SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allah’a hamd, Rasûlü’ne salat ü selâm olsun…

Evvelce nurunu gördü?üm, ezelden yâr ve kar?nda??m olan ?hsan Efendi o?lum!

?nsan?n imân ve akâidi, amellerinden zâhir oldu?u gibi lisân?ndan ve kaleme ald??? sat?rlardan dahî belli olur. Kelâm?, lisân? seçme tarz?ndan zâhir oldu?u gibi bazen kelimeleri, sat?rlar? düzgün dahi olsa erbâb?, ferasetle dinleyip okudu?unda sadr?ndaki nifâk? veyahut a?k u muhabbeti hemencecik fark eder. Üslûb-i lisân ayn?yla insand?r. Lâkin Cenâb-? Ali kerremallahu vechehu buyurur ki: “Sadece sözlerin ifade etti?i ?eye bakmay?n?z. Onu ifade eden zât?n da ahvâline ve niyetine ferasetle bak?n?z. Yoksa hata ederseniz, aldan?rs?n?z.” Daha evvelce de arz etti?im bu sözü ?ikâyetten de?il memnuniyet vesilesiyle söylüyorum. Zira sat?rlar?n?zda, sadr?m?zdaki muhabbetin alâmetlerini, ad?m ad?m kemâle gidi?inizi dua ve niyâzla görmekteyim.

Hak nedîmi ?hsan Efendi o?lum, ilk mektupta zât-? âlinize ifade eyledi?im tezkiye-i nefis meselesi o zaman?n ?artlar?ndan dolay? pek etrafl?ca anlat?lamam?? idi. Göndermi? oldu?unuz mektuptan bu hususta baz? i?aretleri ve remizleri beyân etmenin lüzûmuna kanaat getirdim. Zira belagat, yerinde, mevkiine, zaman ve zemine uygun ifadede bulunmakt?r. Tezkiye-i nefis her makamda lâz?md?r ve her makam?n da kendine ait bir niyeti ve usûlü vard?r. Bunlar? malûmat olarak versek de neticede hal ile bilinir. Bir ki?i bunlar? bilmekle mür?id olmaz. Amma en az?ndan yanl??a sevk etmez ve sevk olunmaz. Mür?id bu halleri görmeli ki ir?ad edebilsin. Mübtedî dervi? (seyr û sulûka yeni ba?lam?? ki?i) Allah’?n menhiyat?ndan sak?n?r, emirlerine imtisal eder. ?badet, haram, helal olarak dini hayat?na tanzim eder ve bu tatbikata mâni olan engelleri ortadan kald?rmaya gayret eder. Bu menhiyat denilen (Allah’?n yapmay?n diye buyurduklar?) ve emirlerine itaat herkesçe malumdur. Dervi? de?il, ke?i? bile bunlar? bilir.

?lk safhadaki tezkiye-i nefis böyle olur. Amma dikkat edile. Evvelce menhiyat?n? zikrettim. Zira günah? terk, isyandan uzak kalmak, Allah ve Resûlü’nün sevmedi?i bir fiil terk etmek hem ibadetten evvel gelir hem de ibadetten üstün bir ameldir.

?kinci safhadaki tezkiye-i nefs, kalpteki menhiyata meyli kald?rmak, kalpten geçen hay?rlarda acele etmek, tecil etmemek demektir. Zira nefis kalpten yüz bulur da ??mar?verir. Menhiyat? ibadet gibi i?ler de pe?imân bile olmaz. Ki?i, kalbimden geçti, amelimden zâhir olmad? derse muhakkak emmâre s?fat? üzere dibi boylar. Zira edeb kalptedir. Bu safhada dervi?, etraf?nda gördü?ü çirkinliklerin, gayr-i me?ru hallerin kendisine i?aret etti?ini tefekkür edip murakabe (kar??l?kl? kontrol) makam?nda olmal?. Yani bakmal?, e?er o halleri gördü?ünde kendisinde bir meyil varsa hemen kalpten onu tasfiyeye çal??mal?. Zira o muhakkak zemin buldu?unda vücûd bulacakt?r. Bu dahî ancak zikirle, sohbetle, rahat? terkle mümkündür. ?unu da unutmamal?d?r ki; o hatalar? görmesi kendisinin de o hatalara dü?ece?ine i?arettir. Öyle olmayayd? görmek dahî nasîb olmazd?.

Üçüncü mertebede dervi?, yapt?klar?na tövbe etmekten ziyade kalbinden geçirdiklerine isti?far eder. Bu makamda nefis, ibadet ve taat?n evvelinde ve sonras?nda kendi pay?n? istemeye ba?lar. Meselâ; zikirden sonra gev?eklik hali, hu?û u huzurla namaz k?ld?ktan sonra dünyaya ve mâlâyaniye dalma dü?üncesi hat?ra geliverir. Bu makamda ?eytanla nefis daha çok büyür ve birbirleriyle daha s?k? yard?mla??r haldedir. Evvelki mektuplar?mda beyân eylemeye gayret etti?im gibi ilhâmât?n ba?lad??? bir kalb çok tehlikeli bir zeminde kendisini bulur. Ziyade dikkat etmek laz?md?r. ?n?irah suresindeki ayeti hemen hat?rla ki, Habîb-i edîbinin nezdinde cümle âleme beyan etti?i ayet-i kerimede bu âlemdeki insana da hitâb vard?r. “Fe izâ fera?te fensab ve ilâ rabbike fer?ab / Allah Teâlâ’n?n r?zas?na muvaf?k bir ameli i?leyip tamam ettikten sonra hemen r?zas? bulunan ba?ka bir i?te sebat ederek do?rul, yeni bir i?e koyul. Ra?betin ve niyetin Rabbine olsun.”

Fefhem! (Dü?ün, tefekkür et!)O sebepten sâlik bu makamda “Hû hû” deyu gayret eder. Gayret, meydan terbiyesinde önemli bir ?st?laht?r. Bunun dahi üzerinde dü?ünürsen bu makam?n s?rr? ke?folur. Ve yine bu makamda günahlar?yla da sevaplar?yla da Allah nezdinde hiç oldu?unu tefekkür etmek tezkiye-i nefsin ?art?ndand?r. E?er sâlik, üçüncü derecede halkta gördü?ü iyiliklerin Hak’tan, halkta gördü?ü kötülüklerin nefsinden oldu?unu idrak ederse Hak mazhar? olur. Bu dahî dervi?in hakîkî a?ka ad?m att??? makamd?r. Nefsin tezkiyesiyle u?ra?mak fikri dahi o dervi?i terk eder. Nefsiyle ruhunu, kalbiyle ?uurunu tefrik edemez. Ne denirse onu yapar. Amma kim ne derse onu de?il. O ne derse onu yapar. Kast olunan bu makam?n erbâb? taraf?ndan bilinir.

Bundan sonra sâlik, kendi muhayyilesinin, niyetlerinin ve amellerinin tayini için nefsini muhafaza makam?ndad?r. Yabanî bir at? serbest b?rakmazlar. Onu tutu? ?ekli ayr?d?r, bir de terbiye olan at vard?r. Onu tutu? ?ekli daha ayr?d?r. Azg?n bir hayvana gem vurulmas?yla, terbiyeli bir bine?e gem vurulmas?, semer giydirilmesi ayn? m?d?r? Tabiî ki de?ildir. Dervi?teki o mana ?ahsiyet olarak tezahür etmeye ba?lar. Evvelki hallerde de bu ?ahsiyetten eser vard?r. Lâkin taklididir. Sahibi dahî kendisi de?ildir. Amma ?imdi tahkikî olmu?tur. Bu emanet kendisinden sorulacakt?r. Binâenaleyh kâmil ki?inin emanetten mesuliyeti cahil ki?inin ve nâk?s ki?inin emanetten mesuliyetine benzemez. Evvelki imandan mesuldür veyahut ?slâm’dan. Amma ?imdi ihsan makam?n?n mesuliyeti mevzu bahistir. Cenâb-? Hakk’?n inâyeti ile ki?i Allah’tan raz? oldu?unu zât? ile s?fat?yla ve ef‘aliyle ortaya koyar. Kendi dahî aradan çekilir.

Pek k?ymetli evlâd?m, bu mevzua devam etmeden evvel sa?da solda konu?ulan baz? sözlere cevap vermek belki ileride de ?ahit olursun deyu hat?r?ma geldi. ?imdi baz?lar? derler ki: Efendim makamat, ?eriat, tarikat, hakikat, ma’rifet de?ildir. Ma’rifet evvel gelir, hakikat sonuncudur. Zira aslolan hakikattir. Biz de deriz ki: ?eriat?n, tarikat?n, hakikatin asl? ma’rifet olarak kendisini gösterir, zâhir olur. Hakikatin hakikatine varanlar zaten Kerîm olan?n kerîmli?inden hakk?yla nasibdar olanlard?r. Bu hal ma’rifet ile zâhir olur. Yani ma’rifet makam?, hakikat bilindikten, bulunduktan ve olunduktan sonraki makamd?r. Sen buna ister hakikat de ister ma’rifet de. Yoksa kastedilen ma’rifet, ki?inin velayet makam? de?ildir. Ma’rifet-i Hak’t?r. Hakk?n kendisini ayan beyan mir’atte göstermesidir. Hz. Muhammed (s.a.s) serâpâ (ba?tan aya?a)Hakikat’in ma’rifetidir. ?eriatteki s?r, ol makamda zâhir olmu?tur. Ayn? k?yamette yani nihayette cümle s?rlar?n zahir olmas? gibi. Bu vecheden tefekkür edilirse Efendimiz’in (s.a.s) te?rifi s?rr-? Muhammedî’den feyz alanlar için zaten k?yamettir.

Fefhem! (?drak et, dü?ün!) Baz?lar? da derler ki; “Efendim, kudbiyyet evveldir. Kurbiyyet sonrad?r.” Bunun dahî cevab?n? vermi?tik. Lâkin ?imdi tekrar etmek icâb eder. Orada zikredilen kudbiyyet vazife icâb? i? yapmak de?ildir. Yak?nl?k yani kurbiyyet, mûcibince amel etmektir. Zira kuldan istenen hangi makamda olursa olsun o makam?n icâb?na göre amel etmektir. Sâfiyye’ye eri?ince amel munkat?’ olur mu? Veyahut tasarruf sâk?t olur mu? (Amel yapmaktan uzakla?abilir mi? Halifetullah olarak vazifeli oldu?u sahada yetkisini kullanmamazl?k edebilir mi?) Tabiî ki olmaz. Esas ondan sonra hizmete liyâkat vard?r.

Herkesten çok, daha çok gayret etmek icâb eder. Amma gayret-i Hakk’t?r, halk de?ildir. “Yeryüzündeki âdil sultanlar Cenâb-? Zülcelal’in gölgesi gibidir.” denilmi?. Anla??ld? ki baz? kimseler bu sahan?n kelimelerini kendi lügatlerindeki kelimelerle kar??t?r?yorlar. Böyle giderse sâfiyye makam?n? Sâfiye Han?m’?m evinde zannedecekler. Cenab-? Hak, nefsiyle oyna?arak çamurda kalan merkep olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ki?i söz dinlemekle ve kendisinden evvelkilerin irfan?n? be?enmekle, takdir etmekle mesafe kateder. Yoksa kendi yolunu kendi çizer, kendi kat eder.

Muhterem ?hsan Efendi O?lum, i?te sizin mektubunuzda beyan etti?iniz hal, en son anlatt???m sâlikin haline muvâf?kt?r. Bu halleri uzun uzun yazm??lar. Bazen “” dan illâ’ya geçmeyi izâh için, bazen kalp makamlar?n?n tafsilat? için, bazen de “?tlak” meratibini beyan için birçok risaleler ve sohbetler yazm??lar. Arz eyledi?im gibi bunlar ancak görülünce anla??lan hatta görüldü?ünde bile izah? ki?iye özel hallerdir. Bu hallerin tefsiri ve tafsili için ayr? bir ihtisas gerekir. Bu sahan?n mütehass?slar?na “pir” denir veyahut pîri ile hemdem olmu? hem mükemmel hem mükemmil mür?id denir. Meselâ; öyle bir an gelecek ki, tezkiye eylemeye çal??t???n nefsin dahi onu tezkiye etmek isteyenden efdal oldu?unu göreceksin. Nefsin, ?ehvetten yana gördü?ün zevkin ?efkat nazar?yla makbul oldu?unu, mezmun olmad???n? fark edeceksin. Zira tezkiye-i nefis te?bih etmek gerekirse topra?a tohumu atmak gibidir. Toprak s?fat olarak sana verilen o emaneti, o ahlak gölgesinde büyütürsen, evvela o tohum çürür, koku?mu?, çürümü? halde iken hiçbir i?e yaramaz. Mücahade eder, feyizle gayba iman ve söze itibar ederek devam edersen bu sefer o tohumun topraktan f??k?rd???n? görürsün. Filiz verir, fide olur. Budak olur. Kabul olur. Diken olup hiçbir ?ekilde a?za at?lmaz haldeyken kopar?rsan ya toprak için çürüyüp pislik olur, yani gübre olur veyahut o budaklar, dallar yanmak için odun olur. Velâkin azmeder, sebat eder, gayret edersen çiçeklenir amma o da kâfi de?ildir. Zaman?, zemini gelince “Ol!” emriyle tohumdaki meyve kendini gösterir. ?bretle bak ki o meyvenin dahi kopar?lma zaman? vard?r. Ham iken kopar?lmaz. Vakti saati gelince kopar?l?r. Meyvesi al?nd?ktan sonra da o a?aç yak?lmaz. Ba?ka bir mevsim için güzel güzel bak?m? yap?l?r. Bu misal in?aallahu Teâlâ mü?killerini halleder.

Evliyâ bendesi ?hsan Efendi o?lum, bu mevzu in?allah di?er mektuplarda tekrar tekrar beyân edilir. Lakin ?u kadar?n? da söyleyelim ki; kemâl mertebelerinde yakîn haller mü?ahede edilirken dervi? anlar ki ortada nefis de yokmu?, ruh da. Bir âlem için var olan ba?ka bir âlemin yo?u mesabesinde olabilir. Bunlar cilve-i Rabbanî’dir. Bu dahi “terk-i terk” makam?d?r. Bir i?e kalk??madan evvel hiç gayret etmeden salmak ve b?rakmak ahlak-? reziledir. Lakin i?i mükemmelen halledip bitirdikten sonra benden bu kadar deyip kenara çekilmek, i?i sahibinin takdirine b?rakmak ahlak-? hamîdedir. ??te kâmillerin terk-i terk makam? bu nevidendir. Cenâb-? Hakk bu sözlerin tesirini halk eylesin.

Gönlümün âyinesi ve murâd? güzel evlad?m, küçük bir mes’ele diye yazd???n mevzu’a gelince; hakikaten de küçük bir mes’ele. Tabiî ki bir kitap, bir eser bitirildikten sonra, hele ki böyle sohbet halkalar?nda tamamlanm?? bir eserse cemiyet tertip etmek pek güzeldir. Lâkin cemiyetleri ayr? ayr? yapmay?n?z. Yani ?hya cemiyetini, Vâsiyetnâme’yi ve el-Fethu’r-Rabbânî’yi ayr? ayr? yapman?za hâcet yok. Hatta öyle bir meclis tertip edin ki hatim cemiyeti gibi olsun. Alameratibihim (mertebelerine ve derecelerine göre büyük ki?iler)dua edilsin, hatim cemiyeti gibi olsun. Hatta yemekler, ?erbetler, çocuklar için ?ekerlemeler verilsin. Buna çok büyük ihtiyaç vard?r. Hem bu eserlerin, sohbetlerin devam? için hem de birbirinizle Allah ve Resûl muhabbeti için çok güzeldir. Evvelden yap?lmad? diye tereddüt etmeyiniz. Netice güzeldir. ?n?âallah bu güzel adetleri ilk defa siz kâim k?ld???n?z için Cenab-? Hakk’?n lûtfuna, iki cihan serveri Efendimiz’in muhabbet nazarlar?na ve erenlerin himmetlerine nâil olursunuz. Âcizâne tavsiyem, ?mam Maverdî’nin Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn eserini Âlûsî’nin tefsiriyle Pîr ?smail Hakk? Bursevî’nin Ruhu’l Beyân’?n? dahî okuyunuz. Bir de Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i bu sohbet halkas?n? feyiz ve bereketiyle ku?atacakt?r.

Allah Teâlâ’n?n selam?, rahmeti, inayeti üzerinize olsun, ?hsan Efendi o?lum.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net