SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Merhum Ali Ulvi Kurucu, hat?ralar?n? anlatt??? muhte?em kitab?nda Hz. Peygamber'in ümmetine emretti?i dokuz hasleti dedesi Hac? Veyiszâde’nin yorumlar?n? da katarak gayet sarih bir ?ekilde izah etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s) mezkûr hadisinde ?öyle buyurmu?tur:

“Rabbim bana dokuz ahlâkla ahlâklanmam?, dokuz hasleti, dokuz huyu ahlâk edinmemi emrediyor. Ben de size ey ümmetim, bu dokuz huyu ahlâk edinmenizi emrediyorum. Bu dokuz haslet ?unlard?r: Allah’tan korkunuz, Adaletli olunuz, Zenginlikte de fakirlikte de iktisattan ayr?lmay?n?z, Konu?man?z zikir olsun, Susman?z tefekkür olsun, Bak???n?z ibret almak için olsun, Zulmedeni affediniz, Gelmeyene gidiniz, Vermeyene veriniz.” [Kütüb-i Sitte Muhtasar? Tercüme ve ?erhi, Prof. Dr. ?brahim Canan, C.16t, Akça? Yay?nlar?, Ankara, s.317]

Evvelemirde e?er hakikaten bizler, bu hadise uysak, dünyada ve ahirette mesut ve bahtiyar oluruz. Uymad???m?z zaman ise fert, toplum ve ümmet olarak hepimiz için fitne ve peri?anl?k muhakkakt?r. Çünkü hadis-i ?erifin ba??nda Efendimiz, “Rabbim bana dokuz ahlâkla ahlaklanmam? emrediyor; ey ümmetim ben de size emrediyorum” buyurmu?tur. Aç?kt?r ki, Peygamberinin emrine uymayan, muhalif yollara giden bir ümmet fitneye u?rar, peri?an olur.

Bu hadis gere?ince ilkin gerek vahdette, gerek kesrette Allah’tan korkacaks?n?z. Gerek yaln?z ba??na kald???n?zda ve gerekse de halk?n aras?nda, kalabal?k içinde bulunurken Allah’tan ha?yet duyacaks?n?z. Allah korkusu; Allah'?n her yerde, her an, zaman ve mekânda haz?r ve nâz?r oldu?unu unutmamakt?r. ??te bu ahlâk, bu duygu her güzelli?in ba??d?r. Zaten bu ?uura bürünen bir kimse, Allah'a asi olamaz ki... Çünkü Allah görüp duruyor; haz?rd?r, nâz?rd?r. O'nun gördü?ünü ne polis görebilir, ne jandarma görebilir ve ne ba?ka bir kimse görebilir.

?kinci olarak gerek ferah ve huzur anlar?nda, gerekse öfke ve gazap hallerinde, daima adâletle davranacak, hakk? söyleyeceksiniz. Elbette bu çok zordur. Zira münaf?kl???n alâmetlerinden birisi de k?zd? m? ta?ar, haddini a?ar, a?z?na geleni söyler. Haddini a?ar, yani adâletten uzakla??r; k?zd?rmaya gelmez, içini döker.

Üçüncü olarak gerek zengin, gerek fakir, bolluk veya darl?k hâlinde, iktisattan ayr?lmayacaks?n?z. ?sraf etmek yoktur. “E can?m, Allah verdi!” diyerek israf etmek, bo?a harcamak, fakire vermemek do?ru de?ildir. Zira israf yapacak zamanda de?iliz... Ne gençler var, okuyacak, âlim olacak, adam olacak.

Di?er taraftan konu?man?z zikir, susman?z tefekkür ve bak???n?z ibret almak için olmal?d?r. Yani bir Müslüman?n bedeni bütün hasletlerinin maksad? Allah’?n r?zas?na matuf olacakt?r. Zira Allah kat?nda insan eylemleri ?ekle göre de?il niçin yap?ld???na göre anlam kazanmaktad?r. Sonuç olarak insan?n eylemleri Allah r?zas? için olacak. Bu konuda En‘âm suresi 162. ayette Rabbimiz; “Ey Muhammed! De ki: "?üphesiz benim namaz?m da, di?er ibadetlerim de, ya?amam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir”buyurarak insan?n i?levlerinin niçin olmas? gerekti?ini gayet aç?k bir ?ekilde hat?rlatmaktad?r. Kelam zikir, sükût tefekkür ve nazar ibret için olacak.

Efendimiz, “Ben ahlâk?n en yüksek ?ekillerini tamamlamak için gönderildim.” [Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381] buyurmu?lar. Sahabe-i kiram, “Üstün ahlâki vas?flar nelerdir ya Rasûlallah?” diye sormu?lar. Efendimiz de, i?te bu son üç kaideyi söylemi?lerdir:

“Zulmedeni affediniz. Gelmeyene gidiniz. Vermeyene veriniz!”

Bu hadise ve vurgulad??? üç haslete göre ?ayet Müslüman karde?lerinden bir kimse size kötülük mü etti, onu, yani kötülü?ü dokunan? affedeceksiniz. Size bir zarar? dokundu?unda: “?nsand?r yahu, kasten yapmaz, Müslüman Müslüman'a zulmetmez, hata etmi?tir”, diyeceksiniz. “Allah benim sabahtan ak?ama kadar kaç tane hatam? affediyor!” diye dü?üneceksiniz. Allah'?n ahlâk?yla, Rasûlü'nün ahlâk?yla ahlaklanmak vard? ya, i?te: Size zulmedeni affedeceksiniz.

Size gelmiyor mu? Siz ona gideceksiniz... ?htiyac?n vard?, istedin vermedi mi? ?htiyac? oldu?undan vermemi?tir diyeceksiniz, ona lâz?m olunca siz vereceksin. Elinde yoksa aray?p bulacaks?n?z...

Maksat: Müslüman Müslüman'dan kopmas?n... Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.s) i?te böyle davranmayandan râz? de?ildir.

Asla unutmamak gerekir ki, Peygamber Efendimiz (s.a.s),Müslümanlar? tarif ederken iki elini birbirine geçirmi? “Müslümanlar böyle olmal?” [Müslim, Birr/18, VI, 1999]buyurmu?tur. Yine Efendimiz (s.a.s), Müslümanlar? bir binan?n tu?lalar? gibi birbirine kenetlenmi? olarak vasfetmi?, bunu sadece söylemekle kalmam??, karde?li?i bizzat uygulamalar? ile göstermi?, gönüllere i?lemi?, a??lam?? ve ?slâm karde?li?ini Müslüman toplumun en önemli özelli?i haline getirmi?tir. Müslümanlar bilmi?lerdir ve bilmelidirler ki, Allah’?n namaz? k?l?n emri ile karde? olun emri aras?nda, oruç tutun emri ile karde?inin g?ybetini yapmay?n emri aras?nda, hacca gidin emri ile kendin için istedi?ini karde?in için de istemek emri aras?nda fark yoktur.

?lk Müslümanlar takvan?n gere?i olarak kendi nefislerine din karde?lerini tercih etme örnekli?ini en güzel ?ekilde sergilemi?lerdir. Bu yüzden birbirlerini incitmemeye çal??m?? ve birbirlerine güzel hitaplarda bulunmu?lard?r.Peygamberimiz (s.a.s) bir gün Hz. Ömer’e ‘Ya Uhayye’ diye hitap eder. Hz. Ömer diyor ki: “Resulullah bana öyle bir kelimeyle hitap etti ki dünya bana verilse idi bu kadar sevinmezdim. Bana ‘sevgili karde?im’ dedi. [Buhârî, ?man/22; Müslim, Eymân/38]

Karde?lik hukukunu özümsemi? olan sahabiler karde?lerini arkas?ndan savunmu?, din karde?ine yöneltilen ele?tirileri kendilerine yap?lm?? gibi kabul etmi?lerdir. Din karde?inin g?ybetinin yap?lmas?na izin vermemi?lerdir. Birbirlerini Allah için uyarmaktan da imtina etmemi?lerdir. Ebû Zerr el-G?fârî tart??ma esnas?nda dayanamaz, Bilâl-i Habe?î’ye ‘Ey siyah kad?n?n o?lu!’ diye hitap eder. Bilâl-i Habe?î o gün ikindi namaz?na ç?kamaz. Efendimiz (s.a.s) ‘Bilâl nerede’ diye sorunca oradakiler; ‘Ebû Zerr, Bilâl’e a?a??lay?c? bir ifadede bulundu’ dediler. Efendimiz, Ebû Zerr el-G?fârî’yi yan?na ça??r?r. ‘Ey Ebû Zerr sen hâlâ cahiliye anlay???n? m? ta??yorsun?’ diye ikaz eder. Ebû Zerr el-G?fârî’nin üzerine kaynar su dökülmü? gibi olur. Bu halde Bilal-i Habe?i’nin evine gider, yüzünü kap?n?n e?i?ine koyar ve ‘Ey Bilâl, o siyah aya??nla beyaz yüzüme basmad?kça ben buradan ba??m? kald?rmayaca??m’ der. Bilâl-i Habe?î onu aya?a kald?r?r ve ‘Bu yüz bas?lmaya de?il, öpülmeye lay?kt?r’ diyerek onunla kucakla??r. A?la??rlar ve birbirlerine haklar?n? helal ederler.

Geliniz, bizler de Rasulullah’?n (s.a.s) hadiste buyurdu?u üzere ahlak sahibi olal?m ve ?slam karde?leri olarak ya?ayal?m. Unutmayal?m ki, böyle davran?rsak Rabbimiz, toplumumuzda var olan pek çok olumsuzu olumluya, belalar? hayra, kötülükleri iyiliklere döndürecektir.

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net