SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?ehr-i Ramazan
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Takvimler döndü dola?t? yine bir Ramazan ay?na ula?t?k.

Ona nâ-mütenehi/sonsuz hamd olsun.

Dü?ünüyoruz ki; ömürler ne kadar k?sad?r, geliyor ve geçiyor. Bu mübarek ay da ba?lam??, bir ay sonra bayramla bitmi?. O halde ‘ömürlerin son Ramazanlar? olabilir’ diyerek bu ay? iyi de?erlendirmek gerekmektedir.

Din nasihattir” buyruldu?una göre bu ay için tavsiyelerde olmal?d?r. ?çinde en hay?rl? gecenin gizlendi?i bu ayda;

 

1.   Oruçlar, kusursuz tutulmal?, sahurlar?n ve iftarlar?n mübarekli?i, tutanlar? apayr? manevî iklimlere götürdü?ünü unutmamal? ve bunu hissetmeye kendimizi ayarlamal?y?z.

 

2.   Dinin dire?i namazda ba?ta olmak üzere di?er ibadetlerimize de dikkat etmeliyiz. Kazaya kalm?? namazlar behemal kaza edilip ikmal edilmeli ve bu kusurumuzdan dolay? da çok tevbe ve isti?far edilmelidir.

 

3.   Ramazan ayn? zamanda Kur’an ay?d?r. Hatimler indirilmelidir. Birçok Müslüman?n Kur’an okuduklar?nda yanl?? okuduklar? mü?ahede olunmaktad?r. Ramazan ay?nda bu noksanl?klar telâfi edilmeye çal???lmal?d?r.

 

4.   ?lim ö?renilmelidir.Özellikle ilmihal bilgilerine a??rl?k verilmelidir. ?hlasl? gerçek din âlimlerinin hallerinden ve kâl/sözlerinden istifade olunmal?d?r. Bunun d???nda olanlardan vebâdan kaçar gibi kaçmal?, nerede olursa olsun onlardan uzak durmal?d?r. Böyle olanlar kendileri sapm??t?r, ba?kalar?n? da sap?tmaktad?rlar. Cenâb-? Allah ?erlerinden korusun.

 

5.   Teravih namazlar? mutlakak?l?nmal?, cemaat ile olmas?na özen gösterilmelidir. Camilerimiz bak?ml?, tertemiz, modern ama cemaati az. Ben cemaat?n tek tük oldu?u camileri gördü?ümde son derece hüzünlenirim. Be? vakit namazlar camide cemaatle k?lman?n sevab? yirmi be? derece daha fazlad?r.

 

Burada, cami, cemaat olma ve cami hizmetlileri hakk?nda da bir çift söz edilmesi icap eder.

Camiler, mescidler, ?slâm âleminde müslüman beldeler olu?unun i?aretlerindendir. Be? vakit namazla, cumalar?n ve ezanlar?n arza ve semalara bayrak açt??? mümtaz mekânlard?r. Buralar bütün Müslümanlar?n ortak mallar?d?r. “Yeryüzünde Kâbetullah’?n hacim itibariyle küçüklü büyüklü numuneleridir” desem herhalde yanl?? ifade etmi? say?lmam.

Devr-i Saadet’ten itibaren o kadar önem verilerek modernle?tirilmi?lerdir ki, içlerinde ibadet edenlere maddi ve mânevi yönden faydalar sa?l?yor. Buralarda namazlar?m?za mudavim olal?m, insanlar? özellikle gençleri ibadete te?vik camilere kazand?ral?m.

Bu ayda bu hay?r i?lere h?z verelim. Biliyorsunuz ki, bu ayda ?eytanlar zincirlerle ba?lan?r, cennet kap?lar? aç?l?r, cehennem kap?lar? da kapat?lmaktad?r. Hay?rlar?n sevaplar?n?n kat kat verilece?i bir ayd?r.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net