SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ç?kar Postu Aradan, Kals?n Seni Yaradan!
Yalçın ALBAYRAK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Nefs, tasavvufî olarak, “kendisinde iradi hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharl? bir cevherdir” ?eklinde tan?mlan?r. Kötülü?ü emreden manas?nda anla??ld??? gibi, Allah (c.c) taraf?ndan insana üflenen ve “rûh-? Rahmânî”, “ilahi ben” manas?nda da kullan?lm??t?r.

Nefis yola gelir mi? Gelmese bu kadar çal??ma, kitap, bilgi, onunla ilgili menak?p olur mu? Olmaz tabi. Yola getirenler olmu? ki zahire, kalem eliyle kâ??da yaz?lm??.

Nefis bir yan?yla kötüyü ister!

Mevlana Hazretleri (k.s); Ya göründü?ün gibi ol, ya oldu?un gibi görün!” demi?. Peki, bu nas?l olacak? Öyle ya dilimin söyledi?i gibi içimin olmas?n? istesem; mesela namaz k?l?p, ibadet etse d???m (zahirim), nefis bunlara muhalefet eder içerden. O vakit göründü?üm gibi olmaz  içim.

Ya oldu?um gibi görünsem. Yani nefsim nas?lsa öyle davransam, zahirimi (d?? amellerimi) nefsimin istedi?i gibi yapsam nas?l olur? Yani oruç tutma dese nefsim tutmasam, namaz k?lma, zikir etme, ibadet ve taatten uzak dur dese bende etmesem olur mu? Hâ?â böyle olun mu demek ister acaba Mevlana hazretleri? Böyle demese gerek. Zira bu durumda ki?i fas?k olur, asi olur Rabbine. O vakit çözüm ne ola?

Çözüm nefsini ?slâm’?n emirlerine uydurmal?. Emirleri ister hale gelmeli ki?inin özü. Namaz k?larken namaz k?lmak zor gelirse ki?iye; zorlarsa nefsi onu, o da onu zorlay?vermeli. Öyle ya o sana muhalefet ederse, sende ona muhalefet ediver. Orucu tutarken sana zorluk mu ç?kar?yor içerden, sende onun istedi?i baz? isteklere muhalefet ediver ba?ka zaman.

Peki, bunu nas?l bilir insan? O sesi herkes duymakta içinden. O sana muhalefet ettikçe sende ona muhalefet ediver.

Allah dostlar?ndan birisi; bakm??lar ki bir kuyu kaz?yor. Sonra yan?na bir kuyu daha kazm??. Amma ikinci kuyudan ç?kan toprakla birinci kuyuyu doldurmu?. Sonra üçüncü kuyuyu kazm??. Oradan ç?kan topra?? da ikinci kuyuya doldurmu?. Bunu görenler sormu?lar; Nedir bu i?in hikmeti diye. Cevap vermi? hazret:

“Nefsim beni me?gul etmek istedi. O beni me?gul edece?ine ben onu me?gul etmek istedim.”[Nefehatü'l-Üns min Hadarati'l-Kuds, Evliya Menk?beleri]

Böyle yaparak zikir, fikir, ibadet etmek istedi?im zaman nefsim bana muhalefet edecek olursa ona bu yapt?rd???m kuyu kazma i?ini hat?rlat?veririm. Böylelikle “beni gereksiz ?eylerle me?gul etmesin!” deyivermi? hal diliyle.

Yine büyüklerden birsinin can? (nefsi) elma istemi?. Gitmi? pazara elma tezgâh?n?n önüne durmu?. Elmalar? biraz koklam??. Demi? ki nefsine:

“Sana bu kadar? kâfidir(Elma yemek senin neyine!)deyip muhalefet edivermi? nefsine. [a.g.e]Böyle nefislerine muhalefet edivermi?ler Allah dostlar?.

Ki?i biraz da kendisi bilmeli kendisine (benli?ine) nas?l  kar?? ç?kaca??n?.

Ee ne demi?ler: “Ç?kar postu aradan kals?n seni yaradan!”

Peki, post nedir? Öyle ya yaradan Rabbinle senin aranda duruyor. Mal, heves, makam, hobi, ?yal, dünya sevgisi... vs. Allah ile senin aranda duran her ?ey post olsa gerektir. E?er bu say?lanlar Allah için araç de?il de senin amac?n olduysa hepsi birer engel olmu?lard?r.

Bizi bu durumdan kim kurtarabilir? Manevi doktor kurtarabilir. Nerde bulunur bu doktor? Nas?l bulunabilir? Dersen e?er;

“Zifiri karanl?k gecede eline kandil alm?? birisi nas?l fark edilirse, onlar da aray?c?s?na kar?? kendilerini fark ettirirler elbet!”Amma arayan ki?i samimi olmal?. Özünde dürüst olup, nefsinden azade olmay? istemeli. Yoksa kuru kuruya ar?yorum ama bulam?yorum dememeli.

Allahu a‘lem

Vesselam…

4

18/09/2018 Allah (c.c) Dostlar?n?n Duas?

4

09/03/2018 Toplanmak ?çin Da??lmak Laz?m!

4

29/10/2017 Tasavvuf Okullar?

4

17/07/2017 Â??k Molla Rahim (ks)

4

21/02/2017 Aman Allah??m Aman, Zaman Âhir Zaman!

4

09/03/2016 Ç?kar Postu Aradan, Kals?n Seni Yaradan!

4

31/01/2016 Tohumu Ektik, Ç?kmazsa Toprak Utans?n!

4

31/10/2015 Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan ?im?ekler Gibidir
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net