SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Kendisine mü?tâk olanlar?n damarlar?nda muhabbetini devr-i dâim ettiren kâinat?n ve cümle feleklerin müdevviri ve yegâne hâl?k? ve rabbi Cenâb-? Zü’l-celâl, ve’l-kemâl, ve’l-cemâl hazretleri’ne hamd û senâ olsun. Arz û semân?n nuruna mü?tâk oldu?u ve nuruyla devretti?i Nurun ala Nur Efendimiz Hazretleri’ne salât û selâm olsun. Bu nur ile zâhirimiz, bât?n?m?z cümle ecza-y? vücudumuz, kalbimiz ve benli?imiz pür-nûr olsun. Cenâb-? Hakk’?n selâm?, rahmeti ve berakât? sizin ve cümle mü’minlerin üzerine olsun.

 

Nurlu ve muhabbetli ?hsan Efendi O?lum, s?hhat ve âfiyet haberlerinizi ald?kça mesut oluyoruz. Hele merakta koymay?p haberdar etmeniz bizi ziyâdesiyle memnun etmekte, Cenâb-? Hakk da iki cihanda sizi memnun ve mesut eylesin.

Pek k?ymetli evlâd?m, Cenâb-? Hakk mübarek eylesin, ?eyhiniz elbette sizden memnun ki, seyr u sülukunuza muhabbetle dâim oldu?unuzdan, dördüncü esmâ ile sizi taltif eyledi. Dördüncü dairenin ehemmiyeti sizce malûmdur. Mür?idinizden veyahut rehberinizden me?k etmi?sinizdir. Lâkin birazc?k da sohbet ?eyhi olarak biz dahi malûmat verelim. Evvelâ hat?rlatmak lâz?m ki esmân?n artmas? her zaman iyiye alâmet de?ildir. Ancak siz istikâmet üzere devam etti?inizden bu hali iyiye yoruyoruz. ?n?allah siz de gördü?ümüz gibi olursunuz.

Muhterem evlâd?m, tarikatlar Allah ve Resûl yolunu muhabbetle me?k ettiklerinden bu me?klerini dahi Allah ve Resûl izninin haricinde yapmazlar. Yani tarikinde neyi talim ederlerse bil ki bir sebebe mebnidir (bir sebep üzere kurulmu?tur.)  Mesela tevhidi veya di?er baz? tesbihat? çekerken yapm?? oldu?un vücut hareketleri dahi ya Hz. Peygamber’in (s.a.s) fiilidir, ya O’nun tasdik etti?i fiillerdir veyahut Melâike-i Kirâm Hazerat?’n?n pirlere veya ?eyhlere bizzat talim ettirdi?i fiillerdir. Tarikin bât?n? (tarikatlar?n manevi, içyap?s?) ?öyle dursun zâhiri (d?? görünü?ü) bile muhakkak mânevi iznin veya ilham?n eseridir. Üzerine tekbirlenen (dua ile giydirilen) elbiselerin ?ekli, rengi, isimleri dahi mânâ ifade eder. Bunlar? ?unun için arz ederim ki: Maddi veya mânevi, zâhiri veya bât?ni her ne me?k edildiyse, verildiyse bunlara riâyet edesin, verilen emanetleri aziz tutas?n.

Dall? arakîyye olarak bilinen, sana tekbirlenen bu kisve-i evliyaullaha gelince… Dall? denili?inin zâhiren iki sebebi var. Biri: dall? demek destars?z (sar?ks?z takke) demektir. Yani dervi?e tekbirlenince lisân-? hâl ile i?aret edilir ki bu kimse tarikimizde sâd?k ve sâlih ki?ilerden olmaya gayret ediyor, kemâle eri?ecek. ?kincisi; dall? denilir zirâ Hâlveti Tarikat?’nda arakiyye (takke) ve tâc-? ?erifin (?eyhlerin ba??na giydi?i sar?k) tepesindeki dallar bu takkenin etraf?nda uzar. Yine bununla i?aret edilir ki, kendisine verilen feyzi ve manevi ilmi hayat?na tatbik ederek hâl olmas?na gayret ediyor. Dall? arakiyyenin i?aret etti?i manevi hususlar?n hepsini zikretmek epeyce uzun sürebilir. Velâkin muhtasar olarak (özetle) bir k?sm?n? zikredelim. Dall? arakiyyeyi giyen dervi?, be? vakit namaz?na muhabbetle müdavimdir ve hatta nâfile ile namaz?nda kâim ve dâimdir demektir. Bunu giyen dervi?, ?eriat, tarikat, hakikat ve mârifet kap?lar?na â?ina olmaya ba?lam?? demektir. Yine bu dervi?, dört mezhep imam?, dört büyük kutup gibi zatlar?n yolundan gitmekte ve onlardan feyiz almaktad?r demektir. Dall? arakiyyenin bir ismi de “ahiret tâc?”d?r. Böyle denilmesi sebebiyle dervi? kabre konuldu?unda bu takke ba??na giydirilir. Dall? arakiyye giyen ki?i “sâfi gümü? oldu” demektir. Gümü? derece bak?m?ndan alt?ndan sonra gelir. Yani denilmek istenir ki gümü?lükten alt?nl??a terfi edebilir. Dervi?in k?ymeti, manevi bâhas? ziyadele?mektedir ve bu durumdaki dervi?, safl??a ve kemale eri?meye namzettir. Evlâd?m gördü?ün gibi dall? arakiyye giymek, ba? üstüne takke giymekten ibaret de?ildir. Basit görene alelade muamele edilir. Buna hürmet edene hürmet edilir, hakikatinden haber verilir. Allah için tazim eden ve yine Cenâb-? Hakk’?n r?zas? için hürmet eden ki?iler daima kârdad?r. Asla zarar etmezler. ?nsan?n ba??na ne gelirse,(hürmet ve sayg?s? azald?kça) r?zadan uzakla?maktan gelir.

Cenâb-? Hakk’?n ihsan?na mazhar ?hsan Efendi o?lum, bize tevcih etti?iniz suallerin ancak bir k?sm?na cevap verebiliyoruz. Bunun sebebi ihmal de?il belki sizin ihsan?n?zla zaten hallolabilecek meseleler olu?undand?r. Di?er sualinizin cevab?na gelince evlâd?m, enbiyan?n, s?dd?klar?n, ?ehidlerin ve baz? sâd?k kullar?n cesetlerini yemek topra?a haram k?l?nm??t?r. Enbiyân?n (peygamberlerin) kabirleri onlara bir nev’i halvethane gibi olmu?tur. ?unu da unutmayas?n ki; ?ki cihân serveri ?mâmü’l Enbiya Hz. Muhammed (s.a.s) Efendimiz’in kabri bellidir. Di?er enbiyân?n hiçbirisinin kabri kat’i de?ildir. (Orada kabirleri oldu?u kesin de?ildir.)

??te peygamberlere yakîn ve varis olan zatlar derecelerine göre kabirlerinde cesetleriyle beraber durmaktad?r. Mesela Hz. Hamza Efendimizin (r.a) kabri, bulundu?u yerden su ç?karmak bahanesiyle ta??nm??t?r. ?imdi Hicaz yolcular?n?n ziyaret etti?i Uhud kabristanl???na nakledilmi?tir. Sahih tarih kitaplar?, sa?lam kaynaklardan bize aktard???na göre Hz. Hamza’n?n (r.a) kabri aç?ld???nda cesedinde en ufak bir bozulma olmad???n? hatta omuzlarda ta??n?rken mübarek aya??n?n bir yere çarpmas?ndan dolay? kanad???n? çok aç?k bir biçimde nakletmi?lerdir. ?imdi bundan ne olur denirse evlâd?m, neler olmaz ki! ?nsan?n, ilme’l yakin imana muhtaç olu?u gibi ayne’l-yâkin (gözle görme) imana da ihtiyac? vard?r. ??te bunlar? gördükçe ki?i dünyan?n geçici saltanat?na aldanmaz, ahiret saltanat?n?n sultanlar?n? görür ve oraya ra?bet eder. ?man? yâkine gelir. ?ehadet arzusu ile cihâd ?evki ile daima hizmette olarak bu mübarek zatlara ilhâk olmak gayesi ile ya?ar. Zaten bu mübarek zatlar da kendilerini a?k ate?ine, iman çera??na yakarak bizlerin yollar?n? ayd?nlatm??lard?r. Gören gözlere, i?iten kulaklara ve yapabilene a?k olsun! ?imdi anla??ld? ki Cenâb-? Hakk yoktan var etti?i gibi, öldükten sonra diriltece?i gibi, isterse cesedi de ibret-i âlem olsun diye çürütmeyebilir. Ayr?ca ibrette nasibi olanlar?n ?unu da görmesi laz?m ki: Allah yoluna sarf edilen bedenler hatta nefesler zâyi olma kanunlar?na ra?men kaybolup gidici ve zayi olucu de?ildir. Nefis makbul olur mu? Beden ve ceset makbul olur mu? Evet, olur. O cesedi ve bedeni Allah yolunda sarf edersen Cenâb-? Hakk da cennet kar??l??? senden onu sat?n al?verir. Bunun üzerine tefekkür ile sat?rlara s??mayan manay?, sad?rda bulacaks?n. Hakk Teâlâ ilmini müzdad eylesin, fehmini ve idrakini aç?k eylesin. Âmin.

Veliler yolda??, pirde?im, evlâd?m! Zikir esnas?nda vuku’ bulan hali zikrederek uzun mektubumuzu daha da uzamamas? için nihayete erdirelim. Evlâd?m vehim yapma, korkuya da kap?lma. Kendi kendine âsude (yaln?z) kald???ndaki halinden bahsediyorum. Yani kalbinin atmad???n?, nefes alamad???n?, dakikalarca bu halin devam etti?ini anlat?yorsun ya, i?te o hâl; zikir esnas?nda Cenâb-? Hakk sana ilham etmekte ki Allah’?n zikri ile daim ve kâim olanlar?n tabiat zincirlerine ve beden zindan?na ihtiyac? yoktur. Zira bunlar ve her ?ey Allah ile daim ve kâimdir. ??te sana gösterildi ki kalp sebeb-i hayat de?ildir. Nefes de öyle; vesile-i hayatt?r. Hayat?n kendisi de?ildir. Ki?i Allah zikri ile tatmin olsa ba?ka ?eye muhtaç de?ildir. Bir dem olsun sana bunu ya?atm??lar. E?er korkup endi?eye kap?lmasayd?n bu halin saatlerce devam edebilirdi. Fakat ?unu unutma ki: Zikrin baz? hallerini sevmek de ki?iyi maksattan uzakla?t?r?r. Yani ki?i zikirden kast?n? unutur. Bazen sadece zikrin lezzeti için tesbihatta bulunursun. Bu kötü bir ?ey de?ildir.  Zikirden garaz Cenâb-? Hakk’?n zât?d?r, vesselâm.

Senin kendince ya?ad???n  tecellilerin hepsi daha evvel de söyledi?im gibi sana aittir. Menzillerde oyalanmayas?n. Zira yolcu yolunda gerek…

Pek k?ymetli ?hsan Efendi o?lum, kelimeler birbirinin ruh hallerinden anlamayan insanlar için nas?l pek mana ifade etmiyorsa birbirine yak?n ruhlar aras?nda bile yazmak, konu?mak bir dereceye kadard?r. Konu?maktan, yaz??maktan maksat murada yak?nl?k içindir, Cenâb-? Hakk murad ve gayelerimizi r?zas?na uygun eylesin. Benim gönlümü ho? eyledi?in gibi Cenâb-? Mevlâ dünya ve ahirette senin gönlünü ho?nut eylesin. Kelimelere s??mayacak manalar?, senin ferasetine, irfân?na ve kalbine havale ediyor seni dahi Hudâ’n?n h?fz u eman?na havale ediyorum. Allah’?n rahmeti, bereketi ve selâmeti üzerlerinize olsun.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net