SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

K?ymetli ve muhabbetli, gönlümün muhatab? ?hsan Efendi o?lum! Cenâb-? Hakk’?n rahmeti, bereketi ve selâmeti her daim üzerlerinize olsun.

Pek k?ymetli evlâd?m, günler geceler süratle geçmekte. Karar k?laca??m?z menzile her nefes daha çok yakla?maktay?z. Cenâb-? Hakk ?imdiden bizleri mübarek menzillere eri?tirsin ve ak?betimizi muttakilerin ak?beti gibi eylesin. Menzile varmak için kat edilecek yol uzun, ömür ise k?sa ama Cenâb-? Hakk ihsan ederse benim ?hsan Efendi o?lum; o menziller, o yollar kat edilir, dürülür; elbet subh-? maksut görülür.

Hakk tecellî eyleyince her i?i âsân eder.

Halkeder esbâb?n? bir lahzada ihsan eder.

Çok sevdi?im evlâd?m, gözlerinden akan ya?lar senin gözlerinin cilas?d?r; gözü ya?aran, kalbi titreyen, yüzü k?zaran kimselere “dervi?” denir. Mah?erde a?lat?lmadan evvel burada a?lamay? me?k edenler orada Cenâb-? Hakk’?n cemâliyle ve cennetiyle güleceklerdir.

?unu da arz edeyim ki: Göndermi? oldu?un mektubun üzerinde iki damla gözya??n? fark etmem beni de a?latt?. Allah muhabbetini ve muhabbetle ak?tt???n gözya??n? ziyade eylesin. A?lamak er ki?inin hâlidir. A?lamay? bilmek gerçek erlerin i?idir.

Gayretli ve muhabbetli evlâd?m! Nefis derecelerinde, daha evvel de arz etti?im gibi, Nefs-i Mülhime yani ruh makam?; dervi?li?in hem ba?lang?c?, hem kemâlden sonra karar k?ld??? mertebe, hem de baz? sapk?nlar için dervi?li?in ba?lamas?yla bitmesi mahallidir. Bu makam?n ve nefis derecesinin manevî hazm? zordur. Bidayettekinden Ba?lang?çtan yani yeni dervi?lik makam?ndan çok daha ziyadesiyle (fazlas?yla) ?eyhle irtibat ve onun sözüne çok daha fazla riayet ve teslimiyet makam?d?r. Hem tarîkat erkân?m?zdan hem de bu nefsin askerlerinden baz? s?fatlar? zikretmek ve bir nebzecik olsun bu makam?n ahlâk?ndan sadra ?ifa (gönlü rahatlatmas?, kalbe iyi gelmesi) niyetiyle bahsetmek bizlere vacib oldu. Sen de in?allah bu tenbihattan sonra bunlar? tutman?n vacib oldu?unu idrak edersin. Evvel s?fat tevazudur. Tevazu haddini bilmektir. Kendisinde baz? nimetler, güzellikler, ilme ve hâle ait baz? tecellîler oldu?unu bildi?i hâlde bunlar?n sahibi olmad???n?, kendisinde emanet oldu?unu idrak ederek cümle kullardan edna (daha a?a??) oldu?unu dü?ünmek ve devaml? müteyakk?z (uyan?k) olma hâlidir. Belki kalbinden ?öyle bir sual geçebilir: Tevazu sadece bu makamda m? laz?md?r, di?er derecatta tevazu hâli yok mudur? El cevap, deriz ki: Mülhime makam?ndaki tevazu ile Mutmainne makam?ndaki ve di?er derecattaki tevazu hâl bak?m?ndan de?i?iktir. Yoksa edebin bütün ?ubeleri gibi her makam?n edebi ve erkân? vard?r. ?öyle izah edelim ki: Mülhime’de olan ki?i kendi varl???ndan da kar??daki kulun varl???ndan da haberdard?r. Tevâzuun ölçüsünü bu mukayese ile yapar. Lakin kâmillere göre bu dahi eksiktir. Zira kâmile laz?m olan kendinde hiçbir ?ey görmeden, kendini de fark etmeden bu hale bürünmesidir. Hatta tevazu cihetine de kendisi yönelmeyip bizzat Allah’?n o hâli o ki?iye giydirmesidir. Böyle olan zevat?n hâline mütevaz? denmez ehl-i mahviyyet denir. Yani kendinde vücud görmez ki gayriden dü?ük oldu?unu iddia etsin, ne kendüyi görür ne gayriyi. Tevâzuun men?ei edebin ve îmân?n men?ei olan kalptir. Ol sebepten sadece ak?l ile yap?lan, ?eklen tevazu gibi olsa da ki?iyi Cenâb-? Hakk’a yakla?t?rmaz. Hatta ço?u zaman gösteri?ten ibaret ve belki de kar??daki insana üstünlük taslamak hâlini al?r. Onun için derler ya: “Fazla tevazu kibirdendir.” Ahlâk ve edeb öyle bir nesnedir ki, Cenâb-? Hakk’a yak?nl??? ve bu yak?nl?ktan sonra da uzakla?mamay? insana ihsan eder. Velhas?l anla??ld? ki edebin men?ei kalptir. Kalbin zinetlenmesiyle, parlamas?yla insanda ahlâk inki?af eder. Ba?ka türlü ruhî tekâmül mümkün de?ildir. Ve yine ol sebeptendir ki tevazuun, Mülhime’nin s?fatlar?ndan olu?u bu makam?n ruh makam? olmas?ndand?r. Bir kimsede ruhî nazar (ruhi görü?, ulvi bak??) veya basiret zuhur etmedikçe nefsanî zilletin (nefisle alakal? çirkinlikleri ve dü?üklüklerin) fark?na varmaz. Her ne kadar taklid ile bu ahlâk? üzerine giymeye çal??sa da, ya dar gelir s?kar yahut bol gelir dü?er. Di?er ahlâk? buna k?yas eyle.

Mülhime’nin bir di?er s?fat? da cömertliktir. Yani sehâvettir. Hazret-i Fahr-i Âlem “Sahî ki?i (cömert insan)muhakkak cennete girecektir. Velev ki hasbelbe?er günah i?lemi? olsun.” buyurmaktad?r. Cömertlik ay?plar? örter. Bu öyle bir örtüdür ki nefsin üzerini örter, ruhun yükselmesine mâni perdeleri de ref eyler (kald?r?r). Cömertli?in ?ubeleri vard?r. En önemlisi nefsinden cömertlik etmektir. Her nefis rahat?, günah?, ?ehevî zevki ve ba?kas?na üstün gelmeyi ister. Ve kendi hâline b?raksan hay?rl? bir fiil i?lemek derdinde olmaz, ibadet ve çal??ma saatinde yatmay?, yatmaktan daha zevkli bir ?ey bulursa onu yapmay? ister. ??te bu; nefsin arzular?na muhalefet etmek, bize sermaye olarak verilen nefis ve candan infak etmek, demektir. Yani bir nevî cömertliktir. Candan infak etmenin derecesine göre insanlar da derecelenir. Enbiya-i Kiram Hazerat? (Yüce Peygamberler) mahlûkat?n en cömertleridir. Onlar- daki cömertlik herhangi bir ki?inin kendi gayreti ve tedbiri ile yap?labilecek bir infak de?ildir. Onlar Cenâb-? Hakk ‘?n kudret eliyle infak ederler. Sair be?er buna muktedir de?ildir. Yukar?da zikretti?imiz tevazu hâlinin farkl? derecelerde farkl? hâli olmas? gibi. Enbiyadan sonra en cömert insanlara “s?ddîk” derler. Ondan a?a??daki makama “?ehitlik” derler. ?imdi k?yas eyle, can?n? Allah yoluna verenlere ?ehitlik rütbesi veriliyor, s?ddîk?yet nas?l bir sahavet (nas?l bir cömertlik) ister ki ?ehâdetten üstün bir mertebe olmaktad?r. An?n için her s?ddîk ayn? zamanda ?ehittir. Ama her ?ehit s?ddîk makam?na ç?kamaz. ?ehitlikten sonra gelen infak derecesine sülaha (salihler) ve evliya (Allah velileri) menzili derler. ??te hep böyle, ki?i cömertli?i miktarmca Allah kat?nda derecelere nail olur. Amma bir kimse cömertli?ini yani infak etmeyi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e ve O’nun ahlâk?na benzeterek yaparsa onun da ruhu; peygamberler, s?ddîkler, ?ehitler, sâlihler yani velîlerle beraber olur, onlarla ülfet kap?s? aç?l?r. Onlarla beraber olur. Cömertli?i kendisine huy edinen ve bundan zevk alan ki?i küfürden bile kurtulabilir, Allah’?n îmân?na mazhar olur. Ama infak etmeyen, cimrilik yapan ki?i di?er sâlih amelleri yapmaya çal??sa da neticede f?sk u fücurdan kendisini kurtaramaz. Hatta Allah muhafaza, cennetten mahrum olur. Velhas?l Allah Teâlâ’n?n cennetine ve cemâline mazhar olacak ki?iler aras?nda bir tane bile nekes ve cimri yoktur. Cenâb-? Hakk raz? oldu?u cömertlerden eylesin! Zira baz? cömertlik suretinde mübezzirlik (israf etme, haram olan ?eye sarf etme) de en az cimrilik kadar ki?iyi helak eden sebeplerdendir. Haram i? yapmas? için birine mal mülk sarf etme; kumar oynamas?, içki içmesi için sermaye verme veyahut r?zaya uygun olmayan bir i?le kendini, nefsini harc etme, cömertlik de?il mübezzirlik yani ?eytanla arkada?l?kt?r. Allah muhafaza! Bu nasihatimi sadece bu nefis derecesinde olan ki?ilere anlatmakla iktifa etme! (yetinme!). Bu hususlar? halka, insanlara sohbetle vaaz u nasihatle yaymaya ve onlar? ir?ad etmeye gayret et.

 

Pek k?ymetli ?hsan Efendi o?lum, Nefs-i Mülhime, nefiste ruhun tasarrufunun aç?kça görüldü?ü makamd?r. Bu makam?n di?er s?fat? dahî, kanaattir. Tevazu, cömertlik ve kanaat bir kimsede ahlâk olarak yerle?irse en az?ndan Mülhime makam?n?n lezzetini ve oradan da seyr u sülûkun bereketini görmesi imkân? do?ar. Öteki türlü, ?öyle bir o makam?n kokusunu koklat?rlar amma ondan sonra ba? a?a?? b?rak?rlar.

Kanaat nedir? Kanaat halk nazar?nda ayr? manaya kullan?l?r, Hakk kat?nda ise ayr? bir manaya sahiptir. Bize dü?en Hak kat?ndaki r?zaya uygun hâle ermek için gayret etmektir. Cenâb-? Hakk bizi halk eyleyip halk içerisine gönderdi amma halka tâbi olal?m diye de?il Hakk’a tabi olal?m diye. Bu dahi kanaatin bir tarifidir zira bir ki?i kendi bile?inin hakk? ve eme?inin hakk?yla, halka taksim edilen hakk?, birbirine kar??t?r?r ve k?yas ederse kanaat derecesinden dü?er. Yani çal??acak, gayret edecek ve hatta son ân?na, son kuvvetine kadar azimle kazanmak için yorulacak amma kazand?ktan sonra da âhâr?n (ba?kas?n?n) kazand???yla me?gul olmayacak ve onunla kendisini k?yas etmeyecek. Yoksa kanaat, halk?n anlad??? gibi, günlük mai?etini temin ettikten sonra dükkân?n? kapatmak de?ildir. Çal??ma saatleri içerisinde ve kuvveti yetti?ince çal???r, r?zk?n? ç?kartmaya gayret eder. Kazand??? kendisine yetmezse “Buna da ?ükür!” der. Kendisine yetecek miktardan fazla kazan?rsa onlar? hay?r yere sarf eder. “Bana bu kadar yeter elhamdülillah!” deyip dükkân?n? kapatan ki?iye büyüklerimiz der ki: “Bu kanaat ve ?ükür de?ildir! Sen kanaatini göstermek istiyorsan kazan, kazan da ba?kas?na sarf et.” Cömertli?in tad?m alan ki?i kanaatin zevkine de eri?ir. Kanaati Cenâb-? Hakk’?n r?zas?na muvaf?k olarak tatbik eden kimse de cömert olma hâline eri?ir. Velhas?l, kanaatin manas? halk kat?ndaki kazançlarla de?il Hak kat?ndaki kazançlarla me?gul olmak ve ona gayret etmek, demektir. Ve gayretini Hakk için teksif etmektir. Bu ahlâka sahip olanlar ölme raddesine gelse Hakk’la i?i olmayan insandan bir nesne talep etmez. Ölümü göze al?r, alçak insana yüzsuyu dökmez. Hazret-i Ali Efendimizin buyurdu?u gibi. Kanaat sahibi dervi? ki?i açl?ktan ölme raddesine gelse yan?ndaki kulun ekme?ine elini uzatmaz. Zira Hakk’a teslimiyeti ve Hakk’tan ayr?lmama niyeti cömertlikle, kanaatle o kimsenin kalbinde öyle yerle?mi?tir ki bunu kaybetmektense, kal?b?n? dinlendirmeyi ye?ler. Zaten dervi?lik de kalple kal?b? birbirinden ay?rt etmek veyahut birbirine kar??t?rmamak hatta r?zaya uygun ?ekilde bunlar? tevhid etmek de?il midir?

Anla??ld? ki Mülhime makam?n?n en önemli s?fat?; gerek cömertlik gerek kanaat ve gerekse tevazu olsun neticede “Hakk’a teslimiyet” tir, vesselam! Bu makamda Hakk’a teslimiyeti bilmeyen öyle bir dü?er ki bu, Emmare’den ve Levvame’den dü?meye benzemez. Hakk’a teslimiyet de tevazuu, cömertli?i ve kanaati ister. Bunlar olmadan Hak, bir ki?iyi teslim almaz. Teslim olmayan ki?i salim olamaz, salim ve selâmette olamayan ki?iyse asla S?rat-i Müstakîm’de karar k?lamaz ve sabitkadem duramaz. Cenâb-? Hakk, bu makamdan aya?? kayarak dü?mekten muhafaza eylesin. Zira bu makam dervi?li?in art?k zahir oldu?u makamd?r. Nefis derekesinde olan, aya?? tak?l?r dü?er; be? metreden dü?er, on metreden dü?er amma, bir adam, ruh ve ceset beraber ruhun kanatlar?na tak?l?r da sonra o ruhun hâline bürünemezse, öyle bir dü?er ki, nefis öyle dü?meye takat getiremez. Bu dü?me de, aya?? tak?l?p dü?meye benzemez. An?n içün bu dervi?lik makam?na “Girme girme, ç?kma ç?kma” demi?ler. Cenâb-? Hakk sû-i ahlaktan (kötü huydan, kötü ahlaktan), hakîkate ermek niyetiyle olmayan taklitten, bizleri ve cümle sâliklerimizi muhafaza eylesin.

Azîz evlâd?m ?hsan Efendi, risalemin (mektubumun) ba??nda “yol uzun, menzil uzak, ömür ise çok k?sa” demi?tim. ??te bu mesafeleri kat etmek için laz?m olan ruh kanatlar? bu menzilde dervi? kimseye ihsan edilir. Cenâb-? Pîr Monlâ-y? Rûm Celâleddîn-i Rûmî Efendimiz’in buyurdu?u gibi, kim bu kendisine bah?edilen kanatlan ruh taraf?na yani Hakk’a bakan yönüne do?ru ç?rparsa Allah ona, kendi kudretinden ba?ka kanatlar ihsan eder. Talihi yaver gider. Amma kim ki bu kanatlar? nefis ve halk cihetine ç?rparsa neticede çamura bulan?r o kanatlar, s?rt?na yük olma belas?yla kar?? kar??ya kal?r. Yürüyen veyahut yerde sürünen için topra?a bula?mak ayr? bir dert, velâkin kanad? oldu?u hâlde çamura bula?mak çok ayr? bir derttir. Sonra, ibretle bakmaz m?s?n, ku?lar kanad?yla do?ar ama hemen uçabilir mi? Uçmay? bilen, ya annesinden ya babas?ndan talimi görmeden veyahut onlar yuvadan uçurmadan palazlanmaya kalkan yavru kendisini yerde bulur ve helak olur. Ya kendi kendisini yakar veyahut ba?ka mahlûka yem olur. Zaten mür?id sözü, ?eyh nasihati tam da bu makamda laz?md?r. Zira kanad? olmayana uçmak talim ettirilir mi? Amma gel gör ki kanatland???n? fark eden baz? kimseler mür?idane irtibatlar?n? kesmeye kalkar, kendi ba?lar?na da uçmaya heves ederler. ?imdi bu menzilde dervi?e laz?m olan Hakk’a teslimiyeti erbab?ndan talim etmektir. ??te bu makamdan dem vurup da bir mür?ide tâbi olmayan ki?iler için Hazret-i Niyazî-i M?srî buyurur ki:

Mür?id gerektir bildire

Hakk? sana Hakka’l-yakîn

Mür?idi olmayanlar?n bildikleri gümân (hata) imi?

Cenâb-? Hakk bizlere Kur’ân-? Kerîm ve Kelâm-? Kadîm’inde beyan buyurdu?u ra?idlerden olmay? ihsan eylesin. Vakitler hayr olsun; demler, safalar ziyade olsun. Allahu Azîm-ü? ?ân, ism-i zât? nuru ile kalbimiz, cümle eczâ-y? vücûdumuz pür nûr olsun. Ol Habibinin nuru ile de “nurun âlâ nûr” s?rr?na cümlemiz nail k?l?ns?n. Kalp gözlerimiz kü?ad, çera?lar?m?z rû?en, günahlar?m?z afv ve ma?firet, cümle ümmet-i Muhammed de her türlü âfâttan h?fz ü himaye ve emin k?l?ns?n. Allah’?n rahmeti, bereketi, hidâyeti ve inayeti sizlerin ve bizlerin daima üzerine olsun.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net