SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Duymak ve Dinlemek?
Ayşe DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 “Biz insan? kar???k bir nutfeden yaratt?k. Onu imtihan ediyoruz. Bu yüzden onu i?itici, görücü yapt?k.”[?nsân, 2]

Duyma, görme, hissetme ve anlama duyular? ile yarat?ld?k. Kur’ân-? Kerim’de birçok yerde gözler ve kalplerden önce kulaklardan bahsedilir.

Mü’minûn suresinin 78. ayetinde Rabbimiz buyuruyor:

“Sizin için kulaklar?, gözleri ve kalpleri yaratan O’dur. Ne kadar az ?ükrediyorsunuz!”

Kur’ân-? Kerim o kadar yüce ve mucizevî bir kitapt?r ki insan? hayretler içesinde b?rak?r. Ara?t?rmalar gösteriyor ki anne karn?nda bulunan embriyonun geli?im sürecinde önce iç kulaklar belirir, sonra da gözler olu?maya ba?lar. Yeni do?an bir bebek için i?itme duygusu, di?er fonksiyonlardan önce olu?ur. Ayetlerde geçen öncelik s?ras? bu yüzden çok dikkat çekicidir.

Çocuk, bir ailenin meyvesidir. O dünyaya geldi?i anda, haneyi bir ?enlik kaplar, bütün dikkatler ona odaklan?r. Anne-baba, bebe?in ilk ö?retmenleridir ve do?al olarak ona önce konu?may? ö?retirler.

Konu?mak, kendini ifade edebilmek, derdini söyleyip ona derman olabilmektir. Konu?madan duygular, bilgiler, sevgiler nas?l payla??l?r? Konu?mak bir ihtiyaçt?r. Ama a??r?s? zarard?r, ziyand?r. Konu?urken az ve öz konu?mak gerekir.

Cümlelerde kelime israf?ndan, mâlâyanîlikten vazgeçmeliyiz. ?fade etti?imiz her cümle Allah ile ba?lamal?, Allah ile bitmeli. Aksi halde, bo? konu?mu? oluruz. ?nsan bo? konu?up durur, sonra konu?tuktan sonra kalbe kasvet girer, bo? konu?tu?unun fark?na var?r ve derin bir nedamet duyar.

Her ne kadar konu?mak bir ihtiyaç ise, dinlemek de bir ihtiyaçt?r. Bir mecliste herkes ihtiyaçtan dolay? içini dökerse, susmadan konu?ur durursa, kaos ortam? olu?ur. O konu?ur, bu konu?ur, herkes ayn? anda konu?ur, ama kimse dinlemez. O yüzden derim ki, anneler babalar, çocuklar?na konu?may? ö?retirken, ke?ke dinlemeyi de ö?retselermi?...

Dinlemek her yi?idin harc? de?ildir. Çünkü dinlemek ne kadar pasif bir olgu gibi görünse de, asl?nda aktiftir. Dinlerken insan aktar?lan onca bilgiyi beynine i?ler, sonra onlar? kendi do?rular?na göre s?ralar.

?u da bir gerçektir ki herkes konu?mak ister, fakat dinlemeye gelince, kimse dinlemek istemez. Hâlbuki sen konu?tu?unda mutlaka bir dinleyen de oluyor. Yoksa kendi kendine konu?mu? olursun. O yüzden sorar?m, neden konu?urken bütün dikkatleri üzerimize çekmek istiyoruz da, insanlar?n konu?malar?na izin vermeyip, can kula?? ile dinlemiyoruz acaba…

Dinlemek diyorum, duymak demiyorum. Duymak sadece sesi alg?lamakt?r, dinlemek ise sesi anlamakt?r. Allahu Teâlâ nas?les-Semi‘ ismiyle gizli ve aç?k her ?eyi i?iten ve duyan, her ?eyden haberdar olansa, bizler de O’nun kullar? olarak Semi‘ ismiyle dinlemeliyiz kâinat? ve bütün canl?lar?.

Bir Müslüman karde?imizin bir derdi, bir sevinci oldu?unda, göz bebeklerine bak?p gönülden dinlemeliyiz. Nitekim âlemlere rahmet olarak gönderilen güzel Peygamberimiz biri konu?tu?unda ona tüm vücuduyla dönermi?. Beden dili ile bu ?u demektir:

“Ey sevgili insan, sen benim için de?erlisin, senin söylediklerini dinliyorum, sana önem veriyorum, seni Allah için seviyorum...”

Peygamberimiz bize her yönüyle en güzel örnektir, ?âir diyor ki; O konu?unca, rüzgâr bile susuyordu…”

Rüzgâr bile O’na sayg?s?ndan dolay? susuyordu. Bizler de müslim, gayr-i müslim demeden, her insana, insan oldu?u için ve yarat?lan? severiz Yaradan’dan ötürü, diyerek susup dinlemeliyiz...  

Bu yüzden derim ki, b?rakal?m sözlerimizle yar??may?. B?rakal?m laf kalabal???ndan, kelime israf?ndan, lüzumsuz söz sarf etmeyi de, can u gönülden dinlemeyi de ö?renelim...

4

18/09/2018 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

09/03/2018 Gülmek, Bir Nimet

4

29/10/2017 Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...

4

17/07/2017 Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man

4

21/02/2017 Ey Müzzemmil!

4

25/10/2016 Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...

4

09/03/2016 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

31/01/2016 Duymak ve Dinlemek?

4

30/07/2015 ??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)

4

26/02/2015 Nasihatler; Bo? Ver!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net