SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Muhâsebe
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Muhâsebe; hesapla?ma, insan?n nefsini hesaba çekmesi demektir. Peygamberimiz de (a.s):

“Hesaba çekilmeden önce hesab?n?z? görünüz” (Tirmizî, Kitâbu’l-K?yâme/25) buyurmaktad?r. Gelmesi kesin olan hesap gününe haz?rl?k yapmam?z gerekmektedir. Milyarlarca insan?n hesab?n? bir ikindi ile ak?am vakti aras?ndaki zaman kadar çok k?sa bir sürede alacak olan “SER?‘ ve HASÎB” Rabbimize nas?l hesap verece?imizi dü?ünmeli ve ona göre kendimizi kontrol etmeliyiz. Cenâb-? Allah:

“Bugün senin kendi nefsin, kendi hakk?nda hüküm verici olarak kâfidir” (?srâ, 14) buyurur.

Ticaretle u?ra?anlar, al?? veri? yapanlar nas?l ki dükkân?n? kapamadan önce hesaplar?n? titizlikle yaparlarsa, her mü’min de yata??na girmeden veya uyumadan önce kendi kendine hesab?n? yapmal?, o günü kârla m?, zararla m? kapatt???n? kontrol etmelidir.

Namazlar?n? tam vaktinde k?lm?? m?s?n? E?er k?lmam??san hemen yerinden kalk, k?lmad???n namazlar?n? kaza eyle. Sonunda da Cenâb-? Allah’a tevbe ve isti?far eyle. Bir daha ayn? duruma dü?meyece?ine söz ver, pi?man ol!

K?ld???n namazlardan hangilerini cemaatle eda ettin? E?er imkân?n varsa cemaate devam eyle. Buna son derece özen göster. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.s) sava? zamanlar?nda bile namazlar?n? cemaatle k?lmaya özen göstermi?tir. Bu rahatl?k içinde size bize ne oluyor?

Namazlar?ndan manevî bir tat alabiliyor musun? Hu?u ve huzur içinde kaç vakti eda ettin? E?er edememi?sen neden ve niçin?

Abdest al???na dikkat ediyor musun?  Abdestin adaplar?na riayet ediyor musun? Yoksa alelacele, üstüne ba??na sular? s?çrata s?çrata m? abdest al?yorsun?

Cenâb-? Allah’? zikrediyor, devaml? olarak ve hiç aksatmadan yapmakla yükümlü oldu?un tespihlerini çekiyor musun? ?imdiye kadar aksatt???n oldu mu? O’nun zikrinden manevî, ruhî bir tat al?yor musun, yoksa s?rf adet yerini bulsun diye mi bunu yapmaktas?n?

Nafile ibadetlerle aran nas?l? Duhâ ve evvâbin namazlar? ile teheccüd namazlar?n? k?l?yor musun? Müslümanlarla geçimin nas?l? K?r?c? ve nefret ettirici misin? Darg?n olduklar?nla üç günden fazla küs durdu?un oldu mu? Sevdiklerini Allah için mi yoksa dünyevî menfaatler için mi seviyorsun?

?slâmiyet’e lafla m? yoksa kalbinle, kal?b?nla ve ruhunla m? ba?l?s?n? Bu mübarek dine kaç ki?iyi kazand?rd?n? Anne ve babana itaatin nas?l, onlar?n emirlerini, nasihatlerini dinliyor ve gönüllerini al?yor musun? Ailene, çocuklar?na, e?ine, kar?-koca olarak birbirinize kar?? tutum ve davran??lar?n?z ölçülü mü?  Kur’ân ve Sünnet ölçülerine uygun mu?

??ine ba?l?l???n nas?l, çal??kan m?s?n yoksa tembel misin? Her gün hiç de?ilse bir miktar Kur’ân okuyor musun, yoksa sadece Kur’ân okumay?, baz?lar?n?n di?er ibadetleri de Ramazan’dan Ramazan’a b?rakt?klar? gibi sen de öyle mi yapmaktas?n?

Anneler! Sizler çocuklar?n?zla yeterince ilgileniyor, onlara dini emir ve yasaklar? ö?retiyor musunuz? Kocalar?n?za gerekli sayg? ve itaati gösteriyor musunuz? Babalar! Sizler de ayn? ?ekilde çocuklar?n?z?n her türlü ihtiyac?yla, onlar?n tutum ve davran??lar?yla yak?ndan ilgileniyor musunuz? E?inize kar?? nas?l davran?yorsunuz?

Diline dikkat ediyor musun? Aleyhine bile olsa do?ruluktan ve do?ru sözlü olmaktan ayr?ld???n oluyor mu? Her gün hesap defterini kapamadan önce dedikodu, g?ybet yap?p yapmad???n? kontrol ediyor musun?

Hay?r ve hasenâta dair neler yapt?n? Müslüman fakirlere hiç maddî yard?mda bulundun mu? Zekât?n? düzenli olarak veriyor musunuz?

Kom?ular?nla -kim olursa olsun- geçim ehli misin? Onlara zarar-ziyan verdi?in olur mu? Bilmeden sen veya aileden herhangi biri kom?unuza eziyet etti?inde bu hatay? düzeltme yollar?na ba?vurup, onlar?n gönüllerini al?p helalle?tin mi?

Yemede içmede helalinden kazan?p harcamay?, israf etmemeyi kendine ?a?maz prensip edindin mi? ?sraftan sak?n?r m?s?n? Yoksa sana emanet verilen her ?eyi; vaktini, ömrünü, mal?n? ve s?hhatini ac?mas?zca israf eder misin?

Yerine göre eli aç?k, yani cömert misin? Yoksa “Cimri, cehenneme daha yak?nd?r” sözüyle k?nananlardan m?s?n?

Büyük günahlardan sak?nd???n gibi küçük günahlardan; mesela dedikodu, kazay? hacette iyi temizlenmeme, küçük abdesti üzerine s?çratma hastal???n var m?d?r?

?üpheli (helal mi haram m? kesin olarak bilinmeyen) ?eylerden sak?n?r m?s?n?

S?hhatini korur musun? S?hhatine zararl? olan yiyecek ve içeceklerin tamam?ndan yüz çevirir misin?

Müslümanlarla kar??la?t???n zaman selam verip hal-hat?r sorar, musâfaha eder, güler yüz gösterir misin?

Müslümanlar?n sevinçlerini, ölüm ve musibet gibi durumlarda ise üzüntülerini onlarla birlikte payla??r m?s?n, davetlerine icabet eder misin?

Kin ve haset/k?skançl?k hastal???n var m?? Kendi nefsin için istedi?in bir ?eyi mü’min karde?in için de ister ve arzu eder misin?

Namazlar?nda huzur ve hu?ûu yakalay?p, namazlar?ndan manevî bir tat al?r m?s?n? Çünkü Cenâb-? Allah buyuruyor: “Namazlar?n? hu?u ile k?lanlar… kurtulu?a ermi?tir.” (Mü’minûn, 2)

Anne-babana, onlar hayatta olsun ya da olmas?n ihsan ve iyilik eder misin? Onlar hayatta iseler kendilerine hizmet ve yard?m etmekle, e?er vefat etmi?lerse Fâtihalar, Yâsinler, ibadet ve taatlarla, velhas?l Allah yoluna râm olmakla onlar?n ruhlar?n? ?âd eder misin? Çünkü Cenâb-? Allah ilk önce kendisine hamd ve ?ükür etmeyi sonra da ana-babaya ihsan etmeyi emretmi?tir.

“Bana ?ükrediniz, sonra da anne ve baban?za iyilikte bulununuz.” (Lokmân, 14)

“Allah’a ibadet ediniz ve ona hiçbir ?eyi ortak ko?may?n?z, annenize baban?za iyilik ediniz.” (Nisâ, 36)

Yapt???n günahlara tam bir teslimiyet ve halis bir tevbe ile tevbe edip pi?man olur musun?

Hz. Allah ?öyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Nasûh tevbesi ile Allah’a tevbe ediniz. Umulur ki Allah, günahlar?n?z? ba???lar.” (Tahrîm, 8)

Bunlar? oku, dü?ün ve hay?rl? i?ler yap!

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net