SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hamd Cenâb-? Allah (c.c)’a mahsustur. Selam, Cenâb-? Allah’?n seçkin kullar? üzerine olsun. Allah (c.c) sana ikram eylesin. Ben tasavvuf ehlinin devaml? yapt??? zikir halkalar?n?n me?ruiyetinden, mescitlerdeki aç?k zikir hakk?nda ve tehlil ederken sesi yükseltmek hususundaki durumlar? sordum. Acaba bu durum mekruh mudur, yoksa de?il midir?

Cevap olarak cehrî zikri yapma (riya vb.) durumlarda kerahet olabilir denilmi?tir. Bunun için, zikri gizli yapmay? gerektiren Hadîs-i ?erîfler vard?r. ?kisinin aras?n? bulmak ?ah?s, yer ve zamana göre farkl? durumlar arz eder. Nitekim bu hususta Nevevî merhum, cehrî zikrin mübah olu?una i?aret eden Hadîs-i ?erîfleri toplam??t?r. ??te onlar? bölüm bölüm aç?kl?yorum.

B?R?NC? HAD?S

Buharî, Ebû Hureyre’den tahriç etmi?tir. Mü?ârun ileyh, Resûlullah (s.a.s)’?n ?öyle buyurdu?unu haber veriyor. Cenâb-? Allah (c.c) buyuruyor ki: “Ben kulumun bana olan hüsn-i zann? üzerineyim. Beni zikretti?i zaman onunla beraberim. O beni kendi nefsinde anarsa ben de onu kendi nefsimde zikrederim. ?ayet o beni bir toplulukta zikrederse ben de onu o topluluktan çok daha hay?rl? olan bir yerde anar?m.” Toplulukta anmak ise ancak aç?ktan aç??a, yani cehrî olabilir.

 ?ZAHI

Hadîs-i ?erîf’ten anla??lmaktad?r ki; zâkir Cenâb-? Allah’? sessizce içinden zikrederse, bu bir toplulukta yap?lan cehrî zikirden fazilet bak?m?ndan daha azd?r. Ölünceye kadar Rabbi’ne ibadet edilmekle emrolunan ve bu sorumlulu?u ta??ma mecburiyetinde bulunan insan, yaradan?na kar?? tam teslim olmal?d?r. Musibet ve belalara sabretmek, nimetlere ?ükretmek kulun görevidir. Veren de alan da Cenâb-? Allah’t?r. O, kudret ve kuvvet sahibidir. Bizlere kar?? merhametli ve çok ve’fet sahibidir. Verdi?ine hiç kimse mani olamaz, verdi?inden de kimsenin zorla almaya gücü yetmez. Kâinatta her ?ey onun emriyle olur. ?erler gelir ve geçer, pe?inden sevindirici olaylar zuhur eder. Musibetler pe? pe?e ya?ar, ondan sonra o azap bulutlar? kaybolur. Pe?inden apayd?nl?k güne? ç?kar.

Hadîs-i ?erîf’ten anla??lan hususlar? ?öylece s?ralayabiliriz:

1. Kul kendini yoktan var edip yaratan Cenâb-? Allah’a kar?? hüsn-i zan üzerinde olmal?d?r. ?nsan?n ba??na gelen bela ve musibetlerden dolay? ümitsizli?e kap?l?p da art?k Cenâb-? Allah beni terk etti veya sevmiyor ?eklinde yese dü?üp di?er emirleri bir kenara itmemelidir. ?nsan? ?eytan bu noktada çok çabuk aldatmaktad?r. Bilakis ki?i böyle anlarda metanetli olup, tamamen Allah’a teslim olmal?d?r. Dua etti?i zaman kabul edildi?ine, hemen olmasa bile bir müddet sonra da olsa duas?n?n icabet görece?ine hüsn-i zan beslemelidir. Cenâb-? Allah, kendisine samimiyet ve ihlas ile ba?l? olan müminleri hiçbir ?ekilde yard?ms?z b?rakmam??, dilek ve dualar?n? hemen olmasa bile bir müddet sonra kabul etmi?tir. [Hadîs-i ?erîf’i, Buharî ve Müslim, Ebû Hureyre’den merfûan rivayet etmi?lerdir.]

2. Kul, Cenâb-? Allah’? zikretti?i zaman Cenâb-? Allah yard?m? ile onunla beraber olacakt?r. Nitekim, hadiste yine ?öyle gelmi?tir: “Ben, beni zikredenle beraberim.”[1]Allah (c.c) insanlara her ?eyden daha yak?nd?r. Yeter ki ilk ad?m?kulun kendisi ats?n. Bu ad?m?atmayan veya Cenâb-? Allah’?zikretmeyen, onu unutan gafillerden olur.

“Allah’?unutup ta Allah’?n kendilerini kendilerine unutturdu?u kimseler gibi olmay?n. Onlar yoldan ç?km?? kimselerdir”[2]

3. Cenâb-? Allah’?kendi içinde zikretmek: Zikrullah için?artlar her zaman müsait olmayabilir. O zaman evinin bir kö?esinde Cenâb-? Allah’?zikretmenin manevi zevkine doyum olmaz. Hele böyle bir anda Allah korkusundan gözlerinden ya?ak?tmak, Hadîs-i?erîf’te de belirtildi?i gibi, k?yamet günüher gözün a?layaca??deh?et an?nda a?lamayacakt?r. Allah’?tenhada zikredip de gözüya?aran kimse[3] hiçbir gölgenin olmad???o günde, Cenâb-? Allah’?n himayesinde olacakt?r.

Tenha ve Cenâb-? Allah’tan ba?kas?n?n duyup bilemeyece?i yerlerde kendisini zikreden kimsenin onun kat?nda yüksek bir yeri vard?r. Böyle bir zikrin derecesini Allah meleklerine bile bildirmemi?,  kendi yan?nda mahfuz tutmu?tur.

4. Bir cemaat te?kil edip zikrullahta bulunan bir cemaati, Cenâb-? Allah o cemaatten daha hay?rl?olan melekler cemaatinde yâd eder. ?nsanlarda ruhu kemale erebilen bahtiyarlar vard?r, say?s?zd?r. Bir zikirmeclisinde hep iyileri toplamak mümkün olmayabilir. Tesadüfen orada bulunanlardan tut da, ba?ka ba?ka gayelerle meclise i?tirak edenler olabilir. Bu gibilerin durumuna tercümesini iki numarada verdi?imiz Hadîs-i?erîf aç?kl?k getirmektedir.

Zikir ehli ile zikir ehli olmayan kimseler aras?nda farklar vard?r. Bu zahirde görülebilece?i gibi, görülmeyen farklarda olur.

“Rabbini zikredenle zikretmeyen,ölü ile dirinin benzeri gibidir.”[4]

 

[1] Aclunî, Ke?fu’l-Hafâ, I, 201.

[2] Ha?r Sûresi, 19.

[3] Müslim, I, 715.

[4] Umdetu’l-Kârî, XXIII, 27; Ke?fu’l-Hafâ, II, 197.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net