SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bu konu?ma Cuma sabah? medresede yap?ld?.

Hicrî 5 Receb 545, Milâdî 1150.

 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ?u hadîs-i ?erifi, içinde ya?ad???­m?z âlem için büyük manalar ta??r: “Hastalar? ziyaret ediniz. Cenaze törenlerinde haz?r bulunma­ya gayret ediniz. Çünkü bunlar bu âlemin ötesinde bir ba?ka âlemin varl???n? hat?rlat?r.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu kelâm? ile “Âhireti dü?ününüz” demek istiyor.

Hâlbuki siz ondan kaçmaktas?n?z. Önünüzde pe?in serilen ?ey­leri bekliyorsunuz. Ve önünüzde haz?r olan ?eylerle avunmak sev­das?ndas?n?z. Yak?nda her ?eyle aran?z aç?lacak, ayr?lacaks?n?z. Bu ayr?l?? size dan???lmadan yap?lacak. Sizi ferahland?ran cümle e?ya yürüyüp gidecek, giderken sizden izin de almayacak. Göçtü?ünüz âlemde yorulacaks?n?z. Yüzünüze bakan olmayacak, öbür âlemin güçlükleri sizi yoracak. Ferah yüzü göremeyeceksiniz. Bunlar?n sebe­bi, öbür âlemi hat?ra getirmedi?iniz oldu.

Ey zavall?, uyan! Çünkü sen yaln?z dünya için yarat?lm?? de?il­sin. As?l yarat?l?? sebebin öbür âlemdir.

Ey gafil, sana laz?m olan? ara. Sana öbür âlem laz?md?r. Hâlbuki bütün gayretini bu âleme harcad?n. ?ehvet ve lezzet seni y?kt?. Paran? gizli tuttun. Duygular?n? oyuncaklara verdin. Hâlbuki ölüm, “??lerim s?k??t?, yak?nda ba??na çökece?im” diyor.

As?l an?lacak ise öbür âlemi anlatan ?eydir.

Ölüm alâmetleri, çe?itli ?ekilde sana göründü; sen hiç birini an­lamak istemedin. Saçlar?n a?ard?, korktun, kopard?n veya beyazla­nan saçlar?n? siyaha boyad?n. Bunlar? ?imdi yapars?n, ama ecel gel­di?i zaman ne yapacaks?n? Ölüm mele?i; yard?mc?lar? ile ba??na çöktü?ü zaman hangi gücünle onlar? atman kabil olur? Onlar? yol­cu etmen kabil oldu diyelim, tükenen r?zk?n? nas?l telâfi edeceksin?

 Bo? hevesleri bir yana at. Dünya çal??mak üzerine kurulmu?tur. Çal??an kazan?r. Ücretini bol al?r. Çal??mad???n takdirde sana bir ?ey vermezler. Bu dünya, çal??mak, sab?rl? olmak dünyas?d?r. Bu âlem, insan? yorar, rahat öbür âlemde ba?lar.

?man sahibi bu âlemde nefsini yorar. ?üphesiz öbür dünyan?n iyi­li?i de ona gelir. Ama sen onun gibi yapmad?n. Acele ettin. Burada rahat arad?n. Tevbe etmedin. Bugün, yar?n derken, hatalar? uzatt?n gitti. “Hele bir daha keyif çatay?m, sonra b?rak?r?m” dedin; fakat aradan y?llar geçti. Ama sen ne uyand?n, ne de hatalar? b?rakabildin. Ömrün de bitti, tükendi; pi?man da oldun, ama i? i?ten geçti.

Her ne zaman ki, uyan?p ö?üt tutup tasdik ettiysen olmad?. O nas?l uyan?? ve nas?l ö?üt tutu? bilmem; bir türlü olmuyor.

Yaz?k, ömür duvar?n çatlad?; belki de y?k?lmak üzere. Ey aldanm??, hayat duvar?n y?k?lmak üzere. Bunu sen harabeye çevirdin. Asl?n? de?i?tirdin. Peri?an oldun. Hâlini de?i?tirdin, öbür âlemi iste. Ayaklar?n istikameti öbür dünyaya dönsün. Ayak deyince topra?a bast???n ayak akl?na gelmesin, öbür âleme ileten ayak, iyi i? tut­makt?r. Onlar? yap. Dünya mallar?n? öbür âleme sal. Oraya gitti?in zaman fazlas? ile bulursun.

Ey dünyan?n aldatt??? adam! Ve ondan ba?ka hiç bir ?eyle me?­gul olmayan kimse! Kervan? b?rak?p hizmetçilerle me?gul olan adam, yaz?k sana; öbür âlemin i?leri böyle görülmez. Onu ararken kalbini buraya vermek yak???k almaz. Dünyal?k i?leri at. Atarsan kalbine öbür âlemin nas?l yerle?ti?ini görürsün. Dünya ?rak olup kal­bini âhiret sevgisi istilâ edince Hakk yak?nl??? sana sesini duyurur. O ses gelince âhiret de yolcu olur. O da giderse, eski hâllerini arama; Hak yak?nl???n? ara, O’nu bulursan kalp sa?l???n? bulursun, iç âle­min o kez temizlenir.

 Ey evlat! Kalbin s?hhat bulursa ilâhî bilgi ona öbür âlemde ?a­hitlik eder. Hak ilmine sahip olanlar da sana ?ahit olurlar. Senin kendi iyili?in için ?ehadet etmene lüzum kalmaz. Hem davac?n, hem de ?ahidin kendili?inden olur. Bu hâlinle da?lar gibi olursun. F?rt?­na, kas?rga seni yerinden oynatamaz. At?lan oklar seni yere seremez. Yarat?lm??lar? görmek seni Yaratan’dan alamaz. Onlarla kar???p otur­mak, seni bulundu?un hâlden çekemez. Hiç bir t?rmalama kalbini g?d?klayamaz. Ve hiç bir keder, iç âlemini bozamaz.

 Ey cemaat! Yarat?lm???n ikbali temennisi ile tutulan her ?eyi b?­rak?n?z. Halk?n dönü?ünü bekleyen, Allah’tan kaçan kul, Allah’?n nimetlerine dü?mand?r. ?yili?i inkâr yolunu o tutar. Melun olan o olur. ?lâhi nurdan perdelenen o kimsedir.

Halka kalbini kapt?rma. Onlar kalbini söker al?r; hay?r b?rakmaz­lar. Dinini çalarlar. Kendilerini Hakk’?n orta?? tan?t?rlar. Yaratan’?n, besleyenin büyüklü?ünü unuttururlar. Seni senin için istemezler, kendileri için isterler. Hâlbuki Aziz ve Celil olan Hak, seni senin için diler. Seni senin için arayana talip ol. Onunla me?gul ol. ?yili?in için arayan?n olmak, ?ahsî menfaati arayandan daha iyidir. E?er aramak icap ederse ara, ara. Her ?eyi onda bul. Kullardan bir ?ey umma.

Allah’?n en sevmedi?i yarat?k, yarat?lm??lara avuç açand?r. Yard?m? Allah’tan iste. As?l zengin O’dur. Halk?n hepsi çaresizler grubudur; hepsi O’na muhtaçt?r. Halk, ne kendine ne de ba?kalar?na bir fayda temin edebilir. Zarar da vermesine imkân yoktur.

O’nun sevgisini ara. O ezelden beri seni arar. O’nu dilersen mürid olursun, murad O’dur. Kabiliyetin varsa sen de murad olabilirsin. Bu kez mürid O olur. Yavru önce annesini arar. Büyüyünce annesi onu ister. Hak Teâlâ sa?lam iradeni bilirse seni diler. Do?ru olarak sevgine inan?rsa seni sever. Yoluna deliller salar. O deliller, seni ya­k?nl??a götürür.

Nas?l iflah olabilirsin; nefsin, tabiî arzular?n ve ?eytanî duygu­lar?n elini kalp gözüne sald?rtt?n. O elleri kalbinden ?rak eyle ki, e?­yay? oldu?u gibi görebilesin. Nefsini cihadla, muhalif olmakla berta­raf et. Tabiat ve ?eytan elini bir yana b?rak ki, Hakk’? bulas?n. Bu elleri parçalarsan perdeler sana aç?l?r. Rabb’inle aranda hicab kal­maz. Hakk’tan ayr? ?eylere onun varl?k gözüyle bakars?n. Nefsini ol­du?u gibi görürsün. Ba?kalar?n? yine öyle seyredersin. Nefsin hata­lar?n? görür, b?rak?rs?n. Ba?kalar?n?n kötülü?ünü anlar kaçars?n.

Bu duygular? benli?inde duyarsan ilâhî nura yak?n olursun. Ora­da sana gözlerin görmedi?i, kulaklar?n i?itmedi?i, insan?n bu maddî duygu ile sezemedi?i ?eyler vard?r.

Bu hâlden sonra kalp kula??n iyi ?eyler i?itir. S?r gözün parlak olur. Basiretin aç?l?r. Onlara nurdan kisveler giydirilir. Keramet sü­sü tak?l?r. Hak saltanat? ile sana sultanl?k verilir. Velayet derecesine ç?kars?n. Hak Teâlâ sana yard?mc? olur. Her mülk emrine girer. Ar­t?k seni rahats?z eden bir mahlûk ç?kmaz. Her ?ey kalbine bekçi olur. Melekler sana hizmete gelir. Hakk Teâlâ, sana peygamber sevab? ve­rir; onlar?n ruhaniyetini gösterir. Yarat?lm??lar?n her gizli taraf? sa­na ayan beyan görünür.

 Ey evlat! Bu makam? ara. As?l gayen anlatt???m?z ?ey olsun. Dünyay? aramay? b?rak. Dünya seni doyurmaz. Bir al?rsan be? daha istersin. Hakk’?n gayri nesneler, senin manevî huzursuzlu?unu gidermez. Hakk ile ol; seni O’nun nuru doyurur. ?lâhî varl???n nuruna erince her ?eyi bulmu? olursun. Dünya ve âhiret zenginli?ini de bu­lursun.

Ey gafil, seni isteyeni iste. Seni seveni sev. Sana i?tiyak duyana â??k ol. Hak Teâlâ’n?n kelâm?n? i?itmedin mi? ”Allah onlar? sever; onlar da Allah’? severler.” (el-Mâide, 5/54) Yine bu mevzu ile alâkal? ?öyle bir kudsî hadîs vard?r: “Ben size kavu?may? daha çok arzular?m.”

Yaratan, seni ibadet için yaratt?. Neden oyuncakla oynars?n? O, seni kendine arkada? etmek ister. Ba?kalar?n? neylersin? Hakk’­tan gayri ile u?ra?ma. Kalbine Hak sevgisinden gayr?s?n? koyma. Hakk’tan gayr?s?n? sevecek olursan, ?efkat ve merhamet duygusu ile sev. Nefsin her ?eyi sevmesi caiz olur. Ama kalbin ve s?rr?n Hakk’tan gayrini sevmesi ve ba?lanmas? asla caiz olmaz. Âdem Peygamber kalbi ile cenneti sevdi, ondan ayr?ld?; oradan at?ld?. O, daimî kalaca??n? san?yordu. Hâliyle sevgi bahane edilip ba?ka sebep gösteril­medi. Ba?ka yollardan at?ld?. Meyve bahane oldu. Sonra kalbi Hav­va’ya meyletti; hayli zaman da ondan ayr? kald?. Aralar?nda üç yüz senelik yol uzakl??? oldu. Biri Serendip’te, biri Cidde’de ya?ad?. Bu mesafe asl?nda azd?r. Üç yüz sene de?ildir. Ama Hakk’?n yard?m? olmasayd?, üç yüz de?il, üç bin y?lda dahi bulu?mak kabil olabilir miydi?

Yakup Peygamber kalbini o?luna ba?lad?. Aralar? aç?ld?; uzak­lara dü?tüler. Peygamber Efendimiz’in kalbi az da olsa Âi?e anam?za meyletti, aralar?nda geçen macera onlar? bir müddet ay?r­d?. Bühtanlar at?ld?, iftiralar oldu. Günlerce onu görmeden ya?ad?.

 Nefsini b?rak, Hakk’la me?gul ol. Hakk’tan gayri ?eylerle me?gul olma. Kimse ile ülfet etme. Kalbine yarat?lm??lar sokulmu?sa onlar? bir yana at; Hakk sevgisini yerle?tir.

Ey battal ve tembel ki?iler ve ey sözümü kabule yana?mayan ki­?iler, kabul ederseniz sizin için, etmezseniz gene sizin için. Y?k?lmaz ve peri?an olmak sizi bekler. Allah Teâlâ ?öyle buyurdu: “Nefsin yapt??? iyi olursa kendisi içindir, kötü olursa yine ken­di aleyhine olur.” (el-Bakara, 2/286)

Yine buyurdu: “E?er iyilik yaparsan?z kendiniz için olur; kötü olursan?z yine size...” (el-?srâ, 17/7)

Bunlar ?imdi pek bilinmez. Hepsi yar?n meydana ç?kar. Yap?lan iyi i?lerin neticesi, cennet olur. Kötü i?lerin sonucu ise cehennem...

Yapt???n?z i?leri dikkatle yapmal?s?n?z. Peygamber Efendimiz’in ?u hadîs-i ?erifi ne kadar ho?tur: “Yiyecek verirseniz, Allah’?n emrini bilen ki?ilere veriniz. Gi­yecek verece?iniz zaman, Allah’a inanm?? kimseleri seçiniz.”

?ttika sahibi olana dünya i?inde yard?mc? olursan daha rahat kulluk yapar. Yapt??? i?in bir misli sana ecir verilir. ?man sahibine yedirirsen yine sana yapt??? amel misli mükâfat verilir.

?man sahibinin üzerinden dünyal?k bir yükün kald?r?lmas? çok önemlidir. ?mans?z ve riyakâr ki?ilere yap?lan her iyilik de ayn? ?ekilde mukabele görür. Yard?m edersen kötülük yapmas? için yapm?? olursun. Ayn? ?ekilde sana da kötülük yap?l?r. Yapt??? ?erli i?ler bir gün senin ba??nda patlar.

 Ey cahil! ??lerini bilgi ile yürüt. Bilgisiz i?te hay?r yoktur. Bilgi­nin olmad??? yerde ne iman, ne de ikan olur. Ö?ren ve çal??. Bunu yaparsan, dünya ve âhiretin kurtulmu? olur. ?lim tahsil edip amel et­meye dayanmayacak kadar sabr?n yoksa nas?l kurtulabilirsin? Sa­b?rl? ve anlay??l? ol. ?lmin hepsini birden kavraman kabil de?ildir. Bütün varl???n? ilim yoluna harcarsan ancak bir parça ö?renebilir­sin.

Büyüklerden birine ilmi nas?l tahsil etti?i ve tahsil yolunu nas?l buldu?u soruldu. Cevap verdi:

“Ku?lar?n erken kalkmas?, devenin tahammülü, domuzun h?r­s?, köpe?in yaltaklanmas? üzerimde derin tesirler yapt?. Onlar? gör­düm, bir hayvan olduklar? hâlde yapt?klar? i?e bakt?m. Ben de insa­n?m, onlar?n hareketinden ibret ald?m. Ku? gibi erken kalkt?m. ?l­min bütün a??rl???n? çektim. ?lme kar?? bir ihtiras duydum. ?lim sa­hiplerinin kap?s?nda günlerce yalvard?m.”

Ey ilim talep eden, i?it bu sözleri. O büyük zât?n kelâm?n? iyi dinle. Bilgi ve kurtulu? istiyorsan böyle yap. ?lim hayat, ilimsizlik ölümdür. ?lmi ile âmil olana ve bilgiyi ö?retmek için sabredene ölüm yoktur; maneviyat? ölmez. Hakk Teâlâ’n?n ilim s?fat?na iltihak eyler. Hayat? onunla devam eder.

Allah’?m, bize bilgiyi ve ihlâs? nasib eyle.

Âmin!

 

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, Abdülkâdir Geylânî

4

23/09/2018 Çingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkâr Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-? Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ûd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tâif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Âriflerin ?lâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saâdette Mescid-i Nebevî ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Ku?eyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanl? Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mür?id-Mürid-?lâhî A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvâl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aç?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latîfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayâs? ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdâr-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âi?e-i S?ddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lâdikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâs?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh??n (s.a.v.) Toplum ?çindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net