SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ey Dervi?, Ey Tâlib!
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allah’a (c.c) sonsuz hamd olsun...Rasûl-i Zî-?ân (s.a.s) Efendimize ve pak,temiz âl ve ashab?na salat ve selam olsun...

Âlemlere rahmet olarak gönderilmi? seçkin insan (s.a.s) buyuruyor:

“Size iki ?ey b?rak?yorum, onlara av?n? s?k?ca yakalam??ças?na s?ms?k? sar?ld???n?z müddetçe katiyen  sap?kl??a dü?mezsiniz; bunlar Allah’?n kitab? Kurân ve  benim Sünnetim'dir.”[Muvatta, Kader/3]

?eriat olmadan tarikat?n olamayaca??n? her f?rsatta vurgulayan üstad?m, mür?idim Abdullah Efendi, gönül diliyle ne güzel ifade etmi?ler:

Tasavvuf yolunu tuttum giderim,

Bütün kötülükleri att?m giderim,

Zikrullahtan ba?ka zevk yoktur bana,

Dünyay? bir pula satt?m giderim…

 

Tasavvuf güzel ahlakt?r efendim, a?kt?r, muhabbettir, gönül insan? olmak demektir. Dervi?lik bir ya?am tarz?d?r.

Tasavvufu ?slâm'?n d???nda görmek yanl??lar?n en büyü?üdür. ?nsanlar? zikre davet eden ayet ve hadisler ortadad?r. ?mam-? Gazali hazretleri ?öyle diyor:

“Tedavi yolunu bilmeyen bir hasta nas?l mü?fik bir doktora ihtiyaç duyarsa, nefsine ma?lup olan ve bir türlü s?rat-? müstakim üzere yürüyemeyen insan?nda bir muallime ba?lanmas? zaruridir.”[er-Risâletü’l-Ledüniyye, s.34]

Anadolu da ?slâm’?n mayalanmas?nda büyük rol oynayan tasavvuf/irfan gelene?i, türbelerini ziyaret etti?imiz nice evliyay?, mür?itleri yeti?tiren evliya mektepleri olarak toplumu dönü?türmü?tür. Tarikatlar, yedi k?taya zarafeti ile hükmeden Selçuklulardan, Osmanl?lara kadar devletlere yön veren, omurgas?n? olu?turan bir disiplin olarak tarihte yerini alm??t?r.

Merhum Necip Faz?l´?n rahleyi tedrisinden geçmi?, hizmetinde bulunmu?, geçmi?ten günümüze ???k tutan, sayg?de?er hocam?z Mehmet ?evket EYG? Beyefendi,  kö?esinde, ?slâmî kalk?nmada tasavvufun ne kadar önemli, gerekli oldu?unu vurgulam?? ve gerçek tasavvuf ehlinin özelliklerini k?saca kaleme alm??lar. Sizlerle payla?mak istiyorum.

 

“Bendenizin ?slam tasavvufuna, gerçek tarikatlara, gerçek ?eyhlere, mür?id-i kâmillere ne kadar taraftar, ba?l? ve hürmetkâr oldu?um yaz?lar?mdan anla??l?r.

Tasavvufun gerçek ?slam tasavvufu olmas? için mutlaka ?eriata uygun olmas? gerekir. ?eriata uygun olmas? için de Kur’ân’a, Sünnet’e ve ?cma’ya uygun olmal?d?r.

?ki türlü tarikat ve tasavvuf vard?r:

1. ?slam, Kur’ân, Sünnet, ?eriat tasavvufu ve tarikat?

2. Bunlara z?t ve muhalif olan az veya çok bozuk tasavvuf ve tarikat

Do?ru tarikat?n ve tarikatl?n?n birkaç özelli?ini sayay?m:

Tasavvuflu ve tarikatl? Müslümanlar be? vakit namaz? dosdo?ru, çok büyük önem vererek k?larlar.

Onlar?n itikad? sahihtir.

Allah veli kullar?n?n (evliyan?n) hepsi sahih itikat üzeredir.

Rasûlullâh Efendimizin (salât ve selam olsun ona) Sünneti’ne uymadan ne veli olunur ne ?eyh ne de dervi?…

Anadolu’ya ?slam tarikatla gelmi?, tarikatla yücelmi?tir. Tarikatlar?n bir k?sm? bozulduktan ve daha sonra tümü yasakland?ktan sonra din hayat?nda gerileme ba?lam??t?r.

Reformcu, modernist, dinde yenilik ve de?i?im isteyen mezhepsiz Afganîci, Abduhcu, BOP’çu baz? ilahiyatç?lar tasavvufa ve ?slam tarikatlar?na son derece muhaliftirler ve yeniden aç?lmalar?n? engelliyorlar.

Yak?n tarihimize bakal?m:

Ehl-i tasavvuf ve tarikat; deccallar?n ve kezzâblar?n küfür ve irtidat hamlelerine kar?? canla ba?la Kur’ân’?, Sünneti, ?eriat? savunmu?lar, bu yolda nice ?ehitler vermi?lerdir. Onlar? minnetle an?yoruz.

Dinin zahir hükümlerini, ?eriat? korumak ve yüceltmek konusunda Halid-i Ba?dadî Hazretleri’nin, Ahmed Ziyaüddin Gümü?hanevî Hazretleri’nin, Abdülhakim Arvasî Hazretleri’nin ve benzeri me?ayihin gayretleri, sebatlar? dillere destan olmu?tur.

Yak?n tarihimizde Silistreli Süleyman Hilmi Hazretleri’nin ?eriat hizmetleri ne kadar feyizli olmu?tur.

?eriats?z tasavvuf ve tarikat olmaz. Bu gerçe?i akl?m?za iyice koymal?y?z.

?eriat zarurî temeldir. Tarikat bir nasip meselesidir.

Biz Anadolu Müslümanlar?n?n veliyyinimetleri listesinin ba??nda Ahmed Yesevi Hazretleri gelir. Anadolu co?rafyas?na ?slam, ?eyhlerin ve dervi?lerin himmetiyle girmi?tir.

Eskiden Anadolu’nun büyük küçük her ?ehrinde tarikatlar ve tekkeler varm??. Tekkelerde namaz k?l?n?rm??. Genellikle per?embeyi cumaya ba?layan gecelerde ak?am veya yats? namaz?ndan sonra zikrullah yap?l?rm??. Tekkelerde olgun, edepli, efendi Müslümanlar yeti?tirilirmi?.

Türkiye’de eskiden dinî esaslar üzerine kurulmu? loncalar, ahilik te?kilat?, fütüvvet ahlak? varm??.

Bunlar y?k?l?nca büyük bir çökü?, dejenere olu?, ahlaks?zl?k ba?lad?.

Hangi tarikat olursa olsun dervi?lerine, sevenlerine, muhiblerine, gelip gidenlere mutlaka ilmihalini ö?retmelidir.

Bendeniz vakit namaz?n? k?lmadan zikir yapan tarikatlar? be?enmiyorum ve bir daha meclislerine gitmiyorum.

Hayat?m boyunca birtak?m ?eyhler gördüm, meclislerine gittim, sohbetlerini dinledim; hepsi de be? vakit namaz k?lan Ehl-i Sünnet itikad?na sahip kimselerdi.

Bursa tarikatlar?n? ve ?eyhlerini anlatan Yadigâr-? ?emsi adl? kitapta okumu?tum; ?u anda ismini hat?rlamad???m bir ?eyh efendi elli sene boyunca farz namazlar? münferiden k?lmam??, hep cemaatle k?lm??.

Kendilerinde Kur’ân’a, Sünnete, ?eriata ayk?r? haller bulunan, alenen f?sk ve fücur i?leyen birtak?m kimseler evliyaurrahman de?il, evliyau??eytand?r.

Bugünkü iktidar büyüklerinden nâçizane istirham ediyorum:

Bir an önce ?slam tarikatlar?n?n aç?lmas?n? sa?las?nlar, oralarda dine ayk?r? bir ?ey yap?lmamas? için bir Meclis-i Me?ayih kurulsun; tarikatlar holding, ticari ?irket, banka gibi çal??amas?n… Politikaya kar??mas?nlar… Bütün ?eyhlerin icazeti olsun…

?n?aallah…”

 

Selam ve dua ile Allah´a (c.c) emanet olun.

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net