SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?kinci Hadis

Hadîs-i ?erîfi, Müslim ve Hakîm tahriç etmi?lerdir. Ebû Hüreyre’den (r.a) Rasûlullah’?n (s.a.s) ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Cenâb-? Allah’?n yeryüzünde dola??p duran, faziletli, ilim meclislerini arayan melekleri vard?r. Zikir meclisine u?rad?klar? zaman semaya kadar kanatlar?yla onlar? ku?at?rlar. Rasûlullah buyurdu ki: Cenâb-? Allah (c.c) onlara nereden geldiklerini sorar. Onlar da:

— Kullar?n?n yan?ndan geliyoruz, onlar seni tesbih ediyorlar, tekbir getiriyorlar, sana hamd ediyorlar, seni tehlil ediyorlar, senden istiyorlar ve senin azab?ndan istiâze ediyorlar” derler. Cenâb-? Allah, onlar?n durumunu meleklerden çok iyi bildi?i halde:

— Onlar benden ne istiyorlar? diye sorar. Onlar da:

— Cennetini istiyorlar, derler. Cenâb-? Allah (c.c):

— Cenneti görmü?ler mi? buyurur. Onlar:

— Hay?r ya Rabbi görmediler, derler. Cenâb-? Allah:

— Ya görselerdi ne olurdu? buyurur. Cenab? Allah (c.c), her ?eyi çok iyi bildi?i halde yine sorar:

— Bana neden s???n?yorlar? Onlar da:

— Cehennemden, derler. Cenâb-? Allah(c.c):

— Cehennemi gördüler mi? diye sorar. Onlar da:

— Hay?r, derler. Cenâb-? Allah (c.c):

— Onu görselerdi ne yaparlard?? der. Bundan sonra Cenâb-? Allah ?öyle buyurur:

— ?ahit olunuz onlar? ma?firet ettim, benden istediklerini onlara verdim, benden istiâze ettiklerinden onlar? kurtard?m. Bunun üzerine melekler:

— Ey Rabbimiz! Onlardan olmad??? halde hatâen onlarla beraber oturan bir kul vard? içlerinde (onu da m? affettin?), derler.

 Cenâb-? Allah (c.c):

— Onu da affettim. Onlar öyle bir kavimdir ki, onlarla beraber oturup kalkanlar bile cehennemlik olmazlar, buyurdu.”

 

Hadîs-i ?erîfin ??aret Etti?i Hususlar:

1.  Cenâb-? Allah’?n yeryüzünde gezici melekleri vard?r.

2.  Bu melekler ilim ve zikir meclislerini ararlar.

3.  ?lim ve zikir meclisine u?rayan melekler kanatlar? ile o mecliste olanlar? ku?at?rlar.

4.  Böyle meclislerdeki evrat ve ezkâr ?unlar olmal?d?r.

a.  Tesbih

b.  Tekbir

c.  Hamd

d.  Tehlil

e.  ?sti?far

f.  Cehennnem azab?ndan istiâze

5.  Zikir meclisindekilerin Cenâb-? Allah’tan istedikleri ?eyler:

a.  Cenneti isteyip, cehennemden kurtulmak

b. Onlarla oturup kalkanlar?n bile ?aki, yani cehennemlik olmayaca??. Onun için Allah’?n dostlar? ile dost olup dü?manlar?n? sevmemek, onlardan ho?lanmamak gerekir.

 “Ki?i sevdi?i ile beraber olur.(Aclunî, Ke?fu’l-Hafâ, II, 202)

Bu hadîs-i?erif ?u olay sebebiyle vürut etmi?tir. Kudâme b. Safvan, Rasûlullah (s.a.s) ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret etmi?ti. Rasûlullah (s.a.s)’e:

“Yâ Rasûlallah! Ben seni çok seviyorum.”demi?, O da:

“Ki?i sevdi?i ile beraberdir”buyurmu?lard?r.

Hadîs-i ?erîf ba?ka yollarla ve ba?ka sebeplere binaen de rivayet edilmi?tir. Onlardan birisi de ?udur: Bir Arabî, Rasûlullah’a gelip ?unu sordu:

“K?yamet günü ne zamand?r?”  Rasûlullah:

“K?yâmet gününe ne haz?rlad?n?”buyurdular. O da:

“Ben k?yâmet günü için fazla namaz, fazla oruç, fazla hacdan bir ?ey haz?rlamad?m. Ama Allah’? ve O’nun Rasûlünü de seviyorum”deyince,

“Sen sevdi?in ile berabersin”buyurdular. Nitekim ayette de Cenâb-? Allah:

“ Müminler, müminleri b?rak?p da kâfirleri dost edinmesinler.”(Âl-i ?mrân, 28)

?airin de dedi?i gibi:

“E?er sevdi?ine sad?k olsa idin ona itaat ederdin. Zira seven sevdi?ine itaat eder.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net