SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hakk yolunda karde?im, pir yolunda s?rda??m, nur-i çe?mim (gözümün nuru), halda??m, pek k?ymetli ?hsan Efendi o?lum,

“es-Selâm kable’l-kelâm”mucibince (sözden evvel selâm -hadis-i ?erif) Cenab-? Hakk’?n selâm?, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Muhabbetli ve pek gayetli ?hsan Efendi o?lum, Vahdet-i Vücud, cüzz, küll, vahdet-i ?ühud gibi mevzular sizin de nakletti?iniz gibi sadece ham sofular?n a?z?nda dola?an sözler olmaktan ç?kt?. Art?k avam dahi bu gibi mevzularda fikir beyan etmeye ba?lad?lar. Allah sonumuzu hayreyleye. Evvelâ size laz?m olan tedbir ?udur ki:

?lmi olmayan, hâl yoluna sülûk etmeyen, ö?renmek için de?il iddia için soru soran ki?ilerden uzak durunuz. Lâkin yanl?? konu?malar?na da müsaade etmeyiniz.

F?kh-? Ekber’in (?mam-? Azam Ebu Hanife v.767) ve Emâli Kasidesi’nin (Siracuddin Ali bin Osman el-U?i el-Fergani v.1173) ?erhini okumakla isabet buyurmu?sunuz. ?lâveten baz? özel malumat? size nakletmekle bu hususta yard?mc? olmaya çal??ay?m.

Evlâd?m, ?unu bil ki Allah Teâlâ, ha?a Allah’l???n? kimseye vermez. Kullar?na kendinden tecelli eder, fiiliyle, s?fat?yla onlardan gözüktü?ü tasarruflar? vard?r amma neticede buna mazhar olanlar dahi bu nev’i halleri asla kendilerine râci k?lmam??lard?r ve k?lamazlar da.

Bütün gözüken cüzler Cenâb-? Rabbü’l-Âleminin eseridir ve bilhassa insan o bütünden (Küll’den) eser ta??r. Yani cüzler Küll’dendir. Amma bu cüzlerin mecmuu (toplanm?? hali) bir tane küll yapmaz. ??te bu mevzuda yan?lanlar?n ekserisi buradan hataya dü?erler. Sonra Allah Teâlâ âlemlerden müsta?nidir. (Âlemlerden münezzehtir, ihtiyac? yoktur.) Fakat âlemler ve cümle mevcudat asla ve kat’a Cenab-? Allah’tan müsta?ni ve münezzeh de?ildir, O’nsuz olamazlar.

Baz? kimseler “Bu âlem hayal âlemidir, misal âlemidir; bizler de rüyada gibiyiz dolay?s?yla hiçbir ?ey göründü?ü gibi de?ildir, e?yan?n hakikati vard?r. Sen e?yada kalma, hakikatine nazar et!” gibi sözleri birbiriyle kar??t?rarak, Hakk ile bat?l? kar???k göstererek, kendilerini aldatmakla kalm?yorlar, ba?kalar?n? da aldat?yorlar. Öyle kimselere, zerre kadar insaflar? var ise ?u sorular sorulmal?:

Bu âlem hayal âlemi bile olsa sen buradaki hayat?nla mukayyet (kay?tl? ve ba?l?) oldu?un müddetçe bal gibi de bu âlemden mesulsün! Bu âlemin emirleriyle ve halleriyle memursun hatta mahkûmsun. Ne zaman sözle de?il hâl ile müsta?ni olursun, o zaman bu sözlerin bir k?ymeti olabilir. Öteki türlü bu demlerden bahis açmak gevezelikten ba?ka bir ?ey de?ildir. Sonra daha evvel de zikretti?im gibi e?er böyle olmasayd? hiç Hz. Allah güne?e, aya, geceye belli zaman ve mekâna, bu âleme ait e?yaya yemin eder miydi? Demek ki kul olarak haddi ve hududu a?mamal?y?z. E?yan?n zâhirini bilmeden bât?n?n? bildi?ini iddia etmek, meyvenin daha kabu?unu görmeden tatt???n? söylemeye benzer. Birazc?k zikretmekle, birazc?k da kitap okumakla kendini “oldum, maksudumu buldum” iddias?nda bulunanlar?n hali aynen böyledir. Ki?i kullu?unun zirvesine bile kadem bassa yine onu Allah Teâlâ’n?n ?eraiti ihata eder. (içine al?r) S?rât-? müstakimden ayr? dü?emez. Rasulullah (sav) Efendimiz bu dünyadan göçmeden evvel hastal?ktan bayg?n dü?mesine ra?men yine de namaza gayret etmedi mi?

Ki O Zât-? Âli’nin Duha vaktinin güne?i gibi âlemlere nurlar saçan mübarek vechine Cenab-? Hakk yemin etmi?tir. R?zay? ilahiye mazhar, e?yan?n hakikatine a?ina ve agâh olan Hz. Fahr-i Âlem böylece gayret edecek, ibadeti terk etmeyecek, sonra baz? zavall?lar e?yan?n hakikatine erdik deyu gafletle ibadet ve taatten dü?ecekler, bir de bu sefih hallerini evliyaullah?n yoluna ve sözüne dayand?rmaya kalkacaklar. Bu hal ki?iyi dünyada da ahirette de maskara eder.

Evlâd?m, hâs?l?, tarikat yolu görmek yoludur. Ki?i görmeden ve gördü?ünü mür?idine sormadan bu mevzularda lafla gevezelik etmemeli. Gördü?ü de kendisine kalmal?. Zaman? geldi?inde anlatmas? gereken k?sm? ve ?ahs? kendisine gösterilir. Ba?kalar?n?n gördükleriyle de me?gul olup oyalanmamal?. Vakit ve ömür k?sa, menzil ise gayet uzak. Oyalanmak ve mâlayani ile me?gul olmak için ahmak olmak laz?m. “Men arefe nefsehu, fekad arefe Rabbehu” diye buyrulmu?tur. Yani “Kim nefsini bildi, Rabbini bildi” manas?na gelen bu ulvi sözü de yanl?? ?erh ediyorlar. Burada ki?iye laz?m olacak ilk ?ey, nefsinin aczini bilmesidir. Yoksa “Rabbin tecellileri tamam?yla nefsindedir.” demek de?ildir. Evlâd?m unutma ki Hz. Allah zât?, s?fat? ve fiilleri itibariyle ancak yine Allah ile bilinir. Mür?id, bu bilmenin önündeki perdeleri kald?ran ki?iye denir. Senin kavrad???n ve senin “Budur!” dedi?in ayr?d?r. Sensiz ve bensiz “O”nun tecelli etmesi ayr?d?r. “Sen, ben” dedi?in mahlûktur. “O” ise Hâl?k-? Zülcelâl ve’l-Cemâl, ve’l-Kemâl’dir. Bunlar? anlamayanlar, vahyin kendisine geldi?ini zanneden vahiy kâtibi gibi huzurdan, Nazar-? Rahmani’den dü?en ki?i gibi olurlar. Cenâb-? Hakk muhafaza eyleye.

Füsûsu’l-Hikem (Muhyiddin ibni Arabi v.1240) bahsine gelince, evlâd?m, malumat olarak belki okuman faidelidir. Fakat ?unu unutmayas?n ki: orada okuduklar?n dahi Hz. ?eyhu’l-Ekber’in kendi mü?ahedesi yani kendisine göre olan tecellileridir. Bu nev’i eserler ancak seyr-i sülûkunu tamamlam??, kâmil mertebesindeki zevât için mütalaa sahas?d?r. Yoksa de?il cahillerin daha tahareti bilmez gafillerin okumas?, orta halli dervi?lerin bile okumas? münasip de?ildir. Dervi?lerin, baz? sohbetlere giderken ve baz? kitaplar? okurken mür?idlerinden ayr?ca izin almalar? icap eder. Buna riayet etmez sonra da yolu sarpa sararsa kendi dü?en a?lamas?n.

Pirde?im, evlâd?m ?hsan Efendi, ?eyhinize bizden bahsetmi?siniz ve onunla konu?amazsan?z rüyalar?n?z? bana yazabilece?inizi söylemi?. Daha evvelce size arz etmi?tim. Rüya ?eyhin namusudur. Ancak müsaade ederse ba?kas?na anlatabilir. Siz de bu nutku haklam??s?n?z (sözü yerine getirmi?siniz) ki ilk önce izninizi sonra da rüyan?z? yazm??s?n?z. Edebe riayetiniz bizi dil?âd eyledi. (Gönlümüzü ho?nut eyledi)

Yazd???n?z rüyaya gelince Rasûlullah (sav) Efendimiz ile beraber Hz. Ebû Bekir Efendimiz’i görmeniz in?allah bu yoldaki sadakatinize i?aret ve beraberlerindeki Hz. Ömer Efendimiz’den Bakara sûresinin o ayetlerini dinlemeniz bu yolda sizin muhafaza edilece?inize ve in?allah ileride bu yolun âdab ve erkân?n? ba?kalar?na da ö?retecek mür?id olaca??n?za i?arettir. Ma?allah, Bârekallah! ?unu da arz edeyim ki:

Gençli?imde ayn? esmâ ile me?gul iken fakire de benzer bir mana gösterilmi?ti. Zaten tarikat piri ona derler ki, kendisi bu dünyadan göçse de yolunu takip eden sâliklere (dervi?lere, talebelere) hep ayn? s?n?flarda ayn? dersleri okutur. Di?er rüyada gördü?ün o zâtlar çekti?in esmâdan hâs?l olan meleklerdir. Sana gösterilen o büyük mele?in ad? Necmeddin’dir. Bir nice zaman farkl? farkl? ?ekillerde yine kendisiyle görü?eceksin. Bu s?rr? ba?kalar?na if?â etmeyesin. Ham sofular “Rüya var m?d?r yok mudur?” diye tart???p dursunlar, Ehl-i tarik dersini ve talimini yapmakla me?gul yani tarikat görmek demektir. Vesselâm.

Zikrullah ve devrandan sonra cismen hararetin artmas? tabii bir haldir. Bu hararet geçsin deyu su ve me?rubat içmek do?ru de?ildir. Kendili?inden geçmesi makbuldür. Bedenen de bu nev’i hararet zuhûr etti?inde me?rubat içmek zararl?d?r. Bir müddet sonra zikrullahtan sonraki hararet hali de sizden al?nacak, farkl? bir hal verilecektir in?allah. O hal gelene kadar sâir vakitlerinde de dilin kuruyuncaya kadar salavat-? ?erife çekmeye gayret et. Bunun  bereketi ve s?rr? devam edince sana ke?folacak in?allah.

Hakk Teâlâ’n?n zikriyle dillerimiz ve nefislerimiz kurusun. Kalplerimiz ve gönüllerimiz nurdan p?narlarla dolsun. Habibinin zikriyle ruhlar?m?z co?sun, demler, sâfalar ziyâde olsun. A?kullah ve a?k-? Resûlullah ve muhabbet-i evliyâullah an be an ziyâde olsun. Dualar ve niyazlar indallah makbul ve hatta mergup k?l?ns?n. Allah Teâlâ’n?n selâmeti, afiyeti, bereketi ve rahmeti sizin ve sevdiklerinizin ve mü’minlerin üzerlerine olsun. Âmin.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net