SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?man sahibi, dünyal?k adamlar aras?nda bir garip ki?idir. Zâhid olan, âhirette bir zavall? gibidir; çünkü onun arzusu âhiretin güzelli?i de?ildir, efendisidir. ?rfan sahibi ise, Zât-? ?lâhîden gayri her ?eyi bir yana atar. Baz? iman sahipleri dünyada bir zindan hayat? ya?ar. R?zk? dar de?ildir. Çocuklar? mal içinde yüzer; etraf?nda dola??r gülü?ürler. Ama kendi iç âlemi hüzün içindedir. D???ndan onlar gibi güler. ?çi ise kederle doludur.

O insan dünyay? kalbi ile bilir, ne oldu?unu anlar. Bu yüzden ona yol verir. Dünyan?n tümüne birden yol vermez, s?ra ile yapar. Birinci defa yol verir; bekler, baz? güçlüklerini yenebiliyorsa ikinci k?sm?n? da b?rak?r. Buna da güçlü oldu?unu anlay?nca üçüncüsüne geçer ve bir daha kalbine koymamak üzere yol verir. Bütün varl???n? öz âleme çevirir. Bu hâlinde samimidir. Samimiyeti sayesinde, Hakk Teâlâ’n?n nuru bir anda varl???n? sarar. Dünya ona:

“Beni niye b?rakt?n?” diye sorar.

“Bu gayet basit, senden daha iyisini buldum da, ondan...” deyince dünya bir daha sorar:

“Beni niçin b?rakt?n?” O da tekrar ?öyle der:

“Sen sonradan yarat?ld?n; fânisin, ömrün ölçülüdür. Sana bir suret verilmi?. D???n süslü, ama için bozuk. ?ç âlemin bir ba?ka. Onu anl?yorum. Seni terk etmemin yegâne sebebi budur.”

Bu anlay??la o irfan sahibi, marifetin asl?n? bulur, hür olur. Dünyada gezdi?i hâlde kalbini dünyadan al?r; bir garip ki?i olarak gezer. Zaman olur âhireti de b?rak?r, her ?eyi b?rak?r.

Art?k dünya o zâta hizmet eder. Dünyay?, bütün tebaas? ile hizmet eder görür, sevinir. Bu hizmetten daha fazla hizmet istemez. ?yi i?ler tutmak için dünyadan faydalan?r. Kafiyen ziynet e?yalar?na gönül kapt?rmaz. Hiç kimsenin yan?na süslü olarak gitmez. Sebebi ise kimsenin dikkatini üzerine çekmemektir. Bu arada tek gayesi, Yaratan’?n gözüne girmektir. Büyük zâtlar bir ?ahs? severlerse ona hediyeler ya?d?r?rlar, o bunu bilirdi. Ama esas maksad? hediye de?il bizzat efendisi idi. Efendisinin sevgisini kazanmak, onun yegâne sevdi?idir. Efendisi onu sevince her ?ey onun olur. Kendi varl??? için seçer, her ?ey olur. Kendi varl??? için seçer, ba?kalar?na vermez... O iman sahibi bunlar? iyi ö?renmi?tir.

Rabb’ine dön. Bütün kalbinle O’na ko?. Gelecek günü, geçmi?in yan?na b?rak. Yar?n?n gelmesini dü?ünme. ??lerini bugünde bitir. Yar?n, sabah oldu?unda, bu hayata veda etmi? olabilirsin.

Ey zengin, zenginli?in seni aldatmas?n. Yar?n, bütün mal?n telef olabilir; sen bir pula muhtaç fakir ki?i olabilirsin.

Her ?eyi b?rak, hâlen ba?l? oldu?un ?eylerin Hâl?k’? ile ol. O’na benzeyen yoktur. Kendini bo? ?eylerle avutmaya çal??ma. Seni O’ndan gayrisi sevindiremez. Peygamber (s.a.s) Efendimiz ?öyle buyurur:

“?man sahibi, Yaratan’?na kavu?uncaya kadar rahat yüzü göremez.”

Kullarla aran aç?ld??? zaman Hakk’la ho? olmaya bak; senin için seçti?ine itiraz etme. Hakk Teâlâ’n?n i?lerine sab?rla bakan çok hikmetli lütuflar?n? görür. Her ?ey sab?rla hallolur. Fakirlik hâline sabreden bir gün zengin olur. Fakirlik hâline sab?r, para kazanmak yolunda ç?kan güç i?lere dayanmakla olur. ?yi dü?ünülürse, peygamberlerin ço?u çobanl?k etti. Ve velî kullar?n ekserisi kölelik yapt?.

Herhangi bir kul, Allah için gönlünü engin k?larsa, o yükselir. Hakk için tevazu eden büyür. Aziz eden O’dur. Zelil eden O’dur. Yükselten ve yere bat?ran yine O’dur. Ba?ar? veren ve i?lerde kolayl?k gösteren yine O’dur. Ne yaz?k ki, biz O’nun yüceli?ine ermek için marifet sahibi olam?yoruz.

Ey yapt?klar? i?leri be?enenler, ne kadar cahilsiniz. O’nun ba?ar? yard?m? olmasa, siz nas?l o i?leri yapard?n?z? O size yard?m etmemi? olsayd?, ne oruç tutabilirdiniz, ne de namaz k?labilirdiniz. ?imdi, bulundu?unuz hâl, ?ükür makam?d?r; kendini be?enme makam? de?ildir. Kullar?n ço?u yapt??? ibadeti görür. Kullar?n övmesini bekler; ibadeti, dünyal?k toplamak için yapar. Bunun sebebi, nefsi ve bo? duygusu ile yapmas?d?r.

Dünya nefislerin sevgilisidir. Âhiret ise kalplerin... Aziz ve Celil olan Hakk ise, s?r âlemlerinin sevgilisidir.

Hükümler verildikten sonra, kalbinize yerle?ir. Evvelâ bir ?ey için hüküm verilir. Sonra, yerine gider. Hakk?nda bir hüküm verilmeyen hiç bir ?ey makbul de?ildir. Her hükmü ?eriat verir. Onda yer almayan ?eyleri yapmak, dinden sapmakt?r. Hakk Teâlâ’ya Kitab ve Sünnet kanad? ile uç, elini Peygamber’e vererek Hakk kap?s?ndan gir. Ak?l dani?mendin ve hocan O olsun. O’nun elini tutma; b?rak saçlar?n? taras?n. O’na taarruzu b?rak. Ruhlar âleminin terbiyecisi O’dur. Allah yolunu dileyenleri, o yeti?tirir. Bütün yolcular, ilk seferlerini O’na tahsis ederler. Salih kullar?n ?ah? O’dur.

Bütün hâli, makam? ve ruhaniyet hâllerini o büyük Peygamber (s.a.s) kullar aras?nda böler. Bu vazifeyi Hakk Teâlâ O’na vermi?tir.

Padi?ah taraf?ndan gönderilen hediyenin, kumandan taraf?ndan askere taksim edildi?i bir vak?ad?r.

Allah’? tevhid etmek bir ibadettir. Kullar? Hakk’a ortak ko?mak herkesin âdeti oldu. Sen âdeti b?rak, ibadete devam et. Âdeti y?karsan, senin için âdetlerin üstünde ?eyler zuhur eder. Gayretli ol. Yanl?? i?lere kar?? iyi duygu besleme, Allah Teâlâ da, seni o kötü ?eylerden korur.

?ç âlemini kötü hâlden al. Bugünkü peri?an hâlini iyiye tebdil et. Bunu yapmay? arzu etmedi?in zaman, Hakk Teâlâ seni bulundu?un hâlden zor kurtar?r.

Bir âyet-i kerimede ?öyle buyrulur:

“Allah hiçbir toplulu?un halini de?i?tirmez; ancak onlar hallerinde bir de?i?iklik yapmad?kça.” (er-Ra’d, 13/11)

Nefsini ve yarat?lm??lar? kalbinden ç?kar. Yerlerini Hakk Teâlâ’n?n varl??? ile doldur. Bu sayede sana tekvin s?fat? tecelli eder. Bu hâl gece namaz? ve gündüz orucu ile gelmez. Kalp temizli?i ve s?r safiyeti ile gelir.

Baz? büyükler ?öyle der: Oruç ve namaz, baz? yemekler için kullan?lmas? zarurî sirke ve ye?illik gibidir; tam g?da say?lmazlar. As?l g?da bunlardan ba?kas? olur ki, o ‘do?ruluktur.’ Oruç ve namaz her ?eyden önce var olmal?d?r. Ama yaln?z bunlar?n olu?u yeterli say?lmaz. Hiç bir zaman do?rulu?u elden b?rakma. Namaz ve orucunu do?rulukla k?larsan faydas? olur. Yeme?ini ye. Yeme?i ho? yemek için onu renklendirmeye bak. Sofran? güzel haz?rlarsan i?tahla yemek yersin.

Do?ru ol. Namaz?n? k?l, orucunu tut. Bunlar senin için ba? g?dad?r. G?dan? ald?ktan sonra her yan?n? nurda y?ka. Çünkü Hakk’a vas?l olma fasl? ba?l?yor. Ona haz?rl?k için iç âlemini, yani kalbini te­mizle. Bu arada hayli uzun yolculuk ba?layacakt?r. Ülkeleri katedeceksin. Sana hayli güç vazife verilecek. Bölgeler sana teslim olacak. Bir kulun kalbi saf ve temiz olursa ona verilmeyecek ?ey yoktur. Hak yak?nl???n? benli?inde duyan zât, yeryüzünün sultan? olur. O kul, halk? Hakk’a davete memur edilmi?tir. Onlar?n ezas?na sab?rla kar?? koymak vazifesidir. Hakk’a ve hakikate vak?f olan zât, yeryüzünde mevcut bat?l i?leri Hakk’a çevirmek için elinden geleni yapar.

O kul, halk? zengin etmek için mal da??t?r. O, bir kimseye iyilik yap?nca sonsuz zengin olur.

Onun kalbi hikmetlerle doludur. Hakk Teâlâ’n?n tecellisi, sâlih kullar?n?n kalbini donat?r. ?rfan sahibi kullar?n iç âlemlerinde hikmet ça?layanlar? co?ar. Ar? ve ilim denizinden kaynaklar geçer. Oradan kaynayan kaynaklar, ölü kalpleri diriltir. Hayata kavu?turur. Hakk’tan kaçan tenler, o ça?layan ve ?rmaklar sayesinde dirili?e erer.

Ey evlat! Haram yemek kalbini öldürür. Helâl yemek ise varl???na can katar. Bir lokma vard?r, kalbini karart?r. Bir lokma vard?r, derununa nurlar saçar. Bir lokma vard?r, yiyince dünyaya dalars?n. Bir lokma vard?r, yiyince bu âlemin ötesine geçersin. Ama bunlardan daha üstün bir lokma vard?r ki, onu yiyen dünyay? da âhireti de b?rak?r. ??te bu lokma seni tabiat?n Yarat?c?’s?na ula?t?r?r.

Haram yemek, seni dünya ile u?ra?t?r?r, hatalar? sevdirir. Mubah olan ?eyleri yemek, kalbi âhiret âlemine iter ve tâatla me?gul eder. Helâl yemek ise, Yaratan’a yakla?t?r?r. Bu yemekler irfan duygusu ile bilinir. Hakk Teâlâ için kalbinde irfan duygusu ta??yanlar, bunu benliklerinde sezerler.

Marifet kalpte olur. Defter ve kitaplarda olmaz. Bu marifet duygusunu Hakk Teâlâ verir. Kullar veremez. Bu duygunun kalbe yerle?mesi için Hakk’a ibadet etmek gerekir. Do?ru olmak ve do?rulu?u tasdik ettirmek irfan duygusunu arzulayan için çok önemlidir. Ayr?ca fâni varl?klar? kalpten atmak en lüzumlu bir i?tir.

Sen, yaln?z yemeyi, içmeyi vb. kötü arzular?n? tatmin etmeyi dü?ünmektesin. Bu durumda sana irfan sahibi olmak nas?l nasip olur ki? Kald? ki, yedi?in ve içti?ini nereden temin etmek zorunda oldu?unu bilmez olmu?sun.

Peygamber (s.a.s) Efendimiz bir hadîs-i ?erifinde ?öyle buyurur:

“Bir kimse ki, yedi?ini ve içti?ini nas?l elde etti?ini dü?ünmez, Hakk Teâlâ ona rahmet nazar? ile bakmaz. cehennemin hangi kap?s?ndan girerse girsin, dü?ünmez.”

Kâinatta var olan hiç bir ?eye kalbini ba?lama. Kalp yüzünü onlara tebessüm dahi ettirme. Seni Hak’tan al?koyan olmas?n. Halk seni al?p Hakk’tan kaç?nmas?n. Kullar aras?na pek girme. Yaln?z, kullar? iyiye ça??rmak için dilinin döndü?ü ve onlar?n anlad??? kadar konu?. Ufak tefek hatalar? olursa itiraz etme, idare et. Onlarla iyi geçin. Peygamber (s.a.s) Efendimiz buyurur ki:

“?nsanlarla iyi geçinmek sadakad?r.”

Allah’?n sana verdi?i iyi huylar? kullara da ö?ret. Sana verilen güzel ?eyleri onlara da ikram eyle. Onlarla iyi arkada? ol. Yumu?ak davran. Allah’?n kullar?na kar?? dik omuzlu olma.

Huylar?n? daima güzelle?tir. Bütün i?lerin Allah’?n emrine uygun olsun.

?nsanlar için iki önder vard?r; biri ilim, di?eri ise hikmet ta??r.

Kullar aras?ndan ç?kacak herhangi bir önder, ancak Hak kap?s? yak?n?na götürebilir.

Senin için, iki kap? vard?r; bunlar?n ikisinden de geçmen lâz?m: Hakk kap?s? ve halk kap?s?. Bunlara, dünya, âhiret kap?s? da denebilir. Birini di?erinden ay?rt etmek mümkün de?ildir. Yaln?z, evvelâ Hakk kap?s?, sonra halk kap?s? gelir. Birinci kap?ya geçersen, ikincisi kendili?inden aç?l?r. Kalbinden dünyay? atarsan ukba âlemine varabilirsin.

Hikmetler ta??yan öndere uyarsan, ilim deryas? sahibine gidersin. Hakk’a marifet sahibi olmak istiyorsan halk?n fâni varl???n? kalbine koyma.

Anlat?lanlar, derece derecedir. Biri di?erinin z?dd?d?r, iki z?t birle?emez. Bu z?tlar?n aras?n? birle?tirmeye yeltenme. Bo?una yorulursun; eline bir ?ey geçmez.

Kalp, Hakk’?n tecelli yeridir. Oraya, O’nun varl???ndan ba?kas?n? sokma. Dü?ün, melekler suret olan eve girmezler; Hakk Teâlâ putlarla doldurdu?un kalbine nas?l tecelli eder? O’nun gayri olan her ?ey puttur. O putlar? k?r ve kalbini temizle. O kez Hakk’?n tecellisini orada görürsün. Önceleri görmen kabil olmayan hikmetli ?eyleri görmeye ba?lars?n; yeter ki kalbin temiz olsun.

Allah’?m, raz? oldu?un ?eyleri yapmaya bizi ula?t?r.

“Dünyada bize iyilik ver, âhirette iyilik ver, bizleri ate? azab?ndan koru.” (el-Bakara, 2/201)

Âmin!

4

23/09/2018 Çingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkâr Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-? Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ûd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tâif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Âriflerin ?lâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saâdette Mescid-i Nebevî ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Ku?eyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanl? Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mür?id-Mürid-?lâhî A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvâl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aç?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latîfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayâs? ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdâr-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âi?e-i S?ddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lâdikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâs?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh??n (s.a.v.) Toplum ?çindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net