SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)
Ayşe DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s), O’na binlerce salat ve selam olsun “?nsanlara güzel ahlak?n gere?ine göre davran!” (Tirmizî, Birr, 55)buyurmu?tur. Seçti?i her kelimede bile ne kadar hikmetler bulundu?unu bu yaz?m?zda k?saca beyan etmeye çal??aca??z.

Peygamber Efendimiz, ilk ba?ta muhatab?m?zdan bahsediyor. Biriyle konu?urken, birinden bahsederken öncelikle o ki?inin geçmi?ini ve halini bilip öyle konu?mal?y?z.

?nsanlara ak?llar? nispetinde konu?un!(Ebû Davud, Edeb, 20; Münâvî, Feyzü'l-Kadir, 3/75)diyorsa e?er Peygamberimiz, biz de muhatab?m?z kim ise, onun anlad??? dilden konu?mal?y?z. Efendimiz de dikkati buna çekmek için kelime olarak “nâs” demi?tir.

Peki o “nâs” kimdir? Kime kar?? nas?l muamelede bulunmal?y?z?

Nâsinsanlard?r. ?nsan dedi?imizde iki eli iki gözü kula??, ruhu olan varl?kt?r. Bu çok geni?tir: ?ster Müslüman, kâfir, putperest, mecûsi, musevi, hristiyan, ya?l?-genç, kaba-kibar, kad?n-erkek, olsun fark etmezdir.  Dikkat edelim Efendimiz burada sadece Müslümanlar, sadece namaz k?lanlar, veya sadece takva sahipleri demiyor. Bütün insanlara, ay?rt etmeksizin her insana, her ?ahsa kar?? al?nacak tav?r.  Allah’?n “Rahman” isminin anlam? “bütün insanlara merhamet etmesi” demektir. Bu hadis-i ?erifte bir manada buna i?aret edilmektedir. Allahü Teâlâ, Rahman ismiyle bütün insanlara merhamet ediyor, bizler de be?er olarak, kul ve insan olarak hem Allah’?n isminin tecellisi ile hem de Efendimizin Sünneti gere?ince buna uymal?y?z.

Muhatab?m?z? ö?rendikten sonra gelelim davran?? tarz?m?za. Efendimiz “bi hulukin hasen” buyuruyor. Yani güzel ahlak anlam?na geliyor. Sözün sahibi Efendimiz, gizliden kendine ișareten güzel ahlak?n kendinde bulundu?u için bu mana yüklü sözü söylüyor. Ki O (s.a.s)yeryüzüne güzel ahlak? tamamlamak için gönderilmi?tir. Güzel ahlak, Efendimizin e?siz ahlak? olan Kur’an ahlak?d?r. Nitekim Hz. Ay?e validemize O’nun (s.a.s)ahlak? soruldu?unda, Validemiz:

Siz Kur’an okumuyor musunuz? O’nun (s.a.s)ahlak?, Kur’ân idibuyuruyor.

Peygamberimiz kendinden bahsederken:

Beni Rabbim terbiye etti, ve ne güzel terbiye etti”buyurmuștur. Allahü Teâlâ ise O’nun (s.a.s)ahlak?n? Kalem suresinin 4. ayetinde Sen elbette yüce bir ahlak üzeresinbuyurarak Nebiler Nebisinin o güzel ahlak?n? övmü?tür.

Nedir güzel ahlak? Güzel ahlak, insanlara Allah r?zas? için iyi davranmakt?r, geçimli olmak, güler yüzlü olmak, iyilikte bulunmak ve daha nice müspet, ahsen olan huylar? içermektedir. Yani, Sünnet-i Seniyye

Güzel ahlak? k?saca tan?mlad?k. As?l güzel ahlak?n gere?ine göre davranmak nedir, inceleyelim. F?traten, ?slâmen en uygun ve gerekli olan davran?? biçimidir. Güzel ahlaka göre insanlara davranmak, gere?ine göre uygun davranmakt?r. Ta? atana gül uzatmakt?r, lakin ta? atana ta? at?lsa, güzel ahlak?n gere?ine göre ters dü?er…

Bunda en güzel örnek elbette sözün sahibi olan Rasûl-i Kibriya’dir. Ki O (s.a.s), Kâbe’de namaz k?larken, mübarek ba??na le? at?lmas?na ra?men, ne ayn? muamelede bulundu, ne de kötü bir davran?? sergiledi. O’nun gibi susmal?, sabretmeli ve Allah r?zas? için “güzel ahlak?n gere?ine göre” hareket etmeliyiz… Yüce Allah bize içimizden bir Rasûl gönderdi.

Bize örnek, bize önder… Oturu?u, kalk???, konu?mas?, susu?u, davran??lar?n en ince detay?na kadar bize ö?retti.

Rabbim, bizleri kendisine lay?k bir kul, Rasûl’üne lay?k ümmet eylesin.

Ahlak?m?z? Kur’ân ahlak?yla ahlakland?rs?n ve o güzel ahlaka göre ömrümüzün son an?na kadar ya?amay? bizlere nasip etsin.

Âmin…

4

18/09/2018 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

09/03/2018 Gülmek, Bir Nimet

4

29/10/2017 Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...

4

17/07/2017 Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man

4

21/02/2017 Ey Müzzemmil!

4

25/10/2016 Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...

4

09/03/2016 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

31/01/2016 Duymak ve Dinlemek?

4

30/07/2015 ??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)

4

26/02/2015 Nasihatler; Bo? Ver!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net