SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bugün tasavvuf konusunda sapla saman birbirine kar??t???, ?eyhlerin sahtesi ile gerçe?i yayg?n bir biçimde her yanda bulundu?u için bunlar? birbirinden tefrik etmek zordur.

Bunlar?n do?rular?n? tan?mak için bir tak?m ölçülere ihtiyaç vard?r. ??te o ölçüler ?unlard?r:

a. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisinde sa?lam bir inanç

b. Kitâb ve Sünnet’e uygun derin bir ibâdet hayat? (sâlih amel)

c. Düzgün bir muamelât

d. Muhammedî bir ahlâk

 

Tasavvuf bu ölçüler içinde ?u özellikleri de ta??r:

a. Tasavvuf manevi tecrübe ile anla??lan hal ilmidir.

b. Tasavvufi bilginin konusu ma’rifetullah’t?r.

c. Tasavvuf tatbiki bir ilim oldu?undan mür?id vas?tas?yla ö?renilir.

d. Tasavvuf kitaptan okuyarak ö?renilebilecek bir ilim de?ildir, çünkü tecrübîdir.

e. Tasavvufun bilgi kayna?? felsefe ve kelâm gibi ak?lla s?n?rl? de?ildir. ?lham ve ke?f de bilgi kayna?? kabul edilir.

f. Tasavvufî e?itim, tarikat denilen özel yollarla kat edilir.

 

el-Lüma’ müellifi, sûfîlerin sahtesini hakikisinden ay?rmak için ?öyle bir ölçü koyar:

1. Haramlardan kaç?nmak

2. Farzlar? îfâ etmek

3. Dünyay? ehl-i dünyaya b?rak?p dünya-perest olmamak

 

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net