SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tohumu Ektik, Ç?kmazsa Toprak Utans?n!
Yalçın ALBAYRAK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Terbiye, bir nevi herhangi bir ?eyi kademe kademe, zamanla kemâline eri?tirmektir. Ki?ide bulunan, istenmeyen kötü hasletleri huylar? ondan ay?rmak, yok etmek, tekrar etmesinin önüne geçmektir.

Müslüman teslim olan ki?idir. Rabbine ve emirlerine teslim olur. Ancak nefs, ?eytan ve ?eytan?n avaneleri onu yaln?z b?rakmazlar ki teslimiyetinde daim dursun, kaim olsun. Teslim oldu?u Allah’?n (c.c) kurallar?na muhalefet için elinden ne gelirse yapar her iki dü?man da…

Namaz?n? k?ld?rmamaya veya h?zl? h?zl? k?ld?rmaya, orucunda gev?ek davranmas?na, zekât? verse de istemeye istemeye vermesi gibi daha birçok oyunlar ederler insana.

??te Cenab-? Allah’?n (c.c) istedi?i, emretti?i güzellikleri lay?k?yla yerine getirebilmesi için mü’minin manen terbiye görmesi, ibadetlerin inceliklerine riayet edebilmesi elzemdir. Yoksa namaz k?larken türlü dü?üncelerle akl?n? çeler ?eytan aleyhilla‘ne.

Meczuplardan biri camiye girer. Ama oturmaz, merakl? ve ?a?k?n gözlerle etraf? süzer, dolan?r ve h?zla ç?kar gider. Az sonra s?rt?nda ba?lanm?? odunlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza ba?lamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Ama s?rt?ndaki odunlarla güç bela bitirir namaz?n?. E?ilip kalkt?kça yere dü?en odunlar, ç?kard??? ses vs. derken, tabii cemaat de rahats?z olmu?tur bu durumdan. Nihayet biter namaz. Herkes k?p?rdanmaya, adama söylenmeye ba?lam??t?r bile. ?mama kadar ula??r sesler. ?mam yakla??r bu zat?n yan?na ve der ki:

- O?lum böyle namaz m? olur, s?rt?nda odunlarla, sen ne yapt?n? Hem kendini hem de çevreni rahats?z ettin bak, bir daha namaz k?lmaya yüksüz gel olur mu?

Bunu duyan meczup melül-mahzun, ama manal? bir bak??la sorar:

- Âdetiniz böyle de?il mi?

- Ne âdeti? der Hoca. Cemaat da toplanm??, merak ve ?a?k?nl?kla olay? izlemektedir o s?ra. Der ki meczup bu kez:

- Hocam ben namaz k?lmak için girdim camiye, ?öyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere bakt?m, gördüm ki herkesin s?rt?nda bir ?eyler var. Zannettim ki adet böyledir, ben de ?u odunlar? yüklendim geldim.

“Harâbât ehlini hor görme zâkir, defineye mâlik viraneler var.”

Manevi terbiye bir kâmilin e?li?inde yap?l?r. Niye yap?l?r? Ki?inin ibadette ve ya?ay??ta i?in özüne vak?f olmas? için. Manen terbiye al?nca ne olur ki?ide? O vakit insan her ?eye hakikat nazar?yla bakar. Namaza durdu?unda, Rabbinin huzuruna ç?kt???n? anlar. Oruç tutu?unda, nefsinin heva ve isteklerini dahi iyi görebilir. Her amelinin, fiilinin özüne vak?f olur insan.

Peki, bu terbiyeyi nas?l yaparlar? Öncelikle kalbini ilahi nurlarla y?kanmas? için her terbiyeciler kendi usulünce evrad okutup, tesbih verirler o ki?iye. Ki Cenab-? Allah’? (c.c) ans?n da kalbi ona yakla?s?n. Öyle ya ayr?k otlar?n? bahçeden temizlesen de kökü topraktad?r.  Üstten kes kes yine ç?kar. Kaplar bütün bahçeyi. Kökünden ç?karmak gerek ki bahçe temizlensin.

Bunun için evradla ibadetle me?gul edilir. Böylece bol bol sulan?r ki?inin gönül bahçesi.  Ama ?unu göz ard? etmemek gerekir. Alt?n de?erli oldu?u gibi sahtesi de çoktur. Elinde ibrikle gezen, ama ibri?i bo? olan sahte bahç?vanlar oldu?unu da unutmamak gerekir.

Ard?nda baz? imtihanlara tabi tutarlarm?? o ki?ileri. Ki kemâli arts?n sa?lamlans?n. Marangozlar da?dan kesilen a?açtan hemen masa, sandalye yapmazlarm??. Neden? Çünkü a?açta su var. Önce kestikleri a?ac? marangozhanenin bir kö?esinde bekletirlermi? kurusun diye. A?ac?na göre suyu ç?kana kadar. Suyu ç?kmadan e?ya yapsa bir süre sonra yamulur, e?rilirmi? o e?ya.

Bunun gibi manevi e?itim alan ki?iyi tesbihle me?gul edip bekletirlermi? ki içinden dünya suyu(sevgisi) ç?ks?n. Sonra ona baz? görevler verirlermi?,  imtihana tutarlarm?? kemali art?s?n diye. 

Celal ve cemal ile terbiyeye tutarlarm?? ki?iyi. E?er dayan?kl? ise celal ile terbiye ederlermi?. “Celal ile terbiye dervi?in kemaline sebeptir” demi?tir erenler. E?er yumu?ak, naif yarad?l??l? ise cemal ile terbiye ederlermi?. Bu e?itim topra?a at?lan bir tohum mesabesinde ola ki tohum topraktan ç?ks?n ba? versin büyüsün geli?sin.

Efendi Hazretleri bir sohbetinde, “Tohumu ektik. Ç?kmazsa toprak utans?n!” [Abdullah Demircio?lu, ?ifai Sohbetler]demi?lerdi.

Bir manevi yolcu haber göndermi? yol göstericisine: “Ben yol alam?yorum, olam?yorum. Benim için dua etsin” diye. Cevab? ?öyle alm??: “Meyve ne bilir olup olmad???n?, onu ancak bahç?van bilir.”

Bunun gibi yeise kap?lmadan, usulü bozmadan, sa?a sola tak?lmadan çal??mak gerek.

Yunus Emre hazretlerinin dedi?i gibi;

Dervi? ba?r? ta? gerek

Gözü dolu ya? gerek

Koyundan yava? gerek

Sen dervi? olamazs?n.

 

Olmak için varl???ndan bo?al ki seni doldursunlar. Neyle doldururlar? Hakk ile. Neyle oldururlar? Çile ile, imtihan ile. Be? vakit namaz k?lmadan, Cumaya gitmeden olmad??? gibi, her gün kendini bir kö?eye çekmeden, haftada bir zikrullaha gitmeden olur mu? Suya sabuna dokunmadan temizlik olur mu? Sabunu (tesbihi) ele sür, suyu (feyzi) üzerine dök ki elin (kalbin) temizlensin.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) hadis-i ?erifinde ?öyle buyurmu?lar:

“Temizlik imandand?r.” [Müslim, Taharet/1; Darimî, Vudû/2; Müsned, 5/342,344; Aclunî, Ke?fu'l-Hafâ/291]

Vesselam.

4

18/09/2018 Allah (c.c) Dostlar?n?n Duas?

4

09/03/2018 Toplanmak ?çin Da??lmak Laz?m!

4

29/10/2017 Tasavvuf Okullar?

4

17/07/2017 Â??k Molla Rahim (ks)

4

21/02/2017 Aman Allah??m Aman, Zaman Âhir Zaman!

4

09/03/2016 Ç?kar Postu Aradan, Kals?n Seni Yaradan!

4

31/01/2016 Tohumu Ektik, Ç?kmazsa Toprak Utans?n!

4

31/10/2015 Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan ?im?ekler Gibidir
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net