SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bir Olal?m, Diri Olal?m, Beraber Olal?m!
Muhammed ELDEM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Öncelikle, Allah’a (c.c) hamd, O’nun son Nebisi Efendimiz Hz. Peygamber’e (s.a.s) salât ve selam olsun.

?slam, temelde insanl???n k?yamete kadar ki süreçte ona hayat? anlaml? k?lacak mesajlarla yüklüdür. Bunlardan birisi de, birlik ve beraberlik kavram?d?r. Âdemo?lunun yarat?l??? itibariyle zay?f ve aciz olu?u sebebiyle onun, bütün i?lerini kendisinin tamamlamas? dü?ünülemez.

Do?umla birlikte ba?layan, hayat serüveninde, insan ilk a?amada geli?imi ve beslenmesi için annesine muhtaçt?r. Tabi ki, hayat?m?zda gençlik, yeti?kinlik ve ya?l?l?k dönemlerinde bile toplumdaki di?er bireylerin yard?m?na ve deste?ine ihtiyac? vard?r. Bu da birlik ve beraberli?in önemine i?aret etmektedir.

Bu konu hakk?nda Cenâb-? Allah, bir ayet-i kerime de ?öyle buyurmaktad?r:

“Hep birlikte Allah’?n ipine (Kur’an’a) s?ms?k? sar?l?n. Parçalan?p, bölünmeyin. Allah’?n size olan nimetini hat?rlay?n. Hani sizler birbirinize dü?manlar idiniz de o, kalplerinizi birle?tirmi?ti. ??te onun bu nimeti sayesinde sizi oradan kurtarm??t?. ??te Allah size ayetlerini apaç?k bildiriyor ki do?ru yola eresiniz.” (Âl-i ?mrân Sûresi, 103)

Müslümanlar olarak, ya?ant?m?zda hayati öneme sahip olan birlik ve beraberlik olgusu yukar?daki ayet-i kerimede ve di?er birçok ayet-i kerimelerde defalarca vurgulanmaktad?r. Günlük hayattan, somutla?t?rma aç?s?ndan örnek verecek olursak; toplumumuzda farkl? yetenek, bran?, meslek gruplar?ndan insanlar ya?amakta olup, herkesin geçimini sa?lamak amac?yla yapt??? bir mesle?i vard?r. Hayat?ndaki di?er ihtiyaçlar?n? kar??lamak için di?er alandaki mesleklerin tamam?n? icra etmesi imkâns?zd?r. Bu nedenledir ki ö?retmenin bir doktora, doktorun bir terziye onun bir ba?ka meslek erbab?na ihtiyac? vard?r. Bu anlamda insano?lunun (zat?n?) ba??ms?z ya?amayaca??, birlik ve beraberlik içinde ya?aman?n zorunlulu?u öne ç?kt???n?, net bir ?ekilde görmekteyiz.

Peygamberimiz de (s.a.s) birlik ve beraberlik konusu hakk?nda ?öyle buyurmu?lard?r:

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine ac?makta ve birbirlerine korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta oldu?u zaman, di?er uzvular da bu sebeple uykusuzlu?a ve ate?li hastal??a tutulurlar.” (Buhârî, Edeb/27; Müslim, Birr/66)

Peygamberimizin (s.a.s) bir müminin nas?l davranmas? ve nas?l olmas? gerekti?ini belirtilen di?er müminlerin ayr??malar? onlar?n birlik ve beraberlik hali içerisinde olmas? gerekti?inin alt?n? çizmi?tir.

Günümüzde bakacak olursak, müslüman âleminde olan zulümler, haks?zl?klar ve birçok olumsuz tablolara,  kar??m?za ç?kan bu olaylara acaba az önce zikretti?imiz hadis çerçevesinde bakabiliyor muyuz? Bunun üzerinde dü?ünmeye ihtiyac?m?z var. Müslüman kan?n?n oluk oluk akt???, çok küçük ya?taki canlara k?y?ld???, bir taraftan müslüman âleminin sessizli?i epey sorumsuzca ve anlams?zca de?il mi? Nispeten yap?lan yard?mlar bu ba?lar?n kopmad???n?, birlik beraberlik anlay???n?n ?slam co?rafyalar?nda geçmi?ten günümüze devam etti?ini göstermi?tir. Bu anlay???n daha da kuvvetlenerek artmas?n?, müslüman âleminin içerisinde bulundu?u durumdan kurtularak, aya?a kalkmas?n? Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Gönülleri ayd?nlat?p, idrakleri açmas? hasebiyle, konuyu bir ayet-i kerimeyle bitirelim.

“Allah ve Rasulü’ne itaat edin ve birbirinizle çeki?meyin. Sonra gev?ersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sab?rl? olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfâl Sûresi, 46)

4

23/09/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve ?eriat?n Ayn?d?r

4

09/03/2016 Bir Olal?m, Diri Olal?m, Beraber Olal?m!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net