n çe?itli yap?l?? ?ekilleri vard?r. Bunlardan biride müridin kendisini mür?idin, velinin ya ?eklinde veya k?yafetinde görmesi ve dü?ünmesiyle gerçekle?ir. Onun kalbini meme emen bir yavru gibi dü?ünmek, böylece ondan gelen fuyûzât? kendi kalbine aktarmakla da rab?ta olmaktad?r. Yahut da Cenab-? Allah’tan gelen feyz-i ilahinin evvela kalplerden kalplere akt???n? ve kendi mür?idinin kalbinden de rab?ta yapan müridin kalbine akt???n? dü?ünmekle de olur. Bunun için ?öyle hayal olunur:

Kendisinden el al?p, ahdedip söz verdi?imiz veli kar??m?zda duruyor. Dizi dizimizde, aln? aln?m?zda, eli ise elimizdedir. Bu halde iken Cenâb-? Allah’tan gelen feyzi beklemekteyiz. Bu bekleyi? dikkat ve titizlik içerisinde olmal?d?r. Av?n? delikte bekleyen kedi nas?l bütün dikkatini oraya verir, kulaklar?n? diker, gözlerini oradan ay?rmaz, sa?a sola hiç k?m?ldamadan, vücuduyla, bütün organlar?yla tamamen dikkat kesilirse o ?ekilde olmal?d?r. Bu ?ekilde rab?ta yapmakla sonsuz manevî zevklere gark oluruz.

Sadece yevmî zikirde de?il, bunlar?n d???nda da her an rab?tal? olmak, namaz k?larken, ders dinlerken, Kur’ân-? Kerîm dinlerken ve okurken, tavaf ederken, bir velinin ?eklinde kendini görmekle, birçok manevi hazlara, zevklere nail olur, ibadetlerimizden tat ve zevk al?r?z. Çünkü veliler, yemeklerde tuz biber gibidirler. Yemeklerin onlars?z tad? olmad??? gibi, ibadetlerin tad? da velisiz olmaz.

Yukarda yaz?lanlardan rab?taya niçin ihtiyac?n oldu?u anla??lmaktad?r. ?imdi bu hususta Kur’ân-? Kerîm’den iki ayeti kerime alarak konuyu bitirelim.

Ey iman edenler! Allah’a ba?lan?n?z ve sad?klarla beraber olunuz.” (Tevbe, 119)

Ey iman edenler! Cenab-? Allah’a gidecek vesile aray?n?z.” (Mâide, 35)

Komutan askerlerini sava?a haz?rlar, e?itir ve muhtemel tehlikelere kar?? tatbikatlar yapt?r?r, sava? an?nda herkes yapaca??n? bilir. Kendisinden emin hareket eder. Pani?e kap?lmaz. ?ehir hayat? içerisinde ya?ayan insanlar evlerinde kulland?klar? elektrik, su, do?algaz, vb. ?eyleri belediyeden izin almadan kaçak kullanam?yorlar. Kullananlara maddi cezalar uygulan?yor.

Rab?ta mür?idin cesedine, bedenine de?il, ondaki manevî yap?ya yap?l?r. Yani onun zahirine de?ildir. Güne? ????? bir aynaya dü?se ve oradan da ba?ka bir yere aksetse, aksetti?i o yerleri de ayd?nlat?r. Cenâb-? Allah’tan gelen feyz mür?ide, onun kalp aynas?nda çarpar, oradan müridlerin kalplerine de yans?r ve onlar? da ayd?nlat?r. Güne?in büyüklü?üne ra?men onun ????? küçük küçük küçültülmü?tür. Aynada yans?yan güne?in kendisi de?ildir. O gökyüzünde as?l?d?r. Büyüktür. Ç?plak gözle ona bakamad???m?z gibi onun aksinde yans?yan nur, ???k da yine gözlerimizi al?r. Ona da bakamay?z.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net