SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Seyyidü'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?sti?fâr?n en faziletlisinin ?u dua oldu?u rivayet edilmi?tir:

“Ey Allah’?m! Sen benim rabbimsin. Ben ise kulunum. Sen beni yaratt?n. Ben ise gücüm yetti?i kadar senin ahdinde ve va'dinde bulunuyorum. Yapt?klar?m?n ?errinden sana s???n?yorum. Benim üzerimdeki nimetlerini ikrar ve itirâf ediyorum ve ayn? zamanda nefsimin üzerine günâh?m? ikrar ediyorum. Muhakkak ben nefsime zulmettim. Günâh?m? itiraf ettim. O hâlde daha önce yapt???m ve gelecekte yapaca??m günahlar?m? bana ba???la. Çünkü bütün günahlar? ba???layacak olan ancak sensin. Senden ba?ka hiç kimsenin buna gücü ve kuvveti yetmez.” [Buharî, ?eddad b. Evs'den]

 

Ashab'?n ve Âlimlerin Sözleri

Hâlid b, Mi'dan ?öyle der; Allah Teâlâ (c.c) ?öyle buyurmaktad?r:

“Benim nezdimde kullar?m?n en sevimlisi, benim için birbirini sevenler, kalpleri mescidlerle ilgilenen ve seher vaktinde isti?fâr edenlerdir. ??te bunlar o kimselerdir ki, ben yeryüzündeki insanlar? herhangi bir ceza ile cezaland?rmak istedi?im zaman onlar? hat?rlar, onlar?n yüzü suyu hürmetine o cezadan vazgeçer ve yeryüzündeki insanlardan o cezay? uzakla?t?r?r?m.”

Katâde ?öyle demi?tir:

Kur'an sizi hastal?klara ve o hastal?klar?n tedâvisine muttalî k?lar. Hastal?klar?n?z ise günahlar?n?zd?r. Onlar?n tedavileri ise isti?fârd?r.

Hz. Ali (r.a) ?öyle demi?tir:

Beraberinde kurtulu? çaresi oldu?u halde helâk olan bir kimsenin durumuna hayret ediyorum!

Bu esnada Hz. Ali'ye:

“Nedir bu kurtulu? çaresi?”diye sorulunca, ?öyle dedi:

“?sti?far...”

Yine Hz. Ali ?öyle demi?tir:

“Allah Teâlâ herhangi bir kuluna isti?far? ilhâm etmi? ise, onu azaba u?ratmamay? dilemi?tir.”

Fudayl ?öyle demi?tir:

“Kulun ‘Esta?firullah’ demesi, ‘Beni günahlar?m?n sapmalar?ndan koru’ anlam?na gelir.”

Âlimlerden biri ?öyle demi?tir:

“Kul, günah ile nimet aras?nda bocalamaktad?r. Onlar?n ikisini de ancak Allah'a hamd ve günâh?ndan isti?far etmesi ?slâh edebilir.”

Rebî b. Hayseme ?öyle demi?tir:

“Sak?n hiçbiriniz ‘Ben Allah'tan günâh?m?n aff?n? diler, ona dönü? yapar?m’ demesin. E?er dedi?ini yapmazsa, günah ile yalan? bir arada yapm?? olur. Fakat ?öyle diyebilirsiniz: ‘Ey Allah?m! Beni affet, tevbemi kabul et!’

Fudayl b. Iyaz ?öyle demi?tir:

“Günah? terk etmeksizin yap?lan tevbe yalanc?lar?n tevbesidir.”

Rabiatü'l-Adeviye ?öyle demi?tir:

“Bizim isti?fâr?m?z bile birçok isti?fâra muhtaçt?r.”

Hukemâdan biri ?öyle demi?tir:

“Kim günahtan pi?manl?k duymadan isti?fâr ederse, bilmeyerek Allah ile alay etmi? demektir.”

Bir bedevinin Kâbe'nin perdesine yap??arak ?öyle dedi?i nakledilir:

“Ey Allah?m! Günah üzerinde ?srar ederek yapm?? oldu?um isti?fâr muhakkak kötülüktür. Senin aff?n?n geni?li?ini bildi?im halde senden ba???lanmam? dilemeyi terk etmem de âcizliktir. Acaba benden zengin oldu?un halde, daha ne zamana kadar nimetler vermek suretiyle kendini bana sevdireceksin? Ben sana muhtaç oldu?um halde daha ne zamana kadar günahlarla kendimi sana bu?zettirece?im? Ey va'detti?i zaman va'dini derhal yerine getiren Allah! Ey kulunu tehdit etti?i zaman affeden Allah! Ben büyük cürmümü senin büyük aff?na dâhil eder ve sana s???n?r?m. Ey rahmet edenlerin en rahmet edicisi Allah...”

Ebu Abdullah el-Verrak ?öyle demi?tir:

“E?er günahlar?n ya?mur taneleri ve deniz köpükleri kadar olsa bile, sen ?u dua ile ihlâsl? bir ?ekilde rabbini ça??rd???n zaman o günahlar?n tümü silinir:

Ey Allah?m! Her günah(?m) için senin aff?n? talep ediyorum. Öyle günah ki, ondan sana dönü? yapm??, sonra ikinci bir defa onu yapmaya yeltenmi?imdir. Sana nefsimden va'detti?im ve yerine getirmedi?im her hareketimden ötürü senin aff?n? isterim, Zât-? ulûhiyyetini irâde edip de sonra ba?kas?n?n kar??m?? oldu?u her amelimden sana s???n?r ve senin aff?n? talep ederim ve yine bana ihsân etti?in nimetleri kötüye kullan?p onunla sana isyân ettim, ondan da beni affetmeni talep ederim. Ey gayb? ve ?ehâdeti (hâz?r? ve gelece?i) bilen Allah! Gündüzün ?????nda, gecenin karanl???nda, cemaat içinde, tenha yerlerde, gizlide, aç?kta, i?lemi? oldu?um günahlar?n tümünden dönüp hepsini silecek olan aff?n? talep ediyorum, Yâ Halîm!”

Denildi?ine göre bu isti?fâr Hz. Âdem’in veya H?z?r'?n isti?fâr?d?r.

4

23/09/2018 Çingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkâr Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-? Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ûd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tâif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Âriflerin ?lâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saâdette Mescid-i Nebevî ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Ku?eyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanl? Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mür?id-Mürid-?lâhî A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvâl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aç?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latîfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayâs? ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdâr-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âi?e-i S?ddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lâdikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâs?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh??n (s.a.v.) Toplum ?çindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net