SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Tasavvufi ?iir ?erhi
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Aksaray ‘Olanlar Dergâh?’ ?eyhi ?brahim Efendi’nin Tasavvuf Manzûmesi

1. Bidâyette tasavvuf sûfî bî-can olma?a derler

Nihâyette gönül taht?nda sultân olma?a derler

Tasavvuf mesle?ine intisâb etmek isteyen sûfî, bu dergâha girerken maddî varl???ndan s?yr?lmal? ve kendinde bir varl?k görmemelidir. Bu tarzda ba?layana manevî yolculu?un (seyr u sülûk) nihâyetine ula?an kimse gönül taht?n?n sultân? olur.

2. Tarîkatte ibârettir tasavvuf mahv-? sûretten

Hakîkatte sarây-? s?rda mihmân olma?a derler

Tarîkatte tasavvuf; sûretin (maddi varl???n) yok farz edilmesinden ibârettir. Bu yolla hakîkate ula?anlar, ilâhî olan s?r saray?n?n misâfiri olurlar.

3. Bu âb u kil libâs?ndan tasavvuf âri olmakt?r

Tasavvuf cism-i sâfî nûr-i Yezdân olma?a derler

Tasavvuf, toprak ve sudan ibâret olan sûretten temizlenmektir. Varl???ndan soyulan dervi?, cismini safla?t?rarak, Allah Teâlâ’n?n nûru olur. (O’nunla görür, O’nunla i?itir, O’nunla tutar ve O’nunla yürür.)

4. Tasavvuf lem’ay? envâr-? mutlaktan uyarmakt?r

Tasavvuf âte?-i a?k il sûzân olma?a derler

Tasavvuf, gönülde mutlak nûrlardan bir ???k yakarak, a?k ate?iyle yan?p tutu?makt?r.

A?k bir ?em’-i ilâhîdir benim pervânesi

?evk bir zencîrdir gönlüm an?n dîvânesi

- ?eyh Galip –

5. Tasavvufta ?erâit nâme-i hestîyi dürmektir

Tasavvuf ehl-i ?er’u ehl-i îmân olma?a derler

Tasavvufta esas olan, varl?k kitab?n? dürerek, varl???ndan geçmektir.

Bana bende demen bende de?ilem

Bir ben vard?r bende benden içeru

- Yunus Emre –

Tasavvuf, hem ?erîat, hem îman ehli olmakt?r.

39

6. Tasavvuf ârif olmakt?r hakîmen âdetullâha

Tasavvuf cümle ehli derde dermân olma?a derler

Tasavvuf, hakîmâne bir tarzda âdetullâh? (sünnetullah) anlamak, tüm dert sahiplerinin derdine derman olmakt?r.

7. Tasavvuf ten t?ls?m?n ism miftâh?yla açmakt?r

Tasavvuf bu imâret külli vîrân olma?a derler

Her dü?ümün bir t?ls?mla aç?ld??? söylenir. Tenin t?ls?m? da “Allah” isminin anahtar? olan “Bismillâh” ile aç?l?r. Tasavvuf mamûr olan bu varl??? tamamen vîrân etmek, nefse nispetle rûhu beslemektir.

8. Tasavvuf sûfî kâli hâle tebdîl eylemektir bil

Dahî her söz ki söyler âb-? hayvân olma?a derler

Tasavvuf, sûfînin kâlini (sözünü ve bilgisini) hâle tebdîl etmesidir (ilmiyle âmil olma). Hâl ehli olan, söylediklerini ve bildiklerini bizzat ya?ayan bir kimsenin her sözü, ba?kalar? için hayat iksîri hükmündedir.

9. Tasavvuf ilm-i ta’bîrât u te’vîlât? bilmektir

Tasavvuf can evinde s?rr-? Sübhân olma?a derler

Tasavvuf, ta‘bîr ve te’vîl ilmine vâk?f olmak, Kitap ve Sünnet’in esrâr?n? anlamakt?r. Tasavvuf kalbi, ilâhî s?rlar?n mecrâs? ve mir’ât? yapmakt?r.

10. Tasavvuf hayret-i kübrâda mest ü vâlih olmakt?r

Tasavvuf Hakk’?n esrâr?nda hayrân olma?a

Tasavvuf, büyük bir hayret ve deh?etle kendinden geçmek, Hakk’?n nâmütenâhî esrâr? kar??s?nda hayran kal?p ürpermektir.

11. Tasavvuf kalb evinden mâsivâllah? gidermektir

Tasavvuf kalb-i mü’min ar?-? Rahmân olma?a derler

Tasavvuf, gönül hânesinden mâsivây? temizlemek, kalbini Rahmân’?n ar?? yapmakt?r.

Kalb-i mü’min ar?-? Rahmân’d?r

Ân? y?kmak ziyâde tu?yând?r

12. Tasavvuf her nefeste ?arka vü garba eri?mektir

derler

Tasavvuf bu kamû halka nigehbân olma?a

Tasavvuf, her an, ?arkta ve garptaki müslümanlar? dü?ünmek, onlar?n sevincine ve tasas?na ortak olmak, ihtiyaç sahiplerine hizmet etmektir. Tasavvuf, tüm halk? görüp gözetmeye çal??makt?r.

13. Tasavvuf cümle zerrât-? cihânda Hakk’? görmektir

Tasavvuf gün gibi kevne nümâyân olma?a derler

Tasavvuf, cihân?n tüm zerrelerinde Hakk’? mü?âhede etmektir. Sûfî güne? gibidir. ?nsanlar? zulmetten nûra ula?t?r?r.

Bir kitâbullah-? a’zamd?r serâser kâinat

Hangi harfi yoklasan mânâs? hep Allah ç?kar.

14. Tasavvuf anlamakt?r yetmi? iki milletin dilin

derler

Tasavvuf âlem-i akla Süleymân olma?a derler

Tasavvuf, yetmi? iki milletin dilini bilmek, herkesin halinden anlamakt?r. Hz. Süleyman nas?l ku?diline var?ncaya kadar tüm dilleri biliyorsa, tasavvuf erbâb? da ak?l âlemine Süleyman olmal?d?r.

15. Tasavvuf urvetü’l-vüskâ yükün cân ile çekmektir

Tasavvuf mazhar-? âyât-? gufrân olma?a derler

Tasavvuf, Kur’ân-? Kerîm’in hükümlerine tüm gücüyle ba?lanmak ve ölünceye kadar bu inanc?n? devam ettirmektir. Böyle bir davran?? içinde bulunan sûfî, gufran âyetlerinin mazhar? olur.

40

16. Tasavvuf ism-i a‘zamla tasarruftur bütün kevne

Tasavvuf câmi-i ahkâm-? Kur’ân olma?a derler

Tasavvuf, bugün kâinatta “?sm-i a‘zam”la tasarruf etmektir. Böyle bir davran?? içinde bulunan sûfî, gufran âyetlerinin mazhar? olur.

17. Tasavvuf her nazarda zât-? Hakk’a nâz?r olmakt?r

Tasavvuf sûfiye her mü?kil âsân olma?a derler

“?sm-i a‘zam”, Allah Teâlâ’n?n Kur’ân-? Kerîm’de geçen yüz isminden doksan dokuzu belli olan “Esmâu’l- Hüsnâ”s?n?n fevkindeki ad?na verilen isim olarak bilinir. Herkes taraf?ndan bilinmeyen bu isme vâk?f olan kimse Allah Teâlâ’n?n izniyle tasarruf imkân?na sahip olur diye bir inanç vard?r.

Tasarruf sahibi Allah Teâlâ’d?r. Cenâb-? Hakk’?n nâmütenâhî olan esmâ ve s?fât?n?n tecellileri, çe?itli sûretlerde hariçte zâhir olur.

18. Tasavvuf ilm-i Hakk’a sînesini mahzen etmektir

Tasavvuf sûfî bir katreyken ummân olma?a

Tasavvuf, Hakk’?n ilmine kalbini mahzen etmektir. Ledünnî ilme sahip olmak ve bu sûretle be?eriyete faydal? hale gelmektir. Bu sâyede bir katreden ibâret bulunan sûfî umman hâline gelmi? olur.

19. Tasavvuf külli yakmakt?r vücûdun nâr-? lâ ile

derler

Tasavvuf nûr-i illâ ile insân olma?a derler

Tasavvuf, mâsivây? yok farz etmek, onu “lâ” ate?iyle yakmak ve “illâ” nûruyla insân-? kâmil olmakt?r. (Lâ mevcûde illâ Hû)

20. Tasavvuf on sekiz bin âleme dopdolu olmakt?r

Tasavvuf nüh felek emrine fermân olma?a derler

Tasavvuf, kâinattan haberdar olmak, on sekiz bir âlem hakk?nda bilgi edinmek, e?yân?n künhüne vukuf kesbedip dokuz fele?in (güne? sistemi) emrine ferman olmakt?r.

21. Tasavvuf “kul kefâ billâh” ile da‘vet dürür halk?

Tasavvuf “irci‘î” lafz?yla mestân olma?a derler

Tasavvuf, “kul kefâ billâh” âyetiyle insanlar? Hak yola dâvet etmek, “irci‘î” emrinin zevkiyle kendinden geçmektir.

Ehl-i tevhîd olmak istersen sivâya meyli kes

Aç gözün merdâne bak, Allah bes, bâkî heves!

22. Tasavvuf günde bin kerre ölüp yine dirilmektir

Tasavvuf cümle âlem cismine cân olma?a

Tasavvuf, Hakk’?n nâmütenâhî kudretini mü?âhede edip kendinden geçmek, ölmeden evvel ölmek, rûhen diri kalmakt?r.

Tasavvuf, tüm âlemin cisminin rûhu olmak, onlar? ihyâ etmek, Hak Teâlâ’n?n “Hayy” isminin mazhar? olmakt?r.

23. Tasavvuf zât-? insan zât-? Hak’da fânî olmakt?r

Tasavvuf “kurbu ev ednâ”da pinhân olma?a derler

Tasavvuf, sûfînin kendi varl???n?, gerçek varl?kta yok etmesi, bu sayede “Kurbu ev ednâ” makâm?na ula?mas?d?r.

24. Tasavvuf cân? cânâna verip âzâde olmakt?r

derler

Tasavvuf cân-? cânân cân-? cânân olma?a derler

Tasavvuf, can? sevgiliye verip, mâsivâ esâretinden kurtulmak, gerçek sevgilinin can? olmakt?r.

25. Tasavvuf bende olmakt?r hakîkat hak ey ?brâhim

Tasavvuf ?er-‘i Ahmed dilde bürhân olma?a derler

Tasavvuf, Allah Teâlâ’ya kul olmak, Peygamber (s.a.) Efendimiz’in ?erîatini gönülde bir delil olarak ya?atmakt?r.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net