SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Namazda Huzur ve Huşuyu Yakalamak
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Cenab-ı Allah (c.c) buyuruyor ki:

“Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir.”(Mü’minûn, 12)

Bilesin ki, dil âlimleri huşu kelimesini; korkmak ve çekinmek gibi kalb eylemlerinden sayar. Bazıları da sükûnet, öteye beriye bakmamak ve oynamamak gibi davranış eylemlerinden kabul eder.

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Kulun ancak aklı tam yerinde iken kıldığı namaz, namaz yerine geçer.”

Allah (c.c) buyuruyor ki:

“Namazı beni hatırlamak için kıl!” (Tahâ, 14)

İlk görüşü savunanlara göre gaflet hali zikirle, yani Allah’ı hatırda tutma eylemi ile bağdaşmaz, bu yüzden Cenab-ı Allah:

“Sakın gafillerden olma!” (A’raf, 205)diye buyurur.

Beyhakî’nin Muhammed b. Sirin’den (r.a)rivayetine göre Muhammed b. Sirin şöyle demiştir:

“Haber aldım ki Peygamberimiz namaz kılarken gözlerini havaya kaldırdığı için bu âyet inmiştir.”

Abdurrezzak’ın (r.a)aynı konudaki rivayetinde bu âyet inince Peygamberimizin kendisine namazda huşu içinde olmasını ve gözlerini secde yerinden ayırmamasını emrettiği ilâve edilmektedir.

Hâkim ve Beyhakî’nin birlikte Ebû Hüreyre’den naklettiklerine göre; Peygamberimiz namaz kıldığı vakit gözlerini semâya dikerdi. Bunun üzerine kendisine yukarıdaki âyet inmiş, oda hemen başını eğmişti.

Hasan’dan (r.a)rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.s)şöyle buyuruyor:

“Beş vakit namaz, birinizin evin önünden akan, suyu bol bir nehir gibidir, her gün beş kere bu nehre girip yıkanırsa üzerinde kir namına bir şey kalabilir mi?”(Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrıca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; İbni Mâce, İkâmet 193)

Peygamberimiz (s.a.s)demek istiyor ki, büyükleri dışında bütün günahları, geride hiç bir şey bırakmamak üzere, beş vakit namaz giderir. Elbette ki bu durum, huşu içinde ve kalb huzuru ile kılınan namaz için söz konusudur, böyle olmayan namaz da zaten sahibine reddedilir.

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Dünyanın her şeyi ile ilgisini keserek iki rekât namaz kılan kimsenin geçmiş bütün günahları affedilir.”

Yine Peygamberimiz (s.a.s)şöyle buyuruyor:

“Namaz kılmak, hacca gitmek, Beytullahı tavaf etmek ve diğer usulü belirlenen ibadetler, Allahı hatırda tutmayı sağlamak için emredilmiştir. Hatırlanan hakkında -ki asıl amaç ve hedef odur- kalbinde saygı ve ürperme bulunmayınca böyle bir hatırlamanın (zikrin) ne kıymeti vardır?”

Yine Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Kötü ve çirkin davranışlardan sahibini alıkoyamayan namaz, kulun Allahtan daha çok uzaklaşmasına sebep olur.”

Hz. Aişe (r. anhâ)diyor ki:

“Rasûlullâh ile karşılıklı konuşurduk. O bize bir şey der, biz de Ona karşılığında bir şey söylerdik. Fakat namaz vakti girince Allahın azameti ile öylesine meşgul olurdu ki, sanki ne O bizi tanır ve ne de biz Onu tanır olurduk.”

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Allah, kulun kalbi ile bedenini birlikte hazırlayarak kılmadığı namazın tarafına bakmaz.”

Allah’ın dostu Hz. İbrahim (a.s) namaza durduğu zaman kalbinin atışı duyulurdu.

Said el-Tenuhî (rahimehullah) namaz kılarken yanağından sakalına süzülen gözyaşları dinmezdi.

Peygamberimiz (s.a.s)adamın birini namazda sakalı ile oynarken gördü ve:

“Eğer bu adamın kalbi Allah korkusu taşısa azaları da taşırdı”diye buyurdu.

Anlatıldığına göre Hz. Ali (k.v)namaz vakti girince titremeye başlar, rengi atardı.

“Ne oluyor sana, ya Emirul-Müminîn!”dediklerinde;

“Göklere yere ve dağlara arz edilince ürkerek yüklenmekten çekindikleri halde benim üzerime aldığım emanetin vakti geldi”diye cevap verirdi.

Rivayete göre Ali b. Hüseyin (r.a)abdest alırken rengi sararırdı, yakınları ona:

“Abdest alırken sana niye böyle oluyor”diye sorduklarında şu cevabı verirdi:

“Kimin karşısına dikilmek istediğimi biliyor musunuz?”

İbn Abbas (r.a)der ki:

“Tefekkür hali içinde kılınan ne uzun ne kısa iki rekâtlık namaz, başıboş bir kalp ile kılınan bir gecelik namazdan daha hayırlıdır.”

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Ahir zamanda ümmetimden öyleleri gelecek ki, camilere varacak, halka kurup oturacaklar. Dillerinden dünya ve dünya sevgisi düşmeyecektir. Öyleleri ile oturup kalkmayın, Allahın onlara hiç bir haceti yoktur.”

Hasan el-Basrî’den (r.a)rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.s)bir gün:

“Size insanlar arasında en çirkin hırsız kimdir, haber vereyim mi”diye buyurdu. Orada bulunanlar:

“Kimdir ya Rasûlallâh?”diye sordular. Peygamberimiz:

“Namazından çalandır”diye cevap verdi. Oradakiler:

“Namazından çalması nasıl olur”diye sordular. Peygamberimiz:

“Namazın rükûunu ve secdesini eksik eksik yaparak” cevabını verdi.

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Kıyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namazdan yana bir eksiği çıkmadığı takdirde hesaplaşması kolay geçer. Fakat eğer namazdan yana bir eksiği çıkarsa ulu Allah meleklerine: Bu kulumun nafile ibadetleri varsa ondan borca kalmış farzları yerine koyundiye buyurur.”

Peygamberimiz (s.a.s)buyuruyor ki:

“Bir kula verilebilecek en hayırlı hediye iki rekât namaz kılsın diye kendisine izin vermektir.”

Namaza duracağı zaman Hz. Ömer’in (r.a)böğürleri titrer ve dişleri takırdardı. Bu halin sebebi kendisine sorulunca:

“Emaneti yerine getirmenin ve farz borcunu ödemenin vakti geldi. Bilmem ki, onu nasıl yerine getireceğim?”

Half b. Eyyüb (k.s)bir gün namazda iken bir yerinden arı sokar. Sokulan yer kanar, fakat Half hiç bir şey duymaz. Bu sırada İbn Said çıkagelir. Half’e üzerinden kan geldiğini bildirir de o da elbisesini yıkar. Ona sorarlar:

“Nasıl oluyor, arı seni sokuyor, vücudunu kanatıyor da sen hiç bir şey duymuyorsun?” O da şu cevabı verir:

“Melikü’l-Cebbar olan Allahın huzurunda duran, başında Azrail dikilen, solunda cehennem ve ayaklarının altında sırat köprüsü bulunan kimse böyle bir şeyi nasıl duyabilir?”

Amr b. Zerr’in (rahimehullahu) eli kanser olmuştu. Doktorlar:

“Elini mutlaka kesmemiz gerekiyor”dediler. O da:

“Öyle ise kesin”dedi. Doktorlar:

“Seni ipler ile bağlamadan kesemeyiz”dediler. Bunun üzerine:

“Beni bağlamanızı istemiyorum, namaza durduğum zaman kesiniz.”dedi. Nitekim namaza durunca elini kestiler, o ise hiç bir şey duymadı bile.

 

 

İmam Gazali, Kalplerin Keşfi

4

20/12/2018 Rüzgâr âşık olmasaydı böyle esip durmazdı.

4

20/12/2018 Cem Olmuş Dervişleri

4

20/12/2018 Kıssadan Hisse -ÇingeneAli-

4

20/12/2018 Tövbe

4

20/12/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davası Sahipsiz Değildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Barış ve Savaş

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-ı Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azabını İnkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Suların Kısımları

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmayınca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim canımız dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan Şeyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKDİM

4

25/10/2016 Bize Ulaşan Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz İslam Arayışları

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü’min Kul ve Dünyanın Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mürşide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri ÖĞÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile Anıyoruz (1895 – 1979)

4

31/10/2015 Rabıta

4

26/10/2015 Âhireti Düşününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanlı’nın Manevi Kurucusu Şeyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Huşuyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-İstiğfâr - İmam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes’ûd (r.a) Müslüman Oluşu

4

30/07/2015 Tâif Duası

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Bazılarına Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayatı

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman’ın Vasıfları

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün İlmidir

4

06/11/2014 Şefaati Ve Vesile (Aracı) Kılmayı Şirk Olarak Görme Hastalığı

4

06/11/2014 Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 İntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ayı Nasıl İhya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nasıl Aldatıyoruz? İmam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-ı Saâdette Mescid-i Nebevî ve Diğer Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Öğüt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ’ya Babasından Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 Şeyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFSİRİ - Kitap Tanıtımı

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 Dönüş

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Divan-ı Kebir’den

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Bağdadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Kuşeyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanlı Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yolları

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk

4

29/12/2011 On Dört Asır Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlakı

4

05/10/2011 Şevvâl Orucunun Değeri

4

05/10/2011 Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Altın Öğütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tanıtımı - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî’den - Benliğin Şımartılması

4

28/06/2011 Kıssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması

4

15/04/2011 Yeniliklere Açık Oluşu

4

15/04/2011 Şaka ve Latîfe Yapması

4

15/04/2011 Ashabıyla Münasebeti

4

15/04/2011 Şecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah’ı Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertliği

4

15/04/2011 Doğru Sözlülüğü

4

15/04/2011 Hayâsı ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin Şemâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azabı

4

26/02/2011 Serdâr-ı Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucularımız;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali’nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ’dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucularımız;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi’nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana Değer Verenler - Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucularımız;

4

08/08/2010 Tasavvufi Şiir Şerhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâsı

4

22/07/2010 Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE

4

03/04/2010 Gönül hûn oldu, şevkinden

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin Şikayeti

4

31/03/2010 Nasıl Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net