SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan ?im?ekler Gibidir
Yalçın ALBAYRAK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Mürid, irade eden demektir diye yaz?lm?? kitaplarda. Neyi irade eder mürid? Kendini manen temizlemeyi irade eder. Kalbini manevi hastal?klardan temizlemeyi isteyen ki?idir o. Peki nedir bu manevi hastal?klar? Riya, haset, kibir, ücub, süma, desise, öfke, garaz, kin gibi sonu gelmez hastal?klard?r bunlar.

Bu hastal?klar?n ba??ysa “dünya sevgisidir” denmi?. Peki, bu kadar sonu gelmez hastal?klar namazla, oruçla, tesbihle-zikirle düzelmez mi ki talebe olup bir manevi ö?reticiye tabi olmak gerekir? Öyle ya manevi ö?reticiye ba?lananlar da ayn? ibadetleri yaparlar. Nedir i?in asl??

Düzelir, düzelir elbet. Amma ki?iyi kendi ba??na bo? b?rakmaz ki ?eytan aleyhilla‘ne, ki?i kendini düzeltebilsin, kendinden (nefsinden) kurtulabilsin.

Rivayet edilir ki Bayezid-i Bistâmî (k.s) hazretleri hacca gitmi?. Bakm?? ki Kabe’nin duvar?nda birisi var, duvara ç?km?? bekliyor. Kolunda bir sürü yular var. Tan?m?? bu ?eytand?r. Yan?na yakla?m??, sormu?:

- Tan?d?m sen ?eytans?n! Peki, nedir bu elindeki yularlar?

?eytan cevap vermi?;

- Kullar?n boynuna takt???m yularlard?r. Benimkiler ?imdi tavaf ediyorlar. Bitince tavaflar?n? tekrar bu yularlar? onlar?n boyunlar?na tak?p s?rtlar?na binece?im. Onlar? idare edece?im.

Beyazid (k.s) hazretleri sormu? ?eytana:

- Benimde s?rt?ma binebilir misin bu yularla? demi?.

?eytan e?ilmi? Hazretin kula??na;

- Hay?r! demi?. Senin s?rt?na yulars?z da binerim.

Bunu duyan hazret ürpermi?, ayr?lm?? onun yan?ndan.

Bayezid-i Bistâmî (k.s) hac görevini yap?p memlekete geri dönerken bir ?rmaktan geçecekmi?. Bakm?? ki ya?l? bir ihtiyar suyun kenar?nda bekliyor.

?htiyar demi? ki Bistâmî Hazretlerine:

- Beni suyun kar??s?na geçirir misin?

- Olur! demi? hazret. Alm?? s?rt?na ihtiyar? ba?lam?? ?rma?? geçmeye. Yolun yar?s?na gelince ihtiyar Bayezid-i Bistâmî’nin kula??na e?ilip demi? ki:

- Demedim mi sana yulars?z da binerim diye.

??te böyle gizli oyunlar? olan ?eytan…

Gizliden de gizli istekleri olan hevâ ve arzu sahibi ki?i, kendi manevi hastal?klar?n? bilemez. Bilse de onlardan kendi ba??na kurtulamaz. E?er kurtulmu? olsayd? hastal???ndan, o vakit hastal?k an?nda tabiplere ne gerek vard?! Herkes hastal???n? kendi tedavi ederdi. Amma hepimiz hastaland???m?zda doktora gider reçete al?r uygular?z.

Kalbi hastal?klar? da ancak manevi doktorlar tedavi edebilirler. Bu yüzden manevi te?his koyabilen, hastal?klar? tedavi edebilen bir doktor, yolu ayd?nlatan bir rehber olmadan bu ten gözüne görünmeyen hastal?klardan kurtulamay?z. Bu arada sahte doktorlara da dikkat edilmesi elzemdir.

Hoca Ahmed Yesevi (k.s) bir beytinde ?öyle demi?tir:

Ba??na sar?k sarar, ilim yok neye yarar,

Kendine mürid arar, ahir zaman ?eyhleri!

 

Karanl?k, zifiri bir gecede yürümeye kalksak, iki ad?m atamay?z. Bilemeyiz önümüzde çukur mu var, ta? m? var. Amma bir ?im?ek çaksa her taraf ayd?nlan?r. Ne var, ne yok görürüz.

Manevi yol göstericiler gece çakan ?im?ekler gibidir.

Sana yolu ayd?nlat?rlar. Sana, senin dahi bilmedi?in hatalar?n?, kusurlar?n? gösterir, tedavi ederler. Ki?inin anne-babas?n?n yapamayaca?? terbiyeyi verirler. Bilmez ki anne-baba bu terbiyeyi, tedaviyi versin evlad?na. Tabi e?er talebe dinlerse!

Peki dinlemeyen olur mu? Eh içeride nefis, d??arda ?eytan, dayan sultan?m dayan. Temizlenmeyi irade eden yolcuya, talebeye musallat olur elbet. Hem de ne musallat! Bir an bo? b?rakmaz onu. Ne evde, ne çar??da. S?rt?na binmek (dedi?ini yapt?rmak) için her an? gözetler durur. Bazen yolunu ?a??rsa da ki?i, manevi doktorun verdi?i ilac? içerse tekrar hastal?klar?ndan kurtulur elbet.

Peki, sonunda ne ola ki insan böyle bir temizli?e giri?sin? Öyle ya namaz?, orucu di?er ibadetleri zaten yapan ki?i cennete girmeyecek mi ki bu görünmez hastal?klardan kurtulmaya çal???yor?

Ey bu yaz?y? okuyan ki?i! ?ehadetle ölen herkes mutlaka cennete girece?ini söylemi? Cenab-? Peygamber (s.a.s) Efendimiz. Cenneti ise sekiz kat yaratm?? Hz. Allah (c.c). Peki bu katlar?n ne amac? ola ki? ??te her teslim olan (kurtulmay? irade edinen) ki?i, nefsinden kurtuldu?u ölçüde mükâfata nail olaca?? için.

Ne demi? Yunus Emre (ks) hazretleri;

Cennet cennet dedikleri, birkaç kö?kle birkaç huri,

?steyene ver onlar?, bana seni gerek gerek.

Cennette Cenab-? Allah (c.c) cemalini gösterecek müslümanlara. ??te bu yüzden nefis belas?ndan kurtulanlar, kurtuldu?u ölçüde rü’yete (Rabbini görmeye) devam edeceklerdir.

Allahu a‘lem.

4

18/09/2018 Allah (c.c) Dostlar?n?n Duas?

4

09/03/2018 Toplanmak ?çin Da??lmak Laz?m!

4

29/10/2017 Tasavvuf Okullar?

4

17/07/2017 Â??k Molla Rahim (ks)

4

21/02/2017 Aman Allah??m Aman, Zaman Âhir Zaman!

4

09/03/2016 Ç?kar Postu Aradan, Kals?n Seni Yaradan!

4

31/01/2016 Tohumu Ektik, Ç?kmazsa Toprak Utans?n!

4

31/10/2015 Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan ?im?ekler Gibidir
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net