SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allah (c.c) ikbal günlerini insanlar aras?nda nöbetle?e evirip çevirir. Bolluk y?llar?n? k?tl?k seneleri, k?tl?k dönemlerini bolluk devirleri takip eder. ?nsanlar?n her döneme haz?rl?kl? olmas?, dü?enin yan?nda, yak?n?nda ve yard?m?nda bulunmas? gerekir. Nitekim Asr-? Saadet’teki hicrette karde?lik ve yokluk zamanlar?ndaki dayan??ma, bunun en güzel örne?idir.

Kur’ân, hicrette vatandan ve evlattan imanî bir gaye ile geçip ba?ka bir yurda göçenlere kucak açan, onlarla evlerini, yuvalar?n? ve imkânlar?n? payla?an; hatta kendilerinin ihtiyaç duymas?na ra?men di?erkâml??? seçen ensar? “îsâr” lafz? ile sena etmektedir:

“Yurtlar?n? muhacir Müslümanlara haz?rlay?p iman sahibi olan ensar Müslümanlar?, kendi yurtlar?na göç eden muhacirleri severler ve onlara verilenden sad?rlar?nda bir kayg? duymazlar. Kendilerinin ihtiyac? olsa bile, onlar? kendilerine tercih ederler (îsâr). Nefsinin h?rs?ndan korunan böyleleri gerçek felaha erecek olanlard?r.”[Ha?r Sûresi, 59/9]

Peygamber Efendimizin (s.a.s) olu?turmak istedi?i toplumun nas?ll???n?, zaman? saadetlerinde olu?turdu?u sahâbiler toplumundan ç?karabiliriz. ?nançta tevhid, toplumda uhuvvet yani karde?lik esast?r. Dolay?s?yla Efendimizin (s.a.s) gerçekle?tirdi?i ?slâm toplumu, s?n?rlar? ?slâm iman? ile çizilmi?, din karde?li?i ilke ve hukukuna dayal? karde?ler toplulu?udur. “Mü'minler karde?tirler” [Hucurât Sûresi,49/10]âyeti ve “Müslüman Müslüman?n karde?idir” [Buhârî, Mezâlim/3; Müslim, Birr/58]  hadisi bu yap?n?n tespitini yapmaktad?r.

 

“Müminler Ancak Karde?tir.”

Buayetten hareketle ?slâm toplumunun karde?lik ilkelerini Peygamberimiz (s.a.s) ?öyle aç?klamaktad?r:

Mü'minleri, ayn? binay? in?a eden tu?lalar ya da bir vücudun uzuvlar? gibi de?erlendirmek ve hiçbir mü'mine bu?z etmemek, arkas?ndan konu?mamak, iftira etmemek, g?ybetini yapmamak, sû-i zanda bulunmamak, karde?lik hukukuna ayk?r? hiçbir davran?? sergilememek, ac?lar? hissetmek, payla?mak ve gidermeye çal??mak…

 

?ki Kere Karde?lik Ahdi Yap?ld?.

Kur’ân-? Kerim’de ve hadis-i ?eriflerde karde?lik ile ilgili verilen mesajlar çerçevesinde birbirimizi sevmedikçe gerçek mü’min olamayaca??m?z belirtilmektedir. ?slâm karde?li?ini bu do?rultuda en iyi anlayan neslin, ahlakça faziletlerin zirvesinde olan sahabeler oldu?unu görmekteyiz. Efendimiz (s.a.s)  iki kere karde?lik ahdi gerçekle?tirmi?tir. Bu uygulamalardan birincisinde Mekke’deki Kurey?li zenginlerle baz? azatl? köleler, ikincisinde ise hepimizin bildi?i gibi ensar ve muhacir karde? ilan edilmi?tir.

Ensar ve muhacir karde?li?i tarihimizde müstesna bir karde?lik örne?idir. Mallar?n? mülklerini b?rakarak Allah (c.c)  yolunda hicret eden muhacirlere, evlerini ve gönüllerini açarak kar??layan ensara en güzel rütbenin Kur’ân taraf?ndan “ensar” ismi tak?lmak suretiyle verildi?ini ve nice hadis-i ?eriflerle de ensar?n taltif edildi?ini görmekteyiz.  Ensar ve muhaciri rahmetle anmam?z gerekti?i ?u ayet-i kerimeden aç?kça anla??lmaktad?r:

“?lk muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar var ya... ??te onlardan Allah raz? olmu?tur. Onlar da Allah’tan raz? olmu?lard?r.” [Tevbe Sûresi, 9/100]

 

Onlar Karde?lik E?itimini Efendimizden Ald?lar.

Müslüman olmak için önce ?slâm karde?li?ini iyi anlamam?z, nefsimizden ödün vermemiz, özverili olmam?z, fedakâr olmam?z gerekmektedir. Bir gün Hz. Ömer bir kurban kesmi?ti, kurban?n bir k?sm?n? bir fakire gönderdi. O sahâbî “benim bugün yeme?im var” dedi ve almad?. Sonra ba?ka birisine gönderdi, o da; “durumu daha kötü olanlar vard?r onlara götürün” dedi, almad?. Böylece bu et birkaç evi dola?t?ktan sonra ilk götürüldü?ü eve yeniden götürüldü.

Karde?lerini kendilerinden fazla dü?ünen bu insanlar melek de?ildi; bunlar da insand?. Üstelik cahiliye karanl???ndan yeni ç?km??lard?. Ama Kur’ân ve Sünnet e?itiminden geçmi?lerdi. Onlar Efendimizin (s.a.s) dizinin dibinde yeti?mi?lerdi. Orada bir saat kalan, alaca??n? al?yordu. Karde?lik, dostluk, arkada?l?k orada ö?reniliyordu. Efendimizin (s.a.s)  gönüllerine i?ledi?i sevgi rahmet ve ?efkat sayesinde o insanlar bamba?ka bir insan oldular.

Suffa Ashâb?’ndan derman? kesilen birisi Rasûlullah'a (s.a.s) gelip halini arz etti. Peygamberimiz de (s.a.s) onu zevcelerine gönderdi. Mü’minlerin anneleri, “evimizde sudan ba?ka bir ?ey yok” diye beyân-? i'tizâr ettiler. Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.s):

“Kim bu aç? yeme?ine ortak eder?”diye ashâb?na sordu. Ensar'dan bir ki?i aya?a kalk?p: “Ben” dedi ve suffal? misâfiri al?p evine götürdü. Evinde e?inden “çocuklar?n?n yiyece?inden ba?ka bir ?ey bulunmad???n?” ö?rendi. Sofray? kurup lâmbay? yakt?ktan sonra yeme?i sofraya koydular, Yeme?e ba?lay?nca ev sâhibi kandili düzeltiyormu? gibi yaparak ????? söndürdü. Sâdece misâfirin yemesi için ortam? karartt?. Kar?-koca yiyormu? gibi yapt?lar. Misâfir güzelce karn?n? doyurdu. Onlar aç sabahlad?lar. Sabah olunca ev sâhibi, Allah Rasûlü'nün (s.a.s) yan?na gitti?inde ona buyurdu ki:

“Bu gece Allah sizin hareketinizden memnun oldu ve hakk?n?zda ?öyle buyruldu:

Onlar kendilerinde yoksulluk olsa bile karde?lerini öz canlar?ndan üstün tutarlar.” [Ha?r Sûresi, 59/9]

 

Karde?lik Meselesi Ümmet ?uuru ?le Anla??l?r.

Allahü Teâlâ “Erkek kad?n bütün mü'minler (tevhîdde) birbirlerinin velileridirler” [Tevbe Sûresi, 9/71]  buyurmakla mü'minlerin tevhîdde birle?mek sûretiyle hem dünya ve hem de âhiret i?lerinde birbirlerinin yard?mc?s? olmalar? gerekti?ini ifade etmektedir.

Dine hizmet etmek ancak ve ancak bütün ?slâm âlemindeki Müslümanlar?n ayn? gaye etraf?nda birle?ip ayn? duygularla ?slâm’? ve ?eriatlar?n? her türlü tehlikeden korumak ve zafere ula?t?rmakla mümkündür. Bu gayeye ula?ma hususunda Cenâb-? Allah insanlar?n günde be? defa mescitlerde bir araya gelmelerini ve haftada bir defa camide toplanmalar?n?, senede iki defa bayram münasebeti ile bir mekânda cem olmalar?n? ve ömürlerinde bir defa da hacc vesilesiyle bütün beldelerden gelip Beytullah'?n etraf?nda birle?ip Arafât’ta hep birlikte vakfeye durmalar?n? ümmet bilincinin olu?mas?nda vesile k?lmaktad?r.

Müslümanlar kendi aralar?nda Allahü Teâlâ'n?n emretti?i ?ekilde birle?miyor ve Allah'?n gösterdi?i yolun hâricinde bir yol takip ediyorlarsa, Allah muhafaza buyursun, zilletin çukuruna yuvarlanm??lar demektir.  Bu minvalde “Allah'tan korkun ve birbirinizin aras?n? düzeltin” [Enfâl sûresi, 8/1]  ayeti Müslümanlar?n aras?n?n bulunmas?n?; “... Birbirinizle nizâla?may?n! Sonra içinize korku dü?erek devletiniz elden gider” [Enfâl sûresi, 8/46]ayeti ise birbirlerine muhalefet ettikleri takdirde elbette ki aralar?nda anla?mazl?k ve mücadelenin ortaya ç?kaca??n? ve birli?in sa?lanamayaca??n? ifade etmektedir.

Bütün bu aç?klamalardan anla??lmaktad?r ki ?slâm ‘ümmet bilinci’ni ku?anmam?z? ve Müslümanlar?n birle?mesini bizlere sorumluluk olarak yüklemektedir. Karde?li?in gerçekle?mesi ümmet anlay???, Müslümanlar?n birli?i ile mümkündür. Karde?lik, dünya Müslümanlar?n?n birle?mesi ile gerçekle?ir. Dolay?s?yla karde?lik meselesini sadece ferdî/ ki?isel olarak de?il ümmet bilinci çerçevesinde de ele almam?z gerekmektedir. Kendi kö?esinde yaln?z ba??na ?slâm’? ya?amakla ?slâm karde?li?i gerçekle?mez. Müslümanlar bu ?uura ermedi?i müddetçe Allah’?n r?zas?n? kazanamazlar.

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net