SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Sünnetin Önemi
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

   Muhakkak ki hiçbir ilahî din, pe?in hüküm vermek suretiyle ne erkeklere ne de kad?nlara kar?? bir tav?r almam??t?r. K?yamete kadar Allah (c.c) kat?nda makbul din ?slâm’?n ise, böyle ters bir hükmünün olmas? dü?ünülemez.

Kur’ân-? Kerim’in emirleri var, yasaklar? var. ?nsanlar? en iyiye, en güzele do?ru yönlendiren buyruklar? mevcut. Bu dinin bize getiricisi son Peygamber (s.a.s) de hevâs?ndan konu?mad???na göre, O’nun fem-i saadetlerinden (mübarek a?z?ndan) dökülen sözlerde de bir yanl??l?k söz konusu olamaz. Kur’ân, Cenâb-? Allah’?n kelam?, hadisler Hz. Peygamberin a??zlar?ndan ç?kan sözler. Mana, Cenâb-? Allah’a (c.c) ait olup da sözler Peygambere ait ise, buna da “Kutsi Hadis” denilir. Ayr?ca sünnetin; kavlî, fiili ve takrirî sünnet olarak ayr?ld??? bilinmektedir.

Zaman zaman Kur’ân-? Kerim’de ve hadislerde hatalar arayanlara rastlamak mümkündür. Bunlar yan?l?yorlar, do?ru yapm?yorlar. Sevgili Peygamberimizin (s.a.s) ?slâm’?n ilk devirlerinde:

“Benden, Kur’ân’dan ba?kas?n? yazmay?n?z”1 emri mevcut idi. Daha sonralar?:

“Yaz?n?z, buradan (parma??yla a?z?n? i?aret ederek) hak sözden ba?kas? ç?kmaz”2 buyurarak, hadislerin yaz?lmas?na müsaade etmi?tir. Böylece hadîs-i ?erîfler haf?zalara nak?edilmi?, yaz?lm?? ve daha sonraki nesillere aktar?lm??t?r. Bu hadisleri nakleden sahabîler, tabiînler, etbau’t-tabiînler ?u tehdidin ne manaya geldi?ini gayet iyi biliyorlard?:

“Bana bile bile yalan söz isnat eden ki?i, cehennemdeki yerini haz?rlas?n.”3 ?u teb?irât? (müjdeyi) da gayet iyi anl?yorlard?:

“Söz duyup da, duydu?u gibi nakledenin Allah (c.c) yüzünü a?arts?n.”4

Bu titizlik ve anlay?? içinde O’nun mübarek sözleri bize kadar ula?t?. Hadisleri toplayanlar, râvileri içinden iyice tetkik etmi?ler, O’nun sözü olmadan, bir kelam?n O’nun sözü imi? gibi bizlere kadar gelmesini engellemi?ler ve bunun önüne büyük bir set çekmi?lerdir. Hadisleri ahad, mütevâtir, hasen ve zay?f gibi k?s?mlara ay?rm??lard?r. Bunun yan?nda uydurma olanlar için de:

“Bunlar hadis de?ildir, mevzuattand?r (iftira sözler), uydurma kelamd?r, bunlar?n hiçbir de?eri ve ehemmiyeti yoktur. Onlar? dü?manl?k için, dini tahrip maksad?yla veya ba?ka sebeplerle yapanlar?n cehenneme kadar yollar? vard?r, o ki?iler cehennemdeki yerlerini haz?rlas?nlar”, ikaz?n? yapm??lard?r.

Nas?l oluyor da Cenâb-? Allah’?n deruhiminde olan, a?z?ndan güller ç?kan, hak sözden ba?kas? dökülmeyen bir peygamberin mübarek hadisleri yeniden ay?klan?p temizlenecekmi?! Cehaletin bu kadar? da olmaz. Yaz?klar olsun! Biz dinimizi kimlerden al?yoruz? Demek ki, aman sevgili din karde?lerim çok dikkatli olal?m. Yedi?imiz içti?imiz ?eylere dikkat ediyoruz, bozuk g?dalar? yemiyoruz, e?er yersek rahats?z oluruz diyoruz ama dinimizi kimlerden ald???m?za niçin dikkat etmiyoruz? Veda hutbesinde:

“Size kad?nlar?n?za kar?? hayr? tavsiye ederim”5 diyen bir peygamber, hiç onlar? a?a??lay?c? sözler söyler mi? Cenneti analar?n ayaklar? alt?na koymu?, evlad?na baban?n bir hakk?na kar?? anneye üç hak vermi? bir din ve onun peygamberi nas?l kad?nlar? h?rpalar, onlar? a?a??layabilir? Demek ki:

“?? ehli olmayana verilince k?yameti bekle!”6 mucizesi tecelli ediyor.  Demek ki, k?yamete yak?n ilim kald?r?lacakm??, ilmin kald?r?lmas? da kitaplar?n kaybolmas? veya göklere ç?kar?lmas? de?ilmi?. ?lim adamlar?n?n, Allah (c.c) taraf?ndan halk?n içinden çekip al?nmas? imi?. Âlim ortada kalmay?nca, cahiller de âlim geçinen etiketli sözde âlim cahillere sorarlar. Zaten kendileri sapm?? olan bu sözde âlimler, soran cahilleri de yanl?? yönlendirip sapt?r?rlar.7 Çürük dallara, çöpe at?lm?? sap?k fikirlere tutunmayal?m!

Di?er taraftan cennet ve cehennemden bahsederken, bizleri uyarmak maksad?yla verdi?i haberler vard?r. Bu haberler, erkek-kad?n bizi uyarmak içindir.  Cennetin ve cehennemin kendisine gösterildi?i ve bunlar?n ço?unun kimlerden te?kil etti?ini haber veren hadisler gibi… Ayr?ca kad?nlar?n zay?f yarat?ld?klar?n?, onlar?n ruh yap?lar?n? belirten mübarek sözleri de vard?r. Buradaki haberler uyarma, marufa yönlendirme, ümmetini koruma, kol kanat germe mahiyetindedir. Verilen mü?ahhas haberler içinde hemen her cins ‘günahkârd?r, kötü özlüdür, asidir’ anlam?nda mana ç?kar?lamaz. Böyle yanl?? yorumlar yap?larak hadislerde kusur aranamaz. Bu çok yanl??t?r.

Geli?igüzel, ‘?u kesim incinir’ diye ‘ikaz ve tavsiye mahiyetinde olan hadisleri ay?klayal?m’ mant??? ile yola ç?kacak olursak, sadece hadisleri de?il Kur’ân-? Kerim’i, dolay?s?yla topyekûn Din-i Mübîn-i ?slâm’? tahrip ederiz. Buna da ?imdiye kadar kimsenin gücü yetmemi?tir, yetmeyecektir. ?u hadîs-i ?erîfe bakal?m.

Ebû Said el-Hudri’den (r.a) rivayet edildi?ine göre Peygamberimiz (s.a.s) ?öyle buyurmu?tur:

“Dünya tatl?d?r, ye?ildir, yani cazibdir; Allah (c.c) onu ba?kalar?ndan al?p size verecek ve nas?l amel edece?inize bakacakt?r. Binaenaleyh dünyadan ve kad?nlardan sak?n?n?z. Zira Beni ?srail’de ilk fitne, kad?n yüzünden ç?km??t?r.”8

Burada kad?nlarla ilgili Benî ?srail’den verilen bir haberde onlar? a?a??lamak yoktur. Tam aksine ümmete tesirli bir mesaj verilmi?tir. Örnekleri ço?altmak mümkün. Ama biz Kâfirûn sûresinin mealini vermekle bitirmenin, anlayanlara çok faydal? olaca??n? dü?ünüyoruz.

“Deki; ey inkârc?lar! Ben sizin tapt?klar?n?za tapmam. Benim tapt???ma da sizler tapmazs?n?z. Ben de sizin tapt???n?za tapacak de?ilim. Benim tapt???ma da sizler tapm?yorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banad?r.”

Sözlerin en güzeli Cenâb-? Allah’?n (c.c) kelam?, sonra da Peygamberimizin (a.s) mübarek hadisleridir.

 

 

1.      Müslim, 8/229.

2.      Ebû Dâvûd, ?lim/3; ?bn Hanbel, II, 162.

3.      Buhârî, ?lim/38; Tirmizî, Tefsiru’l-Kurân/1.

4.      Tirmizî, ?lim/7; Ebû Dâvûd, ?lim/10; ?bn-i Mâce, Mukaddime/18, Menâsik/76.

5.      Müslim, Hacc/47; Ebû Dâvûd, Menâsik/56; ?bn-i Mâce, Menâsik/84; Darimî, Menâsik/34.

6.      Zebidî, Tecrîd-i Sarîh, 12/201.

7.      Müslim, Hadis No: 4828; Ebû Dâvûd, ?lim/9; Tirmizî, ?lim/3.

8.         Müslim, Zikir/99; ?bn Hanbel, III, 22

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net