SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?mam ?âfiî Hazretleri, aslen ümmî (okuma-yazma bilmeyen), fakat gönlü ilm-i ledünnî ile dolu ?eybân-? Râ’i gibi bir zat?n önünde, anas?n?n dizi dibinde oturan bir çocuk gibi mütevaz? bir tav?r içinde bulunur ve teveccüh için beklerdi. Hatta ?mam-? Hanbeli Hazretleri:

“Ey ?mam! ?eybân-? Râ’i gibi bir üm­miye kar?? niçin bu kadar tevazu gösteriyorsunuz?”diye sordu?unda O:

“Ey ?bn Hanbel, bizim ilim ve iman konu­sundaki sözlerimiz bu zatta fiilen ya?an?lan bir hal ve davran?? ?eklinde tezahür etmi?tir.”diye cevap ver­mi?tir.

Hatta ?mam-? Hanbel, imtihan etmek ve ilmi seviyesini ölçmek maksad?yla ?eybân-? Râ’i Hazret­leri’ne f?kh?n en çetrefil meselelerinden birkaç soru sormu?, ald??? pek ince ve nükte dolu cevap kar??s?n­da hayret etmekten kendini alamam?? ve dü?üp bay?l­m??t?r. Bu hadiseden sonra da ?mam-? ?afiî ile birlik­te ?eybân-? Râ’i’nin zikir ve sohbet meclislerine kat?lm??lar, di?er âlim ve ö?rencilerine de sûfiyye meclis­lerine devam etmelerini tavsiye buyurmu?lard?r.

?mam A’zam Ebu Hanife rahmetullah aleyhinve­fat?ndan iki sene önce sûfiyye yolunu benimseyerek talebelerinden birine intisâb edip ondan tarikat ald?­??, vefat? esnas?nda da:

“Ömrümün son iki senesi ol­masayd? Nu’man helak olurdu”dedi?i bilinmelidir. [Mek­tûbât-? Rabbânî]

?mam A’zam Hazretleri hadis-i ?erifte de i?aret edildi?i üzere, abdest suyuyla birlikte akan günah?n necasetini ke?fen gördü?ünden, abdest al?m?nda kul­lan?lm?? suyun, tekrar abdest almak için kullan?lamayaca??na hükmetmi?tir. [?a’rani, Mi’zâ­nü’l-Kübrâ]

?mam ?a’rani Tabakat’?nda, ?mam ?âfi’i ile Ah­med b. Hanbel’in sûfiyye meclislerine devam etme ve onlar?n zikir ve sohbetlerinde bulunma konusunda itina gösterdikleri, kendilerine;

“Zikir ve sohbetten ba?­ka me?galeleri bulunmayan sûfilerle niçin ha?ir-ne?ir oluyorsunuz?”denildi?inde de:

“Takva, zikir, mu­habbet ve ma’rifetten meydana gelen dini hayat?n ana sermayesi sûfiler nezdinde bulunmaktad?r”ce­vab?n? verdiklerini nakletmektedir.

?mam-? ?afiî Hazretleri, ?eybân-? Râ’i’nin huzu­runda anas?n?n önünde diz çöken çocu?un duru? ve oturu?u gibi sayg?l? bir tav?r içinde bulunurdu. ?mam Ahmed b. Hanbel, ?mam-? ?afiî’nin yan?nda otururken bir gün ?eybân-? Râ’i ç?kageldi Ahmed b. Han­bel:

“Bu zat, zahiri ilimlerdeki eksikli?ine ra?men ha­la bat?n ilmini elde etme?e çal???yor, bu yüzden ken­disine f?khi birkaç mesele sormak istiyorum”deyin­ce ?mam-? ?afi:

“Bunu yapma!”dediyse de ?mam Ahmed b. Hanbel kendisini alamayarak ?eybân-? Râ’i’ye:

“Be? vakit namazdan birini kazaya b?rak?p, bila­hare kaza edece?i zaman da bu vaktin hangisi oldu­?unu unutan bir kimse hakk?nda ne dersin? Böyle bir kimse ne yapmal? ve nas?l davranmal?d?r?”diye sordu.

O’nun: “Allah’tan gafil ve habersiz olarak ya?ayan böyle bir kimse bu halinden vazgeçinceye ve gafleti unutuncaya kadar cezaland?r?lmal?d?r.” ?eklindeki ce­vab? kar??s?nda Ahmed b. Hanbel kendinden geçerek y???l?p kald?. Ay?l?nca ?mam-? ?afiî:

“Ben sana O’na kar?? gelmemeni söylememi? miydim?”dedi.

Ba?ka bir zaman da develerin zekât?n?n nas?l ve­rilmesi gerekti?ini sordu ve ?u cevab? ald?:

“F?kh?n sadece ilmiyle u?ra?an sizlere göre her be? deveye kar??l?k bir koyun verilir. Ama bize göre be? devenin be?i de, hatta varsa koyun da zekât ola­rak verilir.”buyurdu.

“Bu konuda delilin nedir ve dayana??n kimdir?”diye sorulunca da:

“?mam?m Ebû Bekri’s-S?dd?k’t?r. Zira O, bir mücahede s?ras?nda elin­de ve avucunda ne varsa hepsini ordunun teçhizi için Rasûlullâh’a arz etti?inde, kendisine:

‘Senin ve ehl ü ?yâlin (ailen) için geride ne b?rakt?n?’ diye sorulunca:

“Evet, onlar için Allah ve Rasûlü’nü b?rakt?m…”cevab?n? lüt­fetti.

Bunun üzerine huzurda bulunanlar hayret ve ?a?k?nl?k içinde kald?lar. ?eybân-? Râ’i bir ümmi idi. Ümmisinin hali böyle olunca, âlim olan sûfilerin durumunu buna göre dü?ünmek ve takdir etmek gere­kir.

 

Kaynak: Ömer Ziyaüddin Da??stanî, Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net