SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hadisi Tirmizî rivayet etmi?tir. Âhir zamanda öyle kimseler türeyecekler ki, bunlar dinlerini dünyal??a âlet edeceklerdir. ?nsanlara kar?? koyun postuna bürünmü? gibi yumu?ak ve güzel huylu görünürler. Dilleri ?ekerden bile tatl?d?r, ama kalpleri kurt kalbi gibidir.

Allahü Teâlâ bu gibi kimseler için ?öyle buyuruyor:

“Bunlar acaba benim sonsuz affedicili?ime mi güveniyorlar, yoksa bana kar?? meydan m? okuyorlar? Ululu?um hakk? için, onlara öyle a??r bir musibet verece?im ki, aralar?nda bulunan yumu?ak ba?l?lar ?a?akalacaklard?r.” (Tirmizî)

Salât ve Selâm O’na olsun ki, durumumuzu ne güzel ifade etmi?tir. Dünya yava? yava? insanl???n aya?? alt?ndan kaymaktad?r. Hiç kimsenin umurunda de?il. Etraf?m?zda olan hadiselerden, dönen dolaplardan ibret alan var m?? Neden bunlar ba??m?zdan eksik olmuyor diye soran var m?? ?nsan ba??bo? b?rak?lmad???na göre bu kadar vurdumduymazl???n?n manas?n? anlamakta zorlan?yoruz.

Bu hadis üzerinde fazla yorum yap?labilir. Ama birkaç kelime de ilave edecek olursak deriz ki; hadis-i ?erif istikbalde olacak çe?itli olaylar? haber vermektedir. Aman mü’minler âgâh olsunlar, dikkat etsinler. Âhirete haz?rl?kl? olsunlar, hasbelbe?er, i?ledi?imiz günahlardan nadim olal?m ve kurtulu?a erelim. Me’sur dualar?, yani Peygamber’den nakledilmi? dualarla dua edelim. O halde hadiste aç?klan?yor ki;

1. Baz? türediler, dinlerini de?i?tirecekler.

2. Dini dünyal?k i?lere âlet edecekler.

3. Bu bozuk t?ynetli nankörler sahtekâr olacaklar. Yumu?ak ve güzel huylu görünümünde, koyun postuna bürünmü?, i?leri bozuk… Kalplerinde her türlü kötülük, günah, dü?manl?k, kin, haset, kan ak?tma, zina, fuhu?, kumar, içki, faiz yeme gibi kötülükler kol gezecektir.

4. Hitabetleri güzeldir, kendilerini e?itmi?ler, pürüzsüz konu?an, ikna edici, her türlü sahtekârl?klar?n? örten bir tav?r söz konusudur.

Dil deyip geçmemek lâz?md?r. Yaln?z bu demek de?ildir ki, Müslümanlar?n, özellikle ?slâm’? tebli? edenlerin, âlimlerin, hocalar?n, ?eyhlerin kulland?klar? dili kötü kullans?nlar, vuzuhla bir meseleyi anlatmas?nlar.

Dil insanlar?n anla?ma vas?tas?d?r. Bunu her Müslüman iyi kullanmal?d?r. Hitabet kaidelerini bu dildeki ?iirleri ve edebi eserleri iyi bilmeli. Gerekti?inde ba?ka dillerdeki edebi eserlerden istifade edip konu?malar?n? bir gül bahçesi gibi süslemelidir.

5. Ve nihayet Cenâb-? Allah’?n merhameti de kullar?na çok geni? olmas?na ra?men O’nu da suiistimal etmemelidir. Ondan gizli hiçbir ?ey olmad???na, kalpten geçenleri bildi?ine, f?s?lt?lar? bile saklama imkân? hiçbir ferdin olmad???na göre…

6. Ve Cenâb-? Allah’a meydan okumaktan haber veriliyor. Bu kimin haddinedir! ?eytan bak?n isyan etti de ne oldu, yar?n ne olacak? Bunlar hep bellidir.

Cenâb-? Allah ihlas?m?z?, itikad?m?z? ziyade k?ls?n ve bizleri do?ru yoldan ay?rmas?n.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net