SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Tarih, insanl???n haf?zas?d?r. Yine tarih, insano?lunun yarat?ld??? andan itibaren k?yamete kadar geçirdi?i ve geçirece?i süreçtir. Bu sürecin bir aktörü insan?n kendisi ise ?üphesiz di?er aktörü ?eytand?r. Di?er bir ifadeyle tarih, insanl???n dünyada geçirdi?i süreçte ?eytana aldanmas?n?n veya ona galip gelmesinin vak?alar?yla doludur.

Tâlût k?ssas? da bunlardan birisidir.

K?ssaya de?inmeden önce Kuran’?n tarihe ve tarihsel sürece bak???n? k?saca belirtmekte zaruret vard?r. ?uras? muhakkakt?r ki, Rabbimiz, insanl???n yürüyü?ünde taraf oldu?unu belirtmekte ve taraf?n? Hakk olarak aç?kça zikretmektedir. (Nahl, 128)Hak yolunda olanlar sâlih idealler ve inançlarla yüklü oldu?u sürece onlar? yeryüzünde idareciler k?laca??n? müjdelemektedir. (Nûr,  55) Ancak idealden, ahlaktan ve dinden yoksun bozuk bir toplum haline gelinirse iktidar nimetinin onlar?n elinden al?naca??n? hat?rlatmaktad?r.

?nsanl???n yürüyü?ünde ‘Hakk’ her zaman üstündür, ancak belirli zamanlarda ‘bât?l’ güçlü veya üstte olarak görülebilir. Ancak Rabbimiz ?artlar?n de?i?meye mahkûm oldu?unu vurgulamakta (Hac, 47-48); iman ve sab?r ile ?artlar ne olursa olsun mücadeleye devam edilmesi gerekti?ini telkin etmektedir. (Nûr,  55) Tarihsel de?i?imlerin de yava? ve beklenmedik biçimde, ayr?ca yava? bir nedenler birikimi çerçevesinde gerçekle?ti?inin alt?n? çizmektedir. Di?er taraftan zaman alg?s?n?n Allah ile insanlar aras?nda farkl? i?ledi?ini ifade etmektedir. (Hac, 47-48)

Rabbimiz ayr?ca bir toplumu yeterince bilmez halde, uyarmadan (En‘âm, 131)ve ahlaki durum yeterli oldu?u müddetçe helak etmeyece?ini izhar etmektedir. (Hûd, 117)Ne zaman ki toplumda adaletsizlik, kibirlenme, zulüm ve bask? artarsa; ticari irtikâp, maddi de?erlerin amaç edinilmesi husule gelirse; emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker yerine getirilmezse (A‘raf, 4-5; Hûd, 116)i?te o zaman kolayl?k ve bolluk (lüks) içinde ya?ayanlar?n say?s?n? ço?altarak tarihsel dönü?ümün ba?lat?laca??n? haber vermektedir. ??te o vakit de azab?n veya çökü?ün geri al?nmayaca?? beyan etmektedir. (En‘âm, 65)

Tâlût ile Calut mücadelesi, Kuran’da yer alan tarihi vak?alar aras?nda önemli ibretleri bar?nd?ran bir k?ssad?r. Vak?ay? k?saca hat?rlarsak ?unlar? söyleyebiliriz:

Tâlût, Hz. Musa’dan sonra Amalikal?lar?n köleleri haline gelen ?srailo?ullar?n?n, bu durumdan kurtulmak hususunda dönemin peygamberinden, komutas? alt?nda sava?may? taahhüt ettikleri komutand?r.

Tâlût’un ay?r?c? hususiyeti, kendisini Allah’?n ?srailo?ullar?na komutan tayin etmi? olmas?d?r. ?srailo?ullar?ndan müte?ekkil ordunun ba??na geçen Tâlût, Calut ile kar??la?ma an?na kadar Allah’?n yönlendirmesi alt?nda hareket eder.

?lk emir uzun yolculukta Ürdün Nehri’nden geçilirken suyundan içilmemesi, ?ayet içilecekse de çok az içilmesi yönündedir. Bu nehirden geçilirken büyük bir kitle emri ciddiye almaz ve uzun yolculu?un getirdi?i susuzlu?unu dindirmek sadedinde kana kana içerler.

?kinci emir nehir suyundan içenlerin ordudan ayr?lmas? hususundad?r. Geri kalan ordu uzun ve me?akkatli bir yolculuktan sonra Calut’un ordusu ile kar??la??r. Ancak Tâlût’un ordusunda, rakip ordunun say?sal çoklu?u kar??s?nda bir kopu? daha ya?an?r ve ordudan ayr?lmalar gerçekle?ir.

Bu ?ekilde rivayetlerde 300 küsur civar?nda kalan Tâlût ordusu ile 80.000 civar?nda olan Calut ordusu kar?? kar??ya gelir. Neticede inanan, yolculu?un her safhas?nda Allah’?n ve atad??? komutan?n?n emri do?rultusunda hareket eden bir avuç inanm?? insan, kendilerinden yüzlerce kat fazla say?da olan orduya kar?? sava??r ve galip gelirler. Hz. Davut’un Calut’u öldürmesi ile da??lan dü?man ordusunun kar??s?nda Tâlût ordusu, Allah’?n izni ve yard?m? ile muzaffer olur. (Bakara, 246-252)

Hülasa ederek zikretti?imiz bu olay?n günümüze yans?malar?n? ?öyle ifade edebiliriz:

Tâlût ve ordusunun yolculu?u, insano?lunun dünya yolculu?una benzemektedir. Bu yolculuk devam ederken Allah yerine getirilmesini veya getirilmemesini istedi?i emirler vermektedir. Bu emirler aras?nda her yerine getirilmesi istenilen yükümlülüklerin insano?lu taraf?ndan çi?nenmesi, onun hak yoldan sapma veya ayr?lmay? kaç?n?lmaz k?lmaktad?r. T?pk? Tâlût’un ordusunda emri çi?neyenlerin ayr?lmas? gibi. Ancak en zor anlarda dahi Allah’?n buyruklar?n?n yerine getirenler az topluluklar olsa da çok kalabal?k topluluklara Allah’?n izniyle galip gelmektedirler. Bu Rabbimizin Sünnetullah?’d?r. Durum böyle olmakla birlikte buraya kadar ifade ettiklerimizden hareketle yak?c? ve y?k?c? soruyu soral?m:

Bugün ?slam dünyas? olarak masiva nehirlerinden su içmeye mi devam ediyoruz? Di?er bir ifadeyle, say?sal çoklu?umuz oldu?u halde Allah’?n yapmay?n dediklerini mi yap?yoruz?

Esasen bu k?ssa bize ashab-? kiram? bir kez daha anlamaya sevk etmelidir. Zira onlar topu topu 500 ki?i olarak Medine’ye hicret ettiler. Medine’de 1500 ki?i oldular ve daha yar?m as?r geçmeden dönemin iki süper gücü olan Sasani ve Bizans’? dize getirdiler. Bu sayede?slam’? dünyaya ve zaman?m?za ta??d?lar. Görülüyor ki, Allah’?n vaadi tekrar tahakkuk etmi?tir:

“Allah’?n izniyle büyük bir toplulu?a galip gelen nice az topluluklar vard?r. Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 249)

Yine bu k?ssa bize güncel bir çat??mada sava?anlar?n inanç ve ahlak?n?n, tek ba??na fiziki ve maddi unsurlardan çok daha önemli oldu?unu göstermektedir. Ayr?ca say?sal güce güvenmenin de anlams?z oldu?unu teyit etmektedir. Zira çat??ma da önemli olan, nicelik de?il, niteliktir. Ve son olarak, kararl?l???n zaferin elde edilmesinde ba?l?ca unsurlardan birisi oldu?unu hat?rlatmaktad?r.

O halde, Tâlût ordusu ve ashab-? kiram gibi benzer olaylarla kar??la?t???nda dökülmeyen, yasaklar? çi?nemeyen, sabreden, davay? b?rak?p gitmeyen, galibiyetin azl?k-çoklukla ilgili olmad???n? idrak eden, bu hususta Allah’?n yard?m?n?n en büyük etken oldu?unu bilen, az da olsa inanm?? topluluklar yeti?tirelim.

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net