SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Fala ?nanma
Ayşegül SAYIN
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Birço?umuz kahve içmeyi severiz ku?kusuz. Sabah kahvalt?dan sonra gazetemizi, kitab?m?z? okurken vazgeçemeyiz ondan bir türlü. Yaz?lar?m?z? yazarken, el i?imizi yaparken mutlaka bir iki yudum içeriz. Baz?lar?m?z?n içmeyince ba?? dahi a?r?r; bu cümleyi sizde çok s?k duymu?sunuzdur eminim.

Dahi ev gezmelerinin de olmazsa olmaz?d?r kahve. ?ki dost bir araya geldi mi iki muhabbetin aras?na kahve kokular? sinmeden sohbetin tad? al?nmaz. Eee bir de büyükler “bir fincan kahvenin k?rk y?l hat?r? olur” demi?ken nas?l olur da kahvesiz bir sohbet dü?ünülebilir?

Peki, ya sonras?? Haz?r o kadar kahvelerimizi içmi?ken, fincanlar da so?umam??ken bir de fincan kapama âdeti vard?r. Fala oldum olas? inan?lmasa da fals?z da kalmayal?m niyetiyle kapat?l?r fincanlar. Öyle ki art?k “fala inanma fals?z da kalma” kafelerini bile bulmak zor de?il. Sokak aralar? kahve fal? bakt?rma mekânlar?yla dolmu?. Sorsan?z kimse inanm?yor ama e?lence olsun(!) diye bakt?r?yor fal?na.

?nsano?lu as?rlar boyunca bildiklerinin yan? s?ra bilmedikleriyle de me?gul olmu? ve en önemlisi gelece?i ö?renme merak? ku?atm??t?r dört bir taraf?n?. Hal böyle olunca nice kehanetlerin pe?inden ko?maktan tutun y?ld?z fallar?ndan, kum fallar?na ve dahi kâ??t fallar?na kadar gelecekten bir katre olsun haber alabilmek u?runa her yolu denemi?tir. Ku?kusuz kahve fal? da bu ihtiyaçtan do?mu?tur. Küçücük kahve fincan?n?n içinde uzun yollar m? ç?kmaz, k?smetler mi bulunmaz, ?aha kalkm?? atlar m? s??maz... Evet, ço?unun asl? astar? yoktur ama gelece?e dair iyi birkaç ?ey duymak ho?umuza gider. ?nanmay?z asl?nda fala ama bakt?rmakta isteriz. ?nanmad???m?z bir ?eyin ne sak?ncas? olabilir ki, demeyiniz lütfen!

En‘âm sûresi 59. âyeti kerime de:

“…ve gayb?n/gelecek bilgisinin anahtarlar? O'nun kat?ndad?r; onlar? ancak O bilir. Hem karada hem denizde ne varsa bilir.” buyrulmaktad?r. Vaziyet icab?d?r ki gelece?in bilgisi ancak yüce Rabbimizin kat?nda gizlenmi?tir ve gelece?i ö?renme giri?imleri de bo? bir beklentiden öte de?ildir.

Yine Peygamber Efendimiz de fal ve benzeri i?lemlerin sonuçlar?na itibar ederek bunlara inananlar?n “Muhammed’e indirileni inkâr etmi? say?laca??”, “Namazlar?n?n k?rk gün kabul edilmeyece?i” ?eklinde ?iddetli bir uyar?da bulunmu?tur. (Müslim, Selâm/125; ?bn Mâce, Tahâret/122)

Âyet ve hadislerden anla??laca?? üzere fala ister inanal?m ister inanmayal?m bakt?rmak dinen kesinlikle caiz de?ildir.

Bu gerçe?i ?slam ilmihalindeki ?u aç?klamalar da do?rular niteli?indedir. ?öyle ki;

Gayb? bilme ve gelece?i görme iddias? ta??yan, Allah'tan ba?ka varl?klardan yard?m alma, ümit etme gayesi güden, insanlar? sa?lam bilgi kaynaklar?na ve gerçek sebeplere ba?vurmaktan al? koyan her türlü hurafe, bat?l inanç ve uygulama yasaklanm??t?r. Bu sebeple de çe?itli kültürlerde birçok tarz ve yöntemiyle yayg?nl?k kazanm?? bulunan her türlü fal ve falc?l?k, mesela; tuz fal?, kahve fal? kur?un dökme, el içi fal?, gibi fallar da ?slam'?n inanç ve bilgi sistemine uymaz, denilmektedir. (?slam ve Toplum; Türkiye Diyanet Vakf? Ansiklopedisi)

 

Bu bilgilere dayanarak diyebiliriz ki bizim e?lence amac? güttü?ümüz kahve fal? do?ru bir e?lenme biçimi de?ildir. Biz yine so?uk k?? günlerinde sadece kahvenin s?cakl???yla ruhlar?m?z? ?s?tal?m ve bu enfes içece?i büyük bir günaha arac? k?lmayal?m.

4

09/03/2016 Toplumsal Süreçte Bireyselle?me Grupla?ma

4

31/01/2016 Dobra Dobra m?y?z? Yoksa Kalp K?r?c? m?y?z?

4

31/10/2015 Fala ?nanma

4

27/02/2015 ?smail Ol Diyorsun?

4

06/11/2014 Kurban Etmeden Önce Ate?lerde Yanan ?brahim Olmal?!

4

03/06/2014 Ne Mutlu Dost/Do?ru Olana!

4

08/02/2014 Ta?la?m?? Kalpleri Eritsek Merhametimizle

4

25/12/2010 Zamana De?er Verenler

4

03/04/2010 Gönül hûn oldu, ?evkinden
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net