SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Müslümanlar olarak bizlerin Kur’ân-? Kerîm ile â?ina olmam?z daha küçükken ba?lar. Do?unca ilk defa kulaklar?m?za ezan okunmu?tur. Annelerimizin babalar?m?z?n a??zlar?ndan ilk duydu?umuz ?eyler Kur’ân-? Kerîm’in ayetleri olmu?tur.

?lkbaharda ku?lar?n c?v?l c?v?l ötü?ü gibi bizlerin köyümüzde, ?ehirlerimizde, mahallelerimizde cami imamlar?n?n kar??s?na geçip ilk heceledi?imiz sözler Kur’ân-? Kerîm’in mübarek laf?zlar? olmu?tur.

Akl?m?z erer bir ya?a geldi?imizde hastalar?m?z?n ba??nda Kur’ân-? Kerîm’in okundu?unu gördük. O zaman bunu o çocuksu dü?üncelerimizle anlamaya çal??t?k.

Sessiz bir gemi gibi, misafirhane olan ?u dünyadan omuzlar üzerinde ta??nan tabutlar?n durak yerleri olan kabirlerde, üzerlerine serin serin topraklar örtülürken Yâsînler okundu?unu ibretlerle gördük.

Do?u?umuz Kur’ân’la ba?lay?p, ölü?ümüze kadar muhtaç oldu?umuz Kur’ân-? Kerîm…

??te ona her an ve her zaman muhtac?z. Bu yaz?m?z?n da konusu bu;

Be?eriyetin ihtiyaçlar? ve Kur’ân-? Kerîm…

Kur’ân-? Kerîm Cenâb-? Allah’?n kelâm?d?r. O kitab?n büyüklü?ünü de yine en iyi o anlatmaktad?r.

“Ne yücedir O Allah ki, bütün âlemlere bir nezir olsun diye kuluna furkan? indirmi?tir.”(Furkân sûresi, 1)

Bu indirili? hemen bir anda olmam??t?r. Kur’ân ayetleri yava? yava? zaman ve zemine göre peyderpey nazil olmu?tur.

?sterseniz buna k?saca bir göz gezdirelim.

Cenâb-? Allah’?n birçok Peygamberlerine gönderdi?i Mekke ?ehri ve bu ?ehir de ilk mabed olarak tesis edilen Kâbe. O devirde içi putlarla dolu.

Her yerde oldu?u gibi ?ehirde de huzur kalmam??. Ahlâks?zl???n her çe?idi mevcut olan bu peygamberler ?ehri, kendisini bu rezaletten kurtaracak olana ba?r?n? açarak intizar etmektedir.

?mandan mahrum olan insan?n ne kadar acayiple?ti?ine bak?n?z!

Kâbe’de 360 tane put ve bu putlara kurtar?c? bir ilâh gözüyle bak?p tap?nan bir sürü insan!

Bu zavall?lar?n hallerine ac?yan, gülünç vaziyetlerine ibretlerle bakan bunun için geceleri uykular? kaçan ve senenin muayyen günlerinde bir ayl?k inzivaya çekilen Hz. Muhammed (s.a.s.)…

O ma?arada ibadetle me?gul olur, ibadetten sonrada tefekküre dalard?. Böyle bir halde iken O’na Cebrail (a.s) gelerek “Oku!” demi?, O da titrek bir sesle“Ben okuma bilmem!” demi?ti. Bunun üzerine melek onu kucaklay?p ?öyle yukardan a?a??ya takati kesilinceye kadar s?kt? ve tatl? bir ahenkle:

- Oku, dedi.

- Ben okuma bilmem, diye cevap verdi. Sesin sahibi yine ayn? ?ekilde onu ba?tan a?a??ya bir s?kt?ktan sonra,

- Oku, dedi. Üçüncü defas?nda:

- Ne okuyay?m, deyince mele?in sesi yükseldi.

“Oku, yaradan olan Rabbinin ismiyle oku! O, insan? kan p?ht?s?ndan yaratt?. Oku, kalemle ö?reten Kerîm Rabbin a?k?na oku! O insana bilmediklerini ö?retti.”(‘Alak sûresi, 1-5)

Hz. Peygamber de ayn? kelimeleri tekrarlad?. ??te Yüce Kitab?m?z?n ini?inin ba?lang?c? böyle olmu?tur.

Kur’ân’?n tabiriyle e?ref-i mahlûk olarak yarat?lan insano?lunun birçok ihtiyaçlar? vard?r. Yemeye, içmeye, dinlenmeye, neslini devam ettirebilmesi için evlenmeye ve insanlar?n aras?nda muamelelerini sa?l?kl? biçimde yürütmeye muhtaçt?r.

Bu sebepledir ki hayat ile Kur’ân’?n s?k? münasebetleri vard?r. Dünyada insanca ya?amak isteyenler, kalplerini ve kafalar?n? Kur’ân’?n nuruyla nurland?rmak mecburiyetindedirler.

?nsan?n ?u sorulara cevap vermesi lâz?md?r.

* Bu cihan nedir, buraya nereden ve ne için geldim?

* ?u ömrün hakikati ve mahiyeti nedir, bunun sonu ne olacakt?r?

* Ba?lar?m?za niçin ölüm f?rt?nas? kopuyor. Toprak alt?na yap?lan bu sevkiyat?n manas? nedir?

* Hakiki saadete götüren ve bunu temin eden ?ey nedir?

* Yani, kimin nesiyim, nas?l ya?amal?y?m, ne için ölmeliyim?

 

?nsanlar?n ihtiyaçlar? ba?l?ca iki çe?ittir.

1. Maddi ihtiyaçlar, bedene ait olanlar

2. Manevi ihtiyaçlar, ruha ait olanlar

 

?nsan bu ihtiyaçlar?n? tatmin etmek ister. Bu bak?mdan tatmin olunma keyfiyyeti, insan?n ilk ve son hayat ihtiyac?d?r. Çünkü insan için hakiki saadet aklen, hissen ve bedenen tatmin olunmas?nda gizlidir.

Ak?llar itikadî hakikatlerle, hisler ahlaki güzelliklerle, bedenler ?er’i ahkâm nurlar?yla itmi’nan kazan?r.

Bu Kitâb-? Mübîn insanl???n her ihtiyac?na cevap verecek bir özelli?e sahip olarak indirilmi?tir. ?çinde bulundu?umuz ?u ortamda ?ikâyet edilen hususlar çok olmas?na ra?men, ?u k?sa yaz?m?zda sadece bir kaç?na i?aret ederek Kur’ân-? Kerîm’in getirdi?i çareleri görelim.

 

 

Anar?i Ve Adam Öldürmeler

Dinimiz insana ayr? bir yer ve k?ymet vermi?tir. Ba?kas?n?n kan?, mal?, namusu her türlü tasalluttan korunmu?tur.

1. Anar?i, adam öldürmek

2. Faiz

3. Al??-veri?te do?ruluk, birbirini aldatmamak

4. Zina, ahlâks?zl?k

5. ?çki, kumar

6. ?yi kom?uluk münasebetleri tesis etmek

7. Yalan iftira ve dedikodu

 

Kur’ân-? Kerîm tilavet etmek, Cenâb-? Allah’a yakla?t?ran en sevimli ibadetlerden olup okuyan?n bundan gerekti?i gibi bir fayda temin edebilmesi için baz? âdâblara uymas?, güzel s?fatlarla bezenmesi laz?md?r.

Bunlar da:

1. Gusül abdesti olmas? icap edenin gusletmesi, abdesti olmayan?n abdest almas?gerekir. Abdestsiz olan?n ezberinden okumas?nda veya aç?k bulunan Mushaf’a elin de?dirilmeden okunmas?nda bir beis yoktur.

Cünüb olan erke?e ve hay?z olan kad?na Kur’ân-? Kerîm okumak haramd?r. Velev ki bir ayet bile olsun okunamaz. Yaln?z bunlar?n Kur’ân-? Kerîm’e el de?dirmeden sadece bakmalar? caizdir.

2. Misvak kullanmak. A??zlar Kur’ân-? Kerîm okunan mahaller oldu?u için temiz tutulmal?d?r. Efendimiz (s.a.v.):

“Sizin a??zlar?n?z Kur’ân okumak için yollard?r. O yollar? misvak ile temizleyin”buyurmu?lard?r.

3. Kur’ân okurken k?ble cihetineyönelmek ve en iyi elbisesini giymek, güzel kokulardan sürünmek, hu?u ve vakar içinde oturmak. Ama bir kimsenin ayakta okumas?, yürürken okumas? da caizdir.

4. Kur’ân okudu?u yer gayet temiz olmal?d?r.

5. Kur’ân okumaya“eûzu besmele” ile ba?lamas?.

6. Okurken yorgunlukalametlerinden olup, Kur’ân okuma ne?esine mâni olan esneme gibi bir hal zuhur etti?inde tilâveti kesip, esnemesini beklemelidir.

7. Her ayetin emir ve nehiylerinde gizli olan ince manalar? tedebbür ederek, içine sindire sindire okumak. Bu esnada nefsini muhasebeye çekmesi, onu k?namas? ve zelil görmesi.

Bir rahmet ayeti geçince sevinerek Cenâb-? Allah’tan rahmet ve merhamet dilemelidir. Bir azap ayeti geçince kalbi yumu?amal?, korkmal?, titremeli,  o azaptan Cenâb-? Allah’a s???nmal?d?r.

Dua ile ilgili ayet geçince tazarru dua etmeli... Ve bunun gibi Kur’ân-? Kerîm’de geçen di?er hususlara göre münasip olan tavr?n? almal?d?r. Ayetlerden ö?üt almak için, onlardaki manalar? dü?ünmek ve daha iyi anlamak gayesiyle ayetlerin tekrar tekrar okunmas? da müstehabd?r.

8. Okurken hu?û’ubozmamak, gözya?? dökmek ve korku içinde olarak kalbin huzur içinde olmas?n? sa?lamak, Kur’ân’a hürmete mâni olacak hareketlerden, gülmek, zaruret olmadan tilâveti kesmek gibi durumlardan sak?nmak gerekir.

9. Tilâvette teenni ile tertil üzere okuyup tecvide riayet ederek, kelâm?n manas?n?n bitti?i yerlerde durmak, manay? tamamen ters çevirecek, bozacak duru?lardan sak?nmal?d?r.

10. Güze bir sesle, teganniye kaçmadan okumak.

11. Kur’ân’? dinleyenlere gelince onlar da Kur’ân’a kulak vermelidirler. Gürültü pat?rt? yapmadan ondaki ince manalar? derinden derine dü?ünmelidir. Çünkü Cenâb-? Hakk “Kur’ân okundu?u zaman can kula?? ile dinleyiniz ve susunuz. Umulur ki siz (bu sayede) merhamet olunursunuz.” (A‘râf, 204)

Kur’ân dinlemek de t?pk? okumak gibi bir ibadettir. Dinleyeni Cenâb-? Allah’a yakla?t?r?r ve sevap kazanmas?na sebep olur.

Kur’ân-? Kerîm’in bu yüce i?aretlerinden istifade edebilmemiz için, onu böylece âdâb?na riayet ederek okumam?z lâz?md?r. Yoksa Âkif’in de dedi?i gibi;

?nmemi?tir bu Kur’ân bunu hakk?yla bilin

Ne mezarl?kta okunmak ne de fal bakmak için.

 

Kur’ân-? Kerîm ve ?lim

Kur’ân-? Kerîm k?yamete kadar insanlar?n ihtiyaçlar?n? kar??layacak olan bir kitap olmas?ndan dolay?d?r ki, içerisinde birçok ilmi hakikatlere i?aret olunmu?tur:

“Ya? ve kuru ne varsa apaç?k bir Kur’ân’da vard?r.”(En‘âm, 59)

Ama ?unu unutmamak lâz?md?r ki, di?er peygamberler gibi bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) fennî gerçekleri ö?retmek için gönderilmemi?tir. Kur’ân-? Kerîm de her çe?it ilme ya aç?ktan ya da kapal? olarak i?aret edilmi?tir. Ama o bir fen kitab? da de?ildir.

Ya? ve kuru her ?eyin Kur’ân’da mevcut oldu?undan bahisle bir ki?i, âlim bir zata ?unu sorar.

- Kur’ân’da ya? ve kuru her ?ey var diyorsunuz. Peki, öyle ise ekme?in nas?l yap?laca??n?, ununa ne kadar su kat?l?p nas?l pi?irilece?i vs. hususunda bir ayet var m?d?r? Âlim ki?i:

- Evet, vard?rder ve “E?er bilmiyorsan?z bilenlere sorunuz.” (Enbiyâ, 7) ayetini okuyarak soru sahibini çok güzel bir ?ekilde susturur.

Dünyaya ait baz? i?ler vard?r ki, bunlar? insan çal??makla, akl?n? kullanmakla elde eder. Nitekim hurmalar? a?? yaparak iyi mahsul ald?klar?n? söyleyen sahabilerin bu durumunu ö?renen Peygamberimiz onlar? bundan menetmi?, ertesi y?l meyvelerin azl???ndan ?ikâyet ettiklerinde ise eski yapt?klar?n? yapmalar?n? emrederek ?öyle buyurmu?tur:

“Sizler dünya i?lerini benden daha iyi bilirsiniz.”

?lim ve fen; aletlerin yard?m?yla, tecrübe ve mü?ahedeye dayan?larak yap?l?r. Bazen tesadüflerin veya daha münasip bir tabirle tevafuklar?n yeni yeni bulu?lara, icatlara, ke?iflere hay?rl? ilmi hakikatlere vesile oldu?u bir gerçektir.

??te bundan dolay? Kur’ân-? Kerîm bir kimya kitab?, bir fen kitab? de?ildir. O vahiy ile gelen ak?l ile bilinip bulunamayacak olan hususlar? bildirir. Böylece insanlara yeni yeni ufuklar açar. ?çindeki emirleri tutanlara iki dünya saadetini bah?eder.

?nsan? dü?ünmeye te?vik eder. Yer ve gökler hakk?nda, onlar?n nas?l yarat?ld?klar? hakk?nda dü?ünmeye sevk eder. Böylece onlar?n kör bir tesadüfün eser olmad??? gerçe?i dima?lara ve gönüllere nak?edilir.

“Onlar semâvât ve arz?n yarad?l???n? dü?ünürler.”(Âlu ‘?mrân, 190)

Bu tefekkür sonunda Ulu Allah’a ula??rlar ve ?öyle derler;

“Ey Rabbimiz Sen bunlar? bo?una yaratmad?n.” (Âlu ‘?mrân, 191)

Evet, O hiçbir ?eyi bo?una yaratmam??t?r.

Canl?lar?n hayatiyetini devam ettirebilmeleri için ?s?ya yani bir enerji kayna?? olan güne?e muhtaçt?rlar. Arz?n bu dev enerji kayna??n?n içinde her an binlerce hidrojen bombas? patlat?lmaktad?r. ?unu unutmamak gerektir ki, bir hidrojen bombas? bir atom bombas?ndan iki bin misli daha ?iddetlidir. Bu suretle meydana gelen muazzam enerjiden tam bizim ihtiyac?m?za göre ölçülmü? bir miktar? dünyaya muntazam olarak her gün ve bu vazifede hiç aksama olmadan yürütmektedir.

“Güne? de (bir alamettir)kendi mihveri etraf?nda muayyen bir vakit için hareket ediyor. Bu, aziz, her ?eye galip olan, alîm/her ?eyi bilen Allah’?n takdiridir.”(Yâsîn sûresi, 38)

Bu ayet güne? sisteminin yörüngede hareket etti?ini ve kendisi için tespit ve takdir edilen yörüngede seyretti?ini bize as?rlarca önce haber vermektedir. Bu Kur’ân’?n bir mucizesidir.

“Hiç ?üphesiz ki göklerin ve yerin yarad?l???nda gece ile gündüzün birbiri ard?nca geli?inde, insanlara yarar ?eylerle denizde ak?p giden gemide, Allah’?n yukardan ya?mur suyu indirip onunla arz? ölmü?ken diriltmesinde, yeryüzünde debelenen hayvan? yaymas?nda, rüzgârlar? de?i?tirmesinde, gök ile yer aras?nda müsahhar bulutlarda… ?üphesiz bunlarda ak?ll? olan kavim için elbette ayetler vard?r.”(el-Bakara, 164)

Kur’ân-? Kerîm’de kevnî ilimler dedi?imiz kâinata, varl??a ve bunlara taalluk eden hadislere, bu dünyada olup biten ?eyleri inceleyen ilimlerin hepsine i?aret eden ayetler vard?r.

Bunlardan maksat Cenâb-? Allah’?n büyüklü?ünü, kudretini göstermektir.

Bunlarla; inanmayanlar? imana, inananlar? da imanda itminana eri?tirmektir. Bunun için;

1. Kâinatta Cenâb-? Allah’?n halk ettiklerinden, uçsuz bucaks?z âlemlerden bahsedilmektedir.

“Allah O (büyük kudret sahibi)dir ki mahlûkat? ilk önce yaradan, onu (ba’s için) çevirip (ikinci defa) yapacak olan O’dur. Ve bu yarat???n ikisi de O’na çok kolayd?r. Yaratt??? göklerde ve yerde O’nun (mutlak kudretinin) âlî delili vard?r. Ve O mahlûkat? üzerinde en büyük hükümrand?r, yarat???nda tam bir hikmet ve maslahat vard?r.” (Rûm sûresi, 27)

“Sizi yaratt???m?z zaman bu birinci yarat?? bize güç mü geldi? (Hay?r) onlar belki yeni bir yaratmaktan ?üphededirler (ki kâfirler), biz öldükten ve toprak olduktan sonra m? yarat?laca??z? ?u tekrar yarat?? ak?ldan uzak bir iddiad?r demi?lerdir.”(Kâf sûresi, 15)

??te bu kâinattaki ?eylerin hepsi insano?lunun istifadesine sunulmu?tur. Onun emrine tahsis edilerek, ona musahhar k?l?nm??t?r. ?nsan bunlara bakarak akl?n? kullans?n ve istifade etsin.

Kur’ân’da birçok ayetlerin sonunda bak?n?z Cenâb-? Allah ne buyuruyor;

 

“Bunda akl?n? kullanan bir kavim için ayetler; ibretler vard?r.” (Nahl, 12)

Ayn? mana ?u ayetlerde de tekrarlanmaktad?r.

“Muhakkak ki bundan ‘bilen’ kavimler için ayetler, ibretler vard?r.” (Neml, 52)

Ayet, bilen bir milletin ibretleri anlayaca??na i?aret ederek, cahillerin bundan nasiplerinin olamayaca??n? beyan ediyor.

“Bunda dü?ünen bir kavim için ibretler vard?r.” (Câsiye, 13; Rûm 21)

“Bunda anlayan bir kavim için ayetler vard?r.” (Neml, 52)

“Bunda hat?rlayan bir millet için ibretler vard?r.” (Nahl, 13)

“Bunda ikan eden/kesin inanan bir kavim için ibretler vard?r.” (Câsiye, 4)

“Bunda iman eden bir kavim için ibretler vard?r.” (Rûm, 37)

Görüyorsunuz ki, Kur’ân-? Kerîm; ibret al?n, kâinata bak?n, dü?ünün, bilin, anlay?n, hat?rlay?n, ikan derecesinde imana sahip olun ve iman edin diye emrediyor.

??te bu emirler akl? susturmayan, aksine parlatan emirlerdir. Bunun neticesinde ferdi ilme haz?rlar. Fennin geni?lemesine sebep olur. Saniyede sevk eder.

Yine O ?öyle ferman ediyor:

“Biz sana Kur’ân-? her?eyi beyan için indirdik.”(Nahl sûresi, 89)

Ve...

“Biz Kitâb’da hiç bir ?ey eksik b?rakmad?k.”(En‘âm, 59)

Demek ki Kur’ân-? Kerîm’de bütün ilimler mevcuttur. T?pk? bir çekirde?in içerisinde o nebat?n bütün ?ekli mevcut ise Kur’ân’da da bütün ilimlerin nüvesi vard?r.

?bn-i Mes’ud (r.a);

“Kur’ân’da her ?eye dair ilim indirilmi? ve her ?ey beyan olunmu?tur”demi?tir.

Evet, Kur’ân insanlar?n ihtiyaçlar?na k?yamete kadar cevap verecek ?ekilde Cenâb-? Allah taraf?ndan gönderilmi?tir.

?slam dininde sonsuz bir merhamet, yarat?lm??lara ac?ma vard?r. Bugün insanl?k birbirine ac?may? unutmu?, kan?n? emercesine birbirine sald?r?yor, i?kence ediyor, birbirini yok etmek için her türlü zulmü mubah görüyor.

Harbler i‘lâ-y? kelimetullâh için yap?l?rd?. Muhasara edilen dü?mana ilk teklif onlar?n ?slam olmalar? hususu idi. Onu kabul etmedikleri takdirde vergi vermemeleri kendilerine teklif edilir, kabul etmedikleri takdirde sava? aç?l?rd?. Sava?ta kad?nlara, çocuklara, ihtiyarlara dokunulmazd?. Hatta öyle ki, meyval? a?açlar yak?lmaz onlara zarar verilmezdi.

Rasûlullâh Efendimiz de bunun için ?öyle buyurmu?lard?r.

“Ben, rahmet Peygamberiyim. Ben, harb Peygamberiyim.”(Ahmed ibni Hanbel, c.4, 395)

??te topyekûn be?eriyet Kur’ân’a ve onun içindeki emirlere ve nehiylere uymaya muhtaçt?r.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net