SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Seyyid Hac? Mustafa Hayri Baba Malatyevî (k.s), 1895 y?l?nda Malatya’da do?mu?tur. Babas? Yüzba?? Mustafa Hayri’nin, Malatya’n?n Akçada? ilçesinde görevliyken ?ehit olu?undan üç ay sonra do?an çocu?una da Mustafa Hayri ismi verilmi?tir. Ehl-i Beyti Rasûlullah’tan (a.s) olan bu büyük mutasavv?f, Seyyid Battal Gazi neslinden ve Koca Vaizo?ullar? ailesindendir.

Eski Malatya’da, bu günkü ismiyle Battal Gazi’de ya?am?? olan bu aileden pek çok mutasavv?f yeti?mi?tir. Malatya velilerinin büyüklerinden olan ve kabr-i ?erifi Battal Gazi’de bulunan Seyyid Koca Vaiz (k.s) hazretleri, Hayri Baba (k.s) Hazretlerinin ceddidir. Seyyid Koca Vaiz (k.s), Sultan IV. Murad devrinde ya?am??, zühd ü takvas? ve kerametleriyle me?hur olmu?, IV. Murad kendilerine iltifat ve sevgi göstermi?tir. Seyyid Koca Vaiz (k.s) tasarruf sahibi ve çok güçlü bir mutasavv?ft?r. Pek çok menk?besi hala dillerde dola?maktad?r.

Küçük denilebilecek yasta tasavvufa giren Seyyid Hac? Mustafa Hayri Baba (k.s), Elaz??’da me?hur Kadiri mutasavv?f Hac? Ömer Hüdayi Baba Kövengi’nin (k.s) halifelerinden Kürklü Hac? Muhammed Baba’n?n (k.s) himmet ve tasarruflar?yla kemale ula?m??t?r.

Evlad?m! Dünya ve ahret saadeti ancak Allah’? zikirdedir. Allah’?n zikrini yapanlar dünya ve ahiret selamet ve saadetine ererler. ?eriatla tarikatla amel edenler muvaffak olurlar. Yolumuz, ?eyhimiz, mür?itlerimiz, pirlerimiz büyük zatlard?r. Tarikimiz kuvvetli bir yoldur. Büyük bir caddedir. Çal??an mahrum kalmaz in?allah hem dünyada, hem ahirette. Yaramazlar?n, bozguncular?n anlatt?klar?na aldanmay?n. Çatal kaz?k yere batmaz. ?âh Abdulkâdir Geylânî’den rucû’ eden (dönen) mürit kolay, kolay felah bulmaz. Giderse kolay kolay iflah olmaz… Siz bilmezsiniz, bu yolun birçok halleri var.”diyerek yolumuzun büyüklü?ünü ve zikrullah?n önemini vurgulam??t?r.

Bütün ömrü zühd ü takva, taat u ibadet, zikr u fikr, sabr u ?ükr ile geçen bu büyük mutasavv?f, ir?ad görevini hakk?yla yerine getirmi?, insanlara her zaman “sab?r, ?ükür ve kanaati” tavsiye etmi?tir.

Gel Allah’a yürü yol kapanmadan,

 Zikr eyle Mevla’y? dilin durmadan

beytini her f?rsatta terennüm etmi?, ölüm gelmeden Hakk’a do?ru yürümeyi, dil durmadan Hakk’?n zikriyle i?tigal etmeyi tavsiye ve telkin etmi?, bir ömür boyu bu mana çerçevesinde insanlar? ikaz ve ir?ad buyurmu?tur.

17 Eylül 1979 Pazartesi günü “En Yüce Dosta” diyerek, rûh-i pürfütuhlar? ravza-i cinâna pervaz eylemi?tir. Rahmetullahi Aleyh.

Kabri ?erifleri, Trabzon – Akçaabat’ta ?ehitlik tepesindeki türbesindedir. Ziyaret edilmekte feyiz ve bereketlerine kavu?ulmaktad?r.

Ruhu ?ad olsun, himmeti haz?r olsun… Allah (c.c.) s?rr?n?n kudsiyetini art?rs?n.

 

Arif-i Billâh Mustafa Hayri Ö?üt Efendi (k.s.) Hazretlerinin sa?l???nda iken kendisine “Zülcenâheyn” (iki kanatl?, zâhirî-bât?nî ilim dolu) diye taltif etti?i ve bu s?fat? verdi?i, son derece nazik bir üslupla “Müftî Efendi” diye hitap etti?i, zaman zaman kendi emri do?rultusunda o günkü ihvanlara sohbet ettirdi?i ve bizzat kendisinin de dinledi?i, hayatta iken ir?at vazifesini yapmas? için icazet verdi?i Abdullah Demircio?lu Efendi Hazretleri´nin kaleminden, mür?idine ithafen yazd??? “Mür?id-i A‘zam” ba?l?kl? ?iiri ile vefat?n?n sene-i devriyesinde Mustafa Hayri Ö?üt Efendi (k.s.) Hazretlerini rahmet ve minnet ile an?yoruz.

 

Mür?id-i A’zam

Benim bir mür?idim vard?

Hem de ne mür?itti

Cihan öylesini belki de

Hiç görmemi?ti

Belki de görmü?tü ama

Be? yüz sene de bir gelirdi

O´na Mür?id-i A´zam denilirdi

Bir geldi, ama pîr geldi

Cihana huzur geldi

?lim, irfan

Zikir, tesbih

Vecd, isti?rak

Ve

Hayat geldi.

Daha neler de neler…

O geli?i sanki da?lar

Sanki ta?lar

Sanki ku?lar

Ve a?açlar

Heceler,

O´nun geli?iyle

Zulmet dolu karanl?k geceler

Nura gark oldu, ayd?nland?.

O´nun nazar?yla

Birçok kat? kalpler

Ve gönüller

Nurland?,

?çlerinde

Bir k?v?lc?m parlad?

Bir ilahi nur yand?.

Nâdânlar

Onunla bununla gezip tozanlar

Gözlerinde bozukluk olanlar

Aldand?.

Allah´?m, ne olur basiretimizi aç

Kullar?n hastad?r, hasta kal?rlar

Vermezsen ilaç.

Nice kimseler var ki

Maneviyata susuz

Maneviyata aç.

Nas?l kurtulur bu insanlar

Ne olur, bilir misin?

Ne olur sen de dua et

Sen de ellerini O´na aç

Ne olur, hicret et hakikate

Haramlardan helâllere kaç.

 

06.12.2009 / Pazar

Belçika / Gent

4

23/09/2018 Çingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkâr Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-? Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ûd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tâif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Âriflerin ?lâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saâdette Mescid-i Nebevî ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Ku?eyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanl? Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mür?id-Mürid-?lâhî A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvâl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aç?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latîfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayâs? ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdâr-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âi?e-i S?ddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lâdikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâs?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh??n (s.a.v.) Toplum ?çindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net