SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Cenab-? Allah (c.c) buyuruyor ki:

“Namazlar?nda hu?u içinde olan müminler kurtulu?a ermi?lerdir.”(Mü’minûn, 12)

Bilesin ki, dil âlimleri hu?u kelimesini; korkmak ve çekinmek gibi kalb eylemlerinden sayar. Baz?lar? da sükûnet, öteye beriye bakmamak ve oynamamak gibi davran?? eylemlerinden kabul eder.

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Kulun ancak akl? tam yerinde iken k?ld??? namaz, namaz yerine geçer.”

Allah (c.c) buyuruyor ki:

“Namaz? beni hat?rlamak için k?l!” (Tahâ, 14)

?lk görü?ü savunanlara göre gaflet hali zikirle, yani Allah’? hat?rda tutma eylemi ile ba?da?maz, bu yüzden Cenab-? Allah:

“Sak?n gafillerden olma!” (A’raf, 205)diye buyurur.

Beyhakî’nin Muhammed b. Sirin’den (r.a)rivayetine göre Muhammed b. Sirin ?öyle demi?tir:

“Haber ald?m ki Peygamberimiz namaz k?larken gözlerini havaya kald?rd??? için bu âyet inmi?tir.”

Abdurrezzak’?n (r.a)ayn? konudaki rivayetinde bu âyet inince Peygamberimizin kendisine namazda hu?u içinde olmas?n? ve gözlerini secde yerinden ay?rmamas?n? emretti?i ilâve edilmektedir.

Hâkim ve Beyhakî’nin birlikte Ebû Hüreyre’den naklettiklerine göre; Peygamberimiz namaz k?ld??? vakit gözlerini semâya dikerdi. Bunun üzerine kendisine yukar?daki âyet inmi?, oda hemen ba??n? e?mi?ti.

Hasan’dan (r.a)rivayet edildi?ine göre Peygamberimiz (s.a.s)?öyle buyuruyor:

“Be? vakit namaz, birinizin evin önünden akan, suyu bol bir nehir gibidir, her gün be? kere bu nehre girip y?kan?rsa üzerinde kir nam?na bir ?ey kalabilir mi?”(Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayr?ca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; ?bni Mâce, ?kâmet 193)

Peygamberimiz (s.a.s)demek istiyor ki, büyükleri d???nda bütün günahlar?, geride hiç bir ?ey b?rakmamak üzere, be? vakit namaz giderir. Elbette ki bu durum, hu?u içinde ve kalb huzuru ile k?l?nan namaz için söz konusudur, böyle olmayan namaz da zaten sahibine reddedilir.

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Dünyan?n her ?eyi ile ilgisini keserek iki rekât namaz k?lan kimsenin geçmi? bütün günahlar? affedilir.”

Yine Peygamberimiz (s.a.s)?öyle buyuruyor:

“Namaz k?lmak, hacca gitmek, Beytullah? tavaf etmek ve di?er usulü belirlenen ibadetler, Allah? hat?rda tutmay? sa?lamak için emredilmi?tir. Hat?rlanan hakk?nda -ki as?l amaç ve hedef odur- kalbinde sayg? ve ürperme bulunmay?nca böyle bir hat?rlaman?n (zikrin) ne k?ymeti vard?r?”

Yine Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Kötü ve çirkin davran??lardan sahibini al?koyamayan namaz, kulun Allahtan daha çok uzakla?mas?na sebep olur.”

Hz. Ai?e (r. anhâ)diyor ki:

“Rasûlullâh ile kar??l?kl? konu?urduk. O bize bir ?ey der, biz de Ona kar??l???nda bir ?ey söylerdik. Fakat namaz vakti girince Allah?n azameti ile öylesine me?gul olurdu ki, sanki ne O bizi tan?r ve ne de biz Onu tan?r olurduk.”

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Allah, kulun kalbi ile bedenini birlikte haz?rlayarak k?lmad??? namaz?n taraf?na bakmaz.”

Allah’?n dostu Hz. ?brahim (a.s) namaza durdu?u zaman kalbinin at??? duyulurdu.

Said el-Tenuhî (rahimehullah) namaz k?larken yana??ndan sakal?na süzülen gözya?lar? dinmezdi.

Peygamberimiz (s.a.s)adam?n birini namazda sakal? ile oynarken gördü ve:

“E?er bu adam?n kalbi Allah korkusu ta??sa azalar? da ta??rd?”diye buyurdu.

Anlat?ld???na göre Hz. Ali (k.v)namaz vakti girince titremeye ba?lar, rengi atard?.

“Ne oluyor sana, ya Emirul-Müminîn!”dediklerinde;

“Göklere yere ve da?lara arz edilince ürkerek yüklenmekten çekindikleri halde benim üzerime ald???m emanetin vakti geldi”diye cevap verirdi.

Rivayete göre Ali b. Hüseyin (r.a)abdest al?rken rengi sarar?rd?, yak?nlar? ona:

“Abdest al?rken sana niye böyle oluyor”diye sorduklar?nda ?u cevab? verirdi:

“Kimin kar??s?na dikilmek istedi?imi biliyor musunuz?”

?bn Abbas (r.a)der ki:

“Tefekkür hali içinde k?l?nan ne uzun ne k?sa iki rekâtl?k namaz, ba??bo? bir kalp ile k?l?nan bir gecelik namazdan daha hay?rl?d?r.”

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Ahir zamanda ümmetimden öyleleri gelecek ki, camilere varacak, halka kurup oturacaklar. Dillerinden dünya ve dünya sevgisi dü?meyecektir. Öyleleri ile oturup kalkmay?n, Allah?n onlara hiç bir haceti yoktur.”

Hasan el-Basrî’den (r.a)rivayet edildi?ine göre Peygamberimiz (s.a.s)bir gün:

“Size insanlar aras?nda en çirkin h?rs?z kimdir, haber vereyim mi”diye buyurdu. Orada bulunanlar:

“Kimdir ya Rasûlallâh?”diye sordular. Peygamberimiz:

“Namaz?ndan çaland?r”diye cevap verdi. Oradakiler:

“Namaz?ndan çalmas? nas?l olur”diye sordular. Peygamberimiz:

“Namaz?n rükûunu ve secdesini eksik eksik yaparak” cevab?n? verdi.

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“K?yamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namazdan yana bir eksi?i ç?kmad??? takdirde hesapla?mas? kolay geçer. Fakat e?er namazdan yana bir eksi?i ç?karsa ulu Allah meleklerine: Bu kulumun nafile ibadetleri varsa ondan borca kalm?? farzlar? yerine koyundiye buyurur.”

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Bir kula verilebilecek en hay?rl? hediye iki rekât namaz k?ls?n diye kendisine izin vermektir.”

Namaza duraca?? zaman Hz. Ömer’in (r.a)bö?ürleri titrer ve di?leri tak?rdard?. Bu halin sebebi kendisine sorulunca:

“Emaneti yerine getirmenin ve farz borcunu ödemenin vakti geldi. Bilmem ki, onu nas?l yerine getirece?im?”

Half b. Eyyüb (k.s)bir gün namazda iken bir yerinden ar? sokar. Sokulan yer kanar, fakat Half hiç bir ?ey duymaz. Bu s?rada ?bn Said ç?kagelir. Half’e üzerinden kan geldi?ini bildirir de o da elbisesini y?kar. Ona sorarlar:

“Nas?l oluyor, ar? seni sokuyor, vücudunu kanat?yor da sen hiç bir ?ey duymuyorsun?” O da ?u cevab? verir:

“Melikü’l-Cebbar olan Allah?n huzurunda duran, ba??nda Azrail dikilen, solunda cehennem ve ayaklar?n?n alt?nda s?rat köprüsü bulunan kimse böyle bir ?eyi nas?l duyabilir?”

Amr b. Zerr’in (rahimehullahu) eli kanser olmu?tu. Doktorlar:

“Elini mutlaka kesmemiz gerekiyor”dediler. O da:

“Öyle ise kesin”dedi. Doktorlar:

“Seni ipler ile ba?lamadan kesemeyiz”dediler. Bunun üzerine:

“Beni ba?laman?z? istemiyorum, namaza durdu?um zaman kesiniz.”dedi. Nitekim namaza durunca elini kestiler, o ise hiç bir ?ey duymad? bile.

 

 

?mam Gazali, Kalplerin Ke?fi

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net