SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim. (c.I, 16)

• Ey Yusuf, gözleri görmeyen Yakub’a gel. Ey gözlerde gizlenmi? olan ?sa, sen de ?u gök kubbenin üstünden bir görün...

• Ayr?l?ktan ötürü gündüz karard?, gece gibi oldu. Gönlüm yay gibi idi, inceldi ok gibi oldu. Dertli Yakup ihtiyarlad?, ey genç Yusuf art?k gel!

• Ey îmran o?lu Musa! Senin Hakk’a yalvarman için, ne Tûr-i Sîna’lar var! ?srailo?ullar? buza??ya tap?yorlar. Art?k Tûr-i Sîna’dan dön! Bizi kurtarmaya gel!

• Benzim safran gibi sarard?. Boynum büküldü, çene dü?tü. Beden mezar?nda s?k??t?m kald?m. Ey ruhu darl?ktan kurtaran, rahata kavu?Tûran! Gel, beni benden, beni bedenden kurtar!

• Hz. Muhammed’i gözleyen gözüm, gam?nla sana mü?tak?m diyor. “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” ayetinin s?rr?, gel de o da??n?k saçlar aras?ndan yüzünü göster!

• Sen, öyle büyüksün, öyle büyük bir nur kayna??s?n ki, ?u güne? senin nuruna kar?? sanki ak?am k?z?ll???, ey bütün dünya padi?ahlar?n? geride b?rakan, aziz varl?k, ey Hakk ile gören göz, ey her ?eyi bilen gönül, gel!

• Dünyada mevcut bütün canlar, sana kar?? canl?ktan ç?k?yorlar, beden oluyorlar. Hâlbuki sen, cans?n, canlar can?s?n, cans?z beden ne i?e yarar? Ben çok eskiden, sana gönül vermi?tim. Gel, ey sevgili gel de ?imdi sana can?m? da vereyim!

• Ey sevgili, ilac?m de sensin, çarem de sensin. Yüz parça olmu? gönlümün nuru da sensin, çaresiz gönlümde, senden ba?ka ne varsa hepsi yok oldu, beni kimsesiz b?rakma! Gel!

 

 Bu ho? koku, Yusuf’un gömle?inin kokusudur yahut da Mustafa’n?n (s.a.s) h?rkas?n?n kokusudur. (c.I, 12)

• Ey bahçeleri güldüren, çimenleri gebe b?rakan â??klar?n ilkbahar?, bizim sevgilimizden haberin var m??

• Ey â??klar?n feryad?na ko?an ho? kokulu rüzgâr! Ey candan da mekândan da temiz olan aziz varl?k, sen neredeydin? Nerede kald?n, seni görece?imiz geldi?

• Ey Rum diyar?n?n da, Habe? diyar?n?n da fitnesi olan rüzgâr, ?a??rd?m kald?m, bu pek ho?, bu pek güzel koku, ya Yusuf’un gömle?inin kokusudur yahut da Mustafa’n?n (s.a.s) h?rkas?n?n kokusudur.

• Ey do?ruluk ?rma??, sen bizim sevgilimizin ark?ndan ak?yorsun, sen getirdi?in ho? kokularla gönüllerin Tûr-i Sîna’s? oluyor, canlara can kat?yorsun…

• Ey sözü, konu?mas?, bütün davran??lar?, halleri ho? olan sevgili! Ey aylar?n, y?llar?n kendine kul olduklar? güzel, senin ay?n da ho?, y?l?n da ho?. 

 

Gül de senin lütfunla çorak yerler ye?ersin, mezarlar bahçe haline gelsin! (c.I, 29)

• Ey perdenin arkas?ndan ?????, nuru görünen sevgili, senin ?????n, s?cakl???n bize yaz mevsimi oldu, bizim de yaz mevsimi gibi gönlümüz s?cak, gel bizi al, gül bahçemize kadar, çek götür!

• Gel, gel de senin lütfunla çorak yerler ye?ersin, mezarlar bahçe haline gelsin. Koruklar tatl?la?s?n, üzüm olsun, ekme?imiz pi?sin.

• Ey can güne?i, ey gönül güne?i, ey güzelli?i ile güne?i bile utand?ran güzel, gel,  gel de bizim zavall? halimizi gör, ?u balç?k beden, can? nas?l tutmu? b?rakm?yor?

• Yüzünün sevdas? ile dikenlikler, nice defalar gül bahçesi haline geldi de güzel yaratma gücüne olan iman?m?z? art?rd?.

• Ey ebedî a?k! ?u gönlümüzde kendini gösterip, can?m?z? balç?k zindan?ndan kurtararak, tek olan, e?i olmayan Allah’a yönelttin.

• Ey nurlar saçan sabah?m?z! Gaml? ve kederli oldu?umuz zamanlarda gönlümüzdeki gam dumanlar?n? da??t, bize ?evk ver, ne?e lütfet! Talihimizinkaranl?k gecesinde; bir gündüz, görülmemi?, i?itilmemi?, ?a??lacak bir gündüz meydana getir.

• Nerede o gözler ki onu izlesin; nerede hakîkatleri duyacak kulak, burhanlar dü?ünecek ak?l?

• Cüzler külle gidiyor. Reyhan reyhana, gül güle kavu?uyor, her ?ey bizim dikenli?imizin hapishanesinden kurtuluyor.” diye can diyar?ndan davul sesleri gelme?e ba?lad?.

 

*Divan-? Kebir

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net