SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Rab?ta
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Râb?ta, etraf?nda k?yametler kopar?lmak istenen baz?lar?nca ?irke kadar varmakla itham edilen bir tasavvuf meselesidir. Bu kavram ilk devir sûfîlerince pek kullan?lmad??? için neredeyse mahkûm edilmi? ve ona muhdes, ya da bidat gözüyle bak?lm??t?r.

Asl?nda “râb?ta” ba?, alaka, art?rmak, güçlendirmek, vuslat ve muhabbet anlamlar?nad?r. Nas?l sevgi, sevgilinin hayalini, güzelli?ini, hal ve hareketlerini dü?ünerek kalbi sevgiliye ba?lamak ise, râb?ta da ayn? ?ekilde ki?inin mür?idine sevgiyle gönülden ba?lanmas?d?r.

Kur’ân’da ayn? kökten “ribat”, “murâbata”, “rabt-? kalb” ?eklinde muhtelif kavramlar yer almaktad?r. Ribat ve murâbata, s?n?r boyunda nöbet beklemek, cihada haz?rl?kl? olmak ve nöbet beklemeye yarayan mekân, gibi anlamlar ifade eder. Kelimenin böyle fiziki bir anlam? oldu?u gibi, metafizik ve mistik bir anlam? da vard?r. Nitekim rab?t ve râb?ta kelimeleri ayn? zamanda zahid ve zahide anlam?na gelmektedir Râg?b ?sfahânî, el-Müfredat adl? Kur’ân lügatinde; “Ey iman edenler, sabredin, dü?manlar?n?zla sab?r yar??? yap?n ve murâbata yap?n, (sava?a haz?rl?kl? olun, nöbet tutun) Allah’tan korkun ki, kurtulu?a eresiniz.” (Âl-i ?mrân, 3/200) ayetinde geçen murâbata kelimesinin iki anlam? oldu?unu belirtmektedir.

Bunlardan biri müslüman ordugâhlar?nda dü?mana kar?? nöbet, di?eri de bir namazdan sonra di?erini bekleyerek nefse kar?? uyan?kl?k, kalbe girebilecek dü?manlara kar?? duyarl?l?kt?r (el-Müfredat, s.271).

Râb?ta her ne kadar Nak?ibendiyye tarîkat?na has bir özellik olarak dikkat çekiyorsa da, asl?nda bütün tarîkatlarda vard?r. Hatta insan olan her yerde râb?ta vard?r. Çünkü râb?ta, f?trî ve tabiî bir olgudur, ideal kahramanlar?n, ideal davran??lar?ndan yararlanma, o kahramanlarla bütünle?me ve aynîle?me yoludur.

Râb?ta insanî bir insiyakt?r. Fiziki, içtimaî, ruhî ve ahlakî ki?ili?in ba?kalar? üzerinde olumlu, yada olumsuz etkisidir. Her sanat?n ve ilmin pir ve uzman?, o ilim ve sanat mensuplar? için örnek ve ideal insand?r. Tasavvufta hedeflenen kâmil insan? yeti?tirmek üzere müridlerin gönlüne kâmil bir model konulur ve mürid onunla aynîle?meye çal???r.

“Her yi?idin gönlünde bir aslan yatar.” “Üzüm üzüme baka baka karar?r.” “K?r at?n yan?nda duran ya huyundan, ya suyundan.” gibi Türkçemizdeki atasözleri, bu manadaki kalbî ba?l?l?k (râb?ta) ve fiziki beraberlik sonucu meydana gelebilecek etkileri ifade etmektedir.

Tasavvufta râb?tan?n amac? “râb?ta-? huzur”dur.

Yani sâlikin daima huzur-i ilahîde bulundu?u duygusunu sa?lamakt?r. Her an Allah’? kar??m?zda görür gibi ya?amakt?r. Bunu sa?lamak çok zor bir olayd?r. Çünkü Allah mü?ahhas bir varl?k de?ildir. Öyleyse kulun yo?unla?mas?n? sa?layacak, teksifini kolayla?t?racak bir terbiyeye ihtiyaç vard?r.

Tasavvufta bu terbiye yollar?ndan biri de insan-? kâmil konumundaki ?eyhle kalbî irtibatt?r. Mür?id-i Kâmil, kendisine ba?lanan saliki al?r, önce Hazreti Rasûl’de fani olmaya, ard?ndan da as?l paye olarak Rabb-? Muteâl’de fanili?e ula?t?r?r.

Râb?ta bir bak?ma ba?kalar?na benzeme ve taklit arzusunun tezahürüdür. Bu yönüyle tasavvufî e?itimde bir terbiye vas?tas? olarak görülmü?tür. Çocuklukta anne-babay? taklitle ba?layan, ö?retmen ve ideal ?ahsiyetleri taklitle geli?en insandaki benzeme duygusu, f?trîdir. ?stenildi?i kadar kar?? ç?k?ls?n, her insan?n hayat?nda bunun belli bir yeri vard?r. Ancak burada taklitten kastedilen, gelip geçici hevesler türünden olan benzeme de?il, aynîle?medir. Zira basit taklitler, moda gibi gelip geçicidir. Aynîle?me ise taklidin bir ileri derecesidir.

Aynîle?mede önce benimseme ve zamanla itiyat haline getirme söz konusudur. Tasavvufta râb?ta, kâmil ahlak sahibi ki?ilerle kurulmas? istenen sevgi ba??d?r. Sevenle sevilenin bir olmas?d?r. ?nsan karakteri, ba?kalar?n?n yapt?klar?n? aynen yapmak suretiyle fark?na varmadan bir biçim kazan?r. Ki?inin ?ahsiyetinin dokunmas?nda sevdi?inin tav?rlar? önemli bir fonksiyon icra eder. Çünkü insan sevdiklerini önyarg?s?z ve pe?in hükümsüz benimser ve onlarla bütünle?ir. Y?ld?zlar ve güne? için cazibe gücü ve çekim kanunu neyse insanlar için de sevgi odur.

Tasavvufta râb?ta, mü?ahede ve iyan mertebesine ula?m?? bir mür?id-i kâmile gönül ba?lamak, huzurunda ve g?yab?nda onun suretini, sîretini ve rûhaniyyetini hayal etmek, yan?nda iken tak?nd??? tavr?, g?yab?nda da sürdürmeye çal??mak ve edebe riayet etmektir. Râb?tada önemli olan ?eyhin suret ve sîretini hayalde muhafaza etmektir. Mür?idin huzurunda bulunma mülahazas?, bazen icmalî, bazen tafsîlî bir biçimde olur. Mürid dikkatini ?eyhi üzerinde yo?unla?t?rmal?d?r. Bu suret ve sîreti hayalde muhafaza durumu, zamanla ?eyhin ahlak ve özellikleriyle bezenmi? hale gelmeyi sa?lar Buna fenâ fi’??eyh denir.

Konuya psikolojik aç?dan yakla??ld???nda, psikolojide örnek al?nan enerjik karakterlerde sirayet özelli?inin varl??? kabul edilmektedir.Güçlü insanlar daima, zay?flar için ilham kayna??d?r. Adeta onlar? pe?lerinden gitmeye zorlamaktad?r. ?leriye at?lan bir kumandan?n askeri harekete geçirmedeki gücü buna en iyi örnektir. Güçlü insanlar ve büyük liderler, bir m?knat?s gibi, ayn? karakterde olan insanlar? kendilerine çeker ve etkilerler. Çünkü güçlü insanlar?n sergiledi?i örnek etkileyicidir. Herkes onlar? taklit etmek ister, onlara duyulan hayranl?k hissi zihnî kabiliyetleri geli?tirir insan?n manevî bak?mdan yükselmesine engel olan nefse kar?? koyma direnci kazand?r?r.

Hadîs-i ?erifte ?öyle buyrulmaktad?r “Salihlerin an?lmas? an?nda rahmet-i ilâhiyye iner.” (bk. Ke?fu’1-Hafâ, II, 70, 1772) Salihlerin sadece hat?rlanm?? olmas? rahmet-i ilâhiyyenin nüzulü için yeterli olmaz. Ancak gönülden onlara uyma ve onlar?n izinden gitme arzusu ile kusurlar? giderme iste?i uyan?rsa bu, insanda aktivite ve aksiyon sebebi olur, iyi i?lerin sebebi, gönüldeki iyi arzu ve istektir.

Salihleri iyi halleriyle anmak, böyle bir hevesin meydana gelmesine sebep oldu?undan onlar? anmak rahmete medâr olur. Salihleri anmak, onlara benzemeye, onlara benzemek de rahmet-i ilâhiyyeye medâr oldu?u gibi, onlar?n güzel ahlak?n? dü?ünüp benzeme arzusu ta??mak da ayn? sonucu do?urur.

Sûfîlere Göre Râb?tan?n Delilleri

Sûfîler râb?tay? tabiî bir olay olarak görmekle birlikte baz? ayetleri buna delil sayarlar. Bu ayetlerin ba’z?lar? ?öyledir:

1- “Ey îman edenler, Allah’tan korkun ve sad?klarla beraber olun!” (et-Tevbe, 9/119) Ayette geçen “beraberlik” konusunu Nak?ibendiyye me?ayih?ndan Ubeydullah Ahrar (ö.895/1490) ?öyle aç?klar:

“Buradaki sad?klarla beraber olma emri, mutlak ve daimî bir beraberli?i ifade eder. Beraberlik iki türlü olur. Hakîkî ve hükmî beraberlik. Hakîkî beraberlik sad?klarla ayn? mecliste büyük bir kalb huzuru ile fiziki olarak da ortam? payla?makt?r. Hükmî beraberlik ise onlarla ayn? mekânda olman?n imkâns?z oldu?u zamanlarda g?yabî olarak suret ve sîretlerini tahayyül etmek suretiyle fikrî, zihnî ve kalbî olarak beraber olmakt?r.”

2- “Ey îman edenler, Allah’tan korkun, O’na yakla?maya vesile aray?n! O’nun yolunda cihad edin.” (el-Mâide, 5/35)

Ayette geçen “vesile” mutlak, dolay?s?yla da genel anlam ifade eder. Râb?ta da O’na yak?nl??a bir vesîle oldu?undan bu hükme dâhildir. Bilindi?i gibi vesîle, “Allah’a yakla?mak için istifade edilebilecek her ?eydir.” Hakk’a yak?nl?klar? bilinen ve “görüldü?ünde yüzleri Allah’? hat?rlatan…” (bk. ?bn Mâce, Zühd/4) Allah adamlar?n? Allah’a vesîle saymak hem tevessül, hem de râb?tad?r. Salihlerle tevessül etmeye hadislerde ruhsat vard?r.

3- “E?er Allah’? seviyorsan?z bana uyun ki (ittiba’), Allah da sizi sevsin ve suçlar?n?z? örtsün.” (Âl-i ?mrân, 3/31)

Ayette geçen ittiba‘ görmekle olur. Görmenin de bir maddî, bir de manevî olan? vard?r. Maddî görme basarla, manevî görme basîretle olur. Râb?ta da manevî ru’yetten ba?ka bir ?ey de?ildir. Mür?idine râb?ta edenin ?eyhinin ba?l? bulundu?u silsile yoluyla Hz. Peygamber’i görmü? say?ld??? görü?ü tasavvufta esast?r.

4- “O kad?n (Züleyha) andolsun, ona (Yusuf’a) musallat olmay? kafas?na koymu?tu. E?er Rabbinin burhan?n? görmemi? olsayd?, o da o kad?n? arzulam??t?. ??te biz ondan fenal??? ve fuh?u bertaraf edelim diye burhan gönderdik. Çünkü Yusuf, ihlasa erdirilmi? kullar?m?zdand?.” (Yûsuf, 12/24)

Âyetin tefsirinde Zemah?erî “burhan”? ?öyle aç?klamaktad?r. Burhandan maksat Ya’kub’un (a.s) sûretinin bir anda Yusuf’un gözünün önünde canlan?p hayretle parma?? a?z?nda ona “Aman kendine sahip ol, ondan yüz çevir !” diye hitap etmesidir. Babas?n?n böyle gözünün önünde canlan?p kendini uyard???n? gören Yusuf, toparlanm?? ve bu i?ten vazgeçmi?tir.” (bk. el-Ke??af, II, 312)

Râb?ta bu ayetin tefsirindeki “Yusuf’un Ya’kub’un hayalini görmesi” gibi, müridin ?eyhinin hayalini gözünde ve gönlünde ta??mas?d?r. Hz. Peygamber’e salat u selam getirerek gönülde bir sevgi ba?? olu?turmak da bir tür râb?tad?r. Hz. Hasan’?n day?s? Hind b. Ebî Hale’den Hz. Peygamber’in hilyesini sorarak “Onun özelliklerini dikkate al?p onunla kalbi bir ba? kurmak için, senin onu bana tasvir etmeni istiyorum.” demesi (bk. Tirmizî, ?emâil/17-18) bir bak?ma kalbi alaka ve râb?tad?r. Hadis kitaplar?nda Hz. Peygamber’in konu?malar?n? nakleden sahabilerin ?imdi onu görür gibi oluyorum, onun ?öyle ?öyle yapt???n? gözümle görür gibiyim.” (bk. Buhârî, Enbiyâ/54, Müslim, Cihad/105) tarz?ndaki ifadeler, bu tür hayalde canland?rmalar?n f?trî ve tabiî olu?unu göstermektedir.

Râb?tada kafa kar??t?ran taraflardan biri, belki resimle yap?lan râb?tad?r. Özellikle tevhîdi ikame için gelmi? ve putlarla mücadelede tevhidin tenzîhî boyutuna büyük önem vermi? bir dinin mensuplar?n?n foto?raf kullanarak râb?ta yapmalar?, genellikle tehlikeli de?erlendirmelere sebebiyet vermektedir. Bu tür de?erlendirmelere sebebiyet vermemek için resimle râb?ta yap?lmamas? tavsiye edilmektedir.

Netice itibar?yla râb?ta, Allah ile kul aras?na üçüncü bir ?ahs? sokarak irtikâp edilmi? bir ?irk de?il, aksine mürîdin önüne ve gönlüne sunulmu? bir model ?ahsiyete benzemesi, onunla olan kal?p beraberli?ini kalb ile sürdürmesidir.

 

Kaynak: Ana Hatlar?yla Tasavvuf ve Tarikatlar, Prof. Dr. Hasan Kâmil Y?lmaz, s.364 vd.

4

23/09/2018 Çingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkâr Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-? Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ûd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tâif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Âriflerin ?lâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saâdette Mescid-i Nebevî ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Ku?eyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanl? Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mür?id-Mürid-?lâhî A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvâl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aç?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latîfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayâs? ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdâr-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âi?e-i S?ddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lâdikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâs?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh??n (s.a.v.) Toplum ?çindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net