SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?öyle bir k?ssa anlat?l?r: Bektâ?î, Mevlevî’ye sormu?:

- Sizin h?rkan?z?n yenleri neden bu kadar geni? olur?Mevlevî:

- Ba?kas?nda gördü?ümüz kusurlar? gizlemek için,diye cevap vermi? ve:

- Ya sizin h?rkalar?n?z?n yenleri niye bu kadar dar olur? diye sormu?. Bekta?i de:

- Biz kimsede kusur görmeyiz de…diye cevap vermi?.

Evet, ba?kalar?n?n kusurlar?n?, hatalar?n? gizlemek, insanlar aras?nda yaymamak, if?a etmemek güzel bir ?ey, kusur ve hata görmemek ise daha da güzel. Onun için “kusur görenindir” denilerek kültürümüzde as?l kusurun, kusur sahibinde de?il, onu görene ait oldu?u belirtilmi?tir.

?nsanlar genellikle kendi hatalar?n?, kusurlar?n? görmezler, hep ba?kalar?n?n hatalar?n? görürler. Aynay? hiç kendilerine tutmazlar. Hep ba?kalar?n? ?slah etmeye, ba?kalar?n? düzeltmeye çal???rlar. Çal???rlar ama bunun hiçbir faydas? da olmaz. Çünkü insanlar, kendilerinin kusurlar?n?n ara?t?r?l?p yüzlerine vurulmas?n? sevmezler. Hele bir de ba?kalar?n?n kusurlar?n?, hatalar?n? ara?t?ranlar?n kendileri de kusurlu ve hatal? kimseler ise. ?nsanlar kendilerine yol gösterenlerin sözlerine de?il, i?lerine, bakarlar, hareketlerine, yapt?klar?na bakarlar. Onun için Ziya Pa?a bir beytinde ?öyle der:

Âyinesi i?tir ki?inin lafa bak?lmaz

?ahs?n görünür rütbe-i akl? eserinde

Bir ba?ka ?air de:

Söyletirsen dillerinde laf çok

Zerre kadar birisinde hâl yok

 

Bu gerçek yüce kitab?m?z Kur’ân-? Kerim’de ?öyle ifade edilir:

“Siz insanlara iyili?i emredip de kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Hâlbuki siz kitab? okuyup duruyorsunuz. Siz hiç akl?n?z? kullanm?yor musunuz?” [Bakara, 44]

Ayet-i kerimeden gayet net olarak anla??lmaktad?r ki;

a. Okuyup yazanlar, ilimden behresi olanlar, özellikle ilahi kitab? okuyanlar,

b. Allah’?n kendilerine bah?etmi? oldu?u ak?l nimetini kullananlar, böyle yapmazlar. Onlar kendilerini unutup da ba?kalar?na yol göstermeye kalk??mazlar. Kalk???rlarsa, etkili olamayacaklar?n?, gülünç duruma dü?eceklerini bilirler.

Asl?nda insan?n kendi kusurlar?n?, kendi hatalar?n? anlamas? ve itiraf etmesi bir fazilettir. Bu, ki?inin irfan?n?, olgunlu?unu ortaya koyar. Onun için “ki?i noksan?n? bilmek gibi irfan olmaz”denilmi?tir. Kâinat?n Efendisi bir hadis-i ?eriflerinde:

“Kendi kusurlar?, ba?kalar?n?n kusurlar?n? ara?t?rmaktan al?koyan kimseye müjdeler olsun!” [el-Fethu’l-Kebir, II, 48]buyurmu?tur. Fakat böyle kimseler san?ld??? kadar çok de?ildir.

Ba?kalar?n?n kusurlar?n? ara?t?ranlar unutmamal?d?rlar ki bir gün kendi kusurlar? da ortaya ç?kar. On be?inci yüzy?l?n büyük bilgin ve mutasavv?f ?airi Molla Câmi‘ ‘Baharistan’ isimli me?hur eserinde [s.133] ?öyle bir olay anlat?r:

Ebû Tâlib’in o?lu ve Hz. Ali’nin karde?i Akîl ile Muaviye b. Ebî Süfyân söyle?iyorlard?. Muâviye:

- Ey ?aml?lar! Allah’?n kitab?nda buyrulan“Ebû Leheb’in elleri kurusun ve kendisi kahrolsun” ayetiniduydunuz mu? dedi. ?aml?lar:

- Evet, dediler. Muâviye:

- Ebû Leheb, Akîl’in amcas?d?r, dedi.

Bu kez Akîl sordu:

- Ey ?aml?lar! Ayn? sûredeki “Ebû Leheb’in odun hamal? olan kar?s?...” sözünü duydunuz mu? ?aml?lar yine:

- Duyduk,dediler. Akîl:

- ??te o kad?n da Muâviye’nin halas?d?r, dedi.

Molla Câmi bunu anlatt?ktan sonra ?öyle ö?üt verir:

“Ak?ll? ki?i kendi kusuruna bakar, ba?kas?n?n ay?b?n? görmez. Senin olumsuzluklar?n? görmezden gelenin sen de kusuruna bakma.”

Bizim görevimiz ba?kalar?n?n kusurlar?n?, ara?t?rmak de?il, bilakis gördü?ümüz kusurlar?, örtmektir. Kur’ân-? Kerim bize bunu emretmekte, sevgili Peygamberimiz bizden bunu istemektedir. Nitekim Kur’ân-? Kerim’de:

“Birbirinizin gizli hallerini, kusurlar?n? ara?t?rmay?n?z!” [Hucurât, 12] buyrulur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de:

“Bir kul, di?er bir kulun dünyadaki kusurlar?n?, hatalar?n? gizler, insanlara if?a etmezse, Allah da k?yamet gününde onun kusurlar?n? gizler.” [el-Fethu’l-Kebir, II, 588]buyurmu?tur.

Tabii buradaki kusur ve hatalardan maksat, ki?inin kendisi ile Rabbi aras?nda olan hata ve kusurlard?r. ?nsanlara kar?? görevlerini ihmal edip, kötüye kullananlar, ba?kalar?n?n haklar?n? çal?p ç?rpanlar, kamuyu doland?ranlar konumuzun d???ndad?r. Dinen onlar?n kötülüklerini, haks?zl?klar?n? gizlemek gibi bir görevimiz yoktur. ??te bu manada: “?erli kimselere merhamet etmek, iyilere zulmetmektir.” denilmi?tir.

Kendi kusurlar?n? gören kimse, kötü bir durumla kar??la?t???, ba??na bir felaket, bir musibet geldi?i zaman, bunun sebebini ba?kalar?nda de?il, kendisinde arar, nerede ne eksiklik yapt?m da, ba??ma bu kötü durum geldi, der. Durumunu gözden geçirir, kendisine çeki düzen verir. Oysa insan genellikle böyle yapmaz, ba??na bir kötülük geldi?i zaman, kusuru hep ba?kalar?nda arar, tersi oldu?u, yani bir iyilikle kar??la?t??? zaman da kerameti hep kendisinde görür. Oysa Kur’ân-? Kerim bize bunun tersini söylüyor. Yüce Rabbimiz ?öyle buyuruyor:

“Ey insan, sana gelen her iyilik Allah’tand?r, ba??na gelen her fenal?k ise nefsindendir.” [Nisâ, 79]

Asl?nda kendi hata ve kusurlar?n? göremeyenler, kendilerini bilmeyen kimselerdir. Olgun insan her ?eyden önce kendini bilen kimsedir. Kendini bilemeyen kimse, hiçbir ?eyi bilemez.

Bir de kendi kusurlar?n? görmeyenler, genellikle kimseyi be?enmez, hep kendilerini över, kendilerinden bahsedilmesinden ho?lan?rlar. Bu da insan? kibre, büyüklenmeye, götürür. Kibir ise dinimizde büyük günahlardan biridir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hadis-i ?eriflerinde:

“Gönlünde zerre kadar kibir izi olan cennete giremez”buyurmu?tur. ?nsan kendisini övmemeli, ba?kas? onu övüp methetmelidir. Nitekim Kur’ân-? Kerim’de:

“Allah, sizi daha topraktan yaratt??? zaman ve siz annelerinizin kar?nlar?nda bulundu?unuz s?rada bile, sizi en iyi bilendir. Öyle ise kendinizi temize ç?karmay?n, övüp durmay?n. Çünkü O, kötülükten sak?nanlar? daha iyi bilendir.” [Necm, 32]buyrulur.

?nsan?n kendi kusurlar?n? görmesi, yüce Allah’?n ona bir nimeti ve lütfudur. Onun için ?mam Gazâlî ?öyle der:

“Allah kuluna bir iyilik dileyince ona kendi kusurlar?n? gösterir. Derin görü?lü ki?iye kusuru gizli kalmaz. Kusur bilinince tedavisi kolay olur. Fakat insanlar?n ço?u kendi kusurlar?n?n fark?nda de?ildir. Karde?inin gözündeki çöpü görür, kendi gözündeki odunu görmez.”

Hz. ?sa’dan ?öyle dedi?i rivayet edilir:

“Allah’? anmaks?z?n çok konu?may?n; sonra kalpleriniz kat?la??r. Kat? kalp ise Allah’tan uzakt?r, fakat siz bilmezsiniz. Siz tanr?larm??ças?na insanlar?n günahlar?na bakmay?n?z, kullar gibi kendi günahlar?n?za bak?n?z. Çünkü insanlar günahlara dûçar olur ve ondan kurtulabilir. Belaya u?rayanlara ac?y?n. Afiyetten dolay? da Allah’a hamdedin.” [Mâlik, Muvatta, Kelâm/8]

Her hususta bize örnek ve önder olan Allah Rasûlü (s.a.s) kimsenin hatas?n? ara?t?rmaz, gördü?ü hatalar? da kimsenin yüzüne vurmadan tatl? dille düzeltmeye çal???rd?. ?öyle ?öyle yap?ld???n? gördüm, bunlar do?ru ?eyler de?il, gibi genel ifadeler kullan?rd?.

Ba?kalar?n?n kusurlar?n? ara?t?ranlar, bilerek ya da bilmeyerek kendileri de kusur i?lemi? olurlar. Mevlana Hazretleri bunu zihnimize nak?etmek için Mesnevi’sinde ?öyle bir olay anlat?yor:

“Dört Hintli mescide girip namaza durdular. Bu s?rada müezzin geldi. Hintlinin biri, namazda oldu?unu unutarak ona:

- Ezan? okudun mu, yoksa namaza daha vakit var m?? diye sordu.

Öbür Hintli, namazda iken:

- Sus be dedi,söz söyledin namaz?n bozuldu. Üçüncüsü, ikincisine:

- Amca dedi,ne diye onu k?namadas?n, ö?üdü kendine ver, senin de namaz?n bozuldu. Dördüncüsü:

- Allah’a hamdolsun dedi,üçü gibi ben de kuyuya dü?medim.”

Mevlana bunu anlatt?ktan sonra ?öyle der:

Dördünün de namaz? bozuldu; ?unun bunun ay?b?n? söyleyenler daha da fazla yol yitirmi?lerdir.

Ne mutlu o ki?iye ki kendi kendinin ay?b?n? görmektedir. Kim ki birisinin ay?b?n? görürse, o ay?b? kendisinde bulur. Sende o ay?p yoksa da yine emin olma. Olabilir ki o ay?b? sen de yapars?n. Günün birinde o ay?p sende de meydana ç?kabilir.” [Abdülkadir Gölp?narl?, Mesnevi ve ?erhi, II, 425-426]

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net