SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Vak?f ?nsan Olmak
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Kelime kökeni olarak “durmak, duru? sahibi olmak” manalar?na gelen vakf, “vak?f insan” terkibinde insan için kullan?ld???nda, “?slam üzere bir duru? içerisinde olan, kendini bilen, kim oldu?unun ve sorumluluklar?n?n fark?nda olan insan” kast? ile kar??l?k bulur. Di?er bir ifadeyle vak?f insan, Kuran ve Sünnet’in belirtti?ine göre nerede durup durmayaca??na müdrik insand?r. Bu hususta Kuran ve Sünnet, vak?f insan? sorumluluk ba?l??? alt?nda ?u üç noktada tarif eder: Kendine, âleme ve Rabbine kar?? sorumluluk. Kanaatimize göre, vak?f insan, bu üç hasleti ku?anan insand?r.

Kendine kar?? sorumlu insan, Yarat?c?s?’n?n kendini yaratt??? “Ben, insanlar? ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yaratt?m” (Zâriyât, 56) ayetinde aç?kl??a kavu?anmaksad?n fark?nda olan ve bu maksada göre ya?amaya çal??and?r. Ayr?ca bu ifadeden, kendisi ile bar???k insan olmay? anl?yoruz. Kendisi ile bar???k insan elest bezmindeki sözünün fark?nda, Allah’?n kendisine Ruh’undan nefyetti?inin idrakinde, ahsen-i takvîm üzere yarat?ld???n?n ?uurunda, emaneti yüklendi?inin, halife,cüz’i irade sahibi ve z?tl?klardan haberdaroldu?unun bilincinde oland?r. Bu hakikatleri akl?na, gönlüne ve kalbine tasdik ettiren, kendisi ile bar???k insand?r. Çünkü “Ci?erleri hastal?kl? bir bedenden gür ses ç?kmayaca??” gibi, kalbine bu hakikatleri tasdik ettirememi? bir insan da kendisi ile bar???k olamaz. Bu haldeki insan, “kalpler uyanmad?kça bedenler uyurgezerdir” sözünün do?rudan muhatab? olmaktad?r. Bu yüzden Hz. Peygamber, “Ey kalpleri eviren çeviren Rabbim! Kalbimi dinin üzere sabit k?l” derken, Cenab-? Allah’tan zikretti?imiz hakikatlerin kalbe yerle?tirilmesini niyaz etmektedir.

Kendisi ile bar???k insan?n di?er özelliklerini ayeti kerimeler “müminlerden öyle adamlar var ki, ...” ifadesi çerçevesinde birkaç yerde aç?klamaktad?r. Onlar, verdikleri söze sad?k kalan (Ahzâb, 23), hiçbir ticaretin ve al?? veri?in kendilerini Allah’? anmaktan, namaz? k?lmaktan ve zekat? vermekten al?koymayan (Nûr, 36-37), canlar?n? ve mallar?n? cennet kar??l???nda Allah’a satan ve bundan dolay? Allah yolunda sava?an, öldüren ve ölen (Tevbe, 111)  kimselerdir. Söz konusu etti?imiz bu hususlar?n ?????nda Abdullah b. Revaha’y? bu vas?flara sahip bir sahabi olarak yadediliriz. Bu aziz sahabi Akabe biatlerinde “Biat?m?z?n kar??l???nda ne var?” diye sordu?unda, Allah Rasulü “Cennet var” diye cevap verir. Bu vakit itibariyle, Müslüman olarak ya?aca??na ve Allah Rasulü’nü son nefesine kadar savunaca??na söz veren sahabi, gerçekten de, Mute Sava??’nda sözünün eri olacak, cennet kar??l???nda can?n? verecektir. Hz. Hamza, Enes b. Nadr, Musab b. Umeyr, Abdullah b. Müzeni, Hayber’li Esved,..?simlerini saymakla bitiremeyece?imiz nice sahabe, Ben kimim? Niçin yarat?ld?m? Nereye gidiyorum? sorular?na do?ru cevaplar vererek, kendileri ile bar???k bir halde ya?am?? ve canlar?n? vermi?lerdir. ?slam da, bu hissiyat içinde olan aziz insanlar?n eliyle günümüze kadar gelmi?, benzer hususiyetleri payla?an insanlar eliyle de k?yamete kadar –biiznillah- devam edecektir.

Vak?f insan, kendisi ile bar???k olduktan sonra kendini ba?kalar?na adayan insand?r. Çünkü bilir ki, “Siz, insanlar için ç?kar?lm?? en hay?rl? ümmetsiniz. ?yili?i emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz”(Âl-i ?mrân, 10)ayeti sorumlulu?un ikinci saç aya??n? kendi s?rt?na yükler. “Kendin için istedi?ini ba?kalar? için de istemedikçe hakk?yla iman etmi? olmaz” ve  “Müslümanlar?n dertleri ile dertlenmeyen bizden de?ildir” hadisleri de bu hususu tefsir ve teyit etmektedir. Bu konu çerçevesinde Rabbimiz, namazlarda her gün 40 defa “(Allah’?m!) Yaln?z sana ibadet ederiz ve yaln?z senden yard?m dileriz (Fâtiha, 5)dedirterek ümmet merkezli dua etmemiz, yalvarmam?z ve dü?ünmemiz gerekti?ini bize terbiye ettirmektedir. Bu anlay??, sorumlulu?umuzun âleme kar?? olan cihetini te?kil etmektedir. ?nsandan ba?layan, tabiat ve âlem ile devam eden bütün mahlûkata yönelik sorumluluk.

Konuyu ayd?nlatma sadedinde bir örnek zikredelim: Yasin suresinin ikinci sayfas?nda bir ?ehre gönderilen üç peygamberin halk taraf?ndan ta?lanmas? ve buna tahammül edemeyen bir adam?n/gencin halka yönelik tepkisi anlat?l?r. Ancak gencin de ak?beti ta?lanmak olur. Sayfan?n sonunda Rabbimiz, gence “Cennete gir!”der. Gencin cevab?, sorumluluk hissiyat?n? ifade etmesi bak?m?ndan dikkate ?ayand?r. Cevap, “Hamdolsun, cehennemden kurtuldum” ?eklinde de?ildir. En yak?n?ndaki insandan en uza??na kadar bütün kavmini dü?ünen bir anlay??la “Ke?ke kavmim, Rabbimin beni ba???lad???n? ve beni ikram edilenlerden k?ld???n? bilseydi!" (Yâsîn, 26-27)?eklinde olur. ?u halde, ümmetin sorunlar?na e?ilmek ve tüm insanl??? dü?ünen bir anlay?? ile ya?amak, insana, “Cennete gir!”hitab?na mazhar olmay? kazand?rmaktad?r. Bu da, vak?f insan?n ikinci hasletidir. Bu haslet, çocuklar?n? yitirmi? bir ana hissiyat? veya depremde yak?n?n? topra??n alt?nda arayan bir baba ?efkatinden azade bir tarzda anla??lamaz. T?pk?, ate?in etraf?nda börtü ve böceklerin yanmamas? için ç?rp?nan adam örne?i ile kendini tan?mlayan Allah Rasulü’nün ümmetini dü?ünen tavr? gibi. Yukar?da da belirtti?imiz gibi, vak?f insan, kendini ba?kalar?na adayan adamd?r. Di?er bir tan?mlamayla, bugünün kerameti ba?kalar?na hizmet edebilmektir.

Vak?f insan?n sahip olmas? gereken sorumlulu?un üçüncüsü, Rabbine kar??d?r. Bu sorumluluk, esasen di?er iki sorumlulu?un menba? hükmündedir. Di?er taraftan bu sorumluluk, di?er sorumluluklara istikamet ve ruh veren bir konumdad?r. ?üphesiz bu üç sorumluluk, birbirinden ayr?lmaz bir terkip manzaras? arzetmektedir. Her iki söz de ayn? manaya gelir. “Rabbini bilen kendini, kendini bilen Rabbini bilir.”

Sözlerimizi ba?larken, Rabbimizin vak?f insan?n ku?anmas? gerekti?ini belirtti?i ana hasletleri ?u maddeler ile s?ralayabiliriz: Salih/iyi, muttaki, muslih (?slah edici), ilim sahibi, muhlis (ihlas sahibi), te?kilatl? ve ibadet ehli olmak. Bunu söylerken, son maddede ibadetlerle sorunu olmayan, ibadet endeksli hayat süren insan? kastediyoruz. “Saat kaç?” diye soran gence köstekli saatine bakarak “Vakit yak?n” diyen amcan?n, vakti, namaz merkezli de?erlendirmesi ve namaza kar?? hassasiyeti, kanaatimizce vak?f insan?n ay?r?c? özelliklerinden birisi olmal?d?r. Duam?z, vak?f insanlardan olabilmektir. Bu sayede, Cenab-? Allah’?n dinini k?yamete kadar devam ettirece?i yolcular kervan?nda yer alabilmektir. Unutmayal?m ki, kendisini ?slam’a vakfedene Rabbimiz, “Cennete gir!” diyecektir. Vesselam.

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net