SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Emaneti Yüklenmek
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Semâvât ve arza, emanet yüklenmek murâd olundu da onlar kabul etmediler, mazeret beyan ettiler, “Biz yapamay?z ya Rab, bizi mazur gör!” diye yalvard?lar, yakard?lar. Cenâb-? Allah da onlar?n bu mazeretlerini kabul buyurdu. ?nsan bu emaneti yüklendi.

Bu ifadeler, yani “emanetin da?lara yüklenmek istenmesi” Kur´ân´?n ifadesidir. Bu emanete kim ne kadar riayet ediyor hususu da ayr? bir konudur. O husus Ceza gününde ortaya ç?kacakt?r.

Tevdi edilen emanette ne kadar esrar mevcuttur, bunlar?n bilinenleri varsa da bilinmeyenleri de vard?r.

A??rla?an hayat ?artlar?, fertler üzerinde kötü tesirler meydana getiriyor. Dinin emirleri çi?neniyor, haramlar i?leniyor. Cemiyetler hallaç pamu?u gibi at?lm??… ?çki, zina, faiz, adam öldürme, her gün ortaya ç?kan envai çe?it günahlar insanl??? derinden etkilemektedir.

Teknolojinin getirdi?i yeniliklerin faydalar? yan?nda tahrip edici zararlar?n?n oldu?u art?k apaç?k ortadad?r. Bir lokma ekmek için, az bir menfaat temin maksad? ile birbirlerini bo?azlayanlara, ?ehirleri köyleri y?k?p yakanlara, küfre hizmet edenlere, güzellerin en güzeli son din ?slâm’? b?rakanlara, bât?llar pe?inde ko?anlara ne demeli! Gerçek ?u ki, bu devirde uhuvvetimizi sa?lamla?t?rmal?y?z. Fakirleri gözetmeli, sadakalar?m?zla ve hay?rlar?m?zla yaradan yüce Mevla’ya bir ad?m daha yak?n olmal?y?z. O bize yak?nlardan daha yak?nd?r. ?nsanlar?n O´ndan kaçmalar? anlams?zd?r.

Kaçal?m ama nereye kadar

Kaçal?m ama ne zamana kadar

Kaçal?m ama dünyan?n d???na ç?kamayaca??m?za göre, o halde kaç?? ya da kurtulu? yok! Ne zamana kadar, ha bugün ha yar?n diyerek kaçsak da, seneler tükenir, ömrün de sonu gelir. Bir de bakars?n ki seneleri içine alan ömür tükenmi?tir. O halde kurtulu? da yok. Dönü? O´nad?r. ?unlar? dikkatli okuyal?m ve unutmayal?m.

“Kul bana nafilelerle yakla??r. Böylece o kulu severim. Gören gözü, i?iten kula??, tutan eli, yürüyen aya?? olurum.”

??te böyle buyurmu? Rasûlullâh Efendimiz…

?imdi sorman?n tam yeridir. Göz, kulak, el, ayak ne i?e yarar? Bunu hep biliyorsunuz. Burada dikkatimizi çeken bir anlat?m var. El ve ayaklar yan?nda, be? duyu organlar?ndan gözle kulak örnek verilmi?. Koku alma duyusu burun, dokunma duyusu deri, tatma duyusu dil muaf tutulmu? gibi duruyor. Hadi el ayakla da dokunma duyusuna z?mnen i?aret var denilirse de, kudsi hadiste daha kim bilir ne derin manalar gizlidir.

Emaneti muhafaza sadedinde, kimseye haks?zl?k etmemek, zulmetmemek, haks?z yere cana k?ymaktan uzak durmak, g?ybet etmemek, nemimeden, buhtandan sak?nmak, kul hakk?na tecavüz etmemek gerekir. Bunlardan kaç?n?rken, mal?n?, dinini, namus ve haysiyetini muhafaza etmek, neslini korumak da emanet olarak s?rt?m?za yüklenmi?tir. Haks?zl??a u?ram???z, mal?m?z elimizden al?nmak isteniyor, vermemi?iz, bunun için gerekeni yapm???z, bundan dolay? da çevremizdekiler bizi ay?plam??, kötü olarak tan?tm??, aleyhimizde iftiralar yapm??, yalan söylemi?se, yapanlar kul haklar?n? üzerlerine geçirmi?lerdir. Yahut mal?m?z?, can?m?z? korurken ölmü? olursak ?ehid oluruz. Bu u?urda öldürmü? olursak nefs-i müdafaa olaca??ndan indallah günahkâr olmay?p, sorumlu de?iliz. Tam aksine me´cur bile oluruz. Da?daki çoban sürüyü gasp etmek isteyen e?k?yay? öldürürse, mesul de?il, oturdu?u evine bask?n yap?p öldürmek isteyen ki?iyi ev sahibi öldürse, yaralasa günah? yoktur. Öldürdü?ü için sorumlu de?ildir. Ba??n? k?r?p, gözünü kör etse ?er-i ahkâmda kad? ona ceza vermez, kendisine göz, di? gibi azalara verilen zararlardan dolay? da diyet ödetilmez. Çünkü insan?n mal? can? muhteremdir. Nahak yere onlara dokunmaya kimsenin hakk? yoktur. Ayn? ?ekilde vatan?m?z mukaddes varl?klar?m?zdand?r.

Yukar?da g?ybet, nemime olarak geçmi?ti. Baz? fâcir kimseler din, devlet, millet aleyhinde konu?uyorlar. Bunlar?n kötülüklerini, yapt?klar? veya yapacaklar? ?enaatleri if?a edip anlatmak, ne g?ybettir ne de günaht?r. Tam aksine bunlar? anlatmak herkese tan?tmak üzerimize dü?en bir görevdir ki, âlem ?erlerinden sak?ns?n. Bu hususta Aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz’in emri aç?kt?r.

“?nsanlar kendilerinden korunup sak?nmalar? için fâcirler içlerinde olan ne varsa bunlar? insanlara teker teker söyleyiniz.”[Suyûtî, Câmiu’s-Sa?îr, 1117]

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net