SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Kur’ân-? Kerimde hasetten bahseden baz? âyet-i kerimelerde Rabbimiz (c.c) ?öyle buyurmaktad?r:

“Ehl-i Kitaptan birço?u, hak kendilerince besbelli olduktan sonra, ruhlar?ndaki hasetten ötürü sizi îman?n?zdan sonra küfre döndürmek hevesine dü?tü.”[Bakara, 109]

“E?er size bir iyilik dokunursa onlar? tasaya dü?ürür. ?ayet size bir fenal?k gelirse onunla sevinirler.”[Âli ?mrân, 120]

 “... ve haset etti?i zaman hasetçinin ?errinden.”[Felak, 5]

Rasûlullâh (s.a.s) ?öyle buyurmu?tur:

“Hasetten kaç?n?n. Çünkü o, ate?in odunu yiyip tüketti?i gibi, bütün hay?rlar? yer tüketir.”[Ebû Dâvûd]

“Çekememezlik yapmay?n, birbirinizden ayr?lmay?n, husûmetle?meyin, arka çevirmeyin, ey Allah’?n kullar? karde? olun.”[Buhârî ve Müslim]

“Herhangi bir husûmete müsteniden karde?inin u?rad??? musibete sevinme, Allah (c.c) onu kurtar?r ve seni mübtelâ eder.”[Tirmizî, Vâile’den hasen ve garib olarak rivayet etmi?tir.]

Safiyye bint-i Hayy (r.anha) vâlidemiz -ki o Hayber’de esir al?nd?. Efendimiz (s.a.s) onu azat ederek nikâh?na ald?- Peygamber Efendimize (s.a.s) geçmi?te ya?ad??? ?u ibretlik hâdiseyi haber vermi?lerdir:

“Bir gün babam ve amcam Sizin yan?n?zdan geldiler. Babam amcama:

- Bu adam hakk?nda görü?ün nedir? diye sordu. Amcam:

- Mûsâ’n?n (a.s) müjdeledi?i peygamberdir, dedi. Babam:

- O hâlde buna kar?? tav?r ne olacak?” diye sordu. Amcam:

- Ölünceye kadar dü?manl?k, dedi.[?mam Gazzalî, ?hyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, C.3, Hased Bahsi]

Hased, bir kimsenin elindeki nimetten dolay? rahats?zl?k duymak, nimetin o kimseden gitmesini istemektir. [a.g.e.]Hatta o nimetin ayn?s? haset eden ki?iye de verilecek olsa, yine râz? olmaz. Onun hedefi, mutlak anlamda nimet sahibinin elindekini almakt?r. Kendisine almak meselesi mühim de?il, bizâtihi o kimseye yâr etmemektir. Bu tan?m?yla haset, k?skançl???n da ötesinde kötü bir haslettir.

Toplumun ifsat olmas?n? sa?layabilecek çok tehlikeli bir hastal?kt?r. Kur’ân’da haset ile ilgili birçok k?ssa bulunmas? da hased hastal???n?n ne derece kötü sonuçlara sebebiyet verdi?ini bildirmesi bak?m?ndan önem arz etmektedir. ?blisin Hz. Âdem’e secde etmeyi?i, Âdem’in (a.s) çocuklar?ndan Kâbil’in Hâbil’i öldürmesi, Yakub’un (a.s) o?ullar?n?n Yusuf’u (a.s) kuyuya atmas?yla sonuçlanan olaylar hep hased sebebiyle ortaya ç?km??t?r.

Hased eden ki?i hasedini fiiliyata döker de kar??daki ki?iye zarar verirse, kul hakk?d?r. Bu durum, f?k?h ilminin bir konusudur. Fakat bizim üzerinde durmak istedi?imiz husus ise kalp hastal??? olarak hasedi ele almakt?r. ?mam Gazzalî Hz.leri ?hyâu ’Ulûmid-Dîn isimli eserinde hased duygusunun sadece kalpte durarak âzâlara intikal etmemesi durumunda; baz? ulemân?n buna cevâz verdi?ini, bu hususun bir içtihad meselesi olabilece?ini fakat hiç çekinmeden bir müslüman?n zarar görmesini gönülden arzu eden bir ki?inin ba???lanma ihtimalini de çok uzak gördü?ünü ifade etmi?tir.

Niyetimiz, Rabbimizin (c.c) buyurdu?u ?u kullardan olabilmektir:

“Onlara verilenlerden dolay? içlerinde bir rahats?zl?k duymazlar.”[Ha?r, 9]

Hased etmenin di?er bir kötü yan? da kadere r?za göstermemektir. Bu ki?i, her ne kadar hased etti?i ki?iye k?z?yor olsa da perde gerisinde r?za gösteremedi?i ?ey, Allah’?n takdir etti?i bir nimettir.

E?er nimet ehil bir kimsede de?il ise, ki?i sahip oldu?u nimetle toplumun zarar?na i? görüyorsa bu nimetin o ki?iden gitmesini istemek hased de?ildir. Mesela sahip olunan bir ilimle meyve-sebze gibi g?dalar?n genlerini de?i?tirerek daha dayan?kl? hale getirmek, bunu bir hile olarak kullanmak… Bu g?dalar insanlar?n türlü rahats?zl?klara dûçar olmas?na sebebiyet verir. Bu ilim nimetinin, o hilekâr kimseden gitmesini istemek hased de?ildir. Çünkü toplumu ifsat eden de?il, ?slah eden bir dü?üncedir. Kadere r?za göstermemek de?il bilakis murâd-? ilahiyeye muvaf?k bir davran??t?r. Öfke duymas? dahi hak içindir.

Hased hastal???n?n ilmî olan ilac? da bu vesileyle ortaya ç?km?? olur. Yâni ki?i kadere r?za göstermemekten, toplumu ifsat eden bir birey olmaktan son derece sak?nmal?, hasedin zay?f bir an?nda fiiliyata dönü?me ihtimâlinden korkmal?, ahirette u?rayaca?? zararlar? dü?ünerek bunu kalbinden def etmeye bakmal?d?r.

Di?er dü?ünülmesi gereken husus da bu haliyle hâsid (hased eden ki?i) hedefine ula?abilecek midir? Hased eden kimse genellikle bunu fiiliyata dökmek isterken eline yüzüne bula?t?r?r. Dü?man?n?n sahip oldu?u nimet elinden gitmedi?i gibi bunun rahats?zl??? da hased eden ki?iye kal?r. Dü?mana att??? her mermi sekerek kendine döner. Zaman geçtikçe dü?man?n? yüceltir ve kendisini zelil eder. Herhalde böyle ahmak bir dü?man, dostlar ba??na demek gerekir ki; belki de nimet sahiplerine hasetçilerin dadanmas?ndaki bir hikmet de bu olsa gerekir.

?âir öyle diyor:

Dü?manlar?n ölmesin, ya?as?n da sendeki nimetleri görerek k?vrans?nlar,

Onlar durmadan sana haset etsinler ki, hased edilenler kemâldedir.

 

Yusuf’u (a.s) karde?leri kuyuya atarak babalar? Yakub’un (a.s) kendilerini daha çok seveceklerini zannetmi?ti. Hâlbuki Hz. Yakub eskisinden daha çok Yusuf peygamberi özler, sever ve anar olmu?tu.

Her kalp hastal???n?n ilmî ve ameli ilaçlar? olur. Hased hastal???n?n ilmî ilâc?, yukar?da bahsedildi. Amelî ilac? ise nefsinin yapmak istedi?i ?eyin z?dd?n? yapmakt?r. Meselâ kalbinde hased hissetti?i bir kimseye iyilik yapmak gibi… Bu gönüllerdeki nifak tohumlar?n? kurutur. Kalpleri birbirine ?s?nd?r?r. Toplumu güzelle?tirir. R?zâ-y? ?lâhi’yi celb eder. Böyle toplumlar nice fetihlere lây?k olurlar.

Rabbim bizleri hased hastal???ndan muhafaza buyursun. Güzel ahlâkla bezenmi?, me?ayih-i kirâm hazerât?n?n yolundan ay?rmas?n…

Pîr Abdulkâdir Geylani (k.s) Hz.leri’nin bir sohbetlerinde hased hastal???n?n kötülüklerinden bahsettikten sonra, ?u sözlerini sohbetinin devam?na eklemesi ne kadar da manidard?r:

“Ben size hasedin kötülüklerinden bahsettim. Oysa bunun nas?l bir duygu oldu?unu bilmiyorum. Bu kelimenin sadece tan?m?n? biliyorum. O yüzden size anlat?yorum.”

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net